Európske siete a štruktúry odbornej prípravy

S rozvojom európskych právnych predpisov a zvýšením mobility európskych občanov sa v minulom desaťročí objavila potreba kontinuálnej odbornej prípravy príslušníkov právnických profesií na úrovni EÚ. Takúto prípravu poskytuje niekoľko európskych štruktúr zriadených s pomocou členských štátov, ako aj niektoré profesionálne organizácie, a to často za pomoci európskeho financovania.


Európske siete a štruktúry odbornej prípravy na úrovni EÚ

Odborné organizácie organizujúce odbornú prípravu na úrovni EÚ

Justičné siete na úrovni EÚ spolupracujúce s EJTN v súvislosti s európskou odbornou justičnou prípravou

Európske siete a štruktúry odbornej prípravy na úrovni EÚ

V závislosti od profesijných a osobných potrieb sa môžu príslušníci právnických profesií obrátiť na niektorú zo štruktúr, ktoré sú tu stručne predstavené. Veľký počet kurzov ponúkajú aj univerzity a súkromné vzdelávacie inštitúcie.

Pre sudcov a prokurátorov

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)

Sieť Odkaz sa zobrazí v novom okneEJTN založená v roku 2000 pripravuje normy a učebné osnovy na odbornú prípravu, koordinuje výmeny a programy v rámci odbornej justičnej prípravy a podporuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi vzdelávacími štruktúrami EÚ pre sudcov a prokurátorov. Generálny tajomník siete EJTN sídli v Bruseli (Belgicko). Súhrn činností EJTN nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Pre všetkých príslušníkov právnických profesií

Akadémia európskeho práva (ERA)

Odkaz sa zobrazí v novom okneERA organizuje konferencie, semináre, profesionálne kurzy odbornej prípravy a diskusie o politikách so záberom rôznych oblastí práva EÚ, ktoré sú určené všetkým príslušníkom právnických profesií. ERA sídli v meste Trier (Nemecko). Súhrn jej činností nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Európsky inštitút verejnej správy – Európske centrum pre sudcov a právnikov (EIPA)

Odborná príprava v oblasti práva Európskej únie je jednou z oblastí činností Odkaz sa zobrazí v novom okneEIPA. Odborná príprava je zameraná na sudcov, príslušníkov právnických profesií, úradníkov EÚ a úradníkov štátnych správ, ako aj na právnikov zo súkromného sektora. EIPA sídli v Maastrichte (Holandsko), Luxemburgu (Luxembursko), Barcelone (Španielsko) a Varšave (Poľsko). Súhrn jej činností nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Odborné organizácie organizujúce odbornú prípravu na úrovni EÚ

Tieto organizácie zastupujúce príslušníkov právnických profesií na európskej úrovni organizujú odbornú prípravu ad hoc.

Právnici, advokáti (barristers) a právni poradcovia (solicitors)

Rada advokátskych komôr Európskej únie (The Council of Bars and Law Societies of Europe) – Odkaz sa zobrazí v novom okneCCBE

Notári

Rada notárstiev Európskej únie (The Council of the Notariats of the European Union) Odkaz sa zobrazí v novom okneCNUE

Súdni úradníci

Medzinárodná únia súdnych úradníkov (The International Union of Judicial Officers) – Odkaz sa zobrazí v novom okneUIHJ

Justičné siete na úrovni EÚ spolupracujúce s EJTN v súvislosti s európskou odbornou justičnou prípravou

EJTN združuje všetky vnútroštátne inštitúcie justičnej odbornej prípravy členských štátov EÚ a ako taká je najvhodnejším subjektom, ktorý koordinuje a ďalej rozvíja justičnú odbornú prípravu. Spolupracuje s ostatnými justičnými sieťami na úrovni EÚ, ktorých príslušné ciele a záujmy v oblasti odbornej prípravy sú uvedené v tomto informačnom prehľade:

Správu o projekte na obdobie rokov 2013-2014, v ktorej sa presadzuje spolupráca medzi sieťou EJTN a sieťami uvedenými vyššie v texte nájdete tu.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 13/02/2020

Akadémia európskeho práva – ERA

Cieľom Akadémie európskeho práva (ERA) je podporovať porozumenie a najlepšie postupy v oblasti práva EÚ poskytovaním odbornej prípravy a fóra na diskusiu a výmenu odborníkom z právnej praxe z celej Európy.


Cieľové skupiny

ERA spolupracuje so všetkými odborníkmi z právnej praxe:

 • so sudcami,
 • s prokurátormi,
 • s právnikmi vykonávajúcimi súkromnú prax,
 • s notármi,
 • s podnikovými právnikmi a právnikmi v obchodnej sfére,
 • s príslušníkmi orgánov presadzovania práva,
 • s právnikmi vo verejnej správe.

Dostupné druhy vzdelávacích aktivít

Ako sa uvádza v oznámení Európskej komisie o odbornej justičnej príprave zo septembra 2011, ERA „má bohaté skúsenosti s úspešnou organizáciou seminárov o práve Únie pre multikultúrne publikum“. Vo svojom centre v Trieri (v blízkosti hlavného mesta súdnictva EÚ v Luxemburgu), v Bruseli a po Európe organizuje konferencie a poskytuje kurzy na rôznych úrovniach:

 • výročné konferencie a fóra s cieľom zhodnotiť a prediskutovať najnovšie poznatky,
 • semináre zamerané na podrobné preskúmanie osobitných možností rozvoja odborníkov,
 • základné kurzy odbornej prípravy ako úvod do určitej oblasti práva EÚ,
 • informačné konferencie v Bruseli s cieľom analyzovať aktuálny vývoj práva EÚ,
 • kurzy právnického jazyka.

ERA poskytuje tiež:

 • elektronické vzdelávacie kurzy a zdroje,
 • elektronické prezentácie s poprednými odborníkmi na právo EÚ,
 • štvrťročne vychádzajúci právnický časopis s názvom ERA Forum.

