Europos teisėjų mokymo tinklas (ETMT)

Siekiant geriausių rezultatų Europos teisėjų mokymo srityje, ETMT yra pagrindinė platforma, skatinanti Europos teisėjų mokymus ir keitimąsi žiniomis. Šis tinklas atstovauja daugiau kaip 120 000 Europos teisėjų, prokurorų ir dėstytojų interesams visoje Europoje įvairiose mokymo srityse, pavyzdžiui, ES civilinės, baudžiamosios ir komercinės teisės, lingvistikos ir socialiniais klausimais.

ETMT vizija – padėti skatinti bendrą teisės ir teismų kultūrą Europoje. ETMT yra įgaliotas padėti kurti Europos teisingumo erdvę ir skatinti daugiau sužinoti apie Europos Sąjungos teisines sistemas, taip didinant ES valstybių narių teisėjų ir prokurorų tarpusavio supratimą, pasitikėjimą ir aktyvinant bendradarbiavimą. Be to, ETMT nustato mokymo poreikius ir kuria mokymo standartus bei programas, koordinuoja teisėjų mokymų mainus ir programas, dalijasi teorine ir praktine mokymo patirtimi ir skatina ES teisėjų mokymo institucijų bendradarbiavimą.


2015 m. tinklas nuolat plėtėsi, ETMT pavyko apmokyti 5 032 teisėjus ir prokurorus iš visų ES valstybių narių, įvykdžius 1 815 mainų ir surengus 84 seminarus. Palyginti su praėjusių metų duomenimis, mokymo dienų padaugėjo 14,38 proc. Veikla buvo sėkminga ir dėl tolesnės ETMT veiklos portfelio plėtros.

Pastaruoju metu dėl ETMT raidos atsirado naujų galimybių toliau plėstis – ne tik dedant daugiau pastangų svarbiausiose srityse, bet ir skatinant kurti naujas partnerystes, visų pirma 2014 m. birželio mėn. pasirašius susitarimo memorandumą su Europos teisėjų tinklais ir asociacijomis.

Galiausiai ETMT laimėjimai buvo pagarsinti Tarybos išvadose Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Praktikuojančių teisininkų mokymas: viena iš svarbiausių priemonių siekiant konsoliduoti ES acquis (2014/C 443/04), kuriose nurodyta, kad ES lygmeniu ETMT per savo narius gali geriausiai koordinuoti nacionalinę mokymo veiklą ir plėtoti tarpvalstybinę mokymo pasiūlą, skirtą teisėjams ir prokurorams.

2016 m.: žvilgsnis į ateitį

Svarbiausius ETMT rezultatus galima pristatyti taip:

 • tinklas, remiantis 2011 m. EK komunikate ir 2020 m. ES teisingumo darbotvarkėje nustatytais tikslais, toliau stiprinamas didinant mokymo veiklos rūšių skaičių, plečiant mokymų aprėptį, įtraukiant naujas teisės sritis ir neteisinius teisėjų ir prokurorų mokymus ir galiausiai (o tai ne mažiau svarbu) – gerinant mokymų kokybę, t. y. taikant išsamų vertinimo procesą ir palaikant ryšius su daugeliu partnerių mokymo veiklos plėtojimo klausimais;
 • geresnis koordinavimas ir pagalba nacionalinėms mokymo institucijoms, nariams ir stebėtojams, siekiant palengvinti ir tobulinti jų mokymo pasiūlymus, dėl to reikšmingai išplėtojant ETMT Katalogo ir Katalogo+ programas ir organizuojant tinklaveikos platformas bei mokymo renginius;
 • geresni veiklos rodikliai pagal esamas finansines ir metodines priemones, taip pat per ETMT tinklaveiką perteikta teorinė ir praktinė patirtis siūlant veiklą, skirtą nustatyti ir skleisti geriausią mokymų patirtį ir mokymo metodiką.

