Pronađite sudskog tumača

Želite li razumjeti ili vas trebaju razumjeti tijekom saslušanja u drugoj državi članici ili trebate ovjereni prijevod ugovora ili drugog pravnog dokumenta, možda vam zatreba pravni prevoditelj.


Uvod

Porast mobilnosti i migracija unutar Europske unije prati i razmjeran porast broja raznovrsnih odnosa (bili oni trgovinski, pravni, akademski ili osobni) među građanima različitih nacionalnosti, kultura i jezika. Zbog toga dolazi do niza situacija u kojima su potrebne jezične usluge pismenog i usmenog prevođenja. Budući da je u mnogima od tih situacija potrebno sankcioniranje ili potvrda nadležnih tijela (često sudovi ili druge pravne institucije), uobičajeno je zahtijevati službene prijevode dokumenata originalno napisanih na drugom jeziku.

Svrha službenog prijevoda ovjera je činjenica iz zakonskog ili upravnog postupka/sudskog predmeta, priznavanje pravnih činjenica iz strane zemlje i primjena izvornog prava na strane državljane (međunarodno privatno pravo).

Usluge službenog prijevoda u državama članicama Europske unije različito su organizirane unutar vrlo različitih okvira struke (neujednačeni sustavi i prakse). Na primjer, ta struka nije regulirana u Ujedinjenoj Kraljevini i Irskoj, dok je u zemljama rimskog prava poput Španjolske ili Grčke struka zaprisegnutog prevoditelja podložna različitim pravilima o pristupu te se izvodi u različitim radnim uvjetima s obzirom na propise, isplatu honorara ili ovjeru.

Što je pravni prevoditelj?

Prevoditelj proizvodi pisani dokument prevođenjem teksta s jednog jezika na drugi jezik. Pravni prevoditelj mora savladati osnovne pojmove i terminologiju ne samo prava, već i područja na koje se ono primjenjuje. Pravni prijevod u srcu je višejezične komunikacije jer pojedincima, trgovačkim društvima, pravnim i vladinim agencijama omogućuje komunikaciju između različitih jezika i kultura unutar i izvan državnih granica. Za pravni je prijevod potrebno poznavanje specijalističke terminologije i poznavanje jezičnih pravila koja se upotrebljavaju u povezanim dokumentima. Pravni prevoditelj, koji je dio pravnog tima i ima pristup pravnim stručnjacima, omogućit će vam potpuno razumijevanje svakog posebnog predmeta i potrebne pravne terminologije. Njegovo/njezino poznavanje pravnog sustava ili pravnih sustava te sudskih postupaka omogućit će pravnom prevoditelju da vam pomogne u pravnim radnjama.

Tražite li pravnog prevoditelja bit će vam vrlo važni standardi struke koji se odnose na jezične i prevoditeljske vještine te poznavanje sustava, postupaka, terminologije i jezičnih pravila koja se primjenjuju u pojedinim slučajevima.

Što je pravni usmeni prevoditelj?

Usmeni prevoditelj pruža usmenu jezičnu uslugu pri čemu upotrebljava različite načine prevođenja iz jednoga u drugi jezik (simultano, konsekutivno ili šaptano prevođenje). Pravni usmeni prevoditelji stručnjaci su koji rade prvenstveno s odvjetnicima na pravnim predmetima poput suđenja, iskaza, posredovanja, arbitraže, sastanaka s klijentom itd. Ti će vam stručnjaci pomoći u komunikaciji s drugim strankama kada budete sudjelovali u prekograničnim postupcima.

Sudski tumač

Sudski tumači ovlašteni su za prevođenje službenih isprava (vjenčanih listova, školskih svjedodžbi, sveučilišnih diploma, podnesaka sudovima, sudskih odluka, itd.) kao i za tumačenje na sudu (npr. prilikom davanja iskaza stranaka ili svjedoka), u policijskim postajama (prilikom intervjua, nakon uhićenja) ili pred upravnim tijelima (primjerice prilikom carinskih pregleda). Stalni sudski tumači ovlašteni su za stavljanje službenog pečata na svoje prijevode, čime ovjeravaju prijevod.

