Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu

Jei turite suprasti, kas kalbama kitoje valstybėje narėje vykstančiame teismo posėdyje, arba jus turi ten suprasti, jei jums reikia sutarties ar kito teisinio dokumento patvirtinto vertimo raštu, gali tekti susirasti teisės srities vertėją žodžiu arba raštu.


Įvadas

Didėjant mobilumui ir migracijai Europos Sąjungoje, daugėja ir įvairaus pobūdžio santykių (komercinių, teisinių, akademinių ar asmeninių) tarp įvairios tautybės, kultūros piliečių, kalbančių skirtingomis kalbomis. Dėl to kyla įvairių situacijų, kuriose prireikia vertimo raštu ir žodžiu paslaugų. Kadangi daugelyje šių situacijų prireikia institucijų patvirtinimo arba paliudijimo (dažnai tai teismas ar kita teisės įstaiga), įprasta reikalauti dokumentų, kurių originalai surašyti kita kalba, oficialaus vertimo.

Oficialaus vertimo tikslas – patvirtinti faktus vykstant teisiniam ar administraciniam procesui arba svarstant bylą teisme, pripažinti juridinius faktus, kylančius užsienio valstybėje, ir taikyti užsienio piliečių teisę (tarptautinė privatinė teisė).

Europos Sąjungos valstybėse narėse vertimo paslaugų teikimas organizuojamas skirtingai, taikomos skirtingos profesinės struktūros (įvairios sistemos bei praktika). Pavyzdžiui, civilinės teisės tradicijos valstybėse Ispanijoje ar Graikijoje prisiekusiojo vertėjo profesijai taikomos įvairios taisyklės, jai galioja skirtingos darbo sąlygos, susijusios su veikos nuostatais, honorarais ir dokumentų patvirtinimu.

Kas yra teisės srities vertėjas raštu?

Vertėjas raštu parengia rašytinį dokumentą, išversdamas tekstą iš vienos kalbos į kitą. Teisės srities vertėjas raštu privalo gerai išmanyti ne tik teisės, bet jos taikymo srities pagrindines sąvokas ir terminiją. Teisės tekstų vertimas raštu yra labai svarbus daugiakalbiam bendravimui, kadangi skirtingomis kalbomis kalbantiems skirtingų kultūrų žmonėms, bendrovėms, teisės ir vyriausybinėms įstaigoms suteikia galimybę bendrauti toje pačioje ar skirtingose valstybėse. Norint raštu versti teisės tekstus, reikia mokėti specialią terminiją, išmanyti tokių dokumentų kalbos tradicijas. Būdamas teisinės komandos nariu ir galėdamas bendrauti su teisės specialistais, teisės srities vertėjas padės jums suprasti kiekvieną konkretų atvejį ir reikiamą teisės terminiją. Teisės srities vertėjas yra susipažinęs su teisės sistema ar sistemomis ir išmano atitinkamus teisinius procesus, todėl gali jums padėti atlikti teisinį veiksmą.

Ieškant teisės srities vertėjo labai svarbūs profesiniai standartai, susiję su kalbų kompetencija, vertimo įgūdžiais ir sistemų, procedūrų, terminijos bei kalbos tradicijų, kurių laikomasi tam tikrais atvejais, išmanymu.

Kas yra teisės srities vertėjas žodžiu?

Vertėjas žodžiu teikia vertimo žodžiu paslaugas. Naudodamas įvarius būdus (sinchroninį, nuoseklųjį vertimą arba vertimą šnabždant), jis verčia iš vienos kalbos į kitą. Teisės srities vertėjai žodžiu – specialistai, kurie visų pirma dirba su advokatais teismo bylose, pvz., vykstant teisminiam bylos nagrinėjimui, liudijant, duodant parodymus, tarpininkaujant, vykstant arbitražui, susitikimuose su klientais ir pan. Šie specialistai padės jums susikalbėti su kitomis šalimis, jei dalyvaujate kitoje valstybėje nagrinėjamoje byloje.

Teismo vertėjas

Teismo vertėjai yra įgalioti versti raštu oficialius dokumentus (santuokos liudijimus, brandos atestatus, universitetų diplomus, pareiškimus teismui, sprendimus ir pan.) ir versti žodžiu teisme (pvz., šalims arba liudytojams duodant parodymus), policijos nuovadose (apklausose, po sulaikymo) arba administracinėms institucijoms (pvz., per muitinės patikras). Oficialūs teismo vertėjai turi teisę savo vertimus patvirtinti ant jų uždėdami oficialų antspaudą.

Teismo vertėjai paprastai yra baigę savo darbo kalbos (-ų) universitetines studijas ir įgiję įvairių vertimo raštu ir žodžiu įgūdžių, nors kiekvienos valstybės narės reikalavimai skiriasi.

Dauguma ES valstybių narių turi teismo vertėjų atrankos ir paskyrimo sistemą. Prisiekusysis vertėjas raštu paprastai turi teisę dirbti ir teismo vertėju žodžiu. Įvairios valstybės vartoja įvairius oficialius pavadinimus teismo vertėjui įvardyti.

Kaip susirasti vertėją?

Šiuo metu teisės srities vertėją raštu arba žodžiu galima rasti nacionalinėse vertėjų raštu ir (arba) žodžiu duomenų bazėse.  Tačiau tokias duomenų bazes turi ne visos valstybės narės. Teisingumo ministerijų ar aukštesniųjų apygardos teismų interneto svetainėse kartais pateikiama nuoroda į oficialius ar pusiau oficialius kvalifikuotų vertėjų sąrašus.

Baudžiamųjų bylų srityje pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyvą 2010/64/ES valstybės narės buvo įpareigotos sukurti tokį registrą iki 2013 m. spalio 27 d. – direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę termino. Pagal šią direktyvą valstybės narės turi sukurti procedūrą ar mechanizmą, skirtus nustatyti, ar įtariamiesiems arba kaltinamiesiems reikalinga vertėjo žodžiu ar raštu pagalba, taip pat valstybės narės privalo nedelsdamos skirti įtariamiesiems arba kaltinamiesiems vertėją žodžiu. Turi būti užtikrintas vertimas raštu tų dokumentų, kurie yra svarbūs teisės į gynybą apsaugai, išskirtinėmis aplinkybėmis šiuos svarbius dokumentus galima išversti arba apibendrinti žodžiu, jeigu tai nepažeidžia bylos nagrinėjimo teisingumo principo. Vertimo žodžiu ir raštu išlaidas, nesvarbu, kokia proceso baigtis, padengia valstybės narės.

