EuroPris

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie įkalinimo įstaigas ir valstybių narių valdžios institucijų informacijos apie kalinimo sąlygas suvestinės, kuriose pateikiama specialistams reikalinga informacija apie Europos arešto orderio ir kitų tarpusavio pripažinimo priemonių naudojimą.


Europos kalėjimų ir pataisos tarnybų organizacija (EUROPRIS)

EUROPRIS – Europos tinklas, padedantis užtikrinti Europos kalėjimų tarnybų bendradarbiavimą, tarpusavio mokymąsi ir keitimąsi gerąja patirtimi. 2011 m. šią šio sektoriaus darbuotojus vienijančią organizaciją įkūrė 18 Europos kalėjimų tarnybų. Iki 2018 m. organizacija jau atstovavo 31 Europos kalėjimų tarnybai, iš kurių 26 priklauso ES valstybėms narėms. EUROPRIS nare gali tapti bet kurios Europos Tarybai priklausančios šalies kalėjimų tarnyba.

Ši organizacija remia profesinę kalėjimų veiklą siekdama tobulinti kalinimo Europoje standartus ir veiklą, mažinti recidyvą, skatinti kalinimo sektoriaus darbuotojų profesionalumą ir taip didinti viešąją saugą ir saugumą.

Siekdama šių tikslų EUROPRIS organizuoja įvairią, prasmingai keistis patirtimi leidžiančią veiklą, kaip antai ekspertų susitikimus, seminarus ir konferencijas.

EUROPRIS bendradarbiauja su daugybe baudžiamosios justicijos srityje veiklą plėtojančių Europos organizacijų, kaip antai Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos kalėjimų švietimo asociacijaNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos kalėjimų darbuotojų mokymo akademijų tinklu, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos probacijos konfederacijaNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos atkuriamojo teisingumo forumu, organizacija Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Children of Prisoners Europe“ ir daugeliu kitų.

EUROPRIS stebėtojo teisėmis dalyvauja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Tarybos Bendradarbiavimo penitencinės teisės srityje tarybos veikloje.

Išsamesnė informacija apie įvykusius ir vykstančius renginius, medžiaga ir pristatymai skelbiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEUROPRIS svetainėje, kurioje galite užsiprenumeruoti du kartus per mėnesį leidžiamą informacinį biuletenį.

EUROPRIS priemonės

EKIS

Siekdama didinti Europos kalėjimų administracijų veiklos skaidrumą, skatinti jų tinklų veiklą ir keitimąsi geriausia patirtimi, 2014 m. EUROPRIS sukūrė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos kalėjimų informacinę sistemą (EKIS).

EKIS, kurios veikimas pagrįstas vieno langelio principu, galima susipažinti su duomenimis apie kalėjimų ir pataisos sektorius ir su atsakymais į dažnai užduodamus klausimus, kaip antai apie kalėjimų konkrečioje ES šalyje skaičius, jų rūšis ir kalinių skaičių. Neseniai Europos Sąjungos Taryba nusprendė EKIS panaudoti konkrečiai funkcijai – kaupti joje informaciją apie Europos kalėjimų įstaigas.

Šiuo metu EKIS saugomi duomenys apie Europos kalėjimų paslaugas ir daugiau kaip 550 kalėjimo įstaigų visoje Europoje.

ŽVS

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŽinių valdymo sistema (ŽVS) – joje kaupiami kalėjimų administracijų atsakymai į klausimus; šiuo metu sistemoje yra virš 1 000 atsakymų, susijusių su daugiau nei 100 temų kalėjimų valdymo klausimais.

EUROPRIS, naudodamasis ŽVS, gali kaupti Europos teismų institucijų atsakymus į klausimus politikos ir veiklos klausimais, juos skelbti interneto svetainėje ir jais vėliau remtis.

Informacija apie kalinimo sąlygas ES šalyse

Siekdama sudaryti sąlygas kaliniams, darbuotojams ir kompetentingoms institucijoms susipažinti su informacija apie nuosprendį vykdančios šalies kalėjimus ir padėti išduoti pagrįstą sutikimą dėl perdavimo, EUROPRIS parengė priemonę – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinformacijos apie kalinimo sąlygas formas.

Pasitelkus EUROPRIS ekspertų grupę, ES šalys buvo paprašytos pateikti informacijos apie kalinimo sąlygas ir aprašyti tokius dalykus kaip šeimos lankymas ir ankstyvo paleidimo tvarka.

ES pamatinis sprendimas 2008/909/TVR

Pamatinio sprendimo Nr. 909 EUROPRIS ekspertų grupė

2012 m. buvo įkurta EUROPRIS ekspertų grupė dėl kalinių perdavimo, padedanti nariams įgyvendinti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasES pamatinį sprendimą 2008/909/JHA. Nuo to laiko grupė kasmet susitinka, kad pasikeistų žiniomis ir informacija perdavimo klausimais.

Daugiau informacijos apie ekspertų grupės narius, posėdžių protokolus ir visus jos parengtus dokumentus rasite spustelėję Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Pamatinio sprendimo Nr. 909 (2017 m.) išteklių knyga

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIšteklių knyga parengta bendradarbiaujant su Pamatinio sprendimo Nr. 909 EUROPRIS ekspertų grupe. Ji skirta kompetentingoms institucijoms kaip pagalbinė priemonė, naudojama vykdant nuteistųjų perdavimo procedūras.

Šioje išteklių knygoje pateikiama informacija, apimanti praktines rekomendacijas, gerąją patirtį ir išteklius, skirtus padėti vykdyti nuteistųjų perdavimo procedūras.

Informacijos apie kalinių perdavimą forma

EUROPRIS ekspertų grupė taip pat parengė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinformacijos apie kalinių perdavimą formą, t. y. kontrolinį sąrašą, naudojamą tuo atveju, kai kaliniai lydimi į kitą ES šalį. Šį dokumentą išduoda siunčiančioji šalis, ir jame pateikiami duomenys apie asmenį, nuosprendį, sveikatos klausimus, rizikos veiksnius ir perdavimą. Forma, įskaitant neprivalomus priedus, turi būti siunčiama ten, kur ir kalinys, – į nuosprendį vykdančią valstybę.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 30/04/2019