Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa maksekäsk - Sloveenia


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Sloveenia

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Pädevus on kohalikel kohtutel (okrajna sodišča) ja ringkonnakohtutel (okrožna sodišča).

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Läbivaatamismenetlust viivad läbi ja määruse artiklit 20 kohaldavad kohalikud ja ringkonnakohtud.

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Hageja võib esitada taotluse kohtule posti teel, elektrooniliselt või sidetehnoloogiat kasutades, samuti võib ta selle otse kohtusse tuua või saata isikuga (teenusepakkuja), kelle töökohustuste hulka kuulub taotluste edastamine (tsiviilkohtumenetluse seaduse (edaspidi ZPP) artikli 105 punkt b, Sloveenia Vabariigi ametlik väljaanne (Uradni List RS (edaspidi UL RS), nr 73/07 – ametlik konsolideeritud versioon, nr 45/08 – vahekohtumenetluse seadus (ZArbit), nr 45/08, nr 111/08 – põhiseaduskohtu otsus, nr 57/09 – põhiseaduskohtu otsus, nr 12/10 – põhiseaduskohtu otsus, 50/10 – põhiseaduskohtu otsus, nr 107/10 – põhiseaduskohtu otsus, 75/12 – põhiseaduskohtu otsus, 40/13 – põhiseaduskohtu otsus, nr 92/13 – põhiseaduskohtu otsus, nr 10/14 – põhiseaduskohtu otsus, ja nr 48/15 – põhiseaduskohtu otsus, 13.8.2007, lk 10425).

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Ametlikud keeled on sloveeni keel ning kaks rahvusvähemuste keelt, mida kasutatakse ametlikult neis piirkondades, kus need rahvusvähemused elavad (ZPP artiklid 6 ja 104). Rahvusvähemuste keeled on itaalia ja ungari keel.

Segarahvusega piirkonnad on määratletud seaduses kohalike omavalitsuste ja nende piiride kehtestamise kohta (edaspidi ZUODNO) (UL RS, nr 108/06 – ametlik konsolideeritud versioon, ja nr 9/11). ZUODNO artiklis on 5 sätestatud: „Segarahvusega piirkonnad käesoleva seaduse tähenduses on need piirkonnad, mida määratletakse segarahvusega piirkonnana nende omavalitsuste kehtivas põhikirjas: Lendava, Hodoš‑Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola ja Piran.“


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 27/03/2017