menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейска заповед за защита

Den här sidan har maskinöversatts och kvaliteten kan inte garanteras.

Kvaliteten på den här översättningen har bedömts som: genomsnittlig

Var översättningen till någon hjälp?


Съдебни актове, чрез които се предоставя защита на жертва на насилие и тормоз, могат да се изпълняват в други държави от ЕС.


Право на лицата да продължат да се ползват от мерки за осигуряване на защита при преместване в друга държава членка

За да защитават ефективно жертвите на насилие и тормоз, националните органи често им предоставят специфични мерки (ограничаване, блокиране или подобна заповед за защита), които помагат за предотвратяване на по-нататъшна агресия или повторно нападение от страна на извършителя. Ако вече Ви е издадена заповед за защита в една държава членка, може да искате да продължите да се ползвате от тази защита и при преместване или пътуване в друга държава членка. За тази цел ЕС въведе механизъм за взаимно признаване на мерките за осигуряване на защита.

Националните мерки за защита могат да бъдат от гражданско, наказателно или административно естество и тяхната продължителност, обхват и процедури на приемане се различават в отделните държави членки. Поради различните правни основания за взаимно признаване на гражданскоправните и наказателноправните мерки в законодателството на ЕС, за да се гарантира движението на трите най-често срещани вида мерки за осигуряване на защита в ЕС, беше необходимо да се създадат два отделни инструмента. Заповедите за защита, попадащи в приложното поле на директивата и на регламента, се отнасят до случаите, в които като жертва или като потенциална жертва на престъпление се ползвате от постановена във Ваша полза забрана лицето, на което се дължи опасността, да влиза на определени места, да се свързва с Вас или да Ви доближава.

ВВръзката отваря нов прозорец Директива 2011/99/ЕС относно Европейската заповед за защита (ЕЗЗ) се създава механизъм, който позволява признаването на заповеди за осигуряване на защита, издадени като мярка в наказателната област между държавите членки.

Ако разполагате със заповед за защита, издадена по наказателно дело в една от държавите членки, можете да поискате издаването на европейска заповед за защита.

Закрилата следва да се предоставя чрез нова мярка за осигуряване на защита, приета от държавата членка, до която ще пътувате или която ще преминете към опростена и ускорена процедура.

Ако обаче се ползвате от гражданскоправна заповед за защита, издадена в държавата членка по пребиваване, можете да използвате Връзката отваря нов прозорец Регламент (ЕС) № 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, който създава механизъм, който позволява пряко признаване между държавите членки на заповедите за осигуряване на защита, издадени като гражданскоправна мярка.

Следователно, ако се ползвате от гражданскоправна заповед за защита, издадена в държавата членка по пребиваване, можете да се позовете на нея директно в други държави членки, Връзката отваря нов прозорецкато получите сертификат и я представите на съответните органи, удостоверяващи правата ви.

Директивата и регламентът се прилагат от 11 януари 2015 г.


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Senaste uppdatering: 01/10/2019