Išsamesnės informacijos, pavyzdžiui, apie

 • instituciją, tvarkančią nacionalinę duomenų bazę,
 • kreipimosi į vertėjus raštu ir žodžiu taisykles,
 • vertėjų raštu ir žodžiu teritorinę kompetenciją,
 • vertėjų raštu ir žodžiu mokymą (kvalifikaciją),
 • išlaidas,
 • draudimo sistemas ir galimas skundų pateikimo procedūras,

rasite pasirinkę vieną iš dešinėje esančių vėliavėlių.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.
Komisija šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 01/02/2020

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Belgija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: nyderlandų.

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie vertėjo žodžiu, galinčio padėti vykstant teismo procesui, arba vertėjo raštu paiešką, prireikus – oficialioje interneto svetainėje.


Kaip rasti vertėją raštu Belgijoje?

Šiuo metu oficialios centrinės vertėjų žodžiu ir raštu duomenų bazės Belgijoje nėra. Tačiau yra prisiekusiųjų vertėjų raštu sąrašai, atnaujinami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasįvairių teismų raštinių.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasFederacinė viešoji teisingumo tarnyba


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 27/04/2015

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Bulgarija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: bulgarų.

Bulgarija neturi vertėjų raštu ir žodžiu duomenų bazės.


Šiuo metu nėra sukurtos teismo vertėjų žodžiu elektroninės duomenų bazės. Tačiau vertėjai žodžiu gali dalyvauti teismo procese kaip ekspertai. Ekspertų statusas reglamentuojamas 2008 m. sausio 16 d. potvarkyje Nr. 1 dėl ekspertų registravimo, kvalifikacijos ir atlyginimo (kurį paskelbė Aukščiausioji teismų taryba, paskelbta SG 11/2008 m. vasario 5 d.). Kiekviename teisme yra asmenų, kurie gali dalyvauti teismo procese kaip ekspertai, sąrašas (įskaitant vertėjus raštu ir žodžiu).

Pasiūlymus įtraukti specialistus (įskaitant vertėjus raštu ir žodžiu) į ekspertų sąrašus gali teikti:

 • ministerijos;
 • departamentai;
 • institucijos;
 • savivaldybės;
 • profesinės bei kitos organizacijos ir
 • mokslo įstaigos.

Šie pasiūlymai gali būti adresuojami atitinkamo apygardos ar administracinio teismo pirmininkui.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 09/03/2020

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Čekija

Šis skirsnis padės rasti teisės srities vertėją raštu arba žodžiu Čekijoje


Kokią informaciją galima rasti Čekijos ekspertų ir vertėjų žodžiu duomenų bazėje?

Čekijos ekspertų ir vertėjų žodžiu duomenų bazėje galite ieškoti į ekspertų ir vertėjų žodžiu sąrašą įtrauktų asmenų – t. y. asmenų, turinčių leidimą vykdyti eksperto ir vertėjo žodžiu veiklą. Ekspertų ir vertėjų žodžiu sąrašai, kuriuos tvarko atskirų apygardų teismai, yra suskirstyti į skyrius: vienas skirtas ekspertams, kitas – vertėjams žodžiu. Kiekvienas ekspertų ir vertėjų žodžiu sąraše nurodytas vertėjas turi leidimą teikti vertimo žodžiu ir raštu į atitinkamą kalbą, pagal kurią jis ar ji yra įtrauktas (-a) į sąrašą, paslaugas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasČekijos ekspertų ir vertėjų žodžiu duomenų bazę valdo ir tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasČekijos teisingumo ministerija. Tačiau už duomenų tikslumą yra atsakingi atitinkami apygardų teismai.

Ar Čekijos ekspertų ir vertėjų žodžiu duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti teisės srities vertėjo paiešką Čekijos ekspertų ir vertėjų žodžiu duomenų bazėje?

Ekspertų ir vertėjų žodžiu duomenų ryšiams (ir kitų duomenų) galima ieškoti internete, naudojantis pateikta paprastos paieškos sistema. Vertėjų žodžiu galima ieškoti pagal jų specializacijos kalbas ir apygardos teismo jurisdikcijos teritoriją, kurioje jie gyvena, arba pagal vardą ir pavardę.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 09/07/2019

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Danija


Danijoje nėra vertėjų raštu arba žodžiu duomenų bazės, kuri būtų prieinama visuomenei.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 24/10/2019

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Vokietija

Šis puslapis turėtų padėti rasti teismo vertėją raštu ar žodžiu Vokietijoje.


Kaip rasti teismo vertėją raštu ar žodžiu Vokietijoje?

Vokietijos vertėjų žodžiu ir raštu duomenų bazėje yra išvardyti visi vertėjai žodžiu ir raštu, kurie Vokietijos Federacinėje Respublikoje yra prisiekę, sertifikuoti ar dirba valstybės tarnyboje.

Federalinės žemės pačios nustato kriterijus, kuriais vadovaujantis vertėjai žodžiu ir raštu yra prisaikdinami, sertifikuojami ar priimami į valstybės tarnybą, taigi tai yra kiekvienos žemės kompetencija.

Ar galima Vokietijos vertėjų duomenų baze naudotis nemokamai?

Taip.

Kaip ieškoti teismo vertėjo raštu arba žodžiu Vokietijoje?

Vertėjų žodžiu ir raštu galima ieškoti atskirai arba kartu pagal pavardę, pašo kodą / miestą arba pagal kalbą. Pasirinkę tam tikrą paieškos rezultatą, matysite daugiau informacijos, pvz., vertėjo raštu arba žodžiu darbo kalbas ir duomenis ryšiams.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz-dolmetscher.de/

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiz-uebersetzer.de/

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.gerichts-dolmetscher.de/

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.gerichts-uebersetzer.de/

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.gerichts-uebersetzer.de/


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 29/08/2019

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Estija

Šiame skyriuje pateikiami patarimai, kaip rasti teisės srities vertėją raštu arba žodžiu Estijoje.


Kaip rasti teisės srities vertėją raštu Estijoje?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos prisiekusių vertėjų registre pateikiama informacija apie prisiekusius vertėjus raštu, taip pat jų duomenys ryšiams.

Registrą sukūrė ir tvarko Estijos teisingumo ministerija.

Ar vertėjų registru galima naudotis nemokamai?

Taip, naudotis registru galima nemokamai.

Kaip atlikti teisės srities vertėjo raštu paiešką?

Nėra specialaus vertėjų raštu paieškos būdo. Teisingumo ministerijos svetainėje galite pasirinkti iš kalbų sąrašo. Pasirinkę kalbą, būsite nukreipti į vertėjų, verčiančių iš šios kalbos ir į ją, sąrašą, kuriame nurodyta informacija ryšiams.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 13/08/2019

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Airija


Airijoje nėra teismo vertėjų raštu arba žodžiu duomenų bazės.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 18/11/2019

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Graikija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: danųgraikų.

Graikija neturi interneto svetainės, kurioje būtų pateiktas teismo vertėjų raštu ar žodžiu sąrašas. Skaitmeninės duomenų bazės ir jų elektroninė sąsaja šiuo metu kuriama.


Kaip Graikijoje rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu?

Baudžiamosios teisės srityje vertimas žodžiu ir raštu Graikijos teismuose reglamentuojamas Baudžiamojo proceso kodekso 233–238 straipsniais. Vertėjus žodžiu ir (arba) raštu skiria kompetentingas teismas iš atitinkamo sąrašo, kurį kasmet sudaro pirmosios instancijos baudžiamojo teismo teisėjų taryba ir patvirtina apeliacinio teismo teisėjų taryba. Jei itin skubu, skiriami į minėtuosius sąrašus neįtraukti vertėjai žodžiu.

Civilinės teisės srityje Civilinio proceso kodekso 252 straipsnyje numatyta, kad jei liudininkas, ekspertas arba bylos šalis nemoka graikų kalbos, teismas skiria vertėją žodžiu. Panaši nuostata yra ir Administracinio proceso kodekso 137 straipsnyje.

Taip pat veikia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasUžsienio reikalų ministerijos vertimo tarnyba, kuri pagal esamą teisinę sistemą yra atsakinga už oficialų viešų ir privačių dokumentų vertimą.

1961 m. Hagos konvenciją (ji Graikijoje ratifikuota Įstatymu Nr. 1497/1984 (Oficialiojo leidinio I serija, Nr. 188)) pasirašiusių užsienio šalių institucijų pateikti vieši dokumentai verčiami tik jei yra patvirtinti pagal šią konvenciją nustatyta apostile. Visais kitais atvejais dokumentus turi oficialiai patvirtinti Graikijos konsulinė įstaiga dokumento kilmės šalyje arba tos šalies konsulinė įstaiga Graikijoje.

Vertimas yra mokamas. Jo kainą nustato užsienio reikalų viceministras.

Be to, pagal Advokatų kodeksą (Įstatymo Nr. 4194/2013 36 straipsnis, Oficialiojo leidinio I serija, Nr. 208) advokato veikla apima ir užsienio kalba parengtų dokumentų vertimą, taip pat graikų kalba surašytų dokumentų vertimą į bet kurią užsienio kalbą. Vertimas galioja bet kurioje teisminėje ar kitoje institucijoje, jeigu prie jo pridedamas patvirtintas išversto dokumento nuorašas ir advokatas patvirtina pakankamai gerai mokąs kalbą, iš kurios ar į kurią išverstas dokumentas.

Ar Graikijos vertėjų duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?

Graikijoje nėra bendros Graikijos teismo vertėjų raštu ar žodžiu duomenų bazės.

Tačiau yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos vertėjų asociacijos (Tarptautinės vertėjų federacijos (FIT) narės) narių, kurie yra privačiai dirbantys profesionalūs vertėjai raštu (kai kurie jų verčia ir žodžiu), duomenų bazė. Šioje duomenų bazėje galima ieškoti vertėjo žodžiu ir (arba) raštu pagal kalbą ir regioną.

Be to, profesionalių vertėjų raštu duomenų pagal šalies regioną galima ieškoti duomenų bazėje, priklausančioje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos profesionalių vertėjų raštu Jonijos universiteto absolventų asociacijai (FIT narei), kurios narių specializacija – dvi iš trijų kalbų: anglų, prancūzų ir vokiečių (norint gauti informacijos apie asociacijos narių specializacijos kalbas, reikia kreiptis į pačią asociaciją).

Kaip Graikijoje rasti teismo vertėją raštu?

Žr. pirmiau.

Susijusios nuorodos


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 03/07/2019

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Ispanija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: ispanų.

Šis portalo skirsnis padeda rasti teisėtai pripažintą vertėją žodžiu arba raštu Ispanijoje.


Kaip Ispanijoje rasti teisėtai pripažintą vertėją žodžiu arba raštu?

Ispanijoje prisiekusiųjų vertėjų žodžiu ir raštu veikla išsamiai nereglamentuojama.

Konstitucinio teisminių institucijų įstatymo 231 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „vykstant žodiniam nagrinėjimui teisėjas arba teismas bet kokį asmenį, mokantį vartojamą kalbą, gali įgalioti versti žodžiu, jam prisiekus ar davus pažadą“.

Baudžiamojo proceso kodekso 440 straipsnyje nustatyta teisė naudotis vertėjo žodžiu pagalba, o 441 straipsnyje nurodyta, kad „vertėjas žodžiu parenkamas iš asmenų, turinčių atitinkamą diplomą, jeigu jų vietovėje yra. Jeigu tokių asmenų nėra, paskiriamas atitinkamos kalbos mokytojas, o jeigu jų taip pat nėra – bet kuris kalbą mokantis asmuo“.

Baudžiamojo proceso kodekso 762 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad „jeigu kaltinamieji arba liudytojai nekalba ispaniškai arba nesupranta ispanų kalbos, laikomasi 398, 440 ir 441 straipsnių nuostatų; paskirtam vertėjui žodžiu oficialaus diplomo turėti nereikia“.

Apskritai jeigu nagrinėjamos baudžiamosios ir civilinės bylos suteikiant nemokamą teisinę pagalbą, vertėjo raštu arba žodžiu išlaidas apmoka Teisingumo ministerija (arba autonominės sritys, kompetentingos veikti teisingumo srityje), o civilinėse bylose, kuriose nemokama teisinė pagalba nesuteikiama, vertėjo raštu arba žodžiu išlaidas padengia susijusi šalis. Be to, vertėjas raštu arba žodžiu taip pat dalyvauja kai kuriose administracinėse bylose, pavyzdžiui, susijusiose su prieglobsčio prašymais.

