Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα

Εάν πρέπει να κατανοήσετε και να γίνετε κατανοητός σε μια ακρόαση που διεξάγεται σε άλλο κράτος μέλος ή εάν χρειάζεστε νομική μετάφραση μιας σύμβασης ή άλλου νομικού εγγράφου, μπορεί να χρειασθεί να απευθυνθείτε σε νομομαθή διερμηνέα ή μεταφραστή.


Εισαγωγή

Με την αύξηση της κινητικότητας και της μετανάστευσης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρατηρείται επίσης ανάλογη αύξηση του αριθμού των κάθε είδους σχέσεων (εμπορικών, νομικών, ακαδημαϊκών ή προσωπικών) μεταξύ πολιτών διαφορετικών ιθαγενειών, πολιτισμών και γλωσσών. Αυτό οδηγεί με τη σειρά του σε μεγάλη ποικιλία καταστάσεων στις οποίες απαιτούνται υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας. Καθώς πολλές από τις καταστάσεις αυτές πρέπει είτε να επικυρώνονται είτε να επιβεβαιώνονται από τις αρχές (συχνά από δικαστήρια ή άλλα νομικά όργανα), συνηθίζεται να απαιτούνται επίσημες μεταφράσεις εγγράφων που έχουν καταρτισθεί αρχικά σε άλλη γλώσσα.

Σκοποί της επίσημης μετάφρασης είναι η πιστοποίηση γεγονότων σε μια νομική ή διοικητική διαδικασία/δικαστική υπόθεση, η αναγνώριση νομικών περιστατικών που προέρχονται από αλλοδαπή χώρα και η εφαρμογή του κατάλληλου δικαίου σε αλλοδαπούς πολίτες (Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο).

Οι υπηρεσίες επίσημης μετάφρασης οργανώνονται διαφορετικά στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολύ διαφορετικά επαγγελματικά πλαίσια (ανομοιογένεια συστημάτων και πρακτικών). Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, το επάγγελμα δεν ρυθμίζεται, ενώ σε χώρες αστικού δικαίου, όπως η Ισπανία ή η Ελλάδα, το επάγγελμα του ορκωτού μεταφραστή υπόκειται σε διάφορους κανόνες πρόσβασης και ασκείται υπό διαφορετικούς όρους εργασίας, όσον αφορά το καθεστώς, την αμοιβή ή την πιστοποίηση.

Τι είναι ο νομομαθής μεταφραστής;

Ο μεταφραστής παράγει ένα έγγραφο μεταφράζοντας ένα κείμενο από μια γλώσσα σε άλλη γλώσσα. Ο νομομαθής μεταφραστής πρέπει να κατέχει τις βασικές έννοιες και την ορολογία όχι μόνον του δικαίου, αλλά και του τομέα εφαρμογής του. Η νομική μετάφραση βρίσκεται στο επίκεντρο της πολύγλωσσης επικοινωνίας, καθώς επιτρέπει σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, νομικές και κρατικές υπηρεσίες να επικοινωνούν πέρα από τις διάφορες γλώσσες και τους πολιτισμούς εντός και εκτός των συνόρων ενός κράτους. Η νομική μετάφραση απαιτεί γνώση της ειδικής ορολογίας και γνώση των γλωσσικών συμβάσεων που χρησιμοποιούνται στα σχετικά έγγραφα. Ο νομομαθής μεταφραστής, ως μέλος μιας νομικής ομάδας με πρόσβαση σε νομικούς εμπειρογνώμονες, θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πλήρως κάθε συγκεκριμένη υπόθεση και την απαιτούμενη νομική ορολογία. Η κατανόηση του νομικού συστήματος και των συναφών νομικών διαδικασιών εκ μέρους του νομομαθή μεταφραστή διασφαλίζει ότι μπορεί να σας βοηθήσει στις νομικές σας ενέργειες.

Τα επαγγελματικά πρότυπα που αφορούν τη γλωσσική ικανότητα, τις μεταφραστικές δεξιότητες και τη γνώση των συστημάτων, των διαδικασιών, της ορολογίας και των γλωσσικών συμβάσεων που ισχύουν σε ειδικές περιπτώσεις θα είναι πολύ σημαντικά στοιχεία κατά την αναζήτηση νομομαθή μεταφραστή.

Τι είναι ο νομομαθής διερμηνέας;

Ο διερμηνέας παρέχει προφορικές γλωσσικές υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους διερμηνείας από μια γλώσσα σε μιαν άλλη (ταυτόχρονη, διαδοχική ή ψιθυριστή διερμηνεία). Οι νομομαθείς διερμηνείς είναι ειδικοί οι οποίοι εργάζονται κατά κύριο λόγο με δικηγόρους σε νομικές υποθέσεις, όπως δίκες, καταθέσεις, ακροάσεις, διαμεσολαβήσεις, διαιτησίες, συναντήσεις πελατών κ.λπ. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε με άλλα μέρη εάν εμπλέκεσθε σε διασυνοριακές διαδικασίες.

Δικαστικός μεταφραστής/διερμηνέας

Οι δικαστικοί μεταφραστές/διερμηνείς είναι εξουσιοδοτημένοι να μεταφράζουν επίσημα έγγραφα (πιστοποιητικά γάμου, σχολικά πιστοποιητικά, διπλώματα πανεπιστημίου, δικαστικά υπομνήματα, δικαστικές αποφάσεις κ.λπ.), καθώς και να διερμηνεύουν σε δικαστήρια (π.χ. όταν διάδικοι ή μάρτυρες καταθέτουν), σε αστυνομικά τμήματα (στη διάρκεια ανάκρισης κατόπιν σύλληψης) ή ενώπιον διοικητικών αρχών (π.χ. κατά τη διάρκεια τελωνειακών ελέγχων). Οι επίσημοι δικαστικοί μεταφραστές/διερμηνείς εξουσιοδοτούνται να θέτουν επίσημη σφραγίδα στις μεταφράσεις τους για την πιστοποίησή τους.

Οι δικαστικοί μεταφραστές/διερμηνείς πρέπει κανονικά να διαθέτουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση στη (στις) γλώσσα (-ες) εργασίας τους και να κατέχουν διάφορες δεξιότητες μετάφρασης και διερμηνείας, παρότι οι απαιτήσεις διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ διαθέτουν ένα σύστημα για την επιλογή και τον διορισμό δικαστικών μεταφραστών/διερμηνέων. Συνήθως, ένας ορκωτός μεταφραστής μπορεί επίσης να εργάζεται ως δικαστικός διερμηνέας. Οι διάφορες χώρες χρησιμοποιούν διαφορετικούς επίσημους χαρακτηρισμούς όταν αναφέρονται σε δικαστικούς μεταφραστές/διερμηνείς.

Πώς μπορώ να βρω νομομαθή μεταφραστή/διερμηνέα;

Η αναζήτηση νομικού μεταφραστή ή διερμηνέα είναι επί του παρόντος δυνατή μέσω πρόσβασης στις εθνικές βάσεις δεδομένων μεταφραστών ή/και διερμηνέων. Ωστόσο, τέτοιες βάσεις δεδομένων δεν υπάρχουν σε όλα τα κράτη μέλη. Ενίοτε, οι δικτυακοί τόποι των υπουργείων Δικαιοσύνης ή ανώτερων περιφερειακών δικαστηρίων διαθέτουν έναν σύνδεσμο προς επίσημα ή ημιεπίσημα μητρώα προσοντούχων μεταφραστών/διερμηνέων.

