Намиране на заклет писмен или устен преводач

Ако е необходимо да можете да разбирате или да бъдете разбирани по време на съдебно заседание, което се провежда в друга държава членка, или ако ви е необходим юридически превод на договор или друг юридически документ, може да пожелаете да намерите юридически устен или писмен преводач.


Въведение

С увеличаване на мобилността и миграцията в рамките на Европейския съюз съразмерно се увеличава и броят на всякакъв вид взаимоотношения (било то търговски, юридически, академични или лични) между граждани с различна националност, култура и език. Това от своя страна води до голямо разнообразие от ситуации, които изискват услуги за писмен и устен езиков превод. Тъй като много от тези ситуации трябва да бъдат санкционирани или наблюдавани от органите (често от съдилища или други юридически институции), съвсем обичайно е да се изисква официален превод на документи, написани в оригинал на друг език.

Целите на един официален превод са да се установят факти в един юридически или административен процес/съдебно дело, да се признаят юридически факти с произход от чужда държава, и да се приложи за чужди граждани правото на източника (международно частно право).

Услугите за официален превод са различно организирани в държавите – членки на Европейския съюз, с най-различни професионални рамки (разнородни системи и практики). Например в Обединеното кралство и Ирландия тази професия не е регулирана, докато в държавите с гражданско право, като Испания или Гърция, достъпът до професията на заклетия преводач се регламентира от различни правила и се практикува в различни условия на работа по отношение на закона, заплащането на такса или сертифицирането.

Какво означава „юридически писмен преводач“?

Писменият преводач създава писмен документ, като превежда един текст от един език на друг. Юридическият писмен преводач трябва да владее основните понятия и терминология не само в областта на правото, но и в сферата, в която то се прилага. Юридическият писмен превод е в същността на многоезиковата комуникация, тъй като прави възможно общуването за хората, стопанските дружества, юридическите и правителствените органи с различни езици и култури в рамките и извън границите на държавите. Юридическият писмен превод изисква познаване на специализирана терминология и на езиковите условности, използвани в съответните документи. Като част от екипа от юристи и имащ достъп до юридическите експерти, юридическият писмен преводач ще ви даде възможност напълно да разберете всеки конкретен случай и изискваната юридическа терминология. Познаването на юридическата система или системи и на съответните юридически процеси е гаранция, че юридическият писмен преводач ще може да ви подпомогне във вашите юридически действия.

Когато търсите юридически писмен преводач много важни са професионалните стандарти по отношение на езиковата компетентност, преводаческите умения и познаването на системите, процесите, терминологията и езиковите условности, които се прилагат в определени случаи.

Какво означава „юридически устен преводач“?

Устният преводач предоставя устни езикови услуги, като използва различни начини за устен превод от един език на друг (симултантен, консекутивен или шепотен устен превод). Юридическите устни преводачи са специалисти, които работят предимно с адвокати по юридически случаи, като съдебни дела, показания под клетва, изслушвания, медиация, арбитраж, срещи с клиенти и др. Тези експерти ще ви помогнат в общуването с други страни, когато участвате в трансграничен съдебен процес.

Съдебен писмен/устен преводач

Съдебните писмени/устни преводачи са упълномощени да превеждат официални документи (брачни свидетелства, свидетелства за завършено образование, университетски дипломи, становища в съда, съдебни решения и др.), както и да превеждат устно в съда (напр. когато страните или свидетелите дават показания), в полицейски участъци (по време на разпит, след задържане) или пред административни органи (например по време на митническа проверка). Официалните съдебни писмени/устни преводачи имат право да поставят официален печат на своите писмени преводи за заверка на превода.

Съдебните писмени/устни преводачи обикновено трябва да са завършили университет по специалност в областта на своя работен език (езици) и да владеят различни умения за писмен и устен превод, въпреки че изискванията са различни в различните държави членки.

В повечето държави – членки на ЕС има система за подбор и назначаване на съдебни писмени/устни преводачи. Обикновено заклетите писмени преводачи имат квалификацията да работят също и като съдебни устни преводачи. В различните държави се използват различни официални наименования за съдебните писмени/устни преводачи.

Как да намеря писмени/устни преводачи?

Понастоящем е възможно да се намери юридически писмен или устен преводач, като се използват националните бази данни с писмени и/или устни преводачи.  Но не във всички държави членки има такива бази данни. Понякога на уебсайтовете на министерствата на правосъдието или на висшите областни съдилища може да има връзка към официални или полуофициални регистри с квалифицирани писмени/устни преводачи.

По въпроси с наказателноправен характер държавите членки са задължени в съответствие с Връзката отваря нов прозорецДиректива 2010/64/ЕС да се стремят да съставят такъв регистър до 27 октомври 2013 г. – срокът, определен за транспониране на директивата в националното законодателство. Съгласно директивата държавите членки трябва да създадат процедура или механизъм, за да установят дали заподозрените или обвинените лица имат нужда от помощта на устен и писмен преводач. Държавите членки трябва да предоставят превод на заподозрените или обвинените лица без забавяне. Писмен превод се предоставя за документи, които са от основно значение за упражняване на правото на защита и, по изключение може да се предостави устен превод или резюме на тези основни документи, при условие че не се засяга справедливостта на производството. Държавите членки поемат разходите за устните и писмените преводи, независимо от изхода на производството.