Prisiekusiaisiais vertėjais raštu ar žodžiu Užsienio reikalų ministerija paskiria asmenis, išlaikiusius atitinkamus atrankos egzaminus. Toks asmuo gali atlikti oficialius vertimus.

Ar vertėjų duomenų baze Ispanijoje galima naudotis nemokamai?

Ispanijoje nėra duomenų bazės, kurioje kaupiama informacija apie vertėjus žodžiu ir raštu.

Kaip Ispanijoje ieškoti teisėtai pripažinto vertėjo?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasUžsienio reikalų ir bendradarbiavimo ministerija paprastai skelbia asmenų, išlaikiusių prisiekusiųjų vertėjų žodžiu egzaminus, sąrašą.

Naudotis sąrašu galima nemokamai, jame pagal abėcėlę išvardytos kalbos ir į minėtas kalbas verčiantys prisiekusieji vertėjai.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPRISIEKUSIŲJŲ VERTĖJŲ SĄRAŠAS


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2020

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Prancūzija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Čia rasite informacijos apie vertėjo žodžiu, galinčio vertėjauti teisme, arba esant reikalui vertėjo raštu paiešką, pasinaudojant oficialiu tinklalapiu.


Kaip rasti vertėją Prancūzijoje?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKasacinio teismo dokumentacijos ir tyrimų skyrius savo svetainėje skelbia:

 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKasacinio teismo patvirtintų ekspertų sąrašą PDF formatu. Jame pateikiamos ir nuorodos į kai kurių apeliacinių teismų interneto tinklalapius. Kasacinio teismo patvirtintų ekspertų sąrašą kasmet sudaro šio teismo administracija.
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismo ekspertų sąrašus, sudaromus kiekvieno apeliacinio teismo – juose taip pat skelbiamiekspertai, diebantys vertimo raštu ir žodžiu srityse. Apeliaciniai teismai atnaujina savo sudaromus teismo ekspertų sąrašus ir reguliariai siunčia juos Kasaciniam teismui.

Kasacinis teismas neturi duomenų bazės, kurioje būtų nurodyti visi vertėjai žodžiu ir raštu.

paskelbti 35 apeliacinių teismų sąrašai, kuriuose nurodomos ekspertų pavardės, gimimo metai ir specializacija.

Ar vertėjo raštu arba žodžiu paieškos paslauga yra mokama?

Ne, svetainėmis galima naudotis be apribojimų.

Prancūzijos vertėjų raštu registrų kūrimo aplinkybės ir istorija

Pagrindiniai faktai

Pirmieji oficialūs Prancūzijos teismų sistemos ekspertų sąrašai buvo sukurti baudžiamosios teisės srityje, priėmus 1892 m. lapkričio 30 d. įstatymą.

Taip pat buvo sudaryti neoficialūs techninių ekspertų, dažniausiai pasitelkiamų civilinėse bylose, sąrašai.

Remiantis 1971 m. birželio 29 d. įstatymu Nr. 71-498 ir 1974 m. gruodžio 31 d. įstatymu Nr. 74-1184, kiekviename apeliaciniame teisme rengiamas bendras civilinių ir baudžiamųjų bylų ekspertų sąrašas, kuriame jie suskirstyti pagal specializaciją. Sąrašas papildomas ir iš dalies keičiamas kasmet. Jame ekspertai kasmet registruojami iš naujo, tačiau praktiškai galimybė dirbti suteikiama griežtos kritikos nesulaukusiems ekspertams. Be to, nustatyta, kad Kasacinio teismo administracija taip pat rengia nacionalinį ekspertų sąrašą, kuris tvarkomas panašiai.

Registracijos reikalavimai

Įrašymas į teismo ekspertų sąrašus buvo iš pagrindų peržiūrėtas 2004 m. vasario 11 d. įstatymu Nr. 2004-130 ir 2004 m. gruodžio 23 d. dekretu Nr.°2004-1463. Kadangi sąrašai sudaromi apeliaciniame teisme, prašymai adresuojami Respublikos prokurorui prie Apygardos teismo, jis juos išnagrinėja, o tuomet persiunčia generaliniam prokurorui, kuris perduoda juos pirmajam apeliacinio teismo pirmininkui.

Sąrašai kasmet tvirtinami apeliacinio teismo buveinės vietos teisėjų visuotiniame susirinkime.

Po pirmo įrašymo į apeliacinių teismų sąrašus prasideda dvejų metų bandomasis laikotarpis, kuriam pasibaigus vertinama kandidato patirtis bei įgytos teisinės žinios, reikalingos tinkamai vykdyti pareigas. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, sprendžiama dėl pakartotinio jo įtraukimo į sąrašą pateikus naują kandidatūrą. Tada, persvarsčius bylą ir gavus ekspertų bei teisėjų komisijos nuomonę, ekspertas pakartotinai įtraukiamas į sąrašą penkeriems metams.

2012 m. gruodžio 24 d. dekretu Nr. 2012-1451 įtraukimo į sąrašus reikalavimai buvo patikslinti. Kandidatų paraiškos vertinamos atsižvelgiant į jų kvalifikaciją ir profesinę patirtį, kuri gali būti įgyta ne tik Prancūzijoje, bet ir kitose ES valstybėse narėse, taip pat į kandidato motyvaciją dirbti teisingumo sistemoje. Be to, gali būti atsižvelgiama į konkrečius teismo poreikius.

Į nacionalinį sąrašą gali būti įtraukiami tik ekspertai, trejus metus buvę įrašyti į apeliacinio teismo sąrašą. Generalinis prokuroras prie kasacinio teismo priima prašymus pirmą kartą arba pakartotinai įtraukti į nacionalinį sąrašą ir konsultuojasi su apeliacinio teismo, į kurio sąrašą kandidatas įrašytas, pirmuoju pirmininku ir generaliniu prokuroru. Tuomet Kasacinio teismo biuras sudaro nacionalinį sąrašą. Generalinė prokuratūra procedūroje nedalyvauja.