Σε ποινικές υποθέσεις, τα κράτη μέλη υποχρεώθηκαν βάσει της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροοδηγίας 2010/64/ΕΕ να διασφαλίσουν τη θέσπιση ενός τέτοιου μητρώου έως τις 27 Οκτωβρίου 2013, καταληκτική προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Δυνάμει της οδηγίας αυτής, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίζουν διαδικασία ή μηχανισμό με σκοπό να εξακριβωθεί κατά πόσον οι ύποπτοι ή οι κατηγορούμενοι χρειάζονται τη συνδρομή διερμηνέα και μεταφραστή, και εναπόκειται στα κράτη μέλη να παρέχουν χωρίς καθυστέρηση διερμηνεία στους υπόπτους ή κατηγορουμένους. Θα πρέπει να παρέχεται μετάφραση για τα έγγραφα που είναι ουσιώδη για τη διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος υπεράσπισης και, κατ’ εξαίρεση, μπορεί να παρέχεται προφορική μετάφραση ή προφορική σύνοψη των εν λόγω ουσιωδών εγγράφων, υπό τον όρο ότι δεν θίγει τη διεξαγωγή δίκαιης δίκης. Τα κράτη μέλη καλύπτουν τα έξοδα διερμηνείας και μετάφρασης, ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά με:

 • τον φορέα που φιλοξενεί την οικεία εθνική βάση δεδομένων
 • τους κανόνες που εφαρμόζονται στην προσφυγή σε μεταφραστές και διερμηνείς
 • τις γεωγραφικές περιοχές ευθύνης μεταφραστών και διερμηνέων
 • την κατάρτιση/τα προσόντα μεταφραστών και διερμηνέων
 • το κόστος
 • τα συστήματα ασφάλισης και την ύπαρξη διαδικασιών παραπόνων

επιλέξτε μια από τις καρτέλες που παρατίθενται δεξιά.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/01/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Βέλγιο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ολλανδικά

Στη σελίδα αυτή δίδονται πληροφορίες για την αναζήτηση διερμηνέα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο δίκης ή μεταφραστή, ενδεχομένως μέσω επίσημου δικτυακού τόπου.


Πώς μπορώ να βρω μεταφραστή στο Βέλγιο;

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη κεντρική βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών στο Βέλγιο. Υπάρχουν, όμως, κατάλογοι ορκωτών μεταφραστών τους οποίους τηρούν οι Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρογραμματείες των διαφόρων δικαστηρίων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟμοσπονδιακή δημόσια υπηρεσία Δικαιοσύνης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/04/2015

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Βουλγαρία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικά

Η Βουλγαρία δεν διαθέτει βάση δεδομένων σχετικά με μεταφραστές και διερμηνείς.


Προς το παρόν δεν υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων σχετικά με τους διερμηνείς δικαστηρίων. Ωστόσο οι διερμηνείς είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε δίκες ως πραγματογνώμονες. Το καθεστώς των διερμηνέων ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 1 της 16ης Ιανουαρίου 2008 για την εγγραφή, τα προσόντα και τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων (εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκε στην ΕΕ 11/5 του Φεβρουαρίου 2008). Σε κάθε δικαστήριο υπάρχει κατάλογος των προσώπων που μπορούν να συμμετάσχουν ως πραγματογνώμονες σε δίκες (περιλαμβανομένων μεταφραστών και διερμηνέων).

Προτάσεις για την εγγραφή πραγματογνωμόνων (περιλαμβανομένων μεταφραστών και διερμηνέων) στους καταλόγους πραγματογνωμόνων μπορούν να υποβάλλουν οι εξής :

 • Υπουργεία
 • Υπηρεσίες
 • Όργανα
 • Όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Επαγγελματικές και άλλες οργανώσεις, και
 • Επιστημονικά ιδρύματα

Οι προτάσεις αυτές είναι δυνατόν να απευθύνονται στον πρόεδρο του αντίστοιχου περιφερειακού ή διοικητικού δικαστηρίου.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2018

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Τσεχική ∆ηµοκρατία

Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να βρείτε νομομαθή διερμηνέα στην Τσεχική Δημοκρατία


Τι δυνατότητες προσφέρει η βάση δεδομένων πραγματογνωμόνων και διερμηνέων στην Τσεχική Δημοκρατία;

Στην τσεχική βάση δεδομένων πραγματογνωμόνων και διερμηνέων μπορείτε να αναζητήσετε πρόσωπα που είναι καταχωρισμένα με την ιδιότητα του πραγματογνώμονα και του διερμηνέα – δηλ. πρόσωπα που έχουν την άδεια να ασκούν δραστηριότητα πραγματογνώμονα και διερμηνέα. Οι κατάλογοι πραγματογνωμόνων και διερμηνέων τους οποίους τηρεί κάθε πρωτοδικείο (περιφερειακό δικαστήριο) διαθέτουν ένα τμήμα πραγματογνωμόνων και ένα τμήμα διερμηνέων. Κάθε διερμηνέας που περιλαμβάνεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων και διερμηνέων έχει το δικαίωμα να παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας και μετάφρασης στη γλώσσα για την οποία έχει περιληφθεί στον κατάλογο.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΗ τσεχική βάση δεδομένων πραγματογνωμόνων και διερμηνέων αποτελεί ιδιοκτησία του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την τήρηση της. Εντούτοις, υπεύθυνα για την ορθότητα των δεδομένων είναι τα αντίστοιχα πρωτοδικεία

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων και διερμηνέων στην Τσεχική Δημοκρατία;

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων είναι δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή διερμηνέα στην τσεχική βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων και διερμηνέων

Μέσω της παρεχόμενης μηχανής απλής αναζήτησης, μπορείτε να αναζητήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας (ή άλλα στοιχεία) εμπειρογνωμόνων και διερμηνέων επιγραμμικά. Η αναζήτηση διερμηνέα μπορεί να πραγματοποιηθεί βάσει των γλωσσών εργασίας του διερμηνέα, βάσει του πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ή με ονοματεπώνυμο.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Δανία


Η Δανία δεν τηρεί βάση δεδομένων μεταφραστών/διερμηνέων στην οποία να επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/10/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Γερµανία

Η παρούσα σελίδα σας βοηθά να βρείτε έναν νομικό μεταφραστή ή διερμηνέα στη Γερμανία.


Πώς μπορώ να βρω έναν νομικό μεταφραστή ή διερμηνέα στη Γερμανία;

Στην ομοσπονδιακή βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών είναι καταγεγραμμένοι όλοι και όλες οι διερμηνείς και μεταφραστές/μεταφράστριες, οι οποίοι/οποίες απασχολούνται ως ορκωτοί μεταφραστές, είναι διορισμένοι από τις δημόσιες αρχές ή είναι γενικότερα εξουσιοδοτημένοι στα ομόσπονδα κρατίδια (Länder) της Γερμανίας.

Η ορκωμοσία, ο διορισμός από δημόσιες αρχές ή η γενικότερη εξουσιοδότηση διερμηνέων και μεταφραστών εξαρτάται από τη νομοθεσία των επιμέρους ομόσπονδων κρατιδίων της Γερμανίας και ως εκ τούτου υπόκειται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του εκάστοτε κρατιδίου.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο γερμανικό μητρώο μεταφραστών;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομικού μεταφραστή ή διερμηνέα στη Γερμανία

Η απλή και σύνθετη αναζήτηση συγκεκριμένων διερμηνέων και μεταφραστών/μεταφραστριών είναι δυνατή με το όνομα, τον ταχυδρομικό κωδικό/ την πόλη ή τη γλώσσα. Μετά την επιλογή συγκεκριμένης σύμπτωσης (hit) στη λίστα αποτελεσμάτων εμφανίζονται λεπτομέρειες, όπως οι προσφερόμενες γλώσσες εργασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiz-dolmetscher.de/ (γερμανοί νομικοί διερμηνείς)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiz-uebersetzer.de/ (γερμανοί νομικοί μεταφραστές)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.gerichts-dolmetscher.de/ (γερμανοί δικαστικοί διερμηνείς)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.gerichts-uebersetzer.de/ (γερμανοί δικαστικοί μεταφραστές)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/ (ευρετήριο γερμανών δικαστικών διερμηνέων)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.gerichts-uebersetzer.de/ (γερμανοί δικαστικοί μεταφραστές)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/08/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Εσθονία

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να βρείτε νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στην Εσθονία.


Πώς μπορώ να βρω νομομαθή μεταφραστή στην Εσθονία

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο ορκωτών μεταφραστών της Εσθονίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με ορκωτούς μεταφραστές και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Το μητρώο υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Εσθονίας, από το οποίο και τηρείται.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο μεταφραστών;

Ναι, η πρόσβαση στο μητρώο παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να αναζητήσω νομομαθή μεταφραστή στην Εσθονία

Δεν υπάρχει ειδικός τρόπος αναζήτησης μεταφραστών. Ο δικτυακός τόπος του υπουργείου Δικαιοσύνης σάς δίνει τη δυνατότητα επιλογής γλώσσας από σχετικό κατάλογο. Εφόσον επιλέξετε τη γλώσσα, μεταφέρεστε αυτομάτως στα στοιχεία επικοινωνίας των μεταφραστών που ειδικεύονται στη γλώσσα που σας ενδιαφέρει.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/08/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Ιρλανδία


Δεν υπάρχει στην Ιρλανδία βάση δεδομένων με νομομαθείς μεταφραστές ή διερμηνείς.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/11/2018

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Ελλάδα

Η Ελλάδα δεν διαθέτει δικτυακό τόπο που να παρέχει κατάλογο νομομαθών μεταφραστών ή διερμηνέων. Επί του παρόντος, τελεί υπό επεξεργασία ο σχεδιασμός της ψηφιοποίησης των βάσεων δεδομένων και των ηλεκτρονικών διεπαφών τους.


Πώς μπορώ να βρω νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στην Ελλάδα;

Για την ποινική δικαιοσύνη, τα ζητήματα διερμηνείας και μετάφρασης ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων ρυθμίζονται από τα άρθρα 233 – 238 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Οι διερμηνείς - μεταφραστές διορίζονται από το αρμόδιο δικαστήριο από σχετικό πίνακα, που καταρτίζεται κάθε έτος από τα συμβούλιο πλημμελειοδικών και οριστικοποιείται από τα συμβούλιο εφετών. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις διορίζονται διερμηνείς πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στους ανωτέρω πίνακες.

Για την πολιτική δίκη, το άρθρο 252 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προβλέπει ότι αν μάρτυρας, πραγματογνώμονας ή διάδικος αγνοεί την ελληνική γλώσσα, προσλαμβάνεται διερμηνέας, ο οποίος διορίζεται από το δικαστήριο, ενώ ανάλογη είναι και η ρύθμιση του 137 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Επίσης, σημειώνεται ότι υπάρχει Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομεταφραστική υπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είναι αρμόδια για την επίσημη μετάφραση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων.

Αλλοδαπά δημόσια έγγραφα μεταφράζονται εφόσον φέρουν την επισημείωση (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης του 1961 στην περίπτωση που προέρχονται από αρχή χώρας που συμμετέχει στην παραπάνω Σύμβαση, η οποία κυρώθηκε με τον νόμο 1497/1984 (Α΄188). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τα έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα επικυρωμένα από την ελληνική προξενική αρχή στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την προξενική αρχή της χώρας αυτής στην Ελλάδα.

Η μετάφραση δεν παρέχεται δωρεάν. Το κόστος της καθορίζεται από τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων ( άρθρο 36 ν. 4194/2013 Α’ 208), στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται και η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρεσε.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων με τα στοιχεία των ελλήνων μεταφραστών;

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει συγκεντρωτική βάση δεδομένων των ελλήνων νομομαθών μεταφραστών / διερμηνέων .

Υπάρχει ωστόσο, η βάση δεδομένων των μελών της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠανελλήνιας Ενωσης Μεταφραστών (μέλους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφραστών -FIT), μέλη της οποίας είναι ιδιώτες επαγγελματίες μεταφραστές (κάποιοι εκ των οποίων δηλώνουν και διερμηνείς). Αυτή η βάση δεδομένων δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναζητήσουν διερμηνέα-μεταφραστή ανά γλώσσα και ανά περιοχή.

Περαιτέρω, στοιχεία για επαγγελματίες μεταφραστές, ανά περιοχή της χώρας, μπορούν να αναζητηθούν στη βάση δεδομένων της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (μέλους της FIT), τα μέλη της οποίας ειδικεύονται σε δύο εκ των τριών γλωσσών : αγγλική, γαλλική γερμανική (για πληροφορίες σχετικά με τις γλώσσες ειδίκευσης των μελών της Ένωσης, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην ίδια την Ένωση).

Πώς μπορώ να αναζητήσω νομομαθή μεταφραστή στη Ελλάδα;

Ισχύει ως άνω

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html)

Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.pem.gr/)

Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.peempip.gr/)

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.ministryofjustice.gr/) (όπου βρίσκονται αναρτημένοι κατάλογοι γλωσσομαθών δικηγόρων, ανά Δικηγορικό Σύλλογο της χώρας καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τις εισαγγελείες και τα δικαστήρια της χώρας)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/07/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Ισπανία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: ισπανικά

Το παρόν τμήμα της δικτυακής πύλης σας βοηθά να βρείτε νομομαθή διερμηνέα ή μεταφραστή στην Ισπανία.


Πώς μπορώ να βρω νομομαθή διερμηνέα ή μεταφραστή στην Ισπανία;

Στην Ισπανία δεν υπάρχει ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους ορκωτούς διερμηνείς και μεταφραστές.

Στο άρθρο 231.5 του οργανικού νόμου για τη δικαστική εξουσία (Ley Orgánica del Poder Judicial) προβλέπεται ότι «στην ακροαματική διαδικασία, ο δικαστής ή το δικαστήριο μπορούν να διορίζουν ως διερμηνέα οποιοδήποτε άτομο γνωρίζει τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα, εφόσον δώσει τον απαιτούμενο όρκο ή υπόσχεση».

Στο άρθρο 440 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Ley de Enjuiciamiento Criminal) κατοχυρώνεται το δικαίωμα συνδρομής από διερμηνέα και στο άρθρο 441 ορίζεται ότι «ο διερμηνέας επιλέγεται μεταξύ των πτυχιούχων διερμηνέων, εφόσον υπάρχουν επιτόπου. Σε αντίθετη περίπτωση, διορίζεται άτομο με άριστη γνώση της γλώσσας και, ελλείψει αυτού, οποιοδήποτε άτομο γνωρίζει τη γλώσσα».

Στο άρθρο 762.8 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζεται ότι «εφόσον ο κατηγορούμενος ή ο μάρτυρας δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί την ισπανική γλώσσα, η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 398, 440 και 441, χωρίς να είναι αναγκαίο ο διερμηνέας να είναι κάτοχος επίσημου τίτλου».

Γενικά, σε ποινικές ή αστικές υποθέσεις στις οποίες χορηγείται νομική συνδρομή, η αμοιβή του μεταφραστή ή του διερμηνέα καταβάλλεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης (ή τις αυτόνομες κοινότητες με αρμοδιότητες στον τομέα της δικαιοσύνης), ενώ σε αστικές διαδικασίες στις οποίες δεν χορηγείται νομική συνδρομή η αμοιβή του μεταφραστή ή του διερμηνέα καταβάλλεται από τον διάδικο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταφραστές ή διερμηνείς παρεμβαίνουν και σε υποθέσεις διοικητικού δικαίου, όπως οι αιτήσεις ασύλου.

Το υπουργείο Εξωτερικών απονέμει τον τίτλο του ορκωτού μεταφραστή ή διερμηνέα, μετά την επιτυχή υποβολή στις σχετικές εξετάσεις. Ο εν λόγω τίτλος επιτρέπει τη διενέργεια επίσημων μεταφράσεων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στην ισπανική βάση δεδομένων με τα στοιχεία των μεταφραστών;

Στην Ισπανία δεν υπάρχει βάση δεδομένων με τα στοιχεία μεταφραστών και διερμηνέων.

Πώς μπορώ να αναζητήσω νομομαθή μεταφραστή στην Ισπανία;

Παρά ταύτα, το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουπουργείο Εξωτερικών και Συνεργασίας συνήθως δημοσιεύει κατάλογο των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς ορκωτών διερμηνέων.

Η πρόσβαση στον κατάλογο παρέχεται δωρεάν. Ο κατάλογος περιλαμβάνει κατάταξη των γλωσσών με αλφαβητική σειρά και τους ορκωτούς μεταφραστές για κάθε γλώσσα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Γαλλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση διερμηνέα στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας ή μεταφραστή, ενδεχομένως μέσω επίσημου δικτυακού τόπου.


Πώς μπορώ να βρω μεταφραστή στη Γαλλία

Η υπηρεσία τεκμηρίωσης και μελετών του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑκυρωτικού Δικαστηρίου διαθέτει σε απευθείας σύνδεση στον δικτυακό τόπο της:

 • κατάλογο σε μορφότυπο PDF των Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων του Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Παρέχονται επίσης σύνδεσμοι προς τους δικτυακούς τόπους ορισμένων εφετείων. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων του Ακυρωτικού Δικαστηρίου καταρτίζεται σε ετήσια βάση από το προεδρείο του Δικαστηρίου,
 • Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκαταλόγους δικαστικών εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι καταρτίζονται από κάθε εφετείο και περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τους εμπειρογνώμονες που είναι εγγεγραμμένοι στις κατηγορίες της μετάφρασης και της διερμηνείας. Οι κατάλογοι δικαστικών εμπειρογνωμόνων που καταρτίζονται από τα εφετεία επικαιροποιούνται από αυτά και διαβιβάζονται κατά καιρούς στο Ακυρωτικό Δικαστήριο.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο δεν διαθέτει ειδική βάση δεδομένων η οποία να συγκεντρώνει το σύνολο των διερμηνέων και μεταφραστών.

Διατίθενται κατάλογοι που περιέχουν το όνομα, τη διεύθυνση, το έτος γέννησης και την ειδικότητα των εμπειρογνωμόνων για 35 εφετεία.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών της Γαλλίας;

Ναι, η πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους παρέχεται χωρίς περιορισμούς.

Πλαίσιο ή ιστορικό του μητρώου μεταφραστών της Γαλλίας

Ιστορικό

Οι πρώτοι κατάλογοι εμπειρογνωμόνων θεσπίσθηκαν επίσημα στο γαλλικό δικαστικό σύστημα για τις ποινικές διαδικασίες με νόμο της 30ής Νοεμβρίου 1892.

Υπήρχαν παράλληλα ανεπίσημοι κατάλογοι τεχνικών, οι οποίοι ορίζονταν συνήθως σε αστικές υποθέσεις.

Ο νόμος αριθ. 71-498 της 29ης Ιουνίου 1971 και το διάταγμα αριθ. 74-1184 της 31ης Δεκεμβρίου 1974 καθιέρωσαν για τα δικαστήρια ενιαίο κατάλογο σε κάθε εφετείο, τόσο για αστικές όσο και για ποινικές υποθέσεις, στον οποίο οι εγγεγραμμένοι εμπειρογνώμονες είναι καταχωρημένοι κατά ειδικότητα. Ο κατάλογος συμπληρωνόταν και τροποποιούνταν κάθε χρόνο. Η εγγραφή ανανεωνόταν σε ετήσια βάση, αλλά στην πράξη ανανεωνόταν για τους εμπειρογνώμονες που δεν είχαν δεχθεί σοβαρή κριτική. Θεσπίσθηκε επίσης εθνικός κατάλογος εμπειρογνωμόνων, ο οποίος καταρτίζεται από το Προεδρείο του Ακυρωτικού Δικαστηρίου και λειτουργεί υπό παρόμοιες συνθήκες.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Η εγγραφή στους καταλόγους των δικαστικών εμπειρογνωμόνων μεταρρυθμίστηκε σε βάθος με τον νόμο αριθ. 2004-130 της 11ης Φεβρουαρίου 2004 και με το διάταγμα αριθ. 2004-1463 της 23ης Δεκεμβρίου 2004. Όσον αφορά τους καταλόγους των εφετείων, οι αιτήσεις υποβάλλονται στον εισαγγελέα του πρωτοδικείου, ο οποίος τις εξετάζει και τις διαβιβάζει στον γενικό εισαγγελέα, ο οποίος με τη σειρά του τις υποβάλλει στον πρώτο πρόεδρο του εφετείου.

Οι κατάλογοι καταρτίζονται σε ετήσια βάση από τη γενική συνέλευση των δικαστικών της έδρας του εφετείου.

Η αρχική εγγραφή στους καταλόγους των εφετείων έχει τη μορφή δοκιμαστικής περιόδου διάρκειας τριών ετών, στο πέρας της οποίας αξιολογούνται η πείρα του ενδιαφερομένου και η απόκτηση των αναγκαίων νομικών γνώσεων για την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, με προοπτική την ενδεχόμενη επανεγγραφή κατόπιν υποβολής νέας υποψηφιότητας. Στη συνέχεια ο εμπειρογνώμονας επανεγγράφεται για διάρκεια πέντε ετών κατόπιν επανεξέτασης του φακέλου του και γνωμοδότησης επιτροπής αποτελούμενης από εμπειρογνώμονες και δικαστές.

Το διάταγμα αριθ. 2012-1451 της 24ης Δεκεμβρίου 2012 διευκρίνισε τα κριτήρια εγγραφής. Οι αιτήσεις εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη τα προσόντα και την επαγγελματική πείρα των υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένων των προσόντων που έχουν αποκτήσει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Γαλλίας και του ενδιαφέροντος που έχουν επιδείξει για συνεργασία με τη δημόσια υπηρεσία της απονομής της δικαιοσύνης. Μπορούν επίσης να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες του δικαστηρίου.

Μόνο οι εμπειρογνώμονες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο εφετείου επί πέντε χρόνια μπορούν να εγγραφούν στον εθνικό κατάλογο. Όσον αφορά τη διαδικασία εγγραφής ή επανεγγραφής στον εθνικό κατάλογο, ο γενικός εισαγγελέας του Ακυρωτικού Δικαστηρίου λαμβάνει τις αιτήσεις και συγκεντρώνει τις γνωμοδοτήσεις του πρώτου προέδρου και του γενικού εισαγγελέα του εφετείου στο οποίο ο ενδιαφερόμενος είναι εγγεγραμμένος. Το προεδρείο του Ακυρωτικού Δικαστηρίου καταρτίζει στη συνέχεια τον εθνικό κατάλογο, χωρίς τη συμμετοχή του γενικού εισαγγελέα.

Ονοματολογία των κατηγοριών των καταλόγων εμπειρογνωμόνων

Απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης της 10ης Ιουνίου 2005 καθόρισε, για το σύνολο για της γαλλικής επικράτειας, εναρμονισμένη ονοματολογία των κατηγοριών των καταλόγων εμπειρογνωμόνων. Ο κατάλογος υποδιαιρείται σε κλάδους (οικονομικής φύσης, π.χ. γεωργία, υγεία, βιομηχανία κ.λπ.), σε τομείς (οι οποίοι αντιστοιχούν σε επιστήμες, π.χ. ιατρική, χειρουργική) και ειδικότητες (οι οποίες εξειδικεύουν τις επιστήμες: αλλεργιολογία, χειρουργική του πεπτικού συστήματος κ.λπ.). Υπάρχει ένας κλάδος «διερμηνεία-μετάφραση», ο οποίος περιέχει έναν τομέα «μετάφραση» που υποδιαιρείται σε γλωσσικές κατηγορίες (ρομανικές γλώσσες, γερμανικές γλώσσες, σλαβικές γλώσσες κ.λπ.). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ειδικότητες έχουν έναν τίτλο αρκετά ευρύ ώστε να περιλαμβάνει κάθε προφορική ή γραπτή γλώσσα.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας της νέας εναρμονισμένης ονοματολογίας των ειδικοτήτων εμπειρογνωμόνων, οι μεταφραστές και οι διερμηνείς διατηρήθηκαν στους καταλόγους δικαστικών εμπειρογνωμόνων του κοινού δικαίου, εντασσόμενοι ωστόσο σε ειδική κατηγορία. Πράγματι, παρότι ο ρόλος των συγκεκριμένων επαγγελματιών δεν είναι να εκτελούν καθήκοντα εμπειρογνωμοσύνης υπό την αυστηρή έννοια του όρου, αποτελούν, όπως και οι δικαστικοί εμπειρογνώμονες, περιστασιακούς συνεργάτες της δημόσιας υπηρεσίας της δικαιοσύνης και μπορούν, ενδεχομένως, να ορισθούν ως τεχνικοί, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 232 του νέου κώδικα πολιτικής δικονομίας, για να φέρουν εις πέρας, κατόπιν αιτήματος των δικαστηρίων, πραγματική διεξαγωγή αποδείξεων και, ειδικότερα, διαβουλεύσεις.

Για όλους αυτούς τους λόγους, δεν κρίθηκε σκόπιμο κατά τη μεταρρύθμιση του 2004 να υπαχθούν οι διερμηνείς και οι μεταφραστές σε ειδικό καθεστώς εγγραφής σε χωριστούς καταλόγους.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/09/2013

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Ιταλία


Η Ιταλία δεν διαθέτει εθνική βάση δεδομένων μεταφραστών ή διερμηνέων. Αυτό συμβαίνει ώστε να παρέχεται στα ιταλικά δικαστήρια η ευχέρεια να επιλέγουν μεταφραστές και διερμηνείς κατά την κρίση τους.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/06/2018

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Κύπρος


Από την 1 Ιουλίου 2019 σε ότι αφορά τις πιστοποιημένες μεταφράσεις εφαρμόζεται ο Νόμος Ν. 45(Ι)/2019 ο οποίος προνοεί για την εγγραφή και ρύθμιση των υπηρεσιών του Ορκωτού μεταφραστή στη Δημοκρατία.

Πλέον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για επίσημα πιστοποιημένες μεταφράσεις, είτε ιδιώτες είτε δημόσιοι φορείς, πρέπει να αποτείνονται απευθείας στους Ορκωτούς μεταφραστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΜητρώο Ορκωτών Μεταφραστών του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών, όπως προνοεί ο Νόμος.

Σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, «πιστοποιημένη μετάφραση» σημαίνει την έγκυρη και ακριβή μετάφραση ενός γραπτού κειμένου ή εγγράφου από ξένη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα ή στην τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, καθώς και από την ελληνική γλώσσα προς την τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, η οποία φέρει την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας και η οποία είναι δεόντως χαρτοσημασμένη.

Οι Ορκωτοί μεταφραστές μεταφράζουν έγγραφα που προορίζονται για δημόσια επίσημη χρήση εντός ή εκτός της Δημοκρατίας, όπως π.χ. εκπαιδευτικά έγγραφα, πιστοποιητικά γάμου, πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικά θανάτου, πιστοποιητικά ποινικού μητρώου, διαβατήρια, ταυτότητες, τραπεζικοί λογαριασμοί, τίτλοι ιδιοκτησίας, εταιρικά έγγραφα, ιατρικές εκθέσεις, νομικά έγγραφα.

Προσφερόμενες γλώσσες: αγγλικά, αραβικά, αρμένικα, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά, γεωργιανά, δανέζικα, ισπανικά, ιταλικά, ολλανδικά, ουκρανικά, περσικά, πολωνικά, ρουμανικά, ρωσικά, σερβικά, σλοβακικά, σουηδικά, νορβηγικά, τουρκικά, τσέχικα , κροατικά, βοσνιακά, γλώσσα της Β. Μακεδονίας, λετονικά, εσθονικά, λιθουανικά και κινέζικα προς τα ελληνικά και αντίστροφα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 1. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται προς μετάφραση πρέπει να είναι αυθεντικά και δεόντως επικυρωμένα είτε με τη σφραγίδα Apostille είτε με τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (διπλωματική πιστοποίηση). Η επικύρωσή τους να γίνεται πριν τη μετάφρασή τους. Για τις χώρες της ΕΕ, όπως προνοεί ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1191, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν αν θα σφραγίσουν τα έγγραφά τους με τη (σφραγίδα Apostille) ή όχι. Για επιπλέον ενημέρωση υπάρχει το Ενημερωτικό Δελτίο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως - σχετικά με την πιστοποίηση εγγράφων είναι ο σύνδεσμος Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ, ενώ για τα Κράτη που συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης για το Apostille Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.
 2. Για έγγραφα που υποβάλλονται προς μετάφραση και δεν χρειάζονται τη σφραγίδα (Apostille) αλλά τη σφραγίδα της διπλωματικής επικύρωσης (Υπουργείου Εξωτερικών), οι ενδιαφερόμενοι για επιπλέον ενημέρωση μπορούν να αποτείνονται προς το αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.
 3. Σχετικά με τη μετάφραση απολυτηρίων Λυκείου επισκεφτείτε τον σύνδεσμο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να καλείτε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών στα ακόλουθα τηλέφωνα: 22801105, 22801133, ή να επικοινωνείτε μέσω ηλ. ταχυδρομείου με το ΓΤΠ στη διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροtranslations@pio.moi.gov.cy

Για τις χρεώσεις επισκεφτείτε τον σύνδεσμο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Για τον περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών του Ορκωτού Μεταφραστή στην Κυπριακή Δημοκρατία Νόμο του 2019 επισκεφτείτε τον σύνδεσμο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.

Για το Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών επισκεφτείτε τον σύνδεσμο Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεδώ.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/09/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Λεττονία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: λεττονικά


Το δικαστήριο προβλέπει το δικαίωμα των διαδίκων που μετέχουν σε αστική ή διοικητική διαδικασία και οι οποίοι δεν γνωρίζουν επαρκώς τη γλώσσα της διαδικασίας – με εξαίρεση τους αντιπροσώπους νομικών προσώπων – να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να μετάσχουν στη διαδικασία με τη βοήθεια διερμηνέα.

Οι διάδικοι έχουν επίσης την ευχέρεια να επιλέξουν ελεύθερα τους μεταφραστές ή διερμηνείς που οι ίδιοι θεωρούν κατάλληλους.