Sudski tumači obično trebaju posjedovati sveučilišnu diplomu na radnom jeziku/radnim jezicima i ovladati raznim vještinama pismenog i usmenog prevođenja, premda se zahtjevi razlikuju od jedne do druge države članice.

U većini država članica EU-a postoji sustav odabira i imenovanja sudskih tumača. Zaprisegnuti prevoditelj obično je kvalificiran za rad kao sudski tumač. U različitim zemljama upotrebljavaju se različiti nazivi za sudske tumače.

Kako mogu pronaći prevoditelje/tumače?

Pravnog prevoditelja ili tumača trenutačno je moguće pronaći pristupanjem nacionalnim bazama podataka prevoditelja i/ili tumača.  Međutim, takve baze podataka ne postoje u svim državama članicama. Na web-mjestima ministarstava pravosuđa ili viših regionalnih sudova ponekad postoji poveznica na službene ili poluslužbene registre kvalificiranih prevoditelja/tumača.

U kaznenim stvarima države članice obvezne su na temeljuPoveznica se otvara u novom prozoru Direktive 2010/64/EU nastojati uspostaviti takav registar do 27. listopada 2013., krajnjeg roka za prenošenje Direktive u nacionalno pravo. U skladu s tom Direktivom, države članice moraju uspostaviti postupak ili mehanizam kojim bi se utvrdilo trebaju li osumnjičene ili optužene osobe pomoć tumača ili prevoditelja te moraju li osumnjičenicima ili optuženima osigurati tumačenje bez odgode. Potrebno je osigurati prijevod dokumenata nužnih za zaštitu ostvarivanja prava na obranu, a iznimno je moguće osigurati usmeni prijevod ili usmeni sažetak tih neophodnih dokumenata pod uvjetom da nije ugrožena pravičnost postupka. Države članice snose troškove tumačenja i prevođenja, neovisno o ishodu postupka.

Za više informacija o primjerice:

 • tijelu na čijim su web-stranicama relevantne nacionalne baze podataka,
 • pravilima za traženje pomoći prevoditelja i tumača,
 • geografskim područjima nadležnosti prevoditelja i tumača,
 • obuci/osposobljavanju prevoditelja i tumača,
 • troškovima,
 • sustavima osiguranja i postojanju postupaka podnošenja pritužbi,

odaberite jednu od zastava s desne strane.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 24/01/2019

Pronađite sudskog tumača - Grčka

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: danskigrčki već su prevedeni.

Grčka nema web-mjesto na kojem se pruža popis sudskih prevoditelja i tumača. Digitalizacija baza podataka i elektroničkih sučelja trenutačno je u pripremi.


Kako pronaći sudskog prevoditelja ili tumača u Grčkoj?

Tumačenje i prevođenje pred grčkim sudovima utvrđeno je člancima 233. – 238. grčkog Zakona o kaznenom postupku. Tumače i prevoditelje imenuje nadležni sud prema mjerodavnom popisu koji svake godine sastavlja prvostupanjski sud, a zaključuje žalbeni sud. U iznimno hitnim slučajevima imenuju se tumači koji nisu uvršteni na prethodno navedene popise.

Ako svjedok, vještak ili stranka u građanskom postupku ne govori grčki, u skladu s člankom 252. Zakona o građanskom postupku sud imenuje tumača. Slična odredba sadržana je u članku 137. Zakona o administrativnom postupku.

Valja napomenuti da postoji i Poveznica se otvara u novom prozoruprevoditeljska služba Ministarstva vanjskih poslova koja je, u skladu s trenutačnim zakonodavnim okvirom, odgovorna za službene prijevode javnih i osobnih dokumenata.

Strani javni dokumenti prevode se samo ako su ovjereni apostilom te ih je izdala država koja je potpisnica Haške konvencije iz 1961., ratificirane u Grčkoj Zakonom 1497/1984 (Službeni list, serija I, br. 188).  Sve druge strane dokumente moraju ovjeriti grčko konzularno tijelo u državi iz koje potječe dokument ili konzularno tijelo te države u Grčkoj.

Prijevod nije besplatan. Cijenu prijevoda određuje zamjenik ministra vanjskih poslova.

