Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Европейска организация на затворите

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.Европейска организация на затворите и изправителните институции (EuroPris)

EuroPris е европейска организация под формата на мрежа, която улеснява сътрудничеството, взаимното обучение и обмена на добри практики между европейските служби, отговорни за управлението на местата за лишаване от свобода. Организацията е основана през 2011 г. от 18 европейски служби, отговорни за управлението на местата за лишаване от свобода, като организация на и за специалистите в тази област. Към 2018 г. организацията представлява 31 европейски служби, отговорни за управлението на местата за лишаване от свобода, от които 26 са от държави от ЕС. Членове на EuroPris могат да станат служби, отговорни за управлението на местата за лишаване от свобода, от всички държави — членки на Съвета на Европа.

Организацията подкрепя насърчаването на професионалните практики в местата за лишаване от свобода с цел подобряване на обществената безопасност и сигурност чрез подобряване на стандартите и практиките в местата за задържане в Европа, намаляване на повторното извършване на престъпления и развиване на професионализма в сектора на изправителните институции.

EuroPris работи по тези цели като организира събития, които дават възможност за полезно споделяне, като например срещи на експерти, работни срещи и конференции.

EuroPris си сътрудничи с голям брой европейски организации, които осъществяват дейност в областта на наказателното правосъдие, като например Връзката отваря нов прозорецЕвропейското сдружение за образование в местата за лишаване от свободаВръзката отваря нов прозорецЕвропейските академии за обучение на служителите на затворитеВръзката отваря нов прозорецЕвропейската организация за пробацияВръзката отваря нов прозорецЕвропейския форум за възстановително правосъдиеВръзката отваря нов прозорецМрежата „Европа“ на децата на лишени от свобода лица и други.

EuroPris има статут на наблюдател в Връзката отваря нов прозорецСъвета за пенологично сътрудничество към Съвета на Европа.

За по-подробна информация относно предишни и настоящи събития, материали и презентации, моля, посетете Връзката отваря нов прозорецуебсайта на EuroPris, където можете също така да се абонирате за двумесечния информационен бюлетин.

Инструменти на EuroPris

EPIS

Връзката отваря нов прозорецЕвропейската система за информация относно местата за лишаване от свобода (EPIS) е създадена от EuroPris през 2014 г. с цел да се увеличат прозрачността, установяването на контакти и обмена на най-добри практики между европейските администрации на местата за лишаване от свобода.

EPIS е предназначена да осигурява обслужване на едно гише във връзка с данни, отнасящи се до местата за лишаване от свобода и изправителните институции в цяла Европа, и да предоставя отговори на често задавани въпроси, като например колко са местата за лишаване от свобода в дадена държава членка, от какъв вид са и какъв е броят на лишените от свобода. Наскоро Съветът на ЕС реши да използва EPIS като изключителен инструмент за обединяване на информация за местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в Европа.

Понастоящем EPIS съдържа данни от европейските служби, отговорни за управлението на местата за лишаване от свобода, и от над 550 места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода в цяла Европа.

KMS

Връзката отваря нов прозорецСистемата за управление на знанията (KMS) е услуга за обмен на въпроси и отговори между администрациите на местата за лишаване от свобода, която понастоящем включва над 1000 отговора по над 100 теми, свързани с управлението на местата за лишаване от свобода.

Благодарение на KMS EuroPris може да събира отговорите на европейските юрисдикции по въпроси, свързани с политиката, и по оперативни въпроси и да ги публикува на уебсайта за бъдещи справки.

Информация относно условията в местата за лишаване от свобода в държавите от ЕС

За да се даде възможност на лишените от свобода лица, персонала и компетентните органи да получат достъп до информация за местата за лишаване от свобода в изпълняващата държава и да се спомогне за даването на информирано съгласие за трансфер, EuroPris е създала ресурс от Връзката отваря нов прозорецинформационни листове за условията в местата за лишаване от свобода.

Чрез експертната група на EuroPris по въпросите, свързани с Рамково решение 909, от държавите членки бе поискано да предоставят ясна информация за условията в местата за лишаване от свобода, както и обща информация по теми, като процедурите за настаняване в тези места, посещения на семействата и условия за предсрочно освобождаване.

Информационен формуляр за трансфер на лишените от свобода лица

Експертната група на EuroPris е разработила също така Връзката отваря нов прозорецИнформационен формуляр за трансфер на лишени от свобода лица, представляващ контролен лист, който придружава лишените от свобода лица при трансфера им между различни юрисдикции. Документът се издава от изпращащата държава и съдържа основни лични данни, данни за присъдата и медицински данни, както и данни, отнасящи се до рисковете и трансфера. Формулярът (и приложени по избор документи) придружава лишеното от свобода лице при пътуването му до изпълняващата държава.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 30/10/2018