Στις ποινικές διαδικασίες, τα πρόσωπα στα οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα υπεράσπισης, τα θύματα και οι αντιπρόσωποί τους, οι μάρτυρες, οι πραγματογνώμονες, οι εμπειρογνώμονες, οι ελεγκτές και τα λοιπά πρόσωπα που καλούνται να συμμετάσχουν στην επίσημη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον δεν έχουν επαρκή γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας, δύνανται κατά την εκάστοτε διαδικαστική πράξη να χρησιμοποιήσουν γλώσσα την οποία γνωρίζουν και να τύχουν της συνδρομής διερμηνέα χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Για την παροχή υπηρεσιών διερμηνέα μεριμνά ο λειτουργός που είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/04/2013

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Λιθουανία

Η Λιθουανία δεν διαθέτει βάση μεταφραστών ή διερμηνέων.


Πώς μπορώ να αναζητήσω νομομαθή μεταφραστή στη Λιθουανία;

Για την εκδίκαση των υποθέσεων, μεταφραστή/διερμηνέα παρέχει το ίδιο το δικαστήριο.

Για τις προσωπικές σας ανάγκες, μεταφραστές και διερμηνείς σάς παρέχουν οι ακόλουθες εταιρείες:


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Λουξεµβούργο

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: γαλλικά

Η σελίδα αυτή της δικτυακής πύλης σας βοηθά να βρείτε νομικό μεταφραστή και διερμηνέα στο Λουξεμβούργο.


Πώς μπορώ να βρω νομικό μεταφραστή ή διερμηνέα στο Λουξεμβούργο;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαθέτει συντονισμένο και επικαιροποιημένο κατάλογο των ορκωτών μεταφραστών και διερμηνέων. Μπορείτε να συμβουλευθείτε τον κατάλογο αυτόν στον δικτυακό τόπο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει επίσης γενικές πληροφορίες.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών του Λουξεμβούργου;

Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών του Λουξεμβούργου παρέχεται δωρεάν.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/12/2018

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Ουγγαρία

Η Ουγγαρία δεν διαθέτει κεντρική ηλεκτρονική βάση δεδομένων νομομαθών μεταφραστών και διερμηνέων δικαστηρίων.


Πώς μπορώ να βρω έναν ούγγρο νομικό μεταφραστή ή διερμηνέα;

Εξειδικευμένες υπηρεσίες μετάφρασης ή διερμηνείας μπορούν να παρέχουν υπό μορφή απασχόλησης ή άλλης αμειβόμενης εργασίας μόνο εξειδικευμένοι επαγγελματίες μεταφραστές ή διερμηνείς.

Με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω, μόνο η Ουγγρική Υπηρεσία Μετάφρασης και Επικύρωσης Μεταφράσεων (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, «OFFI») μπορεί να παρέχει επικυρωμένες μεταφράσεις, και να επικυρώνει μεταφράσεις και αντίγραφα εγγράφων σε ξένες γλώσσες.

Βάσει του νόμου αρ. XLI του 1991 για τους συμβολαιογράφους, οι συμβολαιογράφοι που δικαιούνται να καταρτίζουν έγγραφα σε ξένη γλώσσα μπορούν να παρέχουν επικυρωμένες μεταφράσεις στη γλώσσα αυτή στις περιπτώσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους ή να επικυρώνουν μεταφράσεις των εν λόγω εγγράφων. Οι συμβολαιογράφοι επικυρώνουν μεταφράσεις πρωτότυπων εγγράφων προσθέτοντας ρήτρα βεβαίωσης στο τέλος της μετάφρασης.

Οι διπλωματικές αποστολές, συμπεριλαμβανομένων των προξενικών τμημάτων, μπορούν να εκτελούν δραστηριότητες μετάφρασης, έκδοσης αντιγράφων και επικύρωσης ξενόγλωσσων εγγράφων, κατά τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τις διεθνείς συνθήκες.

Επικυρωμένες μεταφράσεις αποσπασμάτων από το μητρώο εταιρειών και επικυρωμένες μεταφράσεις σε άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ (όποια επιλέξει η επιχείρηση) εταιρικών εγγράφων και δεδομένων που προορίζονται για καταχώριση στο μητρώο εταιρειών μπορούν να παρέχουν και εξειδικευμένοι επαγγελματίες μεταφραστές και αναθεωρητές.

Η OFFI παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας σε δικαστήρια, εισαγγελικές αρχές και υπηρεσίες επιβολής του νόμου που έχουν ως έδρα τη Βουδαπέστη. Η OFFI υποχρεούται επίσης να παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας στα δικαστήρια, τις εισαγγελικές αρχές και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου εκτός Βουδαπέστης που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας μέσω του διορισμού ειδικευμένου διερμηνέα ή άλλου κατάλληλου ατόμου.

Σύνδεσμοι και στοιχεία επικοινωνίας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟυγγρική Υπηρεσία Μετάφρασης και Επικύρωσης Μεταφράσεων («OFFI»)

Διεύθυνση: 1062 Budapest, Bajza utca 52.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/04/2017

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Μάλτα

Η Μάλτα δεν διαθέτει επίσημη βάση δεδομένων νομομαθών μεταφραστών ή διερμηνέων.


Σε ποινικές υποθέσεις, διατίθεται στους δικαστικούς και στο προσωπικό του δικαστηρίου κατάλογος διερμηνέων/μεταφραστών. Τον κατάλογο αυτό διαθέτει και τηρεί η Γραμματεία του Ποινικού Δικαστηρίου (Criminal Court Registry). Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη ισχύος της οδηγίας για το δικαίωμα διερμηνείας και μετάφρασης σε ποινικές υποθέσεις, ο κατάλογος πρόσφατα προστέθηκε στις Δικαστικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε απευθείας σύνδεση -Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts.  Όταν απαιτούνται οι υπηρεσίες διερμηνέα ή μεταφραστή σε ποινική δίκη, αυτός διορίζεται από κατώτερο δικαστή (magistrate). Η ύπαρξη του προαναφερθέντος καταλόγου δεν εμποδίζει τον κατώτερο δικαστή να αγνοήσει τον κατάλογο και να διορίσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θεωρεί κατάλληλο για να ασκήσει καθήκοντα διερμηνείας ή μετάφρασης. Το όνομα του προσώπου που διορίζεται προστίθεται στη συνέχεια στον κατάλογο. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αποστείλετε επιστολή στη Γραμματεία του Ποινικού  Δικαστηρίου, στη διεύθυνση: Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Μalta.

Σε αστικές υποθέσεις, οι διάδικοι μπορούν να διορίσουν μεταφραστή ή διερμηνέα της επιλογής τους και το σχετικό κόστος βαρύνει τον διάδικο που χρειάζεται τις εν λόγω υπηρεσίες. Η διοίκηση των δικαστηρίων δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Ωστόσο, τα αστικά δικαστήρια μπορούν να κάνουν χρήση του καταλόγου που χρησιμοποιούν τα ποινικά δικαστήρια, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, είναι διαθέσιμος στο κοινό σε απευθείας σύνδεση.

Ο κατάλογος μεταφραστών και διερμηνέων της Μάλτας περιέχεται επίσης στο σύστημα πληροφορικής Διαχείρισης Νομικών Υποθέσεων (LECAM) των Δικαστηρίων, το οποίο προορίζεται γενικά για αποκλειστική χρήση από το προσωπικό των δικαστηρίων και τους νομικούς επαγγελματίες. Ωστόσο, επιτρέπεται η πρόσβαση του ευρύτερου κοινού στο σύστημα σε σχέση με αστικές υποθέσεις, μέσω των υπολογιστών που βρίσκονται στις γραμματείες των δικαστηρίων.