Osim toga, u skladu s Odvjetničkim pravilnikom (članak 36. zakona br. 4194/2013, Službeni list, Serija I, br. 208) odvjetnički poslovi obuhvaćaju prijevod dokumenata sastavljenih na stranom jeziku i prijevod grčkih dokumenata na bilo koji strani jezik. Prijevod je u potpunosti pravovaljan pred svakim sudom ili drugim tijelom, pod uvjetom da su priloženi ovjereni preslik prevedenog dokumenta i potvrda odvjetnika da primjereno vlada jezikom s kojeg i na koji je dokument preveden.

Je li pristup bazama podataka o prevoditeljima besplatan?

Grčka nema središnju bazu podataka grčkih sudskih prevoditelja/tumača.

Međutim, dostupna je baza podataka članova Poveznica se otvara u novom prozoruGrčke udruge prevoditelja (članice Međunarodne federacije prevoditelja – FIT), koji su profesionalni prevoditelji (a neki od njih su i tumači). U toj bazi podataka korisnici mogu pretraživati tumače/prevoditelje po jeziku i regiji.

Nadalje, podaci o profesionalnim prevoditeljima u svim grčkim regijama dostupni su u bazi podataka Poveznica se otvara u novom prozoruGrčke udruge profesionalnih prevoditelja s Jonskog sveučilišta (članice FIT-a), čiji su članovi specijalizirani za dva od tri jezika: engleski, francuski i njemački (podaci o jezičnoj specijalizaciji članova Udruge dostupni su u Udruzi).

Kako pronaći sudskog tumača u Grčkoj?

Vidjeti prethodno navedene informacije.

Ostale poveznice


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 03/07/2019

Pronađite sudskog tumača - Španjolska

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: španjolski već su prevedeni.

Ovaj vam odjeljak pomaže da pronađete tumača ili pravnog prevoditelja


Kako pronaći tumača ili pravnog prevoditelja

U Španjolskoj nije sveobuhvatno zakonski uređeno područje sudskih tumača i prevoditelja.

Člankom 231.5 Organskog zakona o pravosuđu propisuje se da „u usmenom postupku svaka osoba koja govori jezik koji se upotrebljava, a koja je prethodno prisegla ili obećala da će točno prevoditi može biti imenovana tumačem”.

U članku 440. Zakona o kaznenom postupku utvrđuje se pravo na pomoć tumača, a u članku 441. navodi se da se „tumač odabire među osobama s odgovarajućim kvalifikacijama, ako takve postoje. Ako takve osobe ne postoje, imenuje se učitelj odgovarajućeg jezika, a ako takva osoba ne postoji, imenuje se bilo koja osoba koja govori taj jezik”.

U članku 762.8 Zakona o kaznenom postupku navodi se da „ako optuženik ili svjedoci ne razumiju ili ne govore španjolski, primjenjuje se postupak utvrđen u člancima 398., 440. i 441. Tumač ne mora imati službenu kvalifikaciju.”

Kao općenito pravilo u parničnim i kaznenim predmetima u kojima postoji pravo na pravnu pomoć Ministarstvo pravosuđa (ili autonomne zajednice s ovlastima u području pravosuđa) plaćaju prevoditelja ili tumača, dok u parničnim postupcima bez prava na pravnu pomoć troškove prevoditelja ili tumača snosi podnositelj zahtjeva. Tumači se angažiraju i u određenim upravnim postupcima, poput zahtjeva za azil.

Da bi ispunila uvjete za sudskog tumača ili prevoditelja, osoba mora položiti ispit koji organizira Ministarstvo vanjskih poslova. Osobe s tom kvalifikacijom ovlaštene su za službene prijevode.

Je li pristup bazi podataka o prevoditeljima u Španjolskoj besplatan?

U Španjolskoj ne postoji baza podataka o tumačima i prevoditeljima.

Kako pronaći pravnog prevoditelja u Španjolskoj

Međutim, Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo vanjskih poslova i suradnje objavljuje popis osoba koje su položile ispit za sudske tumače.

Pristup je tom popisu besplatan, a sadržava abecedni popis jezika i sudskih tumača za svaki jezik.

Srodne poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruPOPIS SUDSKIH TUMAČA


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 12/03/2019

Pronađite sudskog tumača - Francuska

Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.


