Een gerechtsvertaler of -tolk vinden

Wanneer u moet begrijpen wat er wordt gezegd in een in een andere lidstaat gehouden hoorzitting en/of u zelf daar begrepen moet worden, of wanneer u een juridische vertaling nodig heeft van een contract of een ander juridisch document, heeft u wellicht behoefte aan een tolk of een juridisch vertaler.


Inleiding

De toename van mobiliteit en migratie binnen de Europese Unie betekent dat er een evenredige toename is van allerhande betrekkingen (commercieel, juridisch, academisch, persoonlijk en anderszins) tussen burgers met verschillende nationaliteiten, culturen en talen. Dit leidt vervolgens tot een groot aantal situaties waarin er moet worden vertaald of getolkt. Omdat in veel van deze situaties de goedkeuring of getuigenis van de autoriteiten nodig is (veelal door rechtbanken of andere juridische instellingen), wordt er vaak gevraagd om officiële vertalingen van documenten die oorspronkelijk in een andere taal zijn opgesteld.

Het doel van een officiële (beëdigde of gelegaliseerde) vertaling kan zijn om feiten in een juridische of administratieve procedure/rechtszaak voor echt te verklaren, rechtsfeiten die hun oorsprong in een ander land vinden, te laten erkennen en de bronwetgeving toe te passen op buitenlandse burgers (internationaal privaatrecht).

Officiële vertalingen worden in de verschillende lidstaten van de Europese Unie op zeer uiteenlopende wijzen geregeld, vanuit zeer uiteenlopende beroepskaders, verschillende praktijken en een verschillende systematiek. Zo is in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, landen met een common law‑stelsel, het beroep niet gereguleerd, terwijl in andere landen, zoals Spanje en Griekenland, het beroep van beëdigd vertaler beschermd is (toegangseisen) en de uitoefening ervan onderhevig is aan verschillende voorwaarden betreffende statuten, betaling en certificering.

Wat is een juridisch vertaler?

Een vertaler produceert een schriftelijk document door een tekst te vertalen vanuit de ene in de andere taal. Een juridisch vertaler moet de fundamentele concepten en termen beheersen van het recht, maar ook van het gebied waarop het wordt toegepast. Juridische vertaling is cruciaal voor meertalige communicatie doordat zij natuurlijke personen, bedrijven, juridische en overheidsinstanties in staat stelt onderling te communiceren ongeacht verschillende talen, culturen en landsgrenzen. Voor een juridische vertaling is kennis nodig van specialistische terminologie en van de taaltechnische conventies in de bijbehorende documenten. Een juridisch vertaler die deel uitmaakt van het juridische team en toegang heeft tot juridisch deskundigen, stelt u in staat alle ins en outs van een specifieke zaak te overzien, inclusief de benodigde juridische terminologie. Doordat hij/zij het rechtsstelsel en de betreffende juridische processen begrijpt, kan de juridisch vertaler u bijstaan bij uw juridische handelingen.

Wanneer u op zoek bent naar een juridisch vertaler zult u veel belang hechten aan beroepsnormen op het gebied van linguïstische bekwaamheid, vertaalvaardigheid, en aan kennis van systemen, processen, terminologie en linguïstische conventies in specifieke situaties.

Wat is een juridisch tolk?

Een tolk levert een mondelinge taaldienst: hij of zij tolkt tussen twee talen en kan dat simultaan (fluisterend of via apparatuur) doen of consecutief (waarbij de spreker(s) en de tolk elkaar afwisselen). Juridische tolken zijn specialisten die voornamelijk met advocaten werken in het kader van juridische procedures zoals rechtszaken, getuigenverklaringen, hoorzittingen, mediationprocedures, arbitragezaken, gesprekken met cliënten etc. Deze deskundigen helpen u met andere partijen te communiceren wanneer u te maken heeft met grensoverschrijdende procedures.

Gerechtsvertaler/tolk

Gerechtsvertalers/tolken zijn bevoegd om officiële documenten (huwelijksakten, opleidingscertificaten, universiteitsdiploma’s, bij de rechtbank ingediende stukken, rechterlijke uitspraken etc.) te vertalen, maar ook om te tolken in rechtszaken (bv. wanneer partijen of getuigen getuigenissen afleggen), op politiebureaus (tijdens ondervragingen, na een arrestatie) en voor overheidsinstanties (zoals tijdens douanecontroles). Officiële gerechtsvertalers/tolken mogen een officieel stempel op hun vertalingen zetten om deze te waarmerken.

Gerechtsvertalers/tolken behoren normaal gesproken een academische opleiding te hebben gevolgd in hun werktaal/talen en verscheidene tolk- en vertaalvaardigheden te hebben opgedaan, