Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

EuroPris


Siit veebilehelt leiab teabe kinnipidamisasutuste ja vanglatingimusi käsitlevate teabelehtede kohta, mille on koostanud liikmesriikide asutused. See teave on mõeldud praktikutele, kes rakendavad Euroopa vahistamismäärust ja muid vastastikuse tunnustamise vahendeid.


Euroopa Vanglate ja Kinnipidamisasutuste Organisatsioon EuroPris

EuroPris on 2011. aastal loodud Euroopa võrgustikorganisatsioon, mille eesmärk on hõlbustada koostööd, vastastikust õppimist ja heade tavade vahetamist Euroopa vanglateenistuste vahel. Alguses kuulus sellesse 18 Euroopa vanglateenistust. 2018. aastaks on liikmete arv kasvanud 31ni, neist 26 on ELi liikmesriikidest. EuroPrisiga võivad liituda kõik Euroopa Nõukogu liikmeks oleva riigi vanglateenistused.

Organisatsioon seisab professionaalse vanglatava edendamise eest, et suurendada avalikku julgeolekut ja turvalisust, parandades vanglatingimusi käsitlevaid norme ja tavasid Euroopas, vähendades retsidiivsust ning suurendades professionaalsust vanglates.

Sel eesmärgil korraldab EuroPris eri üritusi, ekspertide kohtumisi, õpikodasid ja konverentse, mille raames saavad selle valdkonna inimesed vahetada kogemusi.

EuroPris teeb koostööd väga mitmete kriminaalõiguse valdkonnas tegutsevate Euroopa organisatsioonidega, mille hulka kuuluvad nt vanglaharidusega tegelev Lingil klikates avaneb uus akenEuropean Prison Education Association, vanglaametnike koolitamisega tegelev Lingil klikates avaneb uus akenEuropean Penitentiary Training Academies, tingimisi vabastatute küsimustega tegelev Lingil klikates avaneb uus akenConfederation of European Probation, restoratiivse õiguse foorum Lingil klikates avaneb uus akenEuropean Forum of Restorative Justice, vangide laste küsimusega tegelev Lingil klikates avaneb uus akenChildren of Prisoners Europe jne.

EuroPris on Euroopa Nõukogu Lingil klikates avaneb uus akenpenoloogiaalase koostöö nõukogus vaatleja.

Lisateavet varasemate ja praeguste ürituste, materjalide ja esitluste kohta leiate Lingil klikates avaneb uus akenEuroPris veebisaidilt. Sealt on võimalik ka tellida kaks korda kuus ilmuvat uudiskirja.

EuroPrisi töövahendid

EPIS

2014. aastal lõi EuroPris Lingil klikates avaneb uus akenEuroopa vanglate infosüsteemi (EPIS), et parandada läbipaistvust, võrgustiku loomist ja parimate tavade vahetamist Euroopa vanglate juhtkondade vahel.

EPISesse on koondatud andmed vanglate ja karistuste kohta Euroopa eri riikides. Sealt leiab vastused korduma kippuvatele küsimustele, nt vanglate ja vangide arvu või siis vanglatüüpide kohta konkreetses ELi riigis. Hiljuti otsustas ELi nõukogu koondada süsteemi EPIS kõik Euroopa vanglaid käsitlevad andmed.

Praegu leiab EPISest andmeid Euroopa vanglateenistuste ja 550 kinnipidamisasutuse kohta Euroopas.

KMS

KMS ehk  Lingil klikates avaneb uus akenKnowledge Management System on vanglate juhtkondadele mõeldud teadmushaldussüsteem, kuhu on koondatud üle tuhande vastuse rohkem kui sajal teemal, mis on seotud vangla juhtimisega.

Selle abil saab EuroPris koguda vastuseid Euroopa eri jurisdiktsioonides kasutatavate strateegiate ja tegevustega seotud küsimustele ning teha need veebisaidil kättesaadavaks.

Teave vanglatingimuste kohta ELi riikides

EuroPris on loonud vanglatingimusi käsitlevad Lingil klikates avaneb uus akenteabelehed, mis võimaldavad vangidel, töötajatel ja pädevatel asutustel pääseda ligi teabele kinnipidamisasutuse kohta karistust täideviivas riigis, ning anda kinnipeetav üle tema teadliku nõusoleku alusel.

EuroPris eksperdirühm on palunud ELi riikidel esitada teabe vanglatingimuste kohta ja ülevaate sellistest teemadest nagu perekülastus ja enne tähtaega vabastamise kord.

ELi raamotsus 2008/909/JSK

Raamotsust 909 käsitlev EuroPris eksperdirühm

Vangide üleandmist käsitlev EuroPris eksperdirühm loodi 2012. aastal, et abistada liikmeid Lingil klikates avaneb uus akenELi raamotsuse 2008/909/JSK rakendamisel. Sellest ajast saati on rühm kohtunud igal aastal, et jagada üleandmiste kohta teadmisi ja teavet.

Lisateavet eksperdirühma liikmete, koosolekute aruannete ja rühma koostatud dokumentide kohta leiab Lingil klikates avaneb uus akensiit.

Raamotsust 909 käsitlev juhend (2017)

Lingil klikates avaneb uus akenJuhend on välja töötatud koostöös raamotsust 909 käsitleva EuroPris eksperdirühmaga. See on mõeldud kasutamiseks pädevatele asutustele süüdimõistetute üleandmisel.

Juhendisse on kokku pandud praktilised soovitused, parimad tavad ja muud vahendid, mis on välja töötatud, et olla abiks süüdimõistetute üleandmisel.

Vangi üleandmist käsitlev teabevorm

EuroPris eksperdirühm on ka välja töötanud Lingil klikates avaneb uus akenvangi üleandmist käsitleva teabevormi. Tegemist on kontrollnimekirjaga, mis antakse vangiga kaasa, kui teda viiakse ühest ELi riigist üle teise. Dokumendi annab saatev riik ja selles esitatakse põhiteave isiku, tema karistuse ja terviseandmete kohta, samuti teave ohtude ja üleandmise kohta. Vorm (ja vabatahtlikud lisad) liiguvad koos vangiga karistust täideviivasse riiki.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 30/04/2019