Kako pronaći prevoditelja u Francuskoj

Služba za dokumentaciju i analizu pri Poveznica se otvara u novom prozoruKasacijskom sudu objavljuje sljedeće na svojem web-mjestu:

 • Poveznica se otvara u novom prozoruPopisi sudskih stručnjaka koje sastavljaju prizivni sudovi, uključujući stručnjake navedene u rubrici usmeno i pismeno prevođenje. Popise sudskih stručnjaka koje izrađuju prizivni sudovi ažuriraju prizivni sudovi i šalju Kasacijskom sudu u različitim vremenskim razmacima.

Kasacijski sud nema, u užem smislu, bazu podataka sa svim usmenim i pismenim prevoditeljima.

Popisi s imenima stručnjaka, kontaktnim podacima, datumima rođenja i specijalnostima dostupni su za 35 prizivnih sudova.

Treba li platiti pretraživanje usmenih ili pismenih prevoditelja?

Ne, pristup web-mjestima nije ograničen.

Registri sudskih tumača u Francuskoj

Pozadina

Prvi službeni popisi stručnjaka koji savjetuju francuske sudove uvedeni su za kaznene predmete Zakonom od 30. studenog 1892.

Postojali su i neslužbeni popisi osoba s tehničkim znanjima koji su najčešće određivani za građanske predmete.

Zakonom (loi) br. 71-498 od 29. lipnja 1971. i Uredbom (décret) br. 74-1184 od 31. prosinca 1974. uveden je jedinstven popis za svaki prizivni sud u redovnom sudskom sustavu, za građanske i kaznene predmete, a stručnjaci su navedeni po specijalnostima. Taj se popis trebao ažurirati i mijenjati svake godine. Registracija se obnavljala svake godine, ali se u praksi obnavljala za stručnjake koji nisu dobili nikakvu ozbiljnu kritiku. Uveden je i nacionalni popis stručnjaka, a sastavlja ga upravni odbor Kasacijskog suda i vodi na sličan način.

Registracija

Registracija na popisima sudskih stručnjaka detaljno je izmijenjena Zakonom br. 2004-130 od 11. veljače 2004. i Odlukom br. 2004-1463 od 23. prosinca 2004. Prijave za registraciju na popisima prizivnih sudova treba podnijeti državnom odvjetništvu (procureur de la République) pri regionalnom sudu (tribunal de grande instance), koji ih ispituje i potom upućuje glavnom državnom odvjetniku (procureur général), koji ih podnosi prvom predsjedniku prizivnog suda.

Ti se popisi jednom godišnje finaliziraju na općim sjednicama zasjedajućih sudaca (assemblée générale des magistrats du siège) pri prizivnom sudu.

Početna registracija na popisima prizivnih sudova jest za probno razdoblje od tri godine, na kraju kojeg se provodi procjena iskustva osobe i ima li pravno znanje koje treba za pravilno izvršenje svojih zadaća, u cilju nove prijave i nove registracije. Spis podnositelja prijave ponovno se razmatra, a odbor stručnjaka i sudaca daje mišljenje, nakon čega se stručnjak može ponovno registrirati na razdoblje od pet godina.

Uredbom br. 2012-1451 od 24. prosinca 2012. pojašnjeni su kriteriji registracije. Prijave se razmatraju u svjetlu kvalifikacija i profesionalnog iskustva podnositelja prijave koje može biti stečeno u državi članici EU-a koja nije Francuska, i interesa koji podnositelj prijave pokazuje za rad u pravosudnom sustavu. Mogu se uzeti u obzir i posebne potrebe suda.

Stručnjaci moraju na popisu prizivnog suda biti registrirani pet godina prije nego što se mogu prebaciti na nacionalni popis. Prijave za registraciju ili ponovnu registraciju na nacionalnom popisu podnose se glavnom državnom odvjetniku pri Kasacijskom sudu, koji se savjetuje s prvim predsjednikom i glavnim državnim odvjetnikom pri prizivnom sudu gdje se podnositelj prijave registrirao. Upravni odbor (bureau) Kasacijskog suda zatim finalizira nacionalni popis. Ured glavnog državnog odvjetnika u tome ne sudjeluje.