За да получите по-подробна информация относно например:

 • организацията, която осигурява хостинг за съответната национална база данни,
 • правилата, които се прилагат при прибягване до услугите на писмени и устни преводачи,
 • географският обхват на отговорността на писмените и устните преводачи,
 • обучение/квалификация за писмени и устни преводачи,
 • цените,
 • застрахователните системи и наличието на процедури за подаване на оплаквания,

моля, изберете един от флаговете, подредени от дясната страна.


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 24/01/2019

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Белгия

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици нидерландски вече са преведени.

Настоящият раздел предоставя информация за намиране на устен преводач, чиито услуги могат да се ползват в рамките на съдебно производство, или на писмен преводач, ако е необходимо чрез официален сайт.


Как да намеря писмен преводач в Белгия?

Понастоящем не съществува официална централизирана база данни с устните и писмените преводачи в Белгия. Към Връзката отваря нов прозорецсекретариатите на отделните съдилища обаче се водят списъци със заклети преводачи, които текущо се обновяват.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецФедерална публична служба „Правосъдие“


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/04/2015

Намиране на заклет писмен или устен преводач - България

България не разполага с база данни на писмени и устни преводачи.


Понастоящем не съществува електронна база данни за съдебни преводачи.

На основание § 6, т. 4 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, където са уредени изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, в чл. 403 е съзадена нова ал. 2, съгласно която министърът на правосъдието, съгласувано с Висшия съдебен съвет следва да издаде наредба за реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за преводачи; условията на които трябва да отговарят, както и за условията и реда за определяне на техните възнаграждения. В изпълнение на законовата делегация е издадена Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи /Обн. ДВ. бр.43 от 23 Май 2014г./. За всеки съдебен район на окръжен или административен съд и за специализирания наказателен съд се водят регистри, съдържащи списъци на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи. Предложения за включване на специалисти в списъците на съдебни преводачи могат да правят министерства, ведомства, учреждения, общини, съсловни и други организации и научни институти, както и кандидатите за съдебни преводачи. Предложенията за включване в списъците  се правят до председателя на съответния окръжен или административен съд или до председателя на специализирания наказателен съд.

Материята относно легализацията и преводите на документи е уредена в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с ПМС № 184 от 1958 г.

Наредба № 1 от 16 януари 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица е отменена от Върховния административен съд. Изготвен е проект на нова наредба, който е публикуван на страницата на МП за обществено обсъждане съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Проектът е изпратен за съгласуване на Висшия съдебен съвет и Министерството на вътрешните работи.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 17/12/2018

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Чешка република

Този раздел ще ви помогне  да намерите преводач за писмени или устни преводи в областта на правото в Чешката република.


Каква информация може да бъде намерена в базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република?

В базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република може да търсите лица, посочени като вещи лица и преводачи, т.е. оправомощени да осъществяват дейност като вещи лица и преводачи. Списъците с вещи лица и преводачи, поддържани от отделните окръжни съдилища, имат раздел за вещи лица и раздел за преводачи. Всеки преводач в списъка с вещи лица и преводачи е оправомощен да извършва устен и писмен превод на съответния език, посочен в списъка.

Връзката отваря нов прозорецБазата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република е собственост и се поддържа от Връзката отваря нов прозорец>МинистерствотонаправосъдиетонаЧешката република. Но за правилността на информацията отговарят съответните окръжни съдилища.

Безплатен ли е достъпът до базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република?

Достъпът до базата данни е безплатен.

Как да потърся юридически преводач в базата данни на вещите лица и преводачите в Чешката република?

Чрез инструмента за обикновено търсене може да търсите онлайн данните за връзка (или други данни) на вещите лица и преводачите. Може да търсите устни преводачи по езиците, на които са оправомощени да превеждат, по района на компетентност на окръжния съд, в който живеят, или по име и фамилия.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/07/2019

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Дания


Дания не поддържа база данни с писмени/устни преводачи, която да е достъпна за обществеността.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/10/2017

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Германия

Настоящата страница ще ви помогне да намерите заклет писмен или устен преводач в Германия.


Как да намеря юридически писмен или устен преводач в Германия?

В управляваната на федерално равнище база данни с писмени и устни преводачи са изброени всички писмени и устни преводачи, които са заклети или назначени, т.е. които са оправомощени да предоставят обществени услуги в германските федерални провинции (Länder).

Всяка германска федерална провинция определя критериите, на които трябва да отговарят устните и писмените преводачи, за да бъдат заклети или назначени, т.е. да могат да предоставят обществени услуги, което означава, че всяка федерална провинция определя свои специфични изисквания.

Безплатен ли е достъпът до германската база данни с писмени и устни преводачи?

Да.

Как да намеря юридически писмен или устен преводач в Германия?

Търсенето на определени писмени и устни преводачи е възможно по един или няколко от следните критерии: име, пощенски код/населено място или език. След като изберете даден отговор сред получените резултати, ще се появи допълнителна информация, като език или езици, с които преводачът работи, и координати за връзка.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецРегистър на устните преводачи

Връзката отваря нов прозорецРегистър на писмените преводачи

Връзката отваря нов прозорецРегистър на заклетите устни преводачи

Връзката отваря нов прозорецРегистър на заклетите писмени преводачи

Връзката отваря нов прозорецУказател на заклетите устни преводачи

Връзката отваря нов прозорецУказател на заклетите писмени преводачи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/06/2018

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Естония

Настоящият раздел ви помага да намерите заклет писмен или устен преводач в Естония.


Как да намеря заклет писмен преводач в Естония

Връзката отваря нов прозорецРегистърът на преводачите в Естония предоставя информация за заклети преводачи и данни за връзка с тях.

Регистърът се управлява и поддържа от Министерството на правосъдието на Естония.

Безплатен ли е достъпът до Регистъра на преводачите?

Да, достъпът до регистъра е безплатен.

Как да потърся писмен преводач в областта на правото

Не съществува специален начин, по който да се прави справка за писмени преводачи. Уебсайтът на Министерството на правосъдието дава списък на езиците, на които се извършват писмени преводи, от които можете да избирате. След като изберете езика, който ви трябва, ще бъдете насочени към имена и данни за връзка с писмени преводачи, квалифицирани да извършват преводи от и на този език.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/08/2019

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Ирландия


В Ирландия не съществува база данни със заклети писмени или устни преводачи.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/11/2018

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Гърция

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици датскигръцки вече са преведени.

Гърция няма уебсайт, който да предоставя списък на заклети писмени и устни преводачи. В момента сме в процес на изготвяне на проект за цифровизация на нашите бази данни и техния електронен интерфейс.


Как може да се намери заклет писмен или устен преводач в Гърция?

Правната уредба относно писмените и устните преводи пред гръцките съдилища се съдържа в членове 233—238 от Наказателно-процесуалния кодекс на Гърция. Писмените и устните преводачи се избират от компетентния съд въз основа на таблицата, изготвяна всяка година от първоинстанционния съд и финализирана от апелативния съд. При извънредно спешни случаи могат да се назначават устни преводачи, които не са включени във въпросната таблица.

В гражданското производство, член 252 от Гражданско-процесуалния кодекс гласи, че ако свидетел, вещо лице или страна по делото не говори гръцки, съдът назначава устен преводач. Подобна разпоредба се съдържа в член 137 от Административно-процесуалния кодекс.

Следва също така да се отбележи, че Министерството на външните работи поддържа Връзката отваря нов прозорецпреводаческа служба, която според правната уредба в сила отговаря за официалните писмени преводи на публични и частни документи.

На чуждестранните официални документи се прави само превод, ако са снабдени с апостил (удостоверение) съгласно предвиденото в Хагската конвенция от 1961 г., когато документите са изготвени в държава, която е страна по конвенцията, ратифицирана в Гърция със Закон 1497/1984 (Държавен вестник, том І, № 188). Всички останали чуждестранни документи трябва да бъдат легализирани от консулските органи на Гърция в страната, от която произхожда документа, или от консулския орган на тази страна в Гърция.

Преводът не е безплатен. Цената му се определя от заместник-министъра на външните работи.

Освен това в съответствие с Кодекса на адвокатите (член 36 Закон № 4194/2013 Държавен вестник, том I, № 208) работата на адвоката включва превода на документи, изготвени на чужди езици и превода на гръцки документи на чужди езици. Преводът може да има правна сила пред съда или друг орган, ако се придружава от заверено копие на преведения документ и адвокатът декларира, че има задоволителни познания по езика, на който/от който е преведен.

Безплатен ли е достъпът до базите данни, съдържащи информация за писмените преводачи?

Гърция не разполага с централизирана база данни за устни и писмени преводачи.

При все това съществува базата данни на членовете на Връзката отваря нов прозорецОбщогръцката асоциация на преводачите (членове на Международната федерация на преводачите - ФИТ), които са професионални преводачи (някои от тях са и устни преводачи). В тази база данни може да се търсят устни/писмени преводачи по език и регион.

Освен това за всеки един регион в Гърция може да се търси информация за професионалните преводачи посредством базата данни на Връзката отваря нов прозорецОбщогръцката асоциация на професионалните преводачи, завършили Йонийския университет (членове на ФИТ), чиито членове са специализирани в два от следните три езика: английски, френски и немски (информация относно специализацията по езици на членовете на асоциацията може да бъде получена от самата организация).

Как да намерите заклет преводач в Гърция?

Вж. по-горе.

Връзки по темата


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 03/07/2019

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Испания

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испански вече са преведени.

Тази секция от портала ще ви помогне да намерите заклет устен или писмен преводач в Испания.


Как да намеря устен или писмен юридически преводач в Испания?

В Испания няма цялостна правна уредба по отношение на заклетите устни и писмени преводачи.

В член 231, алинея 5 от Органичния закон за съдебната власт се посочва, че „при устно производство за устен преводач може да бъде назначено всяко лице, което говори използвания език и което предварително се е заклело или е обещало да извършва точен превод“.

В член 440 от Наказателно-процесуалния кодекс се предвижда правото на подпомагане от устен преводач, а член 441 гласи, че „устният преводач се избира измежду лица, които са квалифицирани като такива, ако ги има в района. В противен случай се назначава преподавател по съответния език, а ако няма такъв, което и да е лице, говорещо езика“.

Член 762, алинея 8 от Наказателно-процесуалния кодекс гласи, че „когато обвиняемите или свидетелите не разбират или не говорят испански език, приложима е процедурата, определена в членове 398, 440 и 441. Не е необходимо устният преводач да притежава официална квалификация“.

По принцип при граждански и наказателни дела с предоставяне на правна помощ хонорарът на устния или писмения преводач се поема от Министерството на правосъдието (или от автономните области с правомощия в областта на правосъдието), докато при граждански производства без предоставяне на правна помощ разноските за писмен или устен преводач се поемат от ищеца. Устни преводачи се използват и при определени административноправни производства, като например тези по молби за убежище.