Ekspertų sąrašuose naudojamos kategorijos

2005 m. birželio 10 d. Teisingumo ministro nutarimu visoje nacionalinėje teritorijoje nustatyta suderinta ekspertų sąrašuose naudojamų kategorijų nomenklatūra. Sąrašas padalytas į šakas (ekonominio pobūdžio, pvz., žemės ūkis, sveikata, pramonė ir pan.), kategorijas (kurios atitinka konkrečias disciplinas, pvz., mediciną, chirurgiją) ir specialybes (kuriomis disciplina patikslinama: alergologija, virškinamojo trakto chirurgija ir pan.). Šaka „vertimas žodžiu ir raštu“ apima vertimo raštu kategoriją, suskirstytą į specialybes pagal kalbas (romanų kalbos, germanų kalbos, slavų kalbos ir t. t.). Taigi specialybių skirsnis pakankamai platus ir apima bet kurią šnekamąją ar rašytinę kalbą.

Rengiant naują suderintą ekspertų specialybių nomenklatūrą, vertėjai raštu ir žodžiu buvo palikti bendrosios teisės teismo ekspertų sąrašuose, tačiau jiems skirta atskira kategorija. Nors atlikti ekspertizę iš esmės nėra pagrindinė šių specialistų misija, jie, kaip ir teismo ekspertai, yra atsitiktiniai valstybės teisės tarnybos darbuotojai ir prireikus pagal naujojo civilinio proceso kodekso 232 straipsnį gali būti paskirti techniniais darbuotojais bei teismų prašymu atlikti realias tyrimo ir konsultavimo užduotis.

Atsižvelgiant į šiuos argumentus, atliekant 2004 m. reformą nuspręsta, kad nėra reikalo taikyti vertėjams žodžiu ir raštu specialią tvarką ar sudaryti atskirus jų sąrašus.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2013

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Italija


Italijoje nėra nacionalinės vertėjų raštu ir žodžiu duomenų bazės. Dėl to Italijos teismai gali laisvai savo nuožiūra pasirinkti vertėjus raštu ir žodžiu.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Kipras

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (graikų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Vertimus raštu atlieka nepriklausomi vertėjai, registruoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSpaudos ir informacijos tarnyboje (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών), o patvirtina prisiekę vertėjai.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSpaudos ir informacijos tarnyba (SIT) – tai Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVidaus reikalų ministerijos (Υπουργείο Εσωτερικών) departamentas. SIT tikslas yra nuolat teikti objektyvią informaciją tarptautinei žiniasklaidai ir Kipro piliečiams su Kipru ir Kipro problema susijusiais klausimais, naudojantis visomis naujomis informacinių technologijų priemonėmis. Siekiama sėkmingai pristatyti vyriausybę ir jos veiklą, taip pat teikti piliečiams globalią informaciją apie Kipro integraciją į Europos Sąjungą. SIT taip pat atsakinga už informacinės medžiagos, pvz., leidinių, filmų ir kompaktinių diskų, rengimą.
Kai kurie iš SIT departamentų dirba tiesiogiai su visuomene ir visuomenei. Vienas iš jų yra Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVertimo departamentas (Κλάδος Μεταφράσεων).


VERTIMO DEPARTAMENTAS

SIT Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVertimo departamentas teikia vertimo paslaugas nuo 1990 m., kai buvo įkurtas Ministrų Tarybos sprendimu, kad patenkintų vertimų paklausą privačiajame ir viešajame sektoriuose.

Departamento darbuotojai visada veikia pagal įstatymus ir teisės aktus, be išankstinio nusistatymo ar diskriminacijos, ir kiek galėdami stengiasi suteikti paslaugas nedelsiant.

PATVIRTINTI VERTIMAI

Vertimo departamentas verčia dokumentus ir (arba) tekstus, kuriems paprastai reikia oficialaus patvirtinimo. Patvirtinti vertimai siūlomi šiomis kalbomis:

 • graikų
 • anglų
 • prancūzų
 • rusų
 • vokiečių
 • italų
 • arabų
 • lenkų
 • rumunų
 • serbų
 • bulgarų
 • vengrų
 • olandų
 • ispanų
 • kinų
 • švedų
 • čekų
 • slovakų
 • turkų
 • portugalų
 • japonų
 • armėnų
 • ukrainiečių
 • albanų
 • gruzinų
 • farsi (persų)

Vertimai atliekami padedant nepriklausomiems vertėjams, registruotiems Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSpaudos ir informacijos tarnyboje, ir patvirtinami prisiekusių vertėjų.

Verstini dokumentai skirstomi į dvi kategorijas, nuo kurių priklauso vertimo kaina. A kategorijos dokumentai – tai paprasti (nespecializuoti) dokumentai, o B kategorijai priklauso specializuoti dokumentai.

Daugiau informacijos apie patvirtintų vertimų kainas, priėmimo ir grąžinimo laiką, darbo valandas ir pan. rasite interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasInformacija apie patvirtintus vertimus (Πληροφορίες για Πιστοποιημένες Μεταφράσεις).

INFORMACIJA IR PASTABOS

Visuomenės nariai turi teisę prašyti informacijos ir paaiškinimų apie Vertimo departamento teikiamas paslaugas.

Jie taip pat turi teisę teikti rašytines pastabas arba skundus. Į visus pasirašytus laiškus Vertimo departamentas atsako per mėnesį.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Vertėjų telefonai pasiteirauti:

 • +357 2280 1132,
 • +357 2280 1133,
 • +357 2280 1134,
 • +357 2280 1193.

Departamento vadovės telefono numeris +357 2280 1131.

Spaudos ir informacijos tarnyba (SIT)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus (Kipras)

Τel. +357 2280 1117, Faksas +357 2266 6123

El. p. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascommunications@pio.moi.gov.cy


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 30/04/2015

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Latvija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: latvių.


Teismas suteikia teisę civilinės ar administracinės bylos šalims, kurios nemoka proceso kalbos − išskyrus juridinių asmenų atstovus, susipažinti su bylos medžiaga ir dalyvauti procese padedant vertėjui žodžiu.

Be to, proceso dalyviai gali nevaržomai pasirinkti jiems tinkamus vertėjus raštu ir žodžiu.

Baudžiamosiose bylose asmenys, turintys teisę į gynybą, nukentėjusieji ir jų atstovai, liudytojai, specialistai, ekspertai, auditoriai ir kiti asmenys, šaukiami bylą vedančio pareigūno, kai tokie asmenys nemoka oficialios valstybinės kalbos, turi teisę proceso metu vartoti jų mokamą kalbą ir nemokamai naudotis vertėjo žodžiu pagalba − vertėjo žodžiu paslaugas užtikrina bylą vedantis pareigūnas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 22/04/2013

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Lietuva

Lietuvoje nėra vertėjų raštu arba žodžiu duomenų bazės.