Rubrike u popisu stručnjaka

Odlukom (arrêté) ministra pravosuđa od 10. lipnja 2005. utvrđeno je usklađeno nazivlje za rubrike u popisima sudskih stručnjaka diljem zemlje. Popis je podijeljen na sektore (branches, odnosno gospodarske sektore poput poljoprivrede, zdravstva ili industrije), rubrike (rubriques, za profesionalne discipline poput medicine ili kirurgije) i specijalnosti (spécialités, detaljnija podjela unutar profesionalnih disciplina, poput alergologije, digestivne kirurgije itd.). Jedna je od grana „Usmeno i pismeno prevođenje“ (Interprétariat - traduction) s rubrikom za prevođenje koje je dalje podijeljeno na specijalnosti po skupinama jezika (romanski jezici, germanski jezici, slavenski jezici itd.). Specijalnosti su dovoljno široko određene da obuhvaćaju sve govorene i pisane jezike.

U tom novom usklađenom nazivlju stručnih specijalnosti usmeni i pismeni prevoditelji nalaze se stoga na općim popisima sudskih stručnjaka, ali imaju i svoje posebne rubrike. Glavni zadatak usmenih i pismenih prevoditelja nije davanje stručnog mišljenja u užem smislu, nego kao drugi sudski stručnjaci povremeno pomažu sudu, a ako je potrebno, mogu se odrediti kao tehnički specijalisti radi sudjelovanja u samoj istrazi na temelju članka 232. novog Zakonika o građanskom postupku, na primjer davanjem stručnog mišljenja.

Zbog tih razloga nije se smatralo potrebnim, u vrijeme reforme iz 2004., uvoditi posebna pravila za usmene i pismene prevoditelje i registrirati ih na odvojenim popisima.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 21/10/2013

Pronađite sudskog tumača - Hrvatska

Udruga sudskih tumača i prevoditelja

Udruga je osnovana 2000. godine s ciljem promicanja, razvoja i zaštite djelatnosti i profesije sudskih tumača i prevoditelja te pružanje aktivnog doprinosa funkcioniranju pravne države i zaštiti ljudskih prava.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja

Vrazova 15

42 000 Varaždin

Tel: +385 95 5654350

E-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@ustip.hr

Udruga sudskih tumača i prevoditelja

Udruga je osnovana 2000. godine s ciljem promicanja, razvoja i zaštite djelatnosti i profesije sudskih tumača i prevoditelja te pružanje aktivnog doprinosa funkcioniranju pravne države i zaštiti ljudskih prava.

Udruga sudskih tumača i prevoditelja

Vrazova 15

42 000 Varaždin

Tel: +385 95 5654350

E-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@ustip.hr


Status stalnih sudskih tumača općenito je reguliran Zakonom o sudovima (Narodne novine, broj 28/13,33/15, 82/15, 82/16 i 67/18) i Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima (Narodne novine, broj 88/08 i 119/08), dok su njihova prava i obveze u pojedinom postupku regulirana posebnim procesnim zakonima ( Zakon o parničnom postupku, Zakon o kaznenom postupku).

Uvjete za stalnog sudskog tumača ispunjava osoba koja, osim općih uvjeta propisanih za prijam u državnu službu, ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

 • uz znanje hrvatskog jezika mora potpuno vladati pojedinim stranim jezikom, a na području suda gdje je uz hrvatski jezik službeni jezik i jezik etničke ili nacionalne zajednice ili manjine i tim jezikom,
 • poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje,
 • ima završen sveučilišni diplomski studij.

Za stalnog sudskog tumača ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 49. stavak 1.a) Zakona o državnim službenicima, kao ni osoba koja je pravomoćno osuđena zbog kaznenog djela koje je čini nedostojnom za obavljanje poslova stalnog sudskog tumača, dok traju pravne posljedice osude ili joj je izrečena zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kad traži imenovanje za stalnog sudskog tumača.

Za stalnog sudskog tumača može se imenovati i državljanin države članice EU ili strani državljanin ako poznaje ustrojstvo sudbene vlasti, državne uprave i pravno nazivlje te ima završen sveučilišni diplomski studij i ako uz znanje jezika matične države potpuno vlada hrvatskim jezikom ili jezikom etničke ili nacionalne zajednice ili manjine.

Poveznica se otvara u novom prozoruStalni sudski tumači

Udruge stalnih sudskih tumača

U Republici Hrvatskoj šest je udruga stalnih sudskih tumača čiji su programi obuke kandidata za stalne sudske tumače odobreni od strane Ministarstva pravosuđa.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača (HSUST)

Osnovana je 2007. godine, jedna je od šest strukovnih udruga u Republici Hrvatskoj koje su verificirane za obavljanje obuke budućih stalnih sudskih tumača. Osim obuke kandidata za sudske tumače, udruga se bavi povezivanjem sudskih tumača na području Republike Hrvatske i diljem Europe.

Predavači na obuci su odvjetnici i profesori za pojedini jezik kandidata koji su ujedno i aktualno imenovani sudski tumači.

Hrvatska strukovna udruga sudskih tumača
Draškovićeva 25
10 000 Zagreb

tel: +385 99 502 19 26

e-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruhrsust@gmail.com

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)

Sjedište joj je u Zagrebu, osnovana je 19. veljače 2010. godine. Neprofitna je strukovna udruga koja u redovno članstvo prima isključivo stalne sudske tumače, čime se ističe među istovrsnim i sličnim udrugama.

Osnovni je sadržaj aktivnosti Udruge strukovno povezivanje i stručno usavršavanje članova; organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problematici rada; suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u inozemstvu, kao i svim organizacijama koje podupiru rad Udruge te ostale aktivnosti.

USST je 8. lipnja 2012. godine primljen u članstvo EULITA-e (European Legal Interpreters and Translators Association), međunarodnog i neprofitnog udruženja sudskih tumača koji se bave prevođenjem prava te 1. kolovoza 2013. jednoglasnom odlukom postaje punopravni član EULITA-e.

Udruga stalnih sudskih tumača (USST)
Alberta Fortisa 15A
10 090 Zagreb

tel/fax: +385 1 386 40 43

e-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@usst.hr
Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.usst.hr/

Društvo sudskih tumača i prevoditelja

Društvo sudskih tumača i prevoditelja strukovna je organizacija sa statusom pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske, osnovano 1989. godine

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruge je promicanje i unapređivanje prevoditeljske struke, organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa, tribina i drugih skupova o problemima rada; povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova; aktivno sudjelovanje u kreiranju zakonskih akata vezanih uz profil prevoditelja/sudskog tumača.

Društvo sudskih tumača i prevoditelja
Bijenička cesta 144
10 000 Zagreb

tel: + 385 98 454007
tel/fax: +385 1 615 33 85

e-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruirena.gizdavcic@gmail.com, Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@dstip.hr
Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.dstip.hr/

Udruga sudskih tumača TEMPUS

Predstavlja organizaciju sa statusom pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

TEMPUS se bavi unapređivanjem prevoditeljske struke, savjetovanjima, predavanjima, seminarima, kongresima kao i stručnim usavršavanjem i povezivanjem prevoditelja i stalnih sudskih tumača.

Udruga sudskih tumača TEMPUS
Maksimirska 103
10 000 Zagreb

tel: +385 98 421 848, +385 91 5161 664

e-mail: Poveznica se otvara u novom prozorutumaci.tempus@gmail.com
Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.tempus-obuka.hr/

Udruga sudski tumači i prevoditelji (STIP)

Rendićeva 7a
21 000 Split

tel: +385 98 473 470, +385 21 783 422

e-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@tumac-prevoditelj.com
Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.tumac-prevoditelj.com/

 

Podružnica Rijeka
Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2
51000 Rijeka

tel: +385 98 943 8974, +385 98 942 6580

e-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruinfo-ri@tumac-prevoditelj.com

Strukovna udruga stalnih sudskih tumača

Čučerska cesta 11
10000 Zagreb

tel: +385 1 2983 147

 

 

Udruga sudskih tumača i prevoditelja

Udruga je osnovana 2000. godine s ciljem promicanja, razvoja i zaštite djelatnosti i profesije sudskih tumača i prevoditelja te pružanje aktivnog doprinosa funkcioniranju pravne države i zaštiti ljudskih prava.
Vrazova 15
42 000 Varaždin
tel: +385 95 5654350
e-mail: info@ustip.hr

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 18/09/2019

Pronađite sudskog tumača - Luksemburg

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: francuski već su prevedeni.