За да придобие квалификация като заклет писмен или устен преводач, дадено лице е необходимо да издържи изпит, който се организира от Министерството на външните работи. Притежателите на тази квалификация са правоспособни да извършват официални преводи.

Достъпът до базата данни за преводачите в Испания безплатен ли е?

В Испания няма база данни с информация за устни и писмени преводачи.

Как да намеря писмен юридически преводач в Испания?

Връзката отваря нов прозорецМинистерството на външните работи и сътрудничеството обаче публикува списък с лицата, издържали изпитите за заклети устни преводачи.

Достъпът до списъка е безплатен. Списъкът е подреден по азбучен ред на езиците и заклетите преводачи по всеки език.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСПИСЪК НА ЗАКЛЕТИТЕ ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 12/03/2019

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Франция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Тук ще намерите информация как да намерите устни преводачи, които могат да участват в съдебното производство, или при необходимост писмени преводачи чрез официален сайт.


Как да намеря писмен преводач във Франция?

Службата за документация и проучвания (service de documentation et d’études) към Връзката отваря нов прозорецКасационния съд публикува на своя уебсайт следната информация:

 • Списък в PDF формат на Връзката отваря нов прозорецвещите лица, утвърдени от Касационния съд. Там също така могат да се намерят връзки към интернет сайтовете на някои апелативни съдилища. Списъкът с вещите лица, утвърдени от Касационния съд, се изготвя ежегодно от канцеларията (bureau) на съда.
 • Връзката отваря нов прозорецСписъци с вещи лица, изготвени от всяко от апелативни съдилища, в това число вещите лица, включени в рубриките за устен и писмен превод. Апелативните съдилища сами актуализират и предават на Касационния съд изготвените от тях списъци с вещи лица, като това се извършва на различни периоди от време.

Касационният съд не разполага в тесния смисъл на думата с база данни, включваща всички устни и писмени преводачи.

Предоставен е достъп до списъци на 35 апелативни съдилища, като те съдържат имена, информация за контакт, година на раждане и специалност на вещите лица.

Платена услуга ли е търсенето на писмен или устен преводач?

Не, няма ограничения за достъпа до тези уебсайтове.

Регистри на съдебните преводачи във Франция

История

Първите списъци с вещи лица, са били въведени официално във френската съдебна система във връзка с наказателните дела, като това е направено със закон от 30 ноември 1892 г.

Едновременно с това е имало неофициални списъци на хора с технически познания, които най-често са били назначавани по граждански дела.

Със Закон (loi) № 71‑498 от 29 юни 1971 г. и Наредба (décret) № 74‑1184 от 31 декември 1974 г. за юрисдикциите, попадащи в системата на общите съдилища, са въведени единни списъци, водени във всяко от апелативните съдилища, валидни както за гражданските, така и за наказателните дела, като включените в тях вещи лица са подредени по специалности. Списъците са били актуализирани и изменяни всяка година. Вписването е трябвало да се възобновява ежегодно, но на практика е било продължавано за вещите лица, по отношение на които не е имало сериозни критики. Също така е бил въведен национален списък на вещите лица, изготвян от канцеларията на Касационния съд, по отношение на който са се прилагали подобни условия.

Условия за вписване

Вписването в списъците на вещите лица към съдилищата бе сериозно изменено със Закон № 2004‑130 от 11 февруари 2004 г. и с Наредба № 2004‑1463 от 23 декември 2004 г. Що се отнася до списъците към апелативните съдилища заявленията за вписване трябва да бъдат подадени до окръжния прокурор (procureur de la République) към окръжния съд (tribunal de grande instance), който ги разглежда, след което ги предава на генералния прокурор (procureur général), който ги представя на председателя на апелативния съд.

Списъците се утвърждават ежегодно от общото събрание на съдиите (assemblée générale des magistrats du siège) към апелативния съд.

Първоначалното вписване в списъците към апелативните съдилища се извършва при изпитателен срок от три години, в края на който се прави оценка на опита на лицето и придобиването на необходимите юридически знания за успешното изпълнение на задачите му с оглед на подаване на ново заявление и ново вписване. Вещото лице се вписва повторно за срок от пет години след преразглеждане на досието му и след получаване на становище, изготвено от комисия, съставена от вещи лица и съдии.

Критериите за вписване бяха уточнени с Наредба № 2012‑1451 от 24 декември 2012 г. Кандидатурите следва да се разглеждат като се държи сметка за квалификациите и професионалния опит на кандидата, включително евентуалните познания, придобити в държава — членка на ЕС, различна от Франция, и проявения от страна на кандидата интерес да работи към съдебната система. Също така може да се вземат предвид и конкретните нужди на съда.

В националния списък могат да бъдат вписани единствено вещи лица, които фигурират в списък към апелативен съд най-малко от пет години. Заявленията за вписване или за повторно вписване в националния списък се подават до генералния прокурор към Касационния съд, който провежда консултации с председателя и генералния прокурор на апелативния съд, към който е вписано лицето. Впоследствие канцеларията (bureau) на Касационния съд оформя окончателно националния списък, като кабинетът на генералния прокурор не взима участие.