Προσθήκες στον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων πραγματοποιούνται από υπαλλήλους των δικαστηρίων που είναι εξουσιοδοτημένοι να τηρούν την εν λόγω βάση δεδομένων. Οι καταχωρήσεις μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων συνδέονται με τη δικαστική υπόθεση στην οποία διορίσθηκαν για να παράσχουν τις επαγγελματικές υπηρεσίες τους.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/12/2016

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Κάτω Χώρες

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα γίνεται σύντομη επισκόπηση του μητρώου μεταφραστών των Κάτω Χωρών.


Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο μεταφραστών των Κάτω Χωρών;

Το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομητρώο μεταφραστών των Κάτω Χωρών είναι μια βάση δεδομένων με τα στοιχεία των ορκωτών μεταφραστών και διερμηνέων.

Το μητρώο ανήκει στην Υπηρεσία Ορκωτών Μεταφραστών και Διερμηνέων, η οποία και το τηρεί.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο μητρώο μεταφραστών των Κάτω Χωρών;

Ναι, η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή μεταφραστή στις Κάτω Χώρες

Αναζήτηση στη βάση δεδομένων μπορεί να γίνει με βάση το επώνυμο ή τους γλωσσικούς συνδυασμούς.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΒάση δεδομένων μεταφραστών των Κάτω Χωρών


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/11/2012

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Αυστρία

Η παρούσα ενότητα της πύλης σας επιτρέπει να βρείτε νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στην Αυστρία.


Πώς μπορώ να βρω έναν νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στην Αυστρία;

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας τηρεί κατάλογο (Gerichstdolmetscherliste) των διερμηνέων δικαστηρίων που απέδειξαν ότι πληρούν ορισμένες νόμιμες προϋποθέσεις (όπως η κατοχή κατάλληλων εξειδικευμένων γνώσεων), είναι ορκωτοί και πιστοποιημένοι από τα δικαστήρια.

Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροειδική ιστοσελίδα, η οποία είναι επίσης προσπελάσιμη από την αρχική σελίδα της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΑυστριακής δικαιοσύνης.

Από το 2004 ο δικτυακός τόπος παρέχει πρόσβαση σε:

 • βάση δεδομένων μεταφραστών ή διερμηνέων, στην οποία η αναζήτηση γίνεται βάσει κριτηρίων
 • νομικές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μεταφραστών και διερμηνέων.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών της Αυστρίας;

Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και η πρόσβαση παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή μεταφραστή στην Αυστρία

Μέσω της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροειδικής ιστοσελίδας μπορείτε να αναζητήσετε μεταφραστές ή διερμηνείς βάσει των ακόλουθων κριτηρίων αναζήτησης:

 • γλώσσας και
 • δικαστικής περιφέρειας.

Για ειδικές αναζητήσεις, μια Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρομηχανή αναζήτησης επιτρέπει τη διεξοδική έρευνα στα στοιχεία της βάσης δεδομένων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα μπορούν να περιορισθούν ανά γλώσσα και ανά δικαστική περιφέρεια.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚατάλογος νομομαθών μεταφραστών και διερμηνέων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2018

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Πολωνία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: πολωνικά

Αυτή η σελίδα σας βοηθά να βρείτε νομικό μεταφραστή και διερμηνέα πολωνικής.


Τι προσφέρει η πολωνική βάση δεδομένων μεταφραστών;

Η Πολωνία διαθέτει:

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στην πολωνική βάση δεδομένων μεταφραστών;

Ναι, η πρόσβαση και στις δύο βάσεις δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Πώς μπορώ να βρω νομικό μεταφραστή στην Πολωνία;

Βάση δεδομένων ορκωτών μεταφραστών

Η βάση δεδομένων ορκωτών μεταφραστών επιτρέπει την αναζήτηση μεταφραστή ή διερμηνέα με βάση τα εξής στοιχεία:

 • Επώνυμο
 • Είδος μετάφρασης
 • Πόλη
 • Γλώσσα.

Βάση δεδομένων μεταφραστών και διερμηνέων

Η αναζήτηση στη βάση δεδομένων μεταφραστών και διερμηνέων γίνεται με βάση τα εξής στοιχεία:

 • Επώνυμο
 • Πόλη
 • Γλώσσα
 • Ειδικότητα (διερμηνεία, λογοτεχνική μετάφραση, νομική μετάφραση).

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/04/2015

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Πορτογαλία


Η Πορτογαλία δεν διαθέτει βάση δεδομένων με νομομαθείς μεταφραστές ή διερμηνείς.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/08/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Ρουμανία

Η παρούσα σελίδα σας βοηθά να βρείτε νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στη Ρουμανία.


Πώς μπορώ να βρω νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στη Ρουμανία;

Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροβάση δεδομένων πιστοποιημένων μεταφραστών και διερμηνέων της Ρουμανίας ανήκει και τελεί υπό τη διαχείριση του Yπουργείου Δικαιοσύνης της Ρουμανίας. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με μεταφραστές και διερμηνείς πιστοποιημένους από το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρουμανίας

Τα πιστοποιημένα αυτά πρόσωπα παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας κατόπιν αιτήματος:

 • του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου
 • του Yπουργείου Δικαιοσύνης
 • του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
 • της Εισαγγελικής Αρχής
 • της Eθνικής Yπηρεσίας κατά της διαφθοράς
 • των αρχών διερεύνησης ποινικών αδικημάτων
 • δικαστηρίων
 • συμβολαιογράφων
 • δικηγόρων και
 • δικαστικών επιμελητών.

Ο νόμος αριθ. 178 /1997 ρυθμίζει την πιστοποίηση και την αμοιβή των διερμηνέων και των μεταφραστών που παρέχουν υπηρεσίες σε αρχές διερεύνησης ποινικών αδικημάτων, σε δικαστήρια, συμβολαιογράφους, δικηγόρους, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε άλλα θεσμικά όργανα που αναφέρονται ανωτέρω.

Η βάση δεδομένων μεταφραστών περιέχει πληροφορίες από το 2002 και έπειτα.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών της Ρουμανίας;

Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο κοινό δωρεάν:

 • όνομα του πιστοποιημένου μεταφραστή ή διερμηνέα
 • γλώσσα ή γλώσσες για τις οποίες είναι πιστοποιημένος ο μεταφραστής ή διερμηνέας
 • αριθμός πιστοποίησης
 • αριθμός τηλεφώνου.

Η βάση δεδομένων περιέχει επίσης τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο ευρύ κοινό:

 • αριθμό ταυτότητας
 • ταχυδρομική διεύθυνση.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή μεταφραστή στη Ρουμανία

Η αναζήτηση στη βάση δεδομένων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. το όνομα του πιστοποιημένου μεταφραστή ή διερμηνέα,
 2. το όνομα του σχετικού Εφετείου (κάθε Εφετείο έχει το όνομα του δήμου στον οποίο βρίσκεται. Καθώς υπάρχουν 15 Εφετεία στη Ρουμανία, καθένα εκ των οποίων έχει τοπική αρμοδιότητα για τις δικαστικές υποθέσεις που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες εθνικές διοικητικές περιφέρειες, το συγκεκριμένο κριτήριο αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πράξη για τον εντοπισμό όλων των μεταφραστών εντός των γεωγραφικών και διοικητικών περιφερειών που αντιστοιχούν στην κατά τόπο αρμοδιότητα ενός συγκεκριμένου δικαστηρίου)
 3. τον συνδυασμό γλωσσών (εάν εμφανίζεται μια ξένη γλώσσα, η αντίστοιχη γλώσσα του συνδυασμού είναι τα ρουμανικά)
 4. τον αριθμό πιστοποίησης
 5. την ημερομηνία λήξης της πιστοποίησης (η αναζήτηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί πληκτρολογώντας τη λέξη «Ordin» (διαταγή – πρόκειται για κανονιστική πράξη η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την αναστολή ή την ανάκληση της πιστοποίησης του μεταφραστή).