Šie rezultatai padeda siekti 2014–2020 m. laikotarpiui nustatytų strateginių tikslų:

 • toliau skatinti teisėjų ir prokurorų iš skirtingų Europos teisinių sistemų tarpusavio pasitikėjimą;
 • kelti Europos teisėjų žinių apie ES teisę lygį;
 • užtikrinti aukštą Europos teisėjų mokymų kokybės lygį ir palaikyti aukštus nacionalinių teisėjų mokymų kokybės standartus;
 • skatinti ankstyvą teisėjo ir prokuroro Europos profilio kūrimą;
 • siekti, kad ETMT tinklaveikos funkcija būtų aktyvesnė;
 • siekti veiksmingesnio išorinio bendradarbiavimo;
 • siekiant išlaikyti teisėjų nepriklausomumą, kuo labiau stiprinti ETMT vaidmens pirmumą visose teisėjų mokymo srityse ES lygmeniu.

ETMT VEIKSMAI

Teisėjų mainai

Dėl perkėlimo į kitos šalies teisėjų aplinką teisėjų mainai gali padėti keistis geriausia patirtimi ir žiniomis ir labiau pajausti priklausymą bendrai teismų kultūrai.

Nuo Mainų programos įkūrimo 2005 m. fiksuojamas proporcingas augimas. 2015 m. ETMT išdidžiai atšventė teismų institucijų mainų programos 10 metų sukaktį. Dalyvių ir dalyvaujančiųjų valstybių, taip pat siūlomos veiklos rūšių nuolat daugėja: iš pradžių 2005 m. mainuose dalyvavo 169 ES teisėjai ir prokurorai, o 2015 m. jų buvo 1 815.

Ilgainiui išplėtotas platus mainų galimybių pasirinkimas, kad siūlomi mokymo veiksmai būtų įvairinami ir atitiktų įvairius teisminių institucijų poreikius:

 • trumpalaikiai mainai ES valstybių narių teismuose (1–2 savaitės);
 • ilgalaikių mokymų laikotarpiai (3–12 mėnesių) Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, Europos Žmogaus Teisių Teisme ir EUROJUSTE;
 • specializuoti mainai: nesena naujovė – buvo įtraukti įvairiose teisės srityse, pavyzdžiui, aplinkos teisės, pabėgėlių teisės, darbo teisės ar konkurencijos teisės klausimais besispecializuojančių teisėjų ir prokurorų mainai;
 • profesiniai mainai ir pažintiniai vizitai kovos su terorizmu ir radikalizacijos klausimais: dar vieni naujos rūšies mainai, rengiami nuo 2015 m. siekiant reaguoti į didėjančius ES teismų ir prokuratūrų poreikius ir prioritetus;
 • dvišaliai ES valstybių narių teismų ar prokurorų tarnybų mainai, taip pat pradėti 2015 m., kai grupė tos pačios teismo ar prokuratūros tarnybos darbuotojų kartu lankosi kitos ES valstybės narės teismo ar prokuratūros tarnyboje siekdami įgyti daugiau žinių, perimti geriausią patirtį ir plėsti bendradarbiavimą;
 • dėstytojų mainai, daugiausia dėmesio skiriant mokymų metodikai, įskaitant ETMT parengtoje ataskaitoje nustatytą geriausią patirtį pagal bandomąjį projektą dėl Europos teisėjų mokymų, kurį Europos Parlamentas pasiūlė 2012 m., o Europos Komisija įvykdė 2013–2014 m.

ETMT ketina toliau plėtoti savo ES teisėjų mainų pasiūlymą – nuo 2016 m. pradės siūlyti ES valstybių narių teismų pirmininkams ir prokuratūrų vadovams skirtus specialius mainus.

AIAKOS programa

Pagal šią programą siūlomi dviejų savaičių trukmės mainai (viena savaitė užsienyje ir viena savo šalyje su užsienio kolegomis) mišrioms nacionalinių ir užsienio dėstytojų ar naujai paskirtų teisėjų ir prokurorų grupėms – jie vyksta į kitas Europos pradinio lygio mokymų mokyklas, teismus ir prokuratūras.

Pagrindinis šio projekto tikslas – didinti dalyvių informuotumą apie europinį jų (būsimo) darbo aspektą ir skatinti savitarpio supratimą apie skirtingą Europos teismų kultūrą ir sistemas. 2015 m. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAIAKOS programoje dalyvavo 401 būsimas ES teisėjas ir prokuroras.