Номенклатура на рубриките в списъците с вещи лица

С наредба (arrêté) на министъра на правосъдието от 10 юни 2005 г. на територията на цялата страна се установява хармонизирана номенклатура на рубриките в списъците на вещите лица. Списъкът е разделен по отрасли (branches, които са икономически сектори, напр. селско стопанство, здравеопазване, промишленост и т.н.), рубрики (rubriques, съответстващи на отделни дисциплини, напр. медицина или хирургия) и специалности (spécialités, посочващи още по-конкретно дисциплините, напр. алергология, коремна хирургия и т.н.). Въведен е отрасъл „Устни и писмени преводи“(Interprétariat - traduction), съдържащ рубрика „Писмени преводи“, разделена на специалности по групи езици (романски, германски, славянски езици и т.н.). По този начин специалностите са дефинирани достатъчно широко, за да включват всеки говорим или писмен език.

При изготвяне на новата хармонизирана номенклатура на специалностите на вещите лица, писмените и устните преводачи са останали в общите списъци на вещи лица, като все пак им е посветена отделна рубрика. Независимо че основната задача на тези професионалисти не е да извършват експертизи в тесния смисъл на думата, по подобие на другите вещи лица те са сътрудници на съдилищата по конкретен повод и при необходимост могат да бъдат назначавани в качеството си на технически специалисти по член 232 от новия Граждански процесуален кодекс, за да участват, при поискване от страна на юрисдикциите, във вземането на показания, например като предоставят професионално мнение.

С оглед на всички тези съображения при осъществяване на реформата от 2004 г. не е било счетено за уместно устните и писмени преводачи да подлежат на отделни договорености и да се вписват в отделни списъци.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 21/10/2013

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Италия


Италия не разполага с национална база данни за писмени или устни преводачи. Целта е италианската съдебна система да има свобода при избор на писмени и устни преводачи според предпочитанията.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/06/2018

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Кипър

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Преводите се извършват с помощта на външни преводачи, регистрирани в Връзката отваря нов прозорецСлужба „Преса и информация“ (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) и се заверяват от заклети преводачи.

Връзката отваря нов прозорецСлужба „Преса и информация“ (СПИ) е отдел на Връзката отваря нов прозорецМинистерство на вътрешните работи (Υπουργείο Εσωτερικών). Целта на СПО е да предоставя непрекъсната и обективна информация на международните медии и гражданите на Кипър по въпроси, касаещи Кипър и кипърския проблем, като използва всички нови форми на информационни технологии в стремежа си успешно да представи правителството и неговата работа и да предоставя обща информация на гражданите по въпроси, свързани с интегрирането на Кипър в Европейския съюз. СПИ също така отговаря и за изготвянето на информационни материали като брошури, филми и компактдискове.
Някои отдели на СПИ работят пряко с обществеността и ѝ предоставят информационно обслужване. Един от тези отдели е Връзката отваря нов прозорецОтделът за преводи (Κλάδος Μεταφράσεων).


ОТДЕЛ ЗА ПРЕВОДИ

Връзката отваря нов прозорецОтделът за преводи към СПИ извършва преводачески услуги от 1990 г., когато е създаден с решение на Министерския съвет, за да се отговори на потребността от преводи както в частния, така и в публичния сектор.

Служителите, които работят в отдела, винаги изпълняват своите задължения в съответствие със законовите и подзаконовите актове, безпристрастно и недискриминационно, и полагат максимални усилия, за да осигурят бързо обслужване.

ЗАВЕРЕНИ ПРЕВОДИ

Отделът за преводи извършва преводи на документи/ текстове, които обикновено е необходимо да бъдат заверени официално. Заверени преводи се предлагат на следните езици:

 • гръцки език
 • английски език
 • френски език
 • руски език
 • немски език
 • италиански език
 • арабски език
 • полски език
 • румънски език
 • сръбски език
 • български език
 • унгарски език
 • нидерландски език
 • испански език
 • китайски език
 • шведски език
 • чешки език
 • словашки език
 • турски език
 • португалски език
 • японски език
 • арменски език
 • украински език
 • албански език
 • грузински език и
 • фарси

Преводите се извършват с помощта на външни преводачи, регистрирани в Връзката отваря нов прозорецСлужба „Преса и информация“ и се заверяват от заклети преводачи.

Документите, които е необходимо да бъдат превеждани, се разделят на две категории и цените за преводите от съответните категории са различни. Документите от категория Α са обикновени (неспециализирани) документи, а документите от категория Б са специализирани документи.

Повече информация относно цените на заверените преводи, времето на приемане и предаване на поръчките, работното време и пр. е достъпна на Връзката отваря нов прозорецИнформация относно заверени преводи.

ИНФОРМАЦИЯ/КОМЕНТАРИ

Членовете на обществеността имат право да изискват информация и разяснение във връзка с услуги, предоставяни от Отдела за преводи.

Те също така имат право да представят коментари в писмена форма или да подават жалби. Отделът за преводи отговаря на всички подписани писма в срок от един месец.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Телефонни номера за връзка с преводачи:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Телефонен номер за връзка с ръководителя на отдела: +357 22801131.

Служба „Преса и информация“ (СПО)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

e-mail: Връзката отваря нов прозорецcommunications@pio.moi.gov.cy


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/04/2015

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Латвия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици латвийски вече са преведени.


Съдът гарантира правото на страните по граждански и административни производства, които не говорят езика, на който се води производството — с изключение на представителите на юридически лица — да се запознаят с преписката по делото и да участват в производството чрез устен преводач.

Страните също така могат сами да избират писмените и устните преводачи, които счетат за подходящи.

