Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa maksekäsk - Slovakkia


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Slovakkia

Euroopa piiriülesed menetlused – Euroopa maksekäsk


Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Artikli 29 lõike 1 punkt a - Pädevad kohtud

Ringkonnakohtud

Artikli 29 lõike 1 punkt b - Läbivaatamise kord

Vastavalt määruse artikli 29 lõike 1 punktile b võib tsiviilvaidluste menetluse seadustiku (Civilný sporový poriadok) paragrahvi 398 kohaselt erakorralise õiguskaitsevahendi kohaldamise taotluse (läbivaatamise taotluse (žaloba o obnovu konania)) esitada sellele kohtule, kes tegi otsuse esimese astme kohtuna, st ringkonnakohtule (okresný súd).

Artikli 29 lõike 1 punkt c - Sidevahendid

Vastavalt tsiviilvaidluste menetluse seadustiku artiklile 125 võib taotluse esitada kas kirjalikult või elektrooniliselt. Kui taotlus esitatakse ilma elektroonilise kinnituseta, tuleb see 10 päeva jooksul paberil või kinnitatud elektroonilisel vormil uuesti esitada, muidu ei võeta seda vastu. Kohus ei palu taotlust uuesti esitada.

Artikli 29 lõike 1 punkt d - Aktsepteeritavad keeled

Vastavalt määruse artikli 21 lõike 2 punktile b aktsepteeritakse maksekäsu koostamisel slovaki keelt.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 04/09/2020