Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Európske siete a štruktúry odbornej prípravy


S rozvojom európskych právnych predpisov a zvýšením mobility európskych občanov sa v minulom desaťročí objavila potreba kontinuálnej odbornej prípravy príslušníkov právnických profesií na úrovni EÚ. Takúto prípravu poskytuje niekoľko európskych štruktúr zriadených s pomocou členských štátov, ako aj niektoré profesionálne organizácie, a to často za pomoci európskeho financovania.


Európske siete a štruktúry odbornej prípravy na úrovni EÚ

Odborné organizácie organizujúce odbornú prípravu na úrovni EÚ

Justičné siete na úrovni EÚ spolupracujúce s EJTN v súvislosti s európskou odbornou justičnou prípravou

Európske siete a štruktúry odbornej prípravy na úrovni EÚ

V závislosti od profesijných a osobných potrieb sa môžu príslušníci právnických profesií obrátiť na niektorú zo štruktúr, ktoré sú tu stručne predstavené. Veľký počet kurzov ponúkajú aj univerzity a súkromné vzdelávacie inštitúcie.

Pre sudcov a prokurátorov

Európska sieť odbornej justičnej prípravy (EJTN)

Sieť Odkaz sa zobrazí v novom okneEJTN založená v roku 2000 pripravuje normy a učebné osnovy na odbornú prípravu, koordinuje výmeny a programy v rámci odbornej justičnej prípravy a podporuje spoluprácu medzi vnútroštátnymi vzdelávacími štruktúrami EÚ pre sudcov a prokurátorov. Generálny tajomník siete EJTN sídli v Bruseli (Belgicko). Súhrn činností EJTN nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Pre všetkých príslušníkov právnických profesií

Akadémia európskeho práva (ERA)

Odkaz sa zobrazí v novom okneERA organizuje konferencie, semináre, profesionálne kurzy odbornej prípravy a diskusie o politikách so záberom rôznych oblastí práva EÚ, ktoré sú určené všetkým príslušníkom právnických profesií. ERA sídli v meste Trier (Nemecko). Súhrn jej činností nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Európsky inštitút verejnej správy – Európske centrum pre sudcov a právnikov (EIPA)

Odborná príprava v oblasti práva Európskej únie je jednou z oblastí činností Odkaz sa zobrazí v novom okneEIPA. Odborná príprava je zameraná na sudcov, príslušníkov právnických profesií, úradníkov EÚ a úradníkov štátnych správ, ako aj na právnikov zo súkromného sektora. EIPA sídli v Maastrichte (Holandsko), Luxemburgu (Luxembursko), Barcelone (Španielsko) a Varšave (Poľsko). Súhrn jej činností nájdete Odkaz sa zobrazí v novom oknetu.

Odborné organizácie organizujúce odbornú prípravu na úrovni EÚ

Tieto organizácie zastupujúce príslušníkov právnických profesií na európskej úrovni organizujú odbornú prípravu ad hoc.

Právnici, advokáti (barristers) a právni poradcovia (solicitors)

Rada advokátskych komôr Európskej únie (The Council of Bars and Law Societies of Europe) – Odkaz sa zobrazí v novom okneCCBE

Notári

Rada notárstiev Európskej únie (The Council of the Notariats of the European Union) Odkaz sa zobrazí v novom okneCNUE

Súdni úradníci

Medzinárodná únia súdnych úradníkov (The International Union of Judicial Officers) – Odkaz sa zobrazí v novom okneUIHJ

Justičné siete na úrovni EÚ spolupracujúce s EJTN v súvislosti s európskou odbornou justičnou prípravou

EJTN združuje všetky vnútroštátne inštitúcie justičnej odbornej prípravy členských štátov EÚ a ako taká je najvhodnejším subjektom, ktorý koordinuje a ďalej rozvíja justičnú odbornú prípravu. Spolupracuje s ostatnými justičnými sieťami na úrovni EÚ, ktorých príslušné ciele a záujmy v oblasti odbornej prípravy sú uvedené v tomto informačnom prehľade:

Správu o projekte na obdobie rokov 2013-2014, v ktorej sa presadzuje spolupráca medzi sieťou EJTN a sieťami uvedenými vyššie v texte nájdete tu.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 13/02/2020