В наказателните производства лицата, които имат право на справедлив съдебен процес, жертвите и техните представители, свидетелите, специалистите, вещите лица, одиторите и другите лица, участващи в наказателното производство, ако не говорят официалния език на държавата, имат право да ползват по време на производството език, който говорят, и безплатната помощ на устен преводач, чиито услуги се заплащат от съда.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 22/04/2013

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Литва

В Литва не съществува база данни с писмени или устни преводачи.


Как да търся заклет преводач в Литва?

При съдебни производства писмен/устен преводач ще бъде осигурен от съда.

За ваши лични нужди можете да намерите частни писмени и устни преводачи тук:


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/02/2019

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Люксембург

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици френски вече са преведени.

Този раздел от портала ви предоставя възможност да намерите заклет писмен и устен преводач в Люксембург


Как да намеря заклет писмен или устен преводач в Люксембург

Обща информация за заклети писмени и устни преводачи е налице на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието.

Вътрешният уебсайт на министерството съдържа информация за лицата, които имат право да извършват устни и писмени преводи, и за езика (езиците), с които работят. Тази информация е налице от 1972 г. насам.

Достъпът до базата данни с преводачи в Люксембург безплатен ли е?

Информация за заклетите писмени преводачи в Люксембург е налице единствено на интранет страницата на Министерството на правосъдието. Независимо от това, можете да получите информация за заклетите устни и писмени преводачи в Люксембург, като се обадите или пишете до Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецОбща информация за писмени/устни преводачи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 20/12/2018

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Унгария

Унгария не разполага с централна електронна база данни на заклети писмени преводачи и съдебни устни преводачи.


Как да намеря заклет писмен или устен унгарски преводач?

Извършването на специализирани преводи или устни преводи може да се практикува като форма на заетост или като друг вид платена работа само от квалифицирани писмени преводачи специалисти или устни преводачи.

Като се имат предвид изключенията, посочени по-долу, автентични преводи и заверка на преводи и копия на чуждоезикови документи могат да се извършват единствено от Националното бюро за преводи и заверка на преводи (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, ‘OFFI’).

Съгласно Закон № XLI от 1991 г. за нотариусите и нотариалната дейност (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény), нотариусите, които са оправомощени да съставят документи на чужд език, могат да извършват автентични преводи на документи, попадащи в компетенцията на нотариусите, и могат да заверяват преводи на определен език. Нотариусите заверяват превода на даден оригинален документ, като добавят клауза за заверка в края на превода.

Дипломатическите мисии, включително консулствата, могат да извършват преводи и дейности по заверяване, както и да предоставят копия на документи, съставени на чужд език, както това е предвидено в закона и в международните договори.

Квалифицираните специализирани писмени преводачи и специализирани редактори също могат да извършват автентични писмени преводи на извлечения от търговския регистър и автентични преводи на всеки от официалните езици на ЕС (по избор на дружеството) на фирмени документи и данни, предназначени за вписване в търговския регистър.

Устните преводи в съдилищата, прокуратурата и полицията в Будапеща се извършват от OFFI. OFFI е задължено да предоставя устни преводи също и в съдилищата, прокуратурите и полицията извън Будапеща, ако тези структури не могат да си осигурят услугите на квалифицирани устни преводачи или други подходящи специалисти.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНационално бюро за преводи и заверка на преводи (OFFI) (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI))

Адрес: 1062 Budapest, Bajza utca 52.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/04/2017

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Малта

Малта не разполага с официална база данни със заклети писмени и устни преводачи.


При наказателни дела, съдебният персонал и членовете на съдебния състав имат достъп до списък с устни/писмени преводачи. Този списък се съхранява и поддържа от Секретариата на наказателния съд. При подготовката на влизането в сила на Директивата относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство горепосоченият списък наскоро беше добавен към услугите на съда, достъпен онлайн — Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Когато има нужда от услугите на устен или писмен преводач по време на наказателно производство, такъв се назначава от магистрата. Съществуването на горепосочения списък не изключва възможността даден магистрат да не го зачете и да наеме някое друго лице, което той счита за подходящо да извърши устен или писмен превод. Впоследствие името на така назначеното лице се добавя към списъка. За допълнителна информация моля пишете до „The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta“.

При граждански дела страните могат да назначат писмен или устен преводач по свой избор, като разноските за това се поемат от страната, която поиска тези услуги. Администрацията на съда няма участие в този процес. Въпреки това гражданските съдилища могат да използват списъка на наказателните съдилища, който е на разположение за обществено ползване, както беше посочено по-горе.

Списъкът с писмени и устни преводачи на Малта се намира също в компютъризираната Система за управление на делата на съдилищата (LECAM), която обикновено е за употреба единствено от съдебния персонал и членовете на юридическата професия. Въпреки това широката общественост може да осъществява достъп до системата LECAM във връзка с граждански дела в самите съдилища чрез компютри, поддържани в секретариатите на съдилищата.

Допълнения към списъка с вещи лица се правят от съдебните служители, упълномощени да поддържат тази база данни. Записите на отделните вещи лица са свързани със съдебното дело, към което са били назначени да предоставят своите професионални услуги.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 21/12/2016

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Холандия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици нидерландски вече са преведени.

Настоящият раздел съдържа кратък преглед на нидерландската база данни с преводачи.


Каква информация може да бъде намерена в нидерландския регистър на преводачите?

Връзката отваря нов прозорецНидерландският регистър на преводачите представлява база данни, съдържаща информация за заклети писмени и устни преводачи.

Регистърът се притежава и поддържа от Службата на заклетите писмени и устни преводачи.