Vzdelávacie programy ERA zahŕňajú celý rozsah práva EÚ:

 • európske verejné právo, napr. inštitucionálne právo, základné práva, azyl a prisťahovalectvo, právo v oblasti životného prostredia, daňový systém,
 • európske súkromné právo, napr. ochrana spotrebiteľa, pracovné a sociálne právo, medzinárodné súkromné právo, justičná spolupráca v občianskoprávnych veciach,
 • európske obchodné právo, napr. právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie, právo duševného vlastníctva, právo obchodných spoločností, finančné služby,
 • európske trestné právo, napr. justičná spolupráca v trestných veciach, spolupráca polície.

Činnosti v roku 2015

V roku 2015 ERA zorganizovala 157 podujatí zameraných na odbornú prípravu, na ktorých sa zúčastnilo 6903 odborníkov z právnej praxe z 54 krajín. Takisto ponúkla 7 kurzov elektronického vzdelávania a približne 60 elektronických prezentácií.

Odborné zázemie účastníkov bolo:

 • sudcovia: 27%,
 • prokurátori: 5%,
 • právnici vykonávajúci súkromnú prax: 24%,
 • podnikoví právnici: 5%,
 • príslušníci orgánov presadzovania práva: 1%,
 • úradníci EÚ: 7%,
 • ministerskí úradníci: 6%,
 • ostatní štátni úradníci: 9%,
 • akademici: 5%,
 • zástupcovia nadácií/MVO: 4%,
 • ostatní: 6%.

Medzinárodné partnerstvá/dohody

ERA, zakladajúci člen Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskej siete odbornej justičnej prípravy (EJTN), bola v roku 2013 opätovne zvolená do riadiaceho výboru EJTN na obdobie rokov 2014 – 2017. Na to isté obdobie bola ERA zvolená za organizátora jej pracovnej skupiny o programoch a za člena pracovnej skupiny zameranej na technológie. Má tiež úzke vzťahy s jednotlivými národnými inštitúciami pre odbornú justičnú prípravu, s niektorými z nich má rámcové dohody na spoločné organizovanie vzdelávacích činností pre sudcov a prokurátorov.

ERA takisto pravidelne spolupracuje na jednotlivých projektoch s Odkaz sa zobrazí v novom okneRadou európskych advokátskych komôr (CCBE), Odkaz sa zobrazí v novom okneRadou notárov Európskej Únie (CNUE), Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskou asociáciou podnikových právnikov (ECLA), ako aj s inými právnickými organizáciami na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Ako verejnoprospešná nadácia je ERA členom Odkaz sa zobrazí v novom okneEurópskeho nadačného centra.

História

ERA bola založená na podnet Európskeho parlamentu v roku 1992. Zakladajúcimi patrónmi boli Luxemburské veľkovojvodstvo, spolková krajina Porýnie – Falcko, mesto Trier a asociácia Priatelia ERA. V uplynulých rokoch vstúpilo do nadácie, okrem iných, aj 25 z 27 členských štátov EÚ.

Kontaktné údaje

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier - Nemecko
Tel.: +49 651 93737-0
Bruselská pobočka
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Brussels - Belgicko

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@era.int

Počet zamestnancov: 74

Právna forma: ERA je nezisková verejnoprávna nadácia.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknewebová stránka ERA


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 13/02/2020

Európsky inštitút verejnej správy – EIPA

Európske centrum pre sudcov a právnikov je špecializovanou pobočkou Európskeho inštitútu verejnej správy (EIPA). Centrum má sídlo v Luxemburgu a zameriava sa na odbornú prípravu sudcov, prokurátorov, súkromných advokátov a právnikov pracujúcich vo verejnej správe v členských štátoch EÚ, kandidátskych krajinách a krajinách, ktoré majú s EÚ uzatvorenú dohodu o pridružení, ako aj v krajinách EZVO.


Typy odbornej prípravy

V oznámení Európskej komisie o odbornej justičnej príprave zo septembra 2011 sa inštitút EIPA označuje za jedného z mála poskytovateľov odbornej prípravy sudcov a iných právnických profesií na európskej úrovni. Väčšinu týchto činností odbornej prípravy vypracovalo a poskytlo Európske centrum pre sudcov a právnikov inštitútu EIPA (EIPA ECJL).

Okrem činností v oblasti odbornej prípravy a konferencií s otvoreným vstupom poskytuje centrum EIPA ECJL rôzne služby odbornej prípravy, poradenstva a odborného vedenia, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám a prakticky orientované, ako aj porovnávací výskum súvisiaci s vykonávaním práva EÚ a odbornou justičnou prípravou v členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k EÚ (kandidátske krajiny, krajiny EZVO atď.). Tieto služby sa poskytujú na základe zmlúv a grantov udelených inštitúciami EÚ alebo prostredníctvom dvojstranných zmlúv s vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy.

V rámci kategórie činností s otvoreným vstupom ponúka centrum tieto druhy činností:

 • prakticky orientované semináre s rôzne dlhým trvaním,
 • programy celoživotného vzdelávania pre dospelých, ako sú programy magisterského štúdia a kurzy na úrovni magisterského štúdia (osobná výučba a programy kombinovaného elektronického online vzdelávania); ponúkame programy s trvaním od jedného týždňa až do dvoch rokov,
 • individuálne vybrané konzultácie vo forme elektronického vzdelávania o prístupe k dokumentom, o otázkach vnútorného trhu (voľný pohyb osôb, verejné obstarávanie atď.), o environmentálnom práve a otázkach justičnej spolupráce,
 • konferencie o najnovšom vývoji v rozličných oblastiach práva, ako sú právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia a finančných služieb, otázky justičnej spolupráce, právo EÚ v oblasti štátnej služby a najnovšie trendy judikatúry Súdneho dvora.

V kategórii zmluvných činností sa inštitút EIPA a jeho Európske centrum pre sudcov a právnikov v Luxemburgu po konzultácii s klientmi s cieľom uspokojiť ich špecifické potreby špecializuje na tieto typy činností prispôsobené konkrétnym potrebám:

 • semináre spájajúce vzdelávanie založené na problémoch a odbornom vedení,
 • študijné pobyty, a to buď samostatné, alebo v kombinácii s odbornou prípravou na vybrané témy,
 • činnosti zmiešaného učenia prispôsobené konkrétnym potrebám,
 • moduly počiatočnej odbornej prípravy pre sudcov, prokurátorov a súdnych zamestnancov, ktorí nie sú sudcami, s rôzne dlhým trvaním,
 • odborná príprava školiteľov vrátane vypracúvania školiacich materiálov a príručiek.

