Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Europeiska nätverk och utbildningsanordnare


Med utvecklingen av EU-lagstiftningen och EU-medborgarnas ökade rörlighet har det bland rättstillämpare uppstått ett tydligt behov av kontinuerlig fortbildning på EU-nivå. Flera EU-strukturer inrättade med stöd av medlemsstaterna och ett antal yrkesorganisationer anordnar sådan fortbildning, ofta med stöd av EU-medel


Nätverk och strukturer på EU-nivå för fortbildning

Yrkesorganisationer som anordnar fortbildning på EU-nivå

Rättsliga nätverk på EU-nivå i samarbete med EJTN rörande europeisk rättslig utbildning

Nätverk och strukturer på EU-nivå för fortbildning

Beroende på yrke och särskilda behov kan rättstillämpare vända sig till de olika organisationer som kortfattat presenteras nedan. Många kurser erbjuds även av universitet och privata utbildningsanordnare.

För domare och åklagare

Europeiska nätverket för rättslig utbildning

Europeiska nätverket för rättslig utbildning Länken öppnas i ett nytt fönster(EJTN), som grundades 2000, utarbetar fortbildningsstandarder och kursplaner, samordnar utbyte och program för fortbildningsändamål samt främjar samarbete mellan nationella strukturer som arbetar med fortbildning av domare och åklagare. EJTN:s generalsekretariat finns i Bryssel. En sammanfattning av EJTN:s verksamhet finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

För rättstillämpare i allmänhet

Europeiska rättsakademin (ERA)

Länken öppnas i ett nytt fönsterERA anordnar konferenser, seminarier, fortbildningskurser och policydiskussioner inom olika områden av EU-rätten. Verksamheten riktar sig till alla som arbetar med juridik. ERA ligger i Trier i Tyskland. En sammanfattning av verksamheterna finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Europeiska institutet för offentlig administration – Europeiskt centrum för domare och jurister (EIPA)

Fortbildning gällande EU-lagstiftning är ett av Länken öppnas i ett nytt fönsterEIPA:s verksamhetsområden. Fortbildningen är skräddarsydd för domare, rättstillämpare, tjänstemän från EU:s institutioner och från medlemsländerna samt privatpraktiserande advokater. EIPA har centra i Maastricht (Nederländerna), Luxemburg, Barcelona (Spanien) och Warszawa (Polen). En sammanfattning av verksamheterna finns Länken öppnas i ett nytt fönsterhär.

Yrkesorganisationer som anordnar fortbildning på EU-nivå

Följande organisationer, som företräder rättstillämpare på EU-nivå, organiserar särskild fortbildning.

Advokater och juridiska rådgivare

Rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen – Länken öppnas i ett nytt fönsterCCBE

Notarier

Rådet för notarier i Europeiska unionen – Länken öppnas i ett nytt fönsterCNUE

Exekutionstjänstemän

The International Union of Judicial Officers - Länken öppnas i ett nytt fönsterUIHJ

Rättsliga nätverk på EU-nivå i samarbete med EJTN rörande europeisk rättslig utbildning

EJTN samlar EU-medlemsstaternas alla nationella organ för juridisk utbildning och är i kraft av detta det bäst lämpade organet att samordna och vidareutveckla den rättsliga utbildningen. Det samarbetar md andra rättsliga nätverk på EU-nivå, vars respektive mål och utbildningsrelaterade intressen presenteras i följande faktablad:

En rapport om 2013–2014 års projekt för främjande av samarbete mellan EJTN och ovan nämnda nätverk finns här.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 13/02/2020