Pažintiniai vizitai

2–5 dienų trukmės vizitai į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, Europos Žmogaus Teisių Teismą, Eurojustą ir Briuselyje esančias Europos institucijas leidžia teisėjams, prokurorams ir dėstytojams iš visos Europos susipažinti su šių institucijų veikla, taip pat pasikeisti ekspertinėmis žiniomis, patirtimi ir geriausia patirtimi.

2015 m. ETMT pažintiniuose vizituose dalyvavo beveik 400 teisėjų ir prokurorų.

Mokomosios darbo grupės ir seminarai

Baudžiamosios justicijos seminarai

Tarpusavio pasitikėjimas yra pagrindas Europos Sąjungos teritorijoje veiksmingai taikyti baudžiamąją justiciją. Teisėjų mokymais baudžiamosios teisenos srityje užtikrinamas sklandus tarptautinis bendradarbiavimas, teismų sprendimų pripažinimas baudžiamosiose bylose ir praktikuojančių teisininkų abipusis pasitikėjimas baudžiamosios justicijos sistemomis.

Šioje srityje ETMT skatina inovatyvius mokymo modelius („mokaisi kai darai“) rengdama baudžiamosios justicijos seminarus, kad būtų didinamas supratimas apie esamus ES baudžiamosios justicijos teisės aktus ir praktikuojantys teisininkai iš skirtingų valstybių galėtų bendradarbiauti tarpusavyje.

ETMT baudžiamosios justicijos srityje plėtojamų projektų pagrindas – įvairių Europos organizacijų ir ETMT bendradarbiavimo stiprinimas. Europos teisminis tinklas ir Eurojustas ETMT seminaruose dalyvauja kaip pagrindiniai dalyviai, skatinantys teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Rengiant JTG bendradarbiavimo seminarus kartu su CEPOL ir bendradarbiaujant su JTG tinklu teismų ir teisėsaugos pareigūnai gali gerinti tarptautinį bendradarbiavimą atliekant sudėtingus tyrimus. Be to, ETMT ir Europos genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už juos tinklas (Genocido tinklas) kartu įgyvendino sėkmingą mokymo programą dėl svarbiausių tarptautinių nusikaltimų ir jų poveikio ES.

Seminarais „Procesinės garantijos baudžiamosiose bylose ES“ (naujas seminarų ciklas, kurį numatoma įgyvendinti 2016 m.) siekiama didinti supratimą ir apžvelgti gynybos teises baudžiamojoje teisėje pagal ES teisę remiantis įvairiomis direktyvomis, kuriomis siekiama stiprinti procesines garantijas (vertimas raštu ir žodžiui, informacija ir galimybė gauti advokatą).

2015 m. baudžiamosios justicijos seminarų dalyvių buvo daugiau kaip 400.

Kalbinis projektas

ETMT ypatingą dėmesį skiria kalbinių projektų kūrimui siekiant mokyti ES teisėjus teisinės anglų ir prancūzų kalbos. Kiekvienais metais nuo 2011 m. įvairiose ES valstybėse narėse buvo rengiami keli kalbiniai seminarai apie teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose ir (arba) civilinėse bylose. Šiais kursais siekta ugdyti teisinius ir kalbinius dalyvių įgūdžius, praktiškai ir dinamiškai derinant teisinės informacijos ir kalbos užduotis. Be to, jais siekta sudaryti sąlygas praktikuojantiems įvairių ES valstybių narių teisininkams užmegzti tiesioginius ryšius siekiant ugdyti bendrą Europos teisės kultūrą.

Pagal ETMT 2015 m. kalbų programą Europos teisėjams buvo sudarytos plačios mokymo galimybės: be kalbų mokymo teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose ir (arba) civilinėse bylose srityje, buvo mokoma kalbų žmogaus teisių ir e. mokymo modulių srityse.

Pagal kalbų programą buvo ne tik rengiami seminarai, bet ir atnaujintas vadovas su anglų ir prancūzų kalbų baudžiamosios teisės žodynu.

Kalbų vadovas elektronine forma pateikiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

2015 m. buvo pasiektas labai svarbus skaičius – nuo pirmojo kalbinio seminaro (įvykusio 2011 m. vasario mėn.) apmokyta 1000 teisėjų ir prokurorų, t. y. tais metais, kai ETMT kalbų programoje dalyvavo daugiau kaip 300 civilinės, baudžiamosios teisės ir žmogaus teisių srityse praktikuojančių Europos teisininkų iš daugiau kaip 20 ES valstybių narių.

Administracinės teisės projektas

Administracinės teisės darbo pogrupis sudarytas ETMT įsipareigojus atsižvelgti į visų Europos teismų darbuotojų mokymo poreikius, siūlant mokymų derinius tokiose įvairiose srityse kaip ES viešieji pirkimai, prieglobsčio teisė, alternatyvus ginčų sprendimas (AGS), žmogaus teisės ir galimybė kreiptis į teismą, mokesčių teisė ir daug daugiau. Per visus šiuos mokymus dalyviai sužino daugiau apie Europoje dirbančius savo kolegas ir su iškiliausiais atitinkamos srities ekspertais aptaria svarbiausius teisės klausimus. Be to, Europos Žmogaus Teisių Teismas siūlo dalyviams galimybę dalyvauti Didžiosios kolegijos posėdžiuose ir su esamais ir buvusiais teismo pareigūnais aptarti įvairių bylų baigtį. 2015 m. administracinės teisės pogrupis kartu su partneriais iš Mediacijos teisėjų asociacijos (GEMME), Europos administracinių bylų teisėjų asociacijos (AEAJ) ir Tarptautinės pabėgėlių bylų teisėjų asociacijos (IARLJ) surengė aukštos kokybės mokymus žmogaus teisių, AGS ir prieglobsčio teisės klausimais. Esami ir buvę Europos Komisijos, EŽTT ir ESTT pareigūnai, Europos Tarybos HELP programa taip pat palaikė projektą, kad mokymai būtų rengiami tarpusavyje keičiantis informacija ir atliekant praktines užduotis. Administracinės teisės pogrupis, siekdamas, kad jo veikla apimtų daugiau dalyvių, ir toliau įsipareigoja kasmet suteikti galimybę skaitmeniniu būdu prenumeruoti bent du jo mokymus. 2015 m. skaitmeniniu būdu buvo prenumeruojami viešųjų pirkimų ir ES prieglobsčio teisės mokymai.

2015 m. daugiau kaip 200 teisėjų, prokurorų ir dėstytojų dalyvavo Administracinės teisės pogrupio mokymo veikloje.

Civilinės teisenos projektas

CiLaw projekto tikslas – gerinti teismų bendradarbiavimą civilinės teisės klausimais, daugiausia dėmesio skiriant dalyvaujančių šalių teisinių sistemų tobulinimui ir teisės kultūros ugdymui, taip pat svarbiausiems ES teisės aspektams. Svarbiausios civilinės teisės seminarų temos – šeimos teisė, įmonių teisė, Europos proceso teisė ir komercinė teisė.

Pagal civilinės teisės projektą rengiami dviejų dienų trukmės mokymo seminarai 27 ES valstybių narių teisėjams ir prokurorams.

Rengiant civilinės teisės seminarus ateityje bus siekiama apimti daugiau sričių, kad būtų labiau patenkinti ES teisingumo srityje dirbančių specialistų mokymo poreikiai. ETMT Civilinės teisės pogrupis 2016 m. rengs papildomus prenumeruojamąja transliacija grindžiamus seminarus, suteikdamas visiems susidomėjusiems ES specialistams galimybę nemokamai gauti mokymo programas. Bendradarbiaudamas su ETMT projekto partneriais ir visada siekdamas naujų mokymo iššūkių, Civilinės teisės pogrupis planuoja bendradarbiauti su Europos mediacijos teisėjų asociacija (GEMME) įgyvendinant jau ne kartą sėkmingai surengtą mokymo seminarą Europos civilinio proceso klausimais šeimos teisės bylose.

2015 m. civilinės teisės seminaruose dalyvavo 239 ES teisėjai.