Tematicky činnosti odbornej prípravy centra EIPA ECJL zahŕňajú:

 • inštitucionálne právo EÚ (a EHP),
 • európske správne právo a základné práva,
 • európske regulačné záležitosti, napríklad právo v oblasti životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti potravín, pracovné a sociálne právo,
 • všetky oblasti vnútorného trhu EÚ vrátane finančných služieb, verejného obstarávania a práva v oblasti hospodárskej súťaže,
 • európska a medzinárodná justičná spolupráca v oblasti rodiny, komerčných a iných občianskych záležitostiach, ako aj justičná a policajná spolupráca v trestných veciach,
 • postupy a spôsob vedenia súdnych sporov pred súdmi EÚ a EZVO.

Centrum sa špecializuje aj na činnosti odbornej prípravy a vedenia zamerané na posilnenie nezávislosti súdnictva a na zlepšenie riadenia a kvality súdnictva prostredníctvom určenia a výmeny vedomostí a praktických skúseností v oblastiach ako:

 • zavedenie riadenia kvality v sektore spravodlivosti,
 • vedenie súdnych inštitúcií (súdy, prokuratúra, inštitúcie odbornej justičnej prípravy),
 • analýza potrieb v oblasti odbornej justičnej prípravy a hodnotenie kvality a účinkov odbornej justičnej prípravy atď.),
 • etika a boj proti korupcii,
 • politiky a zručnosti v oblasti vzťahov s verejnosťou a komunikácie,
 • zavedenie a používanie nástrojov elektronickej justície.

Súčasné činnosti

Inštitút EIPA každoročne realizuje 600 až 700 činností odbornej prípravy, ktorých sa zúčastňuje 12 000 až 14 000 osôb. Centrum EIPA ECJL z toho poskytuje 110 až 130 činností odbornej prípravy ročne, ktoré sú zamerané na vyššie uvedené cieľové skupiny.

Počet činností odbornej prípravy (vrátane počiatočnej odbornej prípravy a študijných pobytov) v roku 2015 celkom: 131

 • Odborná príprava sudcov, prokurátorov a súkromných advokátov: 28
 • Odborná príprava pre ďalšie právnické profesie vrátane súdnych zamestnancov, ktorí nie sú sudcami: 3
 • Odborná príprava právnikov a ďalších pracovníkov vo verejnej správe: 100

Počet účastníkov v roku 2015 celkom: 2 423

 • Odborná príprava sudcov, prokurátorov a súkromných advokátov: 375
 • Odborná príprava pre ďalšie právnické profesie vrátane súdnych zamestnancov, ktorí nie sú sudcami: 26
 • Odborná príprava právnikov pracujúcich vo verejnej správe: 2 022

Priemerný počet dní na účastníka v roku 2015 celkom: 2

 • Odborná príprava sudcov, prokurátorov a súkromných advokátov: 2
 • Odborná príprava pre ďalšie právnické profesie vrátane súdnych zamestnancov, ktorí nie sú sudcami: 4
 • Odborná príprava právnikov pracujúcich vo verejnej správe: 2

Uvedené štatistiky obsahujú počiatočnú odbornú prípravu, ďalšie vzdelávanie, činnosti odborného vedenia a študijné pobyty a zahŕňajú účastníkov z EÚ aj mimo EÚ, ale nezahŕňajú údaje týkajúce sa magisterského programu centra. Údaje okrem iného zahŕňajú aj činnosti s otvoreným vstupom a činnosti financované čiastočne (napr. prostredníctvom príspevkov na činnosť generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť) a v plnej miere prostredníctvom zmlúv, ktoré s inštitútom EIPA uzatvorila EÚ a vnútroštátne inštitúcie. Ich súčasťou však nie sú advokáti a právnici vyškolení v rámci projektu Euromed Justice III pod vedením inštitútu EIPA.

Medzinárodné partnerstvá/dohody

Inštitút EIPA je súčasťou Európskej siete verejnej správy (Odkaz sa zobrazí v novom okneEUPAN).

Centrum EIPA ECJL uzatvorilo dvojstranné dohody o spolupráci s vnútroštátnymi inštitúciami justičnej odbornej prípravy vo viacerých členských štátoch EÚ a v kandidátskych krajinách.

Inštitút EIPA počas uplynulých rokov pracoval – a naďalej pracuje – na základe jednotlivých projektov s vnútroštátnymi inštitúciami justičnej odbornej prípravy v celej Európe, ako aj so združeniami rôznych právnických profesií na európskej úrovni, napr. Rada notárstiev Európskej únie (CNUE), Európska komora exekútorov (CEHJ) a Rada advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE).

História

Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) bol založený v roku 1981 ako nezávislá nezisková nadácia poskytujúca cielenú odbornú prípravu o otázkach európskej integrácie so zameraním na potreby vnútroštátnych orgánov (vrátane súdnictva) členských štátov Európskej únie a európskych inštitúcií. V súčasnosti je členom inštitútu EIPA 22 členských štátov EÚ + Nórsko.

V roku 1992 zriadil inštitút EIPA v Luxemburgu svoju prvú pobočku, Európske centrum pre sudcov a právnikov, s konkrétnym cieľom poskytovať odbornú prípravu pre sudcovský zbor a verejných, ako aj súkromných advokátov, zameranú na výklad a uplatňovanie práva Spoločenstva – v súčasnosti práva EÚ.

V roku 2012 prijalo Európske centrum pre sudcov a právnikov inštitútu EIPA cielenejší prístup k svojim hlavným cieľovým skupinám. Najmä pokiaľ ide o príslušníkov právnických profesií (vrátane zamestnancov mimo súdu), ako aj ostatné právnické profesie, činnosti centra sú zamerané na poskytovanie prispôsobených a na prax orientovaných programov odbornej prípravy, ako aj poradenstva a odborného vedenia, ktorých cieľom je nielen poskytovanie vedomostí, ale aj praktického know-how a osvedčených postupov, a tiež prispievanie k cezhraničnému budovaniu dôvery.