Достъпът до нидерландския регистър на преводачите безплатен ли е?

Да, достъпът е безплатен.

Как да търся заклет преводач в Нидерландия?

В базата данни може да се търси по фамилно име или езикова комбинация/комбинации.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецНидерландска база данни с преводачи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 29/11/2012

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Австрия

Настоящият раздел на портала ви предоставя възможност да намерите заклет писмен или устен преводач в Австрия.


Как да намеря съдебен писмен или устен преводач в Австрия?

Федералното министерство на правосъдието на Австрия поддържа списък на съдебните устни преводачи (Gerichtsdolmetscherliste),които са положили клетва пред и са сертифицирани от съд. В този списък могат да бъдат включени само лица, които са доказали, че отговарят на законовите изисквания (напр. в частност притежаване на достатъчно специализирани познания).

За тази цел беше създадена Връзката отваря нов прозорецспециализирана страница, която е достъпна също от началната страница на уебсайта заВръзката отваря нов прозорецправосъдие на Австрия.

От 2004 г. насам уебсайтът предоставя достъп до:

 • база данни с писмени и устни преводачи, в която е възможно търсене по предварително зададени критерии
 • юридическа информация относно услуги за писмен и устен превод.

Достъпът до базата данни с писмени преводачи на Австрия безплатен ли е?

Уебсайтът е публично достъпен и достъпът е безплатен.

Как да търся писмен съдебен преводач в Австрия?

На съответната Връзката отваря нов прозорецуебстраница могат да бъдат търсени писмени и устни преводачи по следните критерии:

 • език
 • съдебен район

Една Връзката отваря нов прозорецтърсачка позволява по-прецизно търсене в цял текст в базата данни. Резултатите могат да бъдат ограничени по език и съдебен район.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСписък на съдебните писмени и устни преводачи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 30/05/2018

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Полша

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици полски вече са преведени.

Настоящият раздел ви помага да намерите преводач за писмени или устни преводи в областта на правото в Полша.


Каква информация може да бъде намерена в базата данни с преводачи в Полша?

В Полша има:

Достъпът до базата данни с преводачи в Полша безплатен ли е?

Да, достъпът до двете бази данни е безплатен.

Как да търся заклет преводач в Полша

База данни на заклети преводачи

Базата данни на заклетите преводачи ви позволява да търсите писмен или устен преводач по следните критерии:

 • Фамилия
 • Вид превод
 • Град
 • Език

База данни на писмени и устни преводачи

Можете да търсите в базата данни на писмените и устните преводачи по следните критерии:

 • Фамилия
 • Град
 • Език
 • Специалност (устен превод, превод на литература, превод в областта на правото).

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/04/2015

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Португалия


В Португалия няма база данни за заклети писмени или устни преводачи.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 08/08/2019

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Румъния

Настоящата страница ви помага да намерите заклет писмен и устен преводач в Румъния.


Как да намеря заклет писмен или устен преводач в Румъния

Връзката отваря нов прозорецБазата данни на оторизираните писмени и устни преводачи в Румъния се притежава и поддържа от Министерството на правосъдието на Румъния. Тя съдържа информация за писмените и устните преводачи, оторизирани от Министерството на правосъдието на Румъния.

Тези оторизирани лица предоставят услуги за писмен и устен превод при поискване от страна на:

 • Висшия магистратски съвет
 • Министерството на правосъдието
 • Висшия касационен съд
 • Държавната прокуратура
 • Националната дирекция за борба с корупцията
 • Органите за разследване на престъпления
 • Съдилищата
 • Нотариусите
 • Адвокатите и
 • Съдебните изпълнители.

Закон № 178/1997 регулира оторизирането и заплащането на устни и писмени преводачи, които предоставят услуги на органите за разследване на престъпления, съдилищата, нотариусите, адвокатите, Министерство на правосъдието и другите институции, изброени по-горе.

Базата данни на преводачите съдържа информация от 2002 г. насам.

Достъпът до базата данни на преводачите в Румъния безплатен ли е?

Следната информация е достъпна до широката общественост безплатно:

 • име на оторизирания писмен или устен преводач,
 • език или езици, за които писменият или устният преводач е оторизиран,
 • номер на разрешителното,
 • телефонен номер.

Базата данни съдържа следната информация, която не е достъпна до широката общественост:

 • ЕГН,
 • пощенски адрес.

Как да търся заклет преводач в Румъния

В базата данни може да се търси по следните критерии:

 1. името на оторизирания писмен или устен преводач;
 2. името на съответния апелативен съд (всеки апелативен съд носи името на общината, в която се намира. Тъй като в Румъния има 15 апелативни съдилища и всеки от тях има териториална правна компетентност по отношение на съдебни дела, които съответстват на специфични национални административни области, този критерий за търсене може да се използва на практика, за да се идентифицират всички преводачи в рамките на географските и административни области, съответстващи на териториалната правна компетентност на даден съд);
 3. двойки езици (ако е показан чужд език, съответстващият му език ще бъде румънски);
 4. номера на разрешителното;
 5. дата на изтичане на валидността на разрешителното (този вид търсене може да се извърши, като се напише „Ordin“ („заповед“ на български) — правен инструмент, издаван от Министерството на правосъдието за спиране или отнемане на разрешителното на преводача).

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 14/09/2015

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Словения

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици словенски вече са преведени.

Настоящата страница ви представя кратък преглед на базата данни с писмени и устни преводачи в Словения.