Kaip Lietuvoje atlikti teismo vertėjų raštu ir žodžiu paiešką?

Teismo procese vertėją raštu ir (arba) žodžiu parūpina teismas.

Privačius vertėjus raštu arba žodžiu asmeniniams poreikiams galima susirasti čia:


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Liuksemburgas

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: prancūzų.

Šiame portalo skyriuje galima rasti teisinių tekstų vertėją raštu ir žodžiu Liuksemburge.


Kaip Liuksemburge atlikti teisinių tekstų vertėjų raštu ir žodžiu paiešką?

Teisingumo ministerija yra parengusi atnaujinamą prisiekusių vertėjų raštu ir žodžiu sąrašą. Jis pateikiamas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerijos interneto svetainėje. Ten taip pat pateikiama bendra informacija.

Ar Liuksemburgo vertėjų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Liuksemburgo vertėjų duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 10/01/2020

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Vengrija

Vengrijoje nėra centralizuotos elektroninės teisinių dokumentų vertėjų raštu ir teismo vertėjų žodžiu duomenų bazės.


Kaip Vengrijoje susirasti teisės srities vertėją raštu ar žodžiu?

Tik kvalifikuoti vertimo raštu ar žodžiu specialistai gali dirbti vertėjais raštu arba žodžiu ar verstis tokia atlygintine veikla.

Išskyrus toliau nurodytas išimtis, tik Nacionalinis vertimo ir vertimų autentiškumo tvirtinimo biuras (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, OFFI) gali atlikti autentiškus vertimus bei tvirtinti užsienio kalba surašytų dokumentų kopijas ir vertimus.

Pagal 1991 m. Notariato įstatymą Nr. XLI notarai, įgalioti rengti dokumentus užsienio kalba, taip pat gali parengti patvirtintą dokumento (jei jis patenka į jų notarinės kompetencijos sritį) vertimą į tą kalbą arba patvirtinti tokio vertimo autentiškumą. Originalaus dokumento vertimo autentiškumą notarai tvirtina vertimo pabaigoje padarydami patvirtinimo įrašą.

Diplomatinės ir konsulinės atstovybės užsienio kalba surašytų dokumentų vertimo, kopijų išdavimo ir autentiškumo tvirtinimo funkcijas atlieka pagal galiojančius įstatymus ir tarptautines sutartis.

Kvalifikuoti vertimo raštu specialistai ir redaktoriai taip pat gali daryti autentiškus išrašų iš įmonių registro vertimus ir autentiškus bendrovės dokumentų ir duomenų, kurie teikiami įmonių registrui, vertimus į bet kurią (įmonės pasirinktą) oficialiąją ES kalbą.

Vertimo žodžiu paslaugas Budapešte įsikūrusiuose teismuose, prokuratūrose ir tyrimo įstaigose teikia OFFI. OFFI taip pat privalo teikti vertimo žodžiu paslaugas ne Budapešte esančiuose teismuose, prokuratūrose ir tyrimo įstaigose jeigu šie negali užtikrinti vertimo žodžiu paskirdami kvalifikuotą vertėją žodžiu ar kitą tinkamą asmenį.

Nuorodos ir duomenys ryšiams

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinis vertimo ir vertimų autentiškumo tvirtinimo biuras (OFFI)

Adresas 1062 Budapest, Bajza utca 52.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 06/04/2017

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Malta

Maltoje nėra oficialios teismo vertėjų raštu ir žodžiu duomenų bazės.


Baudžiamosiose bylose vertėjų žodžiu ir (arba) raštu sąrašu gali naudotis teisėjai ir teismo darbuotojai. Šį sąrašą tvarko baudžiamųjų bylų teismo kanceliarija. Rengiantis Direktyvos dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese įsigaliojimui, minėtas sąrašas neseniai pradėtas skelbti Teismų paslaugų interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Jei baudžiamojoje byloje prireikia vertėjo žodžiu arba raštu paslaugų, jį paskiria magistratas. Magistratas neprivalo rinktis arbitro iš minėto sąrašo, jis gali paskirti bet kurį kitą asmenį, kuris, jo nuomone, tinkamai atliktų vertimo žodžiu ar raštu pareigas. Vėliau šis vertėjas įtraukiamas į sąrašą. Daugiau informacijos galima gauti parašius Baudžiamųjų bylų teismo kancleriui (The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta).

Civilinėse bylose šalys gali paskirti savo pasirinktą vertėją žodžiu arba raštu, jo paslaugų išlaidas apmoka tokių paslaugų reikalaujanti šalis. Teismo administracija šiame procese nedalyvauja. Tačiau civilinių bylų teismai gali naudotis baudžiamųjų bylų teismų turimu sąrašu, kuris, kaip minėta, yra viešai prieinamas internetu.

Maltos vertėjų raštu ir žodžiu sąrašas taip pat pateikiamas Teismų bylų administravimo (LECAM) IT sistemoje, kuria iš esmės naudojasi vien teismo darbuotojai ir kiti teisininkai. Tačiau civilinių bylų atveju visuomenė taip pat gali naudotis LECAM sistema: prie sistemos galima prisijungti naudojantis teismų kanceliarijose esančiais kompiuteriais.

Ekspertų sąrašus pildo teismo pareigūnai, įgalioti tvarkyti šią duomenų bazę. Atskirų ekspertų įrašai susiejami su teismo byla, kurioje jie buvo paskirti teikti savo profesines paslaugas.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 21/12/2016

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Nyderlandai

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Šiame skyriuje pateikiama trumpa Nyderlandų vertėjų duomenų bazės apžvalga.


Kokią informaciją galima rasti Nyderlandų vertėjų registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų vertėjų registras – tai duomenų bazė, kurioje kaupiama informacija apie prisiekusiuosius vertėjus raštu ir žodžiu.

Šį registrą valdo ir veda Prisiekusiųjų vertėjų raštu ir žodžiu biuras.

Ar Nyderlandų vertėjų registru galima naudotis nemokamai?

Taip, prieiga yra nemokama.

Kaip rasti teismo vertėją Nyderlanduose?

Paiešką duomenų bazėje galima atlikti pagal pavardę arba kalbų kombinaciją (-as).

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNyderlandų vertėjų duomenų bazė


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 29/11/2012

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Austrija

Šiame portalo skyriuje aprašoma, kaip Austrijoje rasti teismo vertėją žodžiu ir raštu.


Kaip Austrijoje susirasti teismo vertėją raštu ar žodžiu?

Austrijos federalinė teisingumo ministerija sudaro priesaiką davusių ir teismo patvirtintų vertėjų raštu arba žodžiu sąrašą, į kurį įtraukiami tik asmenys, atitinkantys įstatymų reikalavimus (pavyzdžiui, reikalavimą turėti pakankamai specialiųjų žinių) ir galintys tai pagrįsti.

Šiuo tikslu sukurtas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasspecialus interneto tinklalapis. Prie interneto svetainės taip pat galima prisijungti naudojantis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo svetaine.

Nuo 2004 m. šioje svetainėje galima rasti:

 • vertėjų raštu arba žodžiu duomenų bazę, kurioje informacija skirstoma pagal kriterijus,
 • teisinę informaciją apie vertėjų raštu ir žodžiu paslaugas.

Ar Austrijos vertėjų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Interneto svetainė yra viešai prieinama ir ja galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti paiešką Austrijos teismo vertėjų duomenų bazėje?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠioje svetainėje vertėjus raštu arba žodžiu galima rasti ir skirstyti pagal šiuos iš anksto nustatytus kriterijus:

 • pagal kompetenciją (kalbą) ir
 • pagal teismo apylinkę.

Norint atlikti konkrečias paieškas galima naudotis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspaieškos sistema, leidžiančia atlikti viso teksto paiešką duomenų bazėje. Rezultatai gali būti papildomai skirstomi tik pagal kompetenciją (kalbą) ir teismo apylinkę.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeismo vertėjų raštu ir žodžiu sąrašas


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 30/05/2018

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Lenkija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: lenkų.

Šiame puslapyje pateikiami patarimai, kaip Lenkijoje rasti teisės srities vertėją raštu arba žodžiu.


Kokią informaciją galima rasti Lenkijos vertėjų duomenų bazėje?

Lenkijoje yra:

Ar Lenkijos vertėjų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, naudotis abiem duomenų bazėmis galima nemokamai.

Kaip ieškoti teisės srities vertėjų Lenkijoje

Prisiekusiųjų vertėjų duomenų bazė

Prisiekusiųjų vertėjų duomenų bazėje ieškoti vertėjo raštu arba žodžiu galima pagal:

 • pavardę,
 • vertimo rūšį,
 • miestą,
 • kalbą.

Vertėjų raštu ir žodžiu duomenų bazė

Vertėjų raštu ir žodžiu duomenų bazėje paiešką atlikti galima pagal:

 • pavardę,
 • miestą,
 • kalbą,
 • specializaciją (vertimas žodžiu, literatūrinis vertimas, teisinis vertimas).

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 28/04/2015

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Portugalija


Portugalijoje nėra teisės srities vertėjų raštu arba žodžiu duomenų bazės.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 08/08/2019

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Rumunija

Šis puslapis padės Rumunijoje rasti teismo vertėją raštu ir žodžiu.


Kaip Rumunijoje rasti teisės srities vertėją raštu arba žodžiu?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮgaliotųjų Rumunijos vertėjų raštu ir žodžiu duomenų bazę tvarko Rumunijos teisingumo ministerija. Duomenų bazėje pateikiama informacija apie Rumunijos teisingumo ministerijos įgaliotus vertėjus raštu ir žodžiu.

Šie įgaliotieji vertėjai paprašius teikia vertimo raštu ir žodžiu paslaugas:

 • Aukščiausiajai magistratų tarybai,
 • Teisingumo ministerijai,
 • Aukštajam Kasaciniam Teisingumo Teismui,
 • prokuratūrai,
 • Nacionalinei kovos su korupcija tarnybai,
 • baudžiamųjų bylų tyrimo institucijoms,
 • teismams,
 • notarams,
 • advokatams,
 • teismo antstoliams.

Įstatyme Nr. 178/1997 reglamentuojama įgaliojimų suteikimo paslaugas baudžiamųjų bylų tyrimo institucijoms, teismams, notarams, advokatams, Teisingumo ministerijai ir kitoms pirmiau išvardytoms institucijoms teikiantiems vertėjams raštu ir žodžiu tvarka bei užmokestis už jų paslaugas.

Vertėjų duomenų bazėje pateikiama informacija nuo 2002 m.

Ar Rumunijos vertėjų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Visuomenei nemokamai prieinama tokia informacija:

 • įgaliotojo vertėjo raštu arba žodžiu vardas, pavardė,
 • kalba arba kalbos, iš kurių ir į kurias versti vertėjui raštu ir žodžiu suteikti įgaliojimai,
 • įgaliojimo numeris,
 • telefono numeris.

Duomenų bazėje taip pat užregistruota ši viešai neskelbiama informacija:

 • asmens tapatybės numeris,
 • pašto adresas.

Kaip ieškoti įgaliotojo vertėjo Rumunijoje

Paiešką duomenų bazėje galima vykdyti pagal šiuos kriterijus:

 1. įgaliotojo vertėjo raštu arba žodžiu vardas ir pavardė,
 2. atitinkamo apeliacinio teismo pavadinimas (kiekvienas apeliacinis teismas vadinamas savivaldybės, kurios teritorijoje teismas veikia, pavadinimu. Kadangi Rumunijoje yra 15 apeliacinių teismų, kiekvienas iš jų turi teisinę teritorinę kompetenciją nagrinėti bylas pagal konkretų nacionalinį administracinį suskirstymą. Iš esmės, naudojant šį paieškos kriterijų galima rasti visus vertėjus, veikiančius konkretaus teismo teisinę teritorinę kompetenciją atitinkančioje geografinėje ir administracinėje vietovėje),
 3. kalbų kombinacijos (jei rodoma viena užsienio kalba, kita kalba bus rumunų);
 4. įgaliojimo numeris;
 5. įgaliojimo galiojimo pabaigos data (šią paiešką galima atlikti įrašant „Ordin“ – šiuo terminu daroma nuoroda į teisingumo ministro išleistą teisės aktą dėl vertėjo įgaliojimo galiojimo sustabdymo ar panaikinimo).

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 09/09/2019

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Slovėnija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: slovėnų.

Šiame skyriuje apžvelgiama Slovėnijos vertėjų žodžiu ir raštu duomenų bazė.


Kateripodatki so v registruslovenskihprevajalcev?

Teisingumo ir viešojo administravimo ministerija tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrisiekusių vertėjų raštu ir žodžiu katalogą. Slovėnijos teisinėje sistemoje neskiriami teismo vertėjai žodžiu ir vertėjai raštu. Visi prisiekę asmenys privalo gebėti versti ir žodžiu, ir raštu.

Ali je dostop do podatkovnezbirkeslovenskihprevajalcevbrezplačen?

Da, dostop do podatkovnezbirkeslovenskihprevajalcev je brezplačen.

Kakonajtisodnozapriseženegaprevajalca v Sloveniji

IskanjepopodatkovnizbirkiNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassodnihprevajalcev in tolmačevtemeljinanaslednjihiskalnihmerilih:

 • vardą ir pavardę;
 • kalbą;
 • pašto kodą ir (arba) miestą.

Sorodnepovezave

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPrisiekę vertėjai raštu ar žodžiu


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 16/02/2018

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Slovakija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: slovakų.

Šiame puslapyje trumpai apžvelgiamos Slovakijos vertėjų žodžiu ir raštu duomenų bazės.


Kokią informaciją galima rasti Slovakijos vertėjų duomenų bazėje?

Slovakijos vertėjų duomenų bazėje pateikiama informacija apie 824 teismo vertėjus raštu ir 901 teismo vertėją žodžiu; informacija pateikiama tik slovakų kalba. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVertėjų duomenų bazę tvarko Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos teisingumo ministerija.

Ar Slovakijos vertėjų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Informacija apie teismo vertėjus raštu bei žodžiu nemokamai pateikiama interneto svetainės skirsnyje „Registrai“.

Kaip Slovakijoje atlikti teismo vertėjų raštu ir (arba) žodžiu paiešką?

Informaciją apie teismo vertėjus galima rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSlovakijos Respublikos teisingumo ministerijos interneto svetainės skirsnyje „Registrai“.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisingumo ministerija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasJASPI – teisinių duomenų bazė


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 18/03/2019

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Suomija

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: suomių.

Šis skirsnis turėtų padėti rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu Suomijoje.


Kokią informaciją galima rasti Suomijos vertėjų duomenų bazėje?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos vertėjų raštu ir žodžiu asociacijos duomenų bazėje galima rasti informacijos apie vertėjus raštu ir žodžiu.

Ar Suomijos vertėjų duomenų baze galima naudotis nemokamai?

Taip, Suomijos vertėjų raštu ir žodžiu asociacijos duomenų baze galima naudotis nemokamai.

Kaip atlikti teismo vertėjo paiešką Suomijoje?

Teismo vertėjo raštu arba žodžiu Suomijoje galima ieškoti pagal šiuos kriterijus:

 • kalbų poros,
 • vertėjo žodžiu arba raštu pavardė.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuomijos vertėjų raštu ir žodžiu asociacijos svetainė


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 22/05/2018

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Švedija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (švedų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Šis skyrius padės jums rasti įgaliotuosius vertėjus žodžiu ir raštu Švedijoje.


Kokią informaciją galima rasti Švedijos vertėjų žodžiu ir raštu registre?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos įgaliotųjų vertėjų žodžiu ir raštu duomenų bazę atsako ir ją administruoja Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠvedijos teisinių, finansinių ir administracinių paslaugų agentūra (Kammarkollegiet).

Šioje duomenų bazėje pateiktas vertėjų, turinčių teisę žodžiu arba raštu versti iš švedų kalbos arba į ją, sąrašas. Tas pats asmuo gali būti įgaliotasis kelių kalbų derinių vertėjas raštu arba žodžiu. Įgaliotasis vertėjas žodžiu taip pat gali specializuotis tam tikroje srityje, pvz., kaip teisės srities vertėjas žodžiu ir (arba) medicinos srities vertėjas žodžiu.

Ar Švedijos vertėjų žodžiu ir raštu registru galima naudotis nemokamai?

Taip, naudojimasis Švedijos įgaliotųjų vertėjų žodžiu ir raštu registru yra nemokamas.

Kaip ieškoti įgaliotojo vertėjo žodžiu arba raštu Švedijoje?

Jeigu jums reikia vertėjo žodžiu, galite ieškoti pagal kalbą, specializacijos sritį, apskritį (län) arba pavardę. Vertėjo raštu galite ieškoti pagal kalbą, pavardę arba vertėjo numerį.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 04/03/2013

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Anglija ir Velsas

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Šiame skyriuje pateikiami patarimai, kaip rasti teisės srities vertėją raštu arba žodžiu Anglijoje ir Velse.


Šiuo metu Anglijoje ir Velse nėra centralizuotos vertėjų žodžiu ar raštu duomenų bazės. Tačiau vertėją žodžiu ar raštu galite bandyti rasti daugelyje atskirų registrų bei sąrašų, kaip antai:

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinis valstybės tarnybos vertėjų žodžiu registras,
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPolicijos ir teismo vertėjų žodžiu asociacija,
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVertimo raštu ir žodžiu institutas,
Teisingumo ministerijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteismo vertėjai žodžiu.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 13/06/2017

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Šiaurės Airija

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip susirasti teismo vertėją raštu arba žodžiu Šiaurės Airijoje.


Šiuo metu Šiaurės Airijoje nėra centralizuotos vertėjų žodžiu ir raštu duomenų bazės. Tačiau vertėją žodžiu arba raštu galite bandyti surasti daugelyje atskirų registrų ir sąrašų, kaip antai:

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinis valstybės tarnybos vertėjų žodžiu registras

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPolicijos ir teismo vertėjų žodžiu asociacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVertimo raštu ir žodžiu institutas


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 16/01/2019

Rasti teismo vertėją raštu arba žodžiu - Škotija


Šiuo metu Škotijoje nėra vienos centralizuotos vertėjų žodžiu ar raštu duomenų bazės. Vis dėlto vertėjo galima ieškoti decentralizuotuose registruose ir sąrašuose, tokiuose kaip:

Jeigu norite gauti teisinę pagalbą vertimo žodžiu ir raštu klausimais, rekomenduojame naudotis Škotijos teisinės pagalbos valdybos (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSLAB) registru.

Susijusios nuorodos

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠkotijos teisinės pagalbos valdyba, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinis valstybės tarnybos vertėjų žodžiu registras, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPolicijos ir teismo vertėjų žodžiu asociacija, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasVertimo raštu ir žodžiu institutas


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paskutinis naujinimas: 24/04/2019