Kontaktné údaje

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUXEMBOURG

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo-lux@eipa.eu

Počet zamestnancov: 15

Právna forma: nezisková nadácia

Súvisiaci odkaz

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebové sídlo inštitútu EIPA


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 13/02/2020

Európska sieť odbornej justičnej prípravy – EJTN

Sieť EJTN je hlavnou platformou a propagátorom odbornej prípravy a výmeny poznatkov o európskej justícii so zameraním na excelentnosť európskej odbornej justičnej prípravy. Zastupuje záujmy vyše 120 tisíc európskych sudcov, prokurátorov a školiteľov odbornej justičnej prípravy z celej Európy v rozličných oblastiach odbornej prípravy, ako sú občianske, trestné a obchodné právo EÚ, jazykové a spoločenské otázky.

Víziou siete EJTN je pomôcť podporiť spoločnú právnu a justičnú európsku kultúru. Jej poslaním je pomáhať budovať európsky priestor spravodlivosti a podporovať poznanie právnych systémov Európskej únie, a tým zvyšovať porozumenie, dôveru a spoluprácu medzi sudcami a prokurátormi v členských štátoch EÚ. EJTN zisťuje potreby odbornej prípravy a vypracúva príslušné normy a učebné osnovy, koordinuje výmenu a programy odbornej justičnej prípravy, rozširuje odborné znalosti a know-how týkajúce sa odbornej prípravy a podporuje spoluprácu medzi inštitúciami odbornej justičnej prípravy EÚ.


V roku 2015 došlo k ďalšiemu rozšíreniu siete, vďaka čomu sieť EJTN prostredníctvom 1 815 výmen a 84 seminárov prispela k vzdelávaniu 5 032 sudcov a prokurátorov zo všetkých členských štátov EÚ. V porovnaní s údajmi za predchádzajúci rok to v počte ponúkaných dní odbornej prípravy predstavuje nárast o 14,38%. K tomuto úspechu sa pridalo ďalšie rozšírenie portfólia činností siete EJTN.

Nedávny vývoj v rámci siete EJTN otvoril nové možnosti ďalšieho rozvoja, a to nielen posilnením svojho hlavného úsilia, ale aj nadviazaním na nové partnerstvá, najmä podpísaním memoranda o porozumení s niekoľkými európskymi justičnými sieťami a združeniami v júni 2014.

Úspechy siete EJTN boli zhrnuté v záveroch Rady „Odkaz sa zobrazí v novom okneOdborná príprava odborníkov z právnej praxe: základný nástroj konsolidácie acquis“ (2014/C 443/04), v ktorých sa uvádza, že na úrovni EÚ má sieť EJTN najlepšiu pozíciu na to, aby prostredníctvom svojich členov koordinovala vnútroštátne činnosti odbornej prípravy a pripravovala ponuku cezhraničnej odbornej prípravy pre sudcov a prokurátorov.

2016: na ceste k budúcnosti

Hlavné výsledky siete EJTN možno vyjadriť takto:

 • ďalšie posilnenie siete s ohľadom na ciele stanovené v oznámení EK z roku 2011 a v programe EÚ v oblasti spravodlivosti na rok 2020 zvýšením počtu činností odbornej prípravy, rozšírením rozsahu pôsobnosti odbornej prípravy – doplnením nových oblastí práva, ako aj nelegislatívnej odbornej prípravy sudcov a prokurátorov, a v neposlednom rade zvýšením ich kvality tým, že ich podrobí rozsiahlemu postupu hodnotenia a nadväzovaním kontaktov s mnohými partnermi pri vývoji činností odbornej prípravy,
 • lepšia koordinácia vnútroštátnych inštitúcií odbornej prípravy, členov a pozorovateľov a lepšia pomoc týmto subjektom, s cieľom uľahčiť a posilniť ich ponuku odbornej prípravy výrazným rozvojom katalógu siete EJTN a katalógu +, ako aj organizovaním sieťových platforiem a činností odbornej prípravy,
 • zvýšená výkonnosť v rámci existujúcich finančných a metodických prostriedkov a poskytovanie odborných znalostí a know-how prostredníctvom vytvárania sietí kontaktov v rámci EJTN ponúkaním činností venovaných identifikácii a šíreniu osvedčených postupov v odbornej príprave a metodiky odbornej prípravy.

Tieto výsledky prispievajú k strategickým cieľom stanoveným na obdobie 2014 – 2020:

 • naďalej posilňovať vzájomnú dôveru medzi sudcami a prokurátormi z rozličných európskych právnych systémov,
 • zvyšovať úroveň znalostí právnych predpisov EÚ v európskej justícii,
 • zabezpečiť vysoké normy kvality európskej odbornej justičnej prípravy a presadzovať prísne normy kvality pre vnútroštátnu odbornú justičnú prípravu,
 • podporovať rýchly rozvoj európskeho profilu sudcu a prokurátora,
 • usilovať sa o rozšírenie funkcie vytvárania sietí EJTN,
 • snaha o účinnejšiu vonkajšiu spoluprácu,
 • v čo najväčšej možnej miere posilňovať prednostnú úlohu siete EJTN vo všetkých oblastiach justičnej odbornej prípravy na úrovni EÚ v záujme zachovania justičnej nezávislosti.

ČINNOSTI SIETE EJTN

Justičné výmeny

Vďaka preniknutiu do cudzieho právneho prostredia môžu justičné výmeny viesť k výmene osvedčených postupov, odborných znalostí a vedomostí a k silnejšiemu pocitu príslušnosti k spoločnej justičnej kultúre.

Výmenný program zaznamenáva od jeho vytvorenia v roku 2005 exponenciálny rast. V roku 2015 sieť EJTN hrdo oslávila 10. výročie výmenného programu pre súdne orgány. Počet príjemcov a zúčastnených krajín, ako aj druhov ponúkaných činností neustále rastie: na začiatku, v roku 2005, sa výmen zúčastnilo 169 sudcov a prokurátorov z EÚ; v roku 2015 ich bolo už 1 815.