Ovim odjeljkom portala olakšat će vam se pronalaženje sudskog tumača u Luksemburgu.


Kako pronaći sudskog tumača u Luksemburgu?

Ministarstvo pravosuđa raspolaže ažuriranim popisom sudskih tumača. Uvid u taj popis, koji sadržava i opće informacije, moguć je na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstva pravosuđa.

Je li pristup bazi podataka o prevoditeljima u Luksemburgu besplatan?

Pristup bazi podataka o prevoditeljima u Luksemburgu je besplatan.

Poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 20/12/2018

Pronađite sudskog tumača - Mađarska

Mađarska nema središnju elektroničku bazu podataka sudskih prevoditelja i tumača.


Kako pronaći mađarskog sudskog prevoditelja ili tumača?

Specijaliziranim prevođenjem ili tumačenjem kao stalnim zaposlenjem ili drugim oblikom plaćenog rada mogu se baviti samo kvalificirani specijalizirani prevoditelji ili tumači.

Uz izuzetke koji su navedeni u nastavku teksta, ovjereni prijevodi i ovjere prijevoda te preslika dokumenata na stranom jeziku mogu se dobiti u Mađarskom uredu za prevođenje i ovjeravanje (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, „OFFI”).

U skladu sa Zakonom o javnim bilježnicima br. XLI iz 1991. javni bilježnici ovlašteni za sastavljanje dokumenata na stranom jeziku mogu izdavati ovjerene prijevode na jezik dokumenata u predmetima koji su u javnobilježničkoj nadležnosti ili ovjeravati prijevode tih dokumenata. Javni bilježnici ovjeravaju prijevod izvornog dokumenta dodavanjem teksta ovjere na kraju prijevoda.

Diplomatske misije, uključujući konzularne odjele, ovlaštene su za prevođenje, kopiranje dokumenata na stranom jeziku te ovjeravanje u skladu sa zakonom i međunarodnim ugovorima.

Kvalificirani specijalizirani prevoditelji i specijalizirani redaktori također su ovlašteni za ovjerene prijevode izvadaka iz registara trgovačkih društava kao i za prijevode na službene jezike EU-a (po izboru trgovačkog društva) dokumenata trgovačkog društva i podataka za unos u registar trgovačkih društava.

Usluge tumačenja na sudu, uredu javnog tužitelja i tijelima za provedbu zakona sa sjedištem u Budimpešti pruža OFFI. OFFI pruža i usluge tumačenja za sudove, urede javnih tužitelja i tijela za provedbu zakona sa sjedištem izvan Budimpešte koji ne mogu osigurati usluge tumača imenovanjem kvalificiranog tumača ili druge kvalificirane osobe.

Poveznica i podaci za kontakt

Poveznica se otvara u novom prozoruMađarski ured za prevođenje i ovjeravanje (OFFI)

Adresa: 1062 Budapest, Bajza utca 52.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 06/04/2017

Pronađite sudskog tumača - Rumunjska

Ova stranica pomaže vam pronaći sudskog tumača u Rumunjskoj.


Kako pronaći sudskog tumača u Rumunjskoj

Poveznica se otvara u novom prozoruBaza podataka ovlaštenih rumunjskih sudskih tumača u vlasništvu je rumunjskog Ministarstva pravosuđa, koje ju i održava. Ona sadržava informacije o tumačima ovlaštenima od rumunjskog Ministarstva pravosuđa.

Te ovlaštene osobe pružaju usluge pismenog i usmenog prevođenja na zahtjev:

 • Visokog sudskog vijeća;
 • Ministarstva pravosuđa;
 • Visokog kasacijskog suda
 • Državnog odvjetništva;
 • Nacionalne uprave za suzbijanje korupcije;
 • tijela za provođenje kaznenih istraga;
 • sudova;
 • javnih bilježnika;
 • odvjetnika i
 • sudskih ovršitelja.

