Европейска заповед за защита

Възстанови

Предоставената по съдебен ред защита на жертва на насилие и тормоз може да подлежи на изпълнение и в останалите държави от ЕС.


Право на лицата да продължат да се ползват от мерките за защита при преместване в друга държава членка

За да осигурят ефективна защита на жертвите на насилие и тормоз, националните органи често вземат по отношение на тях специални мерки (заповед за забрана за доближаване, забрана за осъществяване на контакти или друга подобна заповед за защита), които спомагат да се предотвратят последваща агресия или повторно нападение от извършителя. Ако в една държава членка вече е издадена заповед за защита във Ваша полза, може да искате да продължите да се ползвате от тази защита и при преместване или пътуване в друга държава членка. За тази цел ЕС е въвел механизъм за взаимно признаване на мерките за защита.

Националните мерки за защита могат да бъдат от гражданско-, наказателно- или административноправен характер и тяхната продължителност и обхват и процедурите за приемането им в отделните държави членки се различават. Тъй като законодателството на ЕС предвижда различни правни основания за взаимното признаване на гражданскоправните и наказателноправните мерки, за гарантиране на движението на трите най-често срещани вида мерки за защита в ЕС бяха необходими два отделни инструмента. Заповедите за защита, регламентирани с директивата и регламента, се отнасят до случаите, в които в качеството Ви на жертва или потенциална жертва на престъпление във Ваша полза е наложена забрана лицето, създаващо опасност, да влиза на определени места, да осъществява контакт с Вас или да Ви доближава, или осъществяването на тези действия е регламентирано.

С Връзката отваря нов прозорецДиректива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за защита е създаден механизъм за признаване между държавите членки на заповедите за защита, издадени като наказателноправна мярка.

Ако във Ваша полза е постановена заповед за защита, издадена по наказателно производство в една от държавите членки, можете да поискате издаването на европейска заповед за защита.

Защитата следва да Ви бъде предоставена посредством нова мярка за защита, приета от държавата членка, до която пътувате или в която се премествате, като това става по реда на опростена и ускорена процедура.

Ако обаче разполагате със заповед за защита, издадена по реда на гражданско производство в държавата членка по местопребиваването Ви, можете да се позовете на Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕС) № 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, който установява механизъм за пряко признаване между държавите членки на заповедите за защита, издадени като гражданскоправна мярка.

Следователно, ако разполагате с гражданскоправна заповед за защита, издадена в държавата членка по местопребиваването Ви, можете директно да се позовете на нея в другите държави членки като се снабдите с Връзката отваря нов прозорецудостоверение за правата Ви и го представите на компетентните органи.

Директивата и Регламентът се прилагат от 11 януари 2015 г.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Комисията актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 07/10/2020