V priebehu rokov bolo takisto rozšírené spektrum možností výmen s cieľom diverzifikovať navrhované činnosti odbornej prípravy a naplniť rôzne potreby justície:

 • krátkodobé výmeny na súdoch členských štátov EÚ (1 až 2 týždne),
 • dlhodobé stáže (3 – 12 mesiacov) na Súdnom dvore Európskej únie, na Európskom súde pre ľudské práva a v agentúre EUROJUST,
 • špecializované výmeny: nedávna inovácia spočívajúca vo vzájomných výmenách medzi sudcami a prokurátormi, ktorí sa špecializujú v rôznych oblastiach práva, ako napr. právo v oblasti životného prostredia, utečenecké právo, pracovné právo alebo právo hospodárskej súťaže,
 • odborné výmeny a študijné návštevy zamerané na boj proti terorizmu a radikalizácii: ďalší nový typ výmeny, ktorý bol zavedený v roku 2015 v reakcii na rastúce potreby a priority súdnych úradníkov EÚ,
 • dvojstranné výmeny medzi súdmi alebo prokuratúrami členských štátov EÚ, ktoré sa takisto začali v roku 2015, keď skupina odborníkov z právnej praxe z toho istého súdu/prokuratúry spoločne navštívi spoločne súd/prokuratúru iného členského štátu EÚ s cieľom rozvíjať skúsenosti, osvedčené postupy a spoluprácu,
 • výmeny pre súdnych školiteľov zameriavajúcich sa na metodiku odbornej prípravy vrátane najlepších postupov identifikovaných v správe, ktorú vypracovala sieť EJTN v rámci pilotného projektu európskej odbornej justičnej prípravy, ktorý navrhol v roku 2012 Európsky parlament a vykonala v období 2013 – 2014 Európska komisia.

Sieť EJTN má v úmysle ďalej rozvíjať svoju ponuku výmen pre súdnych pracovníkov EÚ, a to zavedením, od roku 2016, výmen určených konkrétne pre predsedov súdov a vedúcich prokuratúr členských štátov EÚ.

Program AIAKOS

Program AIAKOS ponúka dvojtýždenné výmenné pobyty na iných európskych školách počiatočnej odbornej prípravy a na súdoch a prokuratúrach (jeden týždeň v zahraničí a jeden týždeň doma s kolegami zo zahraničia) pre zmiešané skupiny domácich a zahraničných justičných čakateľov alebo novo vymenovaných sudcov a prokurátorov.

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšiť informovanosť účastníkov o európskom rozmere ich (budúcej) práce a podporiť vzájomné porozumenie rozličných európskych súdnych kultúr a systémov. V roku 2015 sa do Odkaz sa zobrazí v novom okneprogramu AIAKOS zapojilo 401 budúcich sudcov a prokurátorov z EÚ.

Študijné pobyty

Dvoj- až päťdenné študijné pobyty na Súdnom dvore Európskej únie, Európskom súde pre ľudské práva, v agentúre Eurojust a európskych inštitúciách v Bruseli umožňujú sudcom, prokurátorom a školiteľom z celej Európy oboznámiť sa s fungovaním týchto inštitúcií, ako aj vymieňať si odborné znalosti, skúsenosti a najlepšie postupy.

V roku 2015 sa študijných pobytov v rámci siete EJTN zúčastnilo takmer 400 sudcov a prokurátorov.

Workshopy a semináre odbornej prípravy

Semináre na tému trestnej justície

Vzájomná dôvera a dôveryhodnosť sú základom účinného uplatňovania trestnej justície v oblasti Európskej únie. Odborná justičná príprava v oblasti trestnej justície zabezpečuje plynulú cezhraničnú spoluprácu, uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ako aj vzájomnú dôveru odborníkov z právnej praxe v systémy trestnej justície.

V tejto oblasti sieť EJTN presadzuje inovatívne modely odbornej prípravy (škola praxou) prostredníctvom seminárov trestnej justície s cieľom posilniť lepšie chápanie súčasného právneho rámca EÚ v oblasti trestnej justície, aby mohli odborníci z právnej praxe navzájom spolupracovať pri riešení cezhraničných prípadov.

Posilnenie spolupráce medzi rôznymi európskymi orgánmi a sieťou EJTN je základom projektov, ktoré sieť EJTN v oblasti trestnej justície vyvíja. Na seminároch siete EJTN prináleží sieti EJS a Eurojustu úloha hlavných aktérov podporujúcich justičnú spoluprácu v trestných veciach. Semináre, ktoré usporadúvajú spoločné vyšetrovacie tímy a CEPOL

v spolupráci so sieťou spoločných vyšetrovacích tímov, umožňujú pracovníkom súdov a orgánov presadzovania práva zlepšovať cezhraničnú spoluprácu pri zložitých vyšetrovaniach. Okrem toho sieť EJTN a Európska sieť pre vyšetrovanie a trestné stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov (sieť pre boj proti genocíde) spoločne vykonávali úspešný program odbornej prípravy o najzávažnejších medzinárodných trestných činoch a ich vplyve na EÚ.

Semináre o procesných zárukách v trestnom konaní v EÚ (nový súbor seminárov, ktoré sa majú realizovať v roku 2016) majú za cieľ ponúknuť lepšie pochopenie a poskytnúť prehľad o právach obhajoby v trestných veciach podľa právnych predpisov EÚ prostredníctvom súboru smerníc navrhnutých na posilnenie procesných záruk (tlmočenie a preklad, informácie a prístup k obhajcovi).

V roku 2015 sa seminárov v oblasti trestnej justície zúčastnilo viac ako 400 účastníkov.