Zakonom br. 178/1997 uređeno je davanje ovlaštenja i plaćanje prevoditelja i tumača koji pružaju usluge usmenog i pismenog prevođenja tijelima za provođenje kaznenih istraga, sudovima, javnim bilježnicima, odvjetnicima, Ministarstvu pravosuđa i ostalim prethodno navedenim institucijama.

Baza podataka prevoditelja uključuje informacije od 2002. godine do danas.

Je li pristup Bazi podataka sudskih tumača besplatan?

Sljedeće informacije dostupne su javnosti besplatno:

 • ime i prezime ovlaštenog tumača;
 • jezik ili jezici za koje je tumač ovlašten;
 • broj ovlaštenja;
 • telefonski broj.

Baza podataka sadržava i sljedeće informacije koje nisu javno dostupne:

 • osobni identifikacijski broj;
 • poštanska adresa.

Kako tražiti ovlaštenog tumača u Rumunjskoj

Bazu se može pretraživati s pomoću sljedećih kriterija:

 1. ime i prezime ovlaštenog tumača;
 2. naziv odgovarajućeg žalbenog suda (svaki žalbeni sud nosi naziv općine u kojoj mu je sjedište. Budući da u Rumunjskoj djeluje 15 žalbenih sudova, svaki s mjesnom sudbenom nadležnošću za sudske predmete koja odgovara točno određenim nacionalnim upravnim područjima, ovaj kriterij može se rabiti u praksi kako bi se pronašli svi tumači unutar zemljopisnih i upravnih područja koja se podudaraju s mjesnom sudbenom nadležnosti pojedinog suda);
 3. jezični parovi (ako se prikaže riječ na stranom jeziku, njezin pandan bit će riječ na rumunjskom);
 4. broj ovlaštenja;
 5. datum isteka ovlaštenja (ovo pretraživanje može se obaviti upisivanjem riječi „Ordin” (nalog) – pravni instrument koji izdaje Ministarstvo pravosuđa kako bi privremeno učinilo nevažećim ili ukinulo ovlaštenje za tumača.

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 09/09/2019

Pronađite sudskog tumača - Slovačka

Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: slovački već su prevedeni.

Ova stranica sadržava kratki pregled slovačkih baza podataka o prevoditeljima i tumačima.


Što se nudi u bazi podataka slovačkih prevoditelja?

Baza podataka o slovačkim prevoditeljima sadržava informacije o 824 sudska prevoditelja i 901 sudskom tumaču. Dostupna je samo na slovačkom. Poveznica se otvara u novom prozoruBazu podataka o prevoditeljima održava Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa Slovačke Republike.

Je li pristup bazi podataka o slovačkim prevoditeljima besplatan?

U okviru baze podataka pruža sebesplatan pristup informacijama o sudskim prevoditeljima i tumačima i njihovo dohvaćanje.

Na koji se način u Slovačkoj traži sudski prevoditelj?

Informacije o sudskim prevoditeljima moguće je pronaći u odjeljku Registri na web-mjestu Poveznica se otvara u novom prozoru Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike.

Druge poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruMinistarstvo pravosuđa

Poveznica se otvara u novom prozoruJASPI – baza pravnih podataka


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 18/03/2019

Pronađite sudskog tumača - Engleska i Wales

Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Ovaj odjeljak sadržava informacije o tome kako naći sudskog prevoditelja ili tumača u Engleskoj i WalesuVerziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 13/06/2017

Pronađite sudskog tumača - Škotska


Škotska trenutačno nema jedinstvenu i centraliziranu bazu s podacima o tumaču ili prevoditelju. No možete pretraživati niz decentraliziranih registara i popisa, uključujući sljedeće:

Ako tražite pravnu pomoć za tumačenje i prevođenje, preporučujemo Vam registar Poveznica se otvara u novom prozoruSLAB.

Ostale poveznice

Poveznica se otvara u novom prozoruŠkotski središnji ured za pravnu pomoćPoveznica se otvara u novom prozoruNacionalni registar tumača u javnim službama, Poveznica se otvara u novom prozoruUdruga policijskih i sudskih tumača, Poveznica se otvara u novom prozoruInstitut za prevođenje i tumačenje


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 24/04/2019