Ευρωπαϊκή εντολή προστασίας

This page has been machine translated and its quality cannot be guaranteed.

The quality of this translation has been assessed as: average

Do you consider this translation useful?

Η δικαστική προστασία που παρέχεται σε θύματα βιαιοπραγίας και παρενόχλησης μπορεί να εκτελείται σε άλλες χώρες της ΕΕ.


Το δικαίωμα να συνεχίσετε να επωφελείστε από μέτρα προστασίας όταν μετακινείστε σε άλλο κράτος μέλος

Για την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων βίας και παρενόχλησης, οι εθνικές αρχές συχνά τους χορηγούν ειδικά μέτρα (περιοριστικά, απαγορευτικά ή παρόμοια μέτρα προστασίας) που συμβάλλουν στην πρόληψη περαιτέρω επιθέσεων ή επιθέσεων εκ μέρους του δράστη. Εάν διαθέτετε εντολή προστασίας σε ένα κράτος μέλος, επιθυμείτε ενδεχομένως να συνεχίσετε να επωφελείστε από αυτήν την προστασία όταν πρόκειται να μετακομίσετε ή να ταξιδέψετε σε ένα άλλο κράτος μέλος. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή μηχανισμό αμοιβαίας αναγνώρισης των μέτρων προστασίας.

Τα εθνικά μέτρα προστασίας μπορεί να είναι αστικού, ποινικού ή διοικητικού χαρακτήρα και η διάρκεια, το πεδίο εφαρμογής και οι διαδικασίες έγκρισης ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών. Λόγω των χωριστών νομικών βάσεων στο δίκαιο της ΕΕ για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων αστικού και ποινικού δικαίου, χρειάστηκαν δύο χωριστές νομοθετικές πράξεις για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας των τριών πιο συνηθισμένων μέτρων προστασίας εντός της ΕΕ. Οι εντολές προστασίας που καλύπτονται από την οδηγία και τον κανονισμό αφορούν καταστάσεις όπου εσείς ως θύμα, ή δυνητικό θύμα, εγκληματικών πράξεων επωφελείστε από μια απαγόρευση ή ρύθμιση της εισόδου σε ορισμένους χώρους, της επαφής μαζί σας ή της προσέγγισής σας από άτομο που προκαλεί κίνδυνο.

ΗΟ σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο οδηγία 2011/99/ΕΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή προστασίας (ΕΕΠ) θεσπίζει μηχανισμό που επιτρέπει την αναγνώριση εντολών προστασίας που εκδίδονται ως μέτρο ποινικού δικαίου μεταξύ κρατών μελών.

Εάν διαθέτετε εντολή προστασίας ποινικού δικαίου που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος μέλος, μπορείτε να ζητήσετε μια ευρωπαϊκή εντολή προστασίας.

Η προστασία θα πρέπει να παρέχεται μέσω ενός νέου μέτρου προστασίας που θα εγκριθεί από το κράτος μέλος στο οποίο θα ταξιδέψετε ή θα μεταφερθείτε σε απλουστευμένη και ταχεία διαδικασία.

Ωστόσο, εάν διαθέτετε εντολή προστασίας αστικού δικαίου που εκδόθηκε στο κράτος μέλος διαμονής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο τον κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 606/2013 για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις, ο οποίος θεσπίζει μηχανισμό που επιτρέπει την άμεση αναγνώριση των εντολών προστασίας που εκδίδονται ως μέτρο αστικού δικαίου μεταξύ των κρατών μελών.

Επομένως, εάν διαθέτετε εντολή προστασίας αστικού δικαίου που έχει εκδοθεί στο κράτος μέλος της διαμονής σας, μπορείτε να την επικαλεσθείτε άμεσα σε άλλα κράτη μέλη, λαμβάνοντας και προσκομίζοντας στις αρμόδιες αρχές Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπιστοποιητικό, το οποίο πιστοποιεί τα δικαιώματά σας.

Η οδηγία και ο κανονισμός ισχύουν από την 11 Ιανουαρίου 2015.


Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Τελευταία επικαιροποίηση: 01/10/2019