Projekt jazykového vzdelávania

Sieť EJTN venuje osobitnú pozornosť tvorbe projektov jazykového vzdelávania pracovníkov súdnych pracovníkov EÚ v právnickej angličtine a právnickej francúzštine. Od roku 2011 sa každoročne usporadúva niekoľko jazykových seminárov o justičnej spolupráci v trestných a občianskych veciach v rôznych členských štátoch EÚ. Tieto kurzy sú zamerané na rozvoj právnych a jazykových zručností účastníkov praktickou a dynamickou kombináciou právnych informácií s jazykovými cvičeniami. Ich cieľom je takisto vytvoriť podmienky pre zavedenie priamych kontaktov medzi odborníkmi z právnej praxe v rôznych členských štátoch EÚ v záujme presadzovania spoločnej európskej právnej kultúry.

Program jazykového vzdelávania siete EJTN ponúkol v roku 2015 pre európsku justíciu celý rad príležitostí odbornej prípravy: Okrem jazykovej odbornej prípravy v oblasti justičnej spolupráce v trestných a občianskych veciach išlo aj o jazykovú odbornú prípravu v oblasti ľudských práv a moduly elektronickej odbornej prípravy.

Okrem seminárov prispel program jazykového vzdelávania k spracovaniu aktualizovanej príručky, ktorá sa zaoberá anglickými a francúzskymi pojmami súvisiacimi s trestným právom.

Jazyková príručka je k dispozícii v elektronickom formáte Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

V roku 2015 bol dosiahnutý medzník 1 000 sudcov a prokurátorov, ktorí od zavedenia prvého jazykového seminára (ktorý sa konal vo februári 2011) absolvovali odbornú jazykovú prípravu. V roku 2015 sa do programu jazykového vzdelávania siete EJTN v oblasti občianskeho práva, trestného práva a ľudských práv zapojilo viac než 300 odborníkov z právnej praxe z 20 členských štátov EÚ.

Projekt správneho práva

Pracovná podskupina pre správne právo je prejavom záväzku siete EJTN riešiť potreby odbornej prípravy všetkých pracovníkov z právnej praxe z celej Európy; ponúka celý rad odborných príprav v takých rôznorodých oblastiach, ako je verejné obstarávanie EÚ, azylové právo, alternatívne riešenie sporov (ARS), ľudské práva a prístup k spravodlivosti, daňové právo a oveľa viac. Na týchto podujatiach odbornej prípravy sa účastníci dozvedajú viac o svojich partneroch z celej Európy, pričom diskutujú o kľúčových právnych otázkach s poprednými odborníkmi v príslušných oblastiach. Okrem toho Európsky súd pre ľudské práva poskytuje účastníkom možnosť zúčastniť sa na vypočutiach pred Veľkou komorou a diskutovať o výsledkoch jednotlivých konaní so súčasnými a bývalými súdnymi úradníkmi. V roku 2015 sa pracovná podskupina pre správne právo spojila s partnermi z Európskeho združenia sudcov pre mediáciu (GEMME), Združenia európskych sudcov pôsobiacich v oblasti správneho súdnictva (AEAJ) a Medzinárodného združenia sudcov v oblasti práva utečencov (IARLJ) a spoločne zorganizovali kvalitné podujatia odbornej prípravy v oblasti ľudských práv, ARS a azylového práva. Projekt takisto podporili súčasní a bývalí predstavitelia Európskej komisie, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, ako aj Rady Európy a programu HELP, realizovať podujatia odbornej prípravy na základe vzájomných výmen a praktických cvičení. S cieľom zvýšiť dosah svojej činnosti sa pracovná podskupina pre správne právo i naďalej snaží každoročne najmenej dve zo svojich podujatí odbornej prípravy šíriť prostredníctvom podcastu. V roku 2015 priniesla podcast o odbornej príprave v oblasti verejného obstarávania i azylového práva EÚ.

V roku 2015 sa činností v oblasti odbornej prípravy pracovnej podskupiny pre správne právo zúčastnilo viac ako 200 sudcov, prokurátorov a súdnych školiteľov.

Projekt civilnej justície

Projekt civilnej justície má za cieľ zlepšiť justičnú spoluprácu v občianskych veciach a zameriava sa na rozvoj právnych systémov a justičnej kultúry zúčastnených krajín, ako aj na hlavné aspekty práva EÚ. Hlavnými témami seminárov z občianskeho práva sú rodinné právo, právo obchodných spoločností, európske procesné právo a obchodné právo.

Projekt zameraný na občianske právo ponúka dvojdňové aktivity odbornej prípravy určené pre sudcov a prokurátorov z 27 členských štátov EÚ.

Budúce činnosti seminárov z občianskeho práva sa zamerajú na rozšírenie spektra zastrešených oblastí s cieľom ponúknuť komplexnejšiu ponuku pre potreby odbornej prípravy odborníkov z oblasti justície v EÚ. Podskupina siete EJTN pre občianske právo rozšíri v roku 2016 ponuku seminárov formou podcastov, pričom všetkým zainteresovaným odborníkom z EÚ umožní voľný prístup k vzdelávacím programom. V rámci spolupráce s projektovými partnermi siete EJTN a na základe neustáleho hľadania nových možností odbornej prípravy Podskupina siete EJTN pre občianske právo plánuje spolupracovať s Európskym združením sudcov pre mediáciu (GEMME) na realizácii úspešne opakovaného podujatia odbornej prípravy v oblasti európskeho občianskeho súdneho konania vo veciach rodinného práva.

Počas roku 2015 sa seminárov z občianskeho práva zúčastnilo 239 sudcov z EÚ.

Metódy odbornej justičnej prípravy

Činnosti v oblasti metód odbornej justičnej prípravy (JTM) boli oficiálne zavedené v roku 2015 a príležitosti vedúce k vytvoreniu príslušnej pracovnej skupiny reagovali na tieto potreby:

 • výmena osvedčených postupov v oblasti odbornej justičnej prípravy EÚ medzi odborníkmi z oblasti justície, pri tvorbe nových prístupov k poskytovaniu znalostí a odbornej prípravy,
 • potreba kombinovať odbornú justičnú prípravu s kvalitou justície.

Metódy odbornej justičnej prípravy možno považovať za hlavný princíp pre všetky ostatné realizované činnosti siete EJTN, pretože jej cieľom je navrhnúť najúčinnejšie a konkrétne metódy odbornej prípravy, ako aj posilniť šírenie osvedčených postupov, ktoré sú základnými požiadavkami pre akékoľvek činnosti odbornej justičnej prípravy.