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/09/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Σλοβενία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: σλοβενικά

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της σλοβενικής βάσης δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών


Τι δυνατότητες προσφέρει το μητρώο μεταφραστών της Σλοβενίας;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης τηρεί Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκατάλογο ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών. Το σλοβενικό νομικό σύστημα δεν διακρίνει μεταξύ διερμηνέων και μεταφραστών σε δικαστικές υποθέσεις. Όσοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν τόσο υπηρεσίες διερμηνείας όσο και μετάφρασης.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών της Σλοβενίας;

Ναι, η πρόσβαση στη σλοβενική βάση δεδομένων μεταφραστών προσφέρεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή μεταφραστή στη Σλοβενία

Η αναζήτηση στη βάση δεδομένων Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροορκωτών μεταφραστών και διερμηνέων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Όνομα
 • Γλώσσα
 • Ταχυδρομικός κώδικας/πόλη.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟρκωτοί μεταφραστές ή διερμηνείς


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/02/2018

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Σλοβακία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: σλοβακικά

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται σύντομη επισκόπηση των βάσεων δεδομένων μεταφραστών και διερμηνέων της Σλοβακίας.


Τι δυνατότητες προσφέρει η βάση δεδομένων μεταφραστών της Σλοβακίας;

Η βάση δεδομένων μεταφραστών της Σλοβακίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με 824 νομομαθείς μεταφραστές και 901 νομομαθείς διερμηνείς, οι οποίες είναι διαθέσιμες μόνον στα σλοβακικά. H Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροβάση δεδομένων μεταφραστών τηρείται από το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων μεταφραστών της Σλοβακίας;

Η βάση δεδομένων παρέχει δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης και ανάκτησης πληροφοριών σχετικά με νομομαθείς μεταφραστές και διερμηνείς.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή μεταφραστή στη Σλοβακία

Πληροφορίες σχετικά με νομομαθείς μεταφραστές είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Μητρώο» του δικτυακού τόπου του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείου Δικαιοσύνης της Σλοβακικής Δημοκρατίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροJASPI – νομική βάση δεδομένων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/03/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Φινλανδία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: φινλανδικά

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να βρείτε νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στη Φινλανδία.


Τι δυνατότητες προσφέρει η βάση δεδομένων των μεταφραστών της Φινλανδίας;

Η βάση δεδομένων της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΦινλανδικής Ένωσης Μεταφραστών και Διερμηνέων σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με μεταφραστές και διερμηνείς.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων των μεταφραστών της Φινλανδίας;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Φινλανδικής Ένωσης Μεταφραστών και Διερμηνέων παρέχεται δωρεάν.

Μέθοδος αναζήτησης νομομαθή μεταφραστή στη Φινλανδία

Η αναζήτηση φινλανδού μεταφραστή ή διερμηνέα μπορεί να γίνει με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Γλωσσικοί συνδυασμοί
 • Ονοματεπώνυμο του μεταφραστή ή διερμηνέα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικτυακός τόπος της Φινλανδικής Ένωσης Μεταφραστών και Διερμηνέων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/05/2018

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Σουηδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες για τον τρόπο εξεύρεσης επίσημου διερμηνέα ή μεταφραστή στη Σουηδία.


Τι περιέχει το σουηδικό μητρώο διερμηνέων και μεταφραστών?

Ιδιοκτήτης και διαχειριστής της σουηδικής βάσης δεδομένων με τους επίσημους διερμηνείς και μεταφραστές είναι   το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο Kammarkollegiet (πρόκειται για σουηδικό κρατικό όργανο).

Η εν λόγω βάση δεδομένων περιέχει κατάλογο των επίσημων διερμηνέων και μεταφραστών οι οποίοι νομιμοποιούνται μόνον να παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας ή μετάφρασης, αντιστοίχως, από ή προς τη σουηδική γλώσσα. Σε ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να δοθεί άδεια για διάφορες γλώσσες. Ένας επίσημος διερμηνέας ενδέχεται, επίσης, να διαθέτει άδεια για έναν συγκεκριμένο τομέα εμπειρογνωσίας, π.χ. νομικός ή/και ιατρικός διερμηνέας.

Είναι δωρεάν η πρόσβαση στο σουηδικό μητρώο διερμηνέων και μεταφραστών;

Ναι, η πρόσβαση στη σουηδική βάση δεδομένων με τους επίσημους διερμηνείς και μεταφραστές είναι δωρεάν.

Πώς μπορεί να βρει κανείς έναν επίσημο διερμηνέα ή μεταφραστή στη Σουηδία;

Σε ό,τι αφορά τους διερμηνείς, η αναζήτηση μπορεί να γίνει με κριτήριο τη γλώσσα, έναν συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης, διοικητική περιφέρεια (län) ή το επώνυμο. Σε ό,τι αφορά τους μεταφραστές, η αναζήτηση μπορεί να γίνει με κριτήριο τη γλώσσα, την κομητεία (län), το επώνυμο ή τον αριθμό μεταφραστή.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/03/2013

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Αγγλία και Ουαλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να βρείτε νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στην Αγγλία και την Ουαλία


Επί του παρόντος, η Αγγλία και η Ουαλία δεν διαθέτουν κεντρική βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών. Ωστόσο, μπορείτε να αναζητήσετε διερμηνέα ή μεταφραστή σε διάφορα αποκεντρωμένα μητρώα και καταλόγους, όπως:

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕθνικό μητρώο διερμηνέων δημοσίου,
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΈνωση αστυνομικών και δικαστικών διερμηνέων,
Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΙνστιτούτο διερμηνείας και μετάφρασης,
Υπουργείο Δικαιοσύνης Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικαστικοί διερμηνείς


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/06/2017

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Βόρεια Ιρλανδία

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να βρείτε νομομαθή μεταφραστή ή διερμηνέα στην Ιρλανδία.


Η Βόρεια Ιρλανδία δεν διαθέτει προς το παρόν κεντρική βάση δεδομένων για διερμηνείς και μεταφραστές. Μπορείτε, ωστόσο, να αναζητήσετε τους επαγγελματίες που χρειάζεστε μέσω μιας σειράς αποκεντρωμένων μητρώων και καταλόγων, όπως:

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕθνικό Μητρώο Διερμηνέων του Δημόσιου Τομέα

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΈνωση Διερμηνέων της Αστυνομίας και των Δικαστηρίων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΙνστιτούτο Μεταφραστών και Διερμηνέων


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/01/2019

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Σκωτία


Επί του παρόντος, η Σκωτία δεν διαθέτει ενιαία κεντρική βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών. Ωστόσο, μπορείτε να αναζητήσετε διερμηνέα ή μεταφραστή σε διάφορα αποκεντρωμένα μητρώα και καταλόγους, όπως:

Εάν αναζητείτε υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας στο πλαίσιο της παροχής νομικής συνδρομής, συνιστάται η χρήση του μητρώου του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροSLAB.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΣυμβούλιο Νομικής Συνδρομής της Σκωτίας (Scottish Legal Aid Board)Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕθνικό μητρώο διερμηνέων δημόσιας υπηρεσίας (National Register of Public Service Interpreters), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΈνωση αστυνομικών και δικαστικών διερμηνέων (Association of Police and Court Interpreters), Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΊδρυμα διερμηνείας και μετάφρασης (Institute of Translation and Interpreting)


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/04/2019