Teisėjų mokymo metodai

Teisėjų mokymo metodų (TMM) veiksmai buvo oficialiai pradėti 2015 m., o atsižvelgiant į galimybes, sudarius darbo grupę, buvo atliepti tokie poreikiai:

 • ES teismų specialistų pasidalijimas gerąja teisėjų mokymo patirtimi ir kartu naujų žinių pateikimo ir mokymų rengimo metodų kūrimas;
 • poreikis suderint teisėjų mokymą ir teisingumo kokybę.

TMM kartu su visais kitais įgyvendintais ETMT veiksmais galima laikyti kelrode žvaigžde, nes jų tikslas – siūlyti efektyviausias ir konkrečias mokymo metodikas bei aktyviau skleisti geriausią patirtį, o tai yra pagrindinis reikalavimas bet kokiems teisėjų mokymo veiksmams.

2015 m. TMM DG darbas buvo organizuojamas pagal tris aktualias temas ir tris pagrindines veiksmų sritis: vertinimas, meistriškumas ir lyderystė.

Daug dėmesio skiriant priemonėms, buvo atnaujintas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasETMT teisėjų mokymo metodikos Europoje vadovas (anksčiau tai buvo Dėstytojų mokymo vadovas, išleistas 2013 m.), kad juo būtų galima lengviau dalytis ir jis būtų lengviau prieinamas. Be to, buvo parengti vertinimo klausimynai ir mokymo vertinimų vadovas, kad nacionalinėms mokymo institucijoms būtų lengviau keistis geriausia patirtimi.

Pirmaisiais veiklos metais TMM veiksmų dalyvių buvo 131.

THEMIS konkursas Europos teisminėms institucijoms

ETMT THEMIS konkurse gali dalyvauti teisėjai stažuotojai iš visos Europos ir juo skatinama keistis nuomonėmis bei formuoti naują požiūrį į temas, susijusias su tarptautiniu bendradarbiavimu civilinės ir baudžiamosios teisės, žmogaus teisių ir teisminės deontologijos srityse. Pagrindinis THEMIS konkurso tikslas – suburti būsimus teisėjus iš įvairių Europos šalių, kad jie galėtų pasidalyti bendromis vertybėmis, pasikeisti nauja patirtimi ir aptarti naujas perspektyvas juos bendrai dominančiose srityse.

Šį konkursą ETMT rengia kasmet ir jame gali dalyvauti teisėjai stažuotojai iš visų mokymo institucijų, kurios yra ETMT narės arba stebėtojos. Konkurse gali dalyvauti trijų teisėjų stažuotojų ir vieno mokytojo / kuratoriaus komanda, konkursą sudaro keturi pusfinalio etapai ir didysis finalas. Pirmos ir antros pusfinalio vietos laimėtojai dalyvauja didžiajame finale. Konkursą laimėjusi komanda gauna prizą – vienos savaitės pažintinį vizitą bet kurioje Europos teisminėje institucijoje, kurį rengia ir finansuoja ETMT. Pusfinalio ir didžiojo finalo temos yra skirtingos; 2015 m. jos buvo susijusios su tarptautiniu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, tarptautiniu teismų bendradarbiavimu civilinėse bylose (Europos šeimos teisė), tarptautiniu teismų bendradarbiavimu civilinėse bylose (Europos civilinis procesas), teismų etika ir profesiniu elgesiu, teise į teisingą bylos nagrinėjimą (ES pagrindinių teisių chartijos 47 str. ir EŽTK 6 str.).

2015 m. THEMIS konkurse dalyvavo 44 komandos, iš viso 164 dalyviai.

Katalogas

ETMT bendrasis katalogas egzistuoja nuo 2003 m. Tai yra ETMT narių rengiamos ir atrenkamos mokymo veiklos, kuri siūloma visiems ES valstybių narių teismams, katalogas. 2015 m. ETMT bendrajame kataloge 16 teisminių institucijų siūlė 216 seminarų. Svarbiausios bendrojo katalogo temos – profesinė praktika, sociologiniai aspektai, lingvistika, teisėjų gebėjimai, žmogaus teisės, teismo medicina, Europos tarptautinė teisė, baudžiamoji teisė, civilinė teisė ir administracinė teisė. 2015 m. bendrojo katalogo programoje iš viso dalyvavo 1 407 dalyviai.