V roku 2015 bola práca pracovnej skupiny v oblasti metód odbornej justičnej prípravy usporiadaná podľa troch tém a troch hlavných oblastí činnosti: Hodnotenie/posudzovanie, zručnosti a vedenie.

S jasným zameraním sa na nástroje bola aktualizovaná Odkaz sa zobrazí v novom oknepríručka siete EJTN o metodike odbornej justičnej prípravy v Európe (predtým Príručka pre odbornú prípravu školiteľov, ktorá bola uverejnená v roku 2013) s cieľom podporiť jej zdieľanie a uľahčiť prístup k nej. Okrem toho boli vypracované hodnotiace dotazníky a príručka o hodnotení odbornej prípravy s cieľom podporiť výmenu osvedčených postupov medzi vnútroštátnymi inštitúciami odbornej prípravy.

Do činností v oblasti metód odbornej justičnej prípravy sa v prvom roku ich existencie zapojilo 131 účastníkov.

Súťaž Themis pre európsku justíciu

Súťaž THEMIS siete EJTN je otvorená pre justičných čakateľov z celej Európy a má za cieľ podporovať výmenu názorov a rozvíjať nové prístupy k témam súvisiacim s medzinárodnou spoluprácou v občianskych a trestných veciach, ľudskými právami a justičnou deontológiou. Hlavným cieľom súťaže THEMIS je spojiť budúcich sudcov z rôznych európskych krajín a umožniť im tak zdieľať spoločné hodnoty, vymieňať si nové skúsenosti a diskutovať o nových perspektívach v oblastiach spoločného záujmu.

Túto súťaž organizuje sieť EJTN každoročne a je otvorená pre justičných čakateľov zo všetkých inštitúcií odbornej prípravy, ktoré sú členmi alebo pozorovateľmi siete EJTN. Do súťaže, ktorá pozostáva zo štyroch semifinálových kôl a veľkého finále, sa môžu registrovať tímy troch justičných čakateľov sprevádzaných jedným učiteľom/školiteľom. Víťaz a druhý najlepší tím z každého semifinále postupuje do finále. Cenou pre víťazný tím je týždňový študijný pobyt v ktorejkoľvek európskej súdnej inštitúcii, ktorý organizuje a financuje sieť EJTN. Témy semifinále a veľkého finále sú odlišné; V roku 2015 sa týkali medzinárodnej spolupráce v trestných veciach, medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych veciach (európske rodinné právo), medzinárodnej justičnej spolupráce v občianskych veciach (európske občianske súdne konanie), justičnej etiky a profesijného správania, práva na spravodlivý proces (článok 47 Charty základných práv EÚ a článok 6 EDĽP).

V roku 2015 sa do súťaže THEMIS zapojilo 44 tímov s celkovým počtom 164 účastníkov.

Katalóg

Všeobecný katalóg siete EJTN existuje od roku 2003. Je to katalóg činností v oblasti odbornej prípravy, ktoré organizujú a vyberajú členovia siete EJTN a sú ponúkané justičnej obci všetkých členských štátov EÚ. V roku 2015 ponúklo do všeobecného katalógu siete EJTN 16 súdnych inštitúcií 216 seminárov. Medzi hlavné témy, ktoré sú vo všeobecnom katalógu zahrnuté, patrí odborná prax, spoločenské otázky, jazykové otázky, zručnosti sudcov, ľudské práva, forenzná analýza, európske medzinárodné právo, trestné právo, občianske právo a správne právo. Do programu zo všeobecného katalógu sa v roku 2015 zapojilo celkom 1 407 zahraničných účastníkov.

Katalóg+ aktivít v oblasti odbornej prípravy vo všetkých členských štátoch

Účelom tohto projektu je poskytnúť európskym sudcom príležitosť navštevovať kurz odbornej prípravy organizovanej inštitúciami odbornej justičnej prípravy, ktoré sú členmi siete EJTN. V roku 2015 sa projektu zúčastnilo 17 súdnych inštitúcií, pričom každá z nich zorganizovala seminár na určitú tému v oblasti práva. Zahraničným účastníkom bolo celkovo ponúknutých 280 miest. Meradlom úspechu programu bola 72 % miera využitia celkového počtu ponúkaných miest odbornej prípravy, čo znamená 206 zahraničných účastníkov. Okrem toho sa 1 251 vnútroštátnych účastníkov zapojilo do seminárov z katalógu+, ktoré ponúkali ich príslušné vnútroštátne inštitúcie odbornej prípravy. V roku 2015 absolvovalo odbornú prípravu celkovo 1 457 sudcov.

Semináre o boji proti terorizmu

Semináre, ktoré boli po prvýkrát uvedené v roku 2015, predstavujú komplexný program odbornej prípravy v oblasti boja proti terorizmu a radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu.

Sieť EJTN sa rozširuje už viac ako desaťročie, aby mohla riešiť výzvy, ktorým európska justícia čelí. Naliehavú potrebu spoločných a koordinovaných opatrení a programov odbornej prípravy zameraných na odstránenie základných príčin násilného extrémizmu a programov predchádzania radikalizácii, ako aj potrebu spolupráce justičných orgánov a orgánov presadzovania práva v boji proti terorizmu a výmeny najlepších postupov v oblasti vyšetrovania, trestného stíhania, rehabilitácie a reintegrácie páchateľov teroristických útokov, opakovane zdôraznili mnohé nedávne vyhlásenia na vysokej úrovni a nanešťastie ju podčiarkli aj nedávne udalosti na rôznych miestach Európy. V tejto súvislosti Európska komisia poverila sieť EJTN a jej členov a partnerov prípravou komplexného programu odbornej prípravy v oblasti boja proti terorizmu a radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu, ktorý sa mal realizovať od septembra 2015 do mája 2016 a prispôsobiť potrebám príslušných zainteresovaných strán a odborníkov z právnej praxe v celej EÚ. Tento projekt poskytuje sudcom, prokurátorom a ďalším pracovníkom súdnictva jedinečné fórum na výmenu skúseností a najlepších postupov s partnermi z celej Európy, diskusiu o najnovšom vývoji v oblasti právnych predpisov a o výzvach pri trestnom stíhaní a súdnych rozhodnutiach v prípadoch týkajúcich sa zahraničných teroristických bojovníkov a iných páchateľov činov násilného extrémizmu, a na riešenie otázky radikalizácie a mechanizmov jej prevencie a zisťovania.