Каква информация може да бъде намерена в базата данни с преводачи в Словения?

Министерството на правосъдието и държавната администрация поддържа Връзката отваря нов прозорецУказател на заклетите писмени и устни преводачи. В правната система на Словения не се прави разграничение между устни и писмени съдебни преводачи. Всички заклети преводачи трябва да могат да извършват устни и писмени преводи.

Достъпът до базата данни с преводачи на Словения безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни с преводачи на Словения е безплатен.

Как да търся заклет преводач в Словения

Търсенето в базата данни със Връзката отваря нов прозорецзаклети писмени и устни преводачи може да се извършва по следните критерии:

 • име,
 • език,
 • пощенски код/град.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецЗаклети писмени или устни преводачи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 16/02/2018

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Словакия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици словашки вече са преведени.

Настоящата страница ви предоставя кратък преглед на базите данни с писмени и устни преводачи в Словакия.


Каква информация може да бъде намерена в базата данни с преводачи на Словакия?

Базата данни с преводачи на Словакия предоставя информация за 824 заклети писмени преводачи и 901 заклети устни преводачи, която е налична само на словашки език. Връзката отваря нов прозорецБазата данни с преводачи се поддържа от Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Словакия.

Достъпът до базата данни с преводачи на Словакия безплатен ли е?

Базата данни предоставя безплатен достъп и намиране на информация за заклети писмени и устни преводачи.

Какъв е начинът за намиране на заклет преводач в Словакия?

Информация за заклети преводачи може да бъде намерена в раздела с регистрите на уебсайта на Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Словакия.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието на Словакия

Връзката отваря нов прозорецJASPI — база данни с правна информация


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/03/2019

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Финландия

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици фински вече са преведени.

Този раздел ви помага да намерите заклет писмен или устен преводач  във Финландия.


Каква информация може да бъде намерена в базата данни с преводачи във Финландия?

Базата данни на Връзката отваря нов прозорецФинландската асоциация на писмените и устните преводачи ви предоставя информация за писмени и устни преводачи.

Достъпът до базата данни с преводачи във Финландия безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни на Финландската асоциация на писмените и устните преводачи е безплатен.

Как да търся заклет преводач в областта на правото във Финландия

Можете да търсите преводач за писмени или устни преводи в областта на правото във Финландия по следните критерии:

 • Езикови двойки
 • Име на писмения или устния преводач

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецУебсайт на Асоциацията на писмените и устните преводачи във Финландия


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 22/05/2018

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Швеция

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Настоящият раздел ви помага да намерите лицензиран устен или писмен преводач в Швеция.


Какво представлява шведският регистър на устните и писмените преводачи?

Връзката отваря нов прозорецШведската база данни с лицензирани устни и писмени преводачи принадлежи на Връзката отваря нов прозорецшведската Агенция за правни, финансови и административни услуги (Kammarkollegiet) и се поддържа от нея.

Базата данни съдържа списък на сертифицирани устни и писмени преводачи, които имат лиценз единствено да превеждат от или на шведски език. Един и същ преводач може да бъде лицензиран за различни езици. Лицензираните устни преводачи могат да бъдат лицензирани да работят и в определена област на компетентност, напр. като устен преводач в съда и/или в областта на медицината.

Безплатен ли е достъпът до шведския регистър на устните и писмените преводачи?

Да, достъпът до шведската база данни с лицензирани устни и писмени преводачи не се заплаща.

Как да търся лицензиран устен или писмен преводач в Швеция?

Ако имате нужда от устен преводач, можете да търсите по език, специална област на компетентност, окръг (län) или фамилно име. Писмен преводач можете да търсите по език, окръг (län), фамилно име или номер на преводача.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/03/2013

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Англия и Уелс

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Този раздел ви помага в намирането на заклет устен или писмен преводач в Англия и Уелс.


Понастоящем в Англия и Уелс не съществува централизирана база данни за устни или писмени преводачи. Въпреки това, можете да потърсите устен или писмен преводач в редица децентрализирани регистри и списъци, включително в::

Полезни връзки

Връзката отваря нов прозорецНационалния регистър на устните преводачи, работещи в публичната сфера (National Register of Public Service Interpreters)
Връзката отваря нов прозорецАсоциацията на полицейските и съдебните устни преводачи,
Връзката отваря нов прозорецИнститута за устни и писмени преводи,
Министерство на правосъдието - Връзката отваря нов прозорецсъдебни устни преводачи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 13/06/2017

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Северна Ирландия

Настоящият раздел ви помага да намерите заклет писмен или устен преводач в Северна Ирландия.Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 16/01/2019

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Шотландия


Понастоящем в Шотландия не съществува единна централизирана база данни за устни или писмени преводачи. Въпреки това можете да търсите в редица децентрализирани регистри и списъци, включително:

Ако търсите правна помощ във връзка с устните и писмените преводи, ви препоръчваме да разгледате регистъра на Връзката отваря нов прозорецSLAB

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецШотландски съвет за правна помощ (Scottish Legal Aid Board), Връзката отваря нов прозорецНационален регистър на устните преводачи, работещи в сферата на публичното обслужване (National Register of Public Service Interpreters), Връзката отваря нов прозорецАсоциация на устните преводачи в полицията и съдилищата (Association of Police and Court Interpreters), Връзката отваря нов прозорецИнститут за писмени и устни преводи (Institute of Translation and Interpreting)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 24/04/2019