Visų valstybių narių mokymo veiklos katalogas+

Šio projekto tikslas – suteikti Europos teisėjams ir prokurorams galimybę dalyvauti teismų mokymo institucijų, kurios yra ETMT narės, rengiamuose mokymo kursuose. 2015 m. projekte dalyvavo 17 teisminių institucijų, kiekviena iš jų surengė seminarą konkrečia teisės tema. Iš viso dalyviams iš užsienio buvo pasiūlyta 280 vietų. Vertinant programos sėkmę, iš viso užimta 72 proc. visų siūlytų mokymo vietų (iš viso 206 dalyviai iš užsienio). Be to, 1 251 nacionalinis dalyvis dalyvavo Katalogo+ seminaruose, kuriuos siūlė atitinkamos jų nacionalinės mokymo institucijos. 2015 m. iš viso buvo apmokyti 1 457 teisėjai.

Kovos su terorizmu seminarai

Ši programa pradėta 2015 m. kaip išsami mokymo programa kovos su terorizmu ir radikalėjimu iki smurtinio ekstremizmo temomis.

Per dešimtmetį ETMT plėtėsi siekdamas atliepti Europos teismams tenkančius iššūkius. Dėl didelio poreikio imtis bendrų ir koordinuotų veiksmų mokymo programos daugiausia buvo susijusios su pagrindinėmis smurtinio ekstremizmo priežastimis ir radikalėjimo prevencija, ir neseniai keletas aukšto lygio asmenų ne kartą minėjo teismų ir teisėsaugos bendradarbiavimą kovojant su terorizmu bei geriausios patirties mainus tyrimo, teroristinius nusikaltimus padariusių asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, reabilitavimo ir reintegracijos srityse, kuris, deja, tapo ypač aktualus dėl nesenų įvykių Europoje. Šiomis aplinkybėmis Europos Komisija patikėjo ETMT ir jo nariams partneriams sukurti išsamią mokymo programą kovos su terorizmu ir radikalėjimu iki smurtinio ekstremizmo tema, kuri būtų įgyvendinta per laikotarpį nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2016 m. gegužės mėn. ir pritaikyta atitinkamų suinteresuotųjų subjektų bei praktikuojančių specialistų visoje ES poreikiams. Pagal šį projektą sukuriamas išskirtinis teisėjų, prokurorų ir kitų teisingumo sektoriaus profesionalų forumas keistis žiniomis ir geriausia patirtimi su savo kolegomis iš visos Europos, aptarti naujausius teisinius pokyčius ir uždavinius baudžiamojo persekiojimo ir teismų bylose, susijusiose su teroristų kovotojais iš užsienio ir kitais smurtiniais ekstremistiniais nusikaltėliais, taip pat gvildenti radikalėjimo ir jo prevencijos bei išaiškinimo mechanizmus.

Pirmaisiais veiksmų metais kovos su terorizmu seminnaruose dalyvavo daugiau kaip šimtas ES teisėjų.

E. priemonės

ETMT tiria galimybes plėtoti įvairias e. priemones, kad teismų mokymo galimybės būtų labiau prieinamos ir kad būtų suteikti būtini ištekliai tiems, kurie valdo teismų mokymo programas ir jų turinį.

Visada yra poreikis kuo plačiau skleisti teismų mokymus ir žinias. Be to, reikia gerinti administracinį efektyvumą valdant teisminių institucijų programas ir jų dalyvius. Ne mažiau svarbu tai, kad šalims, kurios numato ar ketina suteikti teismų mokymo galimybių, reikia prieigos prie informacijos ir ryšių norint veiksmingai dirbti. E. priemonės patenkina visus šiuos poreikius. ETMT yra sukūręs ir pateikęs daug įvairių e. priemonių. Tai yra įvairios internetinės platformos, internetinė taikomosios programos sistema, e. mokymo ir mišraus mokymo kursai, tinklalaidės ir internetu rengiami seminarai, taip pat virtualiųjų išteklių rinkinys. Pavyzdžiai:

 • tinklų kūrimo platforma kaip labai svarbi virtuali bendradarbiavimo erdvė dirbantiems ETMT projektuose. Taip pat yra kelios esminės priemonės, pavyzdžiui, ekspertinių duomenų bazė ir keitimasis informacija EK kvietimų platformoje;
 • ETMT rengia ketverius e. mokymo kursus, kuriuose gali laisvai dalyvauti visi;
 • tinklalaidės ir internetu rengiami seminarai.

ETMT partneriai:

 • Europos Komisija;
 • Europos Sąjungos Teisingumo Teismas;
 • Europos Žmogaus Teisių Teismas;
 • Europos Taryba;
 • CEPOL;
 • Europos prieglobsčio paramos biuras;
 • Eurojustas;
 • Genocido tinklas – Europos genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tinklas;
 • Jungtinės tyrimų grupės;
 • Teismų tarybų tinklas (ENCJ);
 • Europos Sąjungos valstybės tarybų ir aukščiausiųjų administracinių teismų asociacija (ACA-Europe);
 • Europos teisminis tinklas;
 • Tarptautinė pabėgėlių teisės teisėjų asociacija (IARLJ);
 • Europos konkurencijos teisės teisėjų asociacija (AECJL);
 • Europos tarpininkavimo teisėjų asociacija (GEMME);
 • Europos darbo teismų teisėjų asociacija (EALCJ);
 • Europos Sąjungos teisėjų forumas aplinkos klausimais (EUFJE);
 • Europos prokurorų aplinką tinklas aplinkos klausimais (ENPE);
 • Prokuratūrų ar lygiaverčių institucijų Europos Sąjungos valstybių narių aukščiausiuosiuose teismuose tinklas (NADAL);
 • Europos administracinių bylų teisėjų asociacija (AEAJ);
 • Europos bendradarbiavimo teisingumo ir vidaus reikalų klausimais tarptautinė asociacija (EUCOJUST);
 • Makso Planko institutas.

Istoriniai faktai

ETMT yra 2000 m. įsteigta pelno nesiekianti tarptautinė organizacija.

 • 1999 m. vyko neoficialūs kai kurių ES teisėjų mokymo institucijų vadovų susitikimai;
 • 2000 m. sukurtas Europos teisėjų mokymo tinklas (Bordo chartija);
 • 2003 m. tinklas tampa pagal Belgijos teisę įsteigta pelno nesiekiančia tarptautine organizacija ir įgyja teisinį statusą;
 • 2004 m. įgyvendinta organizacinė reforma finansiniam pajėgumui užtikrinti ir į tinklo veiklą įtrauktos naujosios ES valstybių narių teisėjų mokymo institucijos;
 • 2005 m. Briuselyje įsteigiamas nuolatinis sekretoriatas;
 • 2006 m. Europos Komisija leidžia įgyvendinti pirmąją metinę teisėjų mainų programą;
 • 2008 m. labai išauga teisėjų mainų mastas ir mokymų katalogo pasiūla;
 • 2009 m. tinklas pripažįstamas viena iš suinteresuotųjų ES e. mokymo strategijos šalių;
 • 2010 m. ETMT pradėjo rengti pirmąsias savo mokymo programas;
 • 2012 m. augimas toliau tvirtai tęsiasi, įvairios ETMT mokymo veiklos (neįtrauktos į ETMT katalogą) dalyvių skaičius viršija 2400;
 • 2013 m. Europos Komisija įvertina ETMT laimėjimus – patvirtina pirmaeilį ETMT vaidmenį teisėjų mokymo srityje, t. y. Reglamentu (ES) Nr. 1382/2013 pagal naująją ES teisingumo programą ETMT 2014–2020 m. laikotarpiui suteikta dotacija veiklai;
 • 2014 m. ETMT pasirašė susitarimo memorandumą su 12 Europos tinklų ir asociacijų dėl būsimo bendradarbiavimo teisėjų mokymo srityje.
 • Europos Sąjungos Taryba pripažįsta didelę ETMT reikšmę Europos teisėjų mokymo srityje.

Kontaktiniai duomenys

Adresas: Rue du Commerce 123, B-1000 Brussels, Belgium

Teisinis statusas: pagal Belgijos teisę įsteigta pelno nesiekianti tarptautinė asociacija (pranc. association internationale sans but lucrative (aisbl))

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasejtn@ejtn.eu;

Susijusi nuoroda

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasETMT interneto svetainė

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 12/02/2020