Seminárov v oblasti boja proti terorizmu sa v prvom roku ich existencie zúčastnilo viac ako sto sudcov z EÚ.

Elektronické nástroje

Sieť EJTN investuje do rozvoja rozličných elektronických nástrojov s cieľom rozšíriť dosah príležitostí justičnej odbornej prípravy, ako aj poskytnúť potrebné zdroje tým, ktorí programy a obsah justičnej odbornej prípravy spravujú.

Potreba šíriť justičnú odbornú prípravu a znalosti v oblasti justície

so širším dosahom je stále aktuálna. Existuje takisto potreba zlepšiť administratívnu účinnosť riadenia justičných programov a ich účastníkov. Rovnako dôležité je,

že subjekty, ktoré plánujú alebo realizujú príležitosti justičnej odbornej prípravy, potrebujú prístup k informáciám a kontaktom, ktoré im umožnia pracovať efektívne. Elektronické nástroje pokrývajú všetky tieto potreby. Sieť EJTN ponúka mnoho druhov elektronických nástrojov. Patria sem rozličné internetové platformy, online systém pre prihlasovanie do programov, elektronické a kombinované vzdelávanie, podcasty a webové semináre a súbor virtuálnych zdrojov. Príklady:

 • sieťová platforma, ktorá predstavuje základný virtuálny priestor pre spoluprácu osôb pracujúcich na projektoch siete EJTN. Obsahuje tiež niekoľko základných nástrojov, ako napríklad databázu odborných poznatkov a platformu pre výmenu informácií o výzvach EK,
 • sieť EJTN vedie 4 kurzy elektronického vzdelávania, ktoré sú voľne prístupné pre všetkých,
 • podcasty a webové semináre.

Partneri siete EJTN:

 • Európska komisia
 • Súdny dvor Európskej únie
 • Európsky súd pre ľudské práva
 • Rada Európy
 • Cepol
 • Európsky podporný úrad pre azyl
 • Eurojust
 • Siete pre boj proti genocíde – Európska sieť pre vyšetrovanie a trestné stíhanie genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov
 • Spoločné vyšetrovacie tímy
 • Sieť predsedov najvyšších súdov EÚ (ENCJ)
 • Asociácia rád štátnych a najvyšších správnych jurisdikcií Európskej únie (ACA- Europe)
 • Európska justičná sieť (EJS)
 • Medzinárodné združenie sudcov v oblasti práva utečencov (IARLJ)
 • Združenie európskych sudcov pôsobiacich v oblasti hospodárskej súťaže (AECJL)
 • Európske združenie sudcov pre mediáciu (GEMME)
 • Európske združenie sudcov pracovného súdu (EALCJ)
 • Fórum sudcov Európskej únie pre životné prostredie (EUFJE)
 • Európska sieť prokurátorov pre životné prostredie (ENPE)
 • Sieť štátnych prokurátorov alebo zodpovedajúcich inštitúcií na najvyšších odvolacích súdoch členských štátov Európskej únie (NADAL)
 • Združenie európskych sudcov pôsobiacich v oblasti správneho súdnictva (AEAJ)
 • Medzinárodné združenie pre európsku spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (EUCOJUST)
 • Inštitút Maxa Plancka

Predchádzajúce medzníky

Sieť EJTN bola založená v roku 2000 ako nezisková medzinárodná organizácia.

 • 1999: neformálne stretnutia medzi niektorými riaditeľmi inštitúcií odbornej justičnej prípravy v EÚ.
 • 2000: vytvorenie Európskej siete odbornej justičnej prípravy (Charta z Bordeaux).
 • 2003: sieť EJTN sa stáva belgickou neziskovou medzinárodnou organizáciou a získava právnu subjektivitu.
 • 2004: sieť EJTN prechádza organizačnou reformou s cieľom zabezpečiť náležitú finančnú kapacitu a víta inštitúcie odbornej justičnej prípravy z nových členských štátov EÚ.
 • 2005: zriadenie stáleho sekretariátu v Bruseli.
 • 2006: Európska komisia udeľuje sieti EJTN právomoc uskutočniť prvé výročné výmenné programy v oblasti justície.
 • 2008: sieť EJTN oslavuje kľúčové medzníky v počte uskutočnených justičných výmen a dostupných katalógových ponúk odbornej prípravy.
 • 2009: sieť EJTN je uznaná ako kľúčová zainteresovaná strana v presadzovaní stratégie elektronickej justície v EÚ.
 • 2010: uvedenie prvých vlastných programov siete EJTN v oblasti odbornej prípravy.
 • 2012: prekonanie hranice 2 400 účastníkov na rozličných činností siete EJTN v oblasti odbornej prípravy (okrem účastníkov z katalógu siete EJTN) predstavuje silný rast.
 • 2013: Európska komisia oceňuje úspechy siete EJTN tým, že potvrdzuje jej rozhodujúcu úlohu v oblasti odbornej justičnej prípravy, t. j. nariadením (EÚ) č. 1382/2013 poskytuje sieti EJTN operačný grant na obdobie rokov 2014 až 2020 v rámci nového programu EÚ Spravodlivosť.
 • 2014: sieť EJTN podpísala memorandum o porozumení s 12 európskymi sieťami a združeniami o budúcej spolupráci v oblasti odbornej justičnej prípravy.
 • Rada Európskej únie uznáva zásadný význam siete EJTN v oblasti európskej odbornej justičnej prípravy.

Kontaktné údaje

Adresa: Rue du Commerce 123, B-1000 Brusel, Belgicko

Právna forma: Association internationale sans but lucratif (aisbl, medzinárodné neziskové združenie) podľa belgického práva

E-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneejtn@ejtn.eu

Súvisiaci odkaz

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová lokalita siete EJTN


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 13/02/2020