Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής - Σλοβακία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σλοβακία

Ευρωπαϊκές διασυνοριακές διαδικασίες - Ευρωπαϊκή Διαταγή Πληρωμής


Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Άρθρο 29(1)(α) - Αρμόδια δικαστήρια

Τα τοπικά δικαστήρια («okresné súdy»).

Άρθρο 29(1)(β) - Διαδικασία επανεξέτασης

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού, γνωστοποιούμε ότι, βάσει του άρθρου 398 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας σε υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας («Civilný sporový poriadok»), μπορεί να υποβληθεί έκτακτο ένδικο μέσο (αίτηση επανεκδίκασης — «žaloba o obnovu konania») ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου που εξέδωσε την πρωτοβάθμια απόφαση, δηλαδή του τοπικού δικαστηρίου («okresný súd»).

Άρθρο 29(1)(γ) - Μέσα επικοινωνίας

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του Κώδικα πολιτικής δικονομίας σε υποθέσεις αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Αίτηση που υποβάλλεται χωρίς ηλεκτρονική έγκριση πρέπει να επανυποβληθεί εντός 10 ημερών είτε σε έντυπη μορφή είτε σε εγκεκριμένη ηλεκτρονική μορφή, άλλως απορρίπτεται χωρίς να εξεταστεί. Το δικαστήριο δεν απευθύνει κλήση για επανυποβολή αίτησης.

Άρθρο 29(1)(δ) - Γλώσσες που γίνονται δεκτές

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού, γνωστοποιούμε ότι η γλώσσα που γίνεται αποδεκτή για την κατάρτιση του πιστοποιητικού είναι η σλοβακική.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/09/2020