Fechar

A VERSÃO BETA DO PORTAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Visite a versão BETA do Portal Europeu de Justiça e conte-nos a sua experiência!

 
 

Percurso de navegação

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Euroopa lähenemiskeeld

Esta página foi traduzida automaticamente. A qualidade da tradução não pode ser garantida.

Qualidade da tradução: inaceitável

Considera que esta tradução foi útil?


Vägivalla ja ahistamise ohvrile pakutavad kaitsemeetmed saab täitmisele pöörata teistes liikmesriikides.


Õigus saada kaitsemeetmetest abi ka teise liikmesriiki siirdudes

Vägivalla ja ahistamise ohvrite tõhusaks kaitsmiseks annavad riiklikud ametiasutused neile sageli erimeetmed (lähenemiskeeld või sarnane lähenemiskeeld), mis aitavad ära hoida edasise agressiooni või õiguserikkuja uuesti rünnaku. Kui Teie huvides rakendatakse kaitsemeedet ühes liikmesriigis, võib teil olla soov, et seda tehakse ka siis, kui Te kolite või reisite teise liikmesriiki. Selleks on EL kehtestanud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise mehhanismi.

Riiklikud kaitsemeetmed võivad olla tsiviil-, kriminaal- või haldusmeetmed ning nende kestus, ulatus ja vastuvõtmise kord on liikmesriigiti erinev. Kuna ELi õiguses on tsiviilõiguslike meetmete vastastikusel tunnustamisel ja kriminaalõiguslike meetmete vastastikusel tunnustamisel erinev õiguslik alus, on kolme kõige enam levinud kaitsemeetme liigi kasutamiseks kõikjal ELis tarvis kahte eri õigusakti. Lähenemiskeelu direktiivi ja määrusega hõlmatud keelud kehtestatakse Teie kui kuriteoohvri või potentsiaalse kuriteoohvri kaitseks, keelates Teid ohustaval isikul siseneda teatavatesse paikadesse, võtta Teiega kontakti või Teile läheneda.

Euroopa lähenemiskeeldu käsitlevasLingil klikates avaneb uus aken direktiivis 2011/99/EL (edaspidi „Euroopa lähenemiskeeld”) on kehtestatud mehhanism, mis võimaldab tunnustada liikmesriikide vahelise kriminaalõigusliku meetmena välja antud lähenemiskeeldu.

Kui Teie kaitseks on mõnes liikmesriigis kriminaalõigusliku meetmena välja antud lähenemiskeeld, võite taotleda Euroopa lähenemiskeeldu.

Kaitse peaks toimuma uue kaitsemeetme kaudu, mille on vastu võtnud liikmesriik, kuhu te reisite või kes kavatsevad kasutada lihtsustatud ja kiirendatud menetlust.

Kui aga teie elukohajärgses liikmesriigis väljastatud tsiviilõiguskorrast on kasu, võite kasutada Lingil klikates avaneb uus aken määrust (EL) nr 606/2013 tsiviilasjades määratud kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise kohta, millega luuakse mehhanism tsiviilõigusliku meetmena välja antud lähenemiskeeldude otseseks tunnustamiseks liikmesriikide vahel.

Seega võite Te juhul, kui Teie kaitseks on päritoluliikmesriigis tsiviilõigusliku meetmena välja antud lähenemiskeeld, sellele vahetult tugineda ka mõnes muus liikmesriigis, hankides Lingil klikates avaneb uus akenvastava tõendi oma õiguste kohta ja esitades selle pädevatele ametiasutustele.

Direktiivi ja määrust kohaldatakse alates 11. jaanuarist 2015.


See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Última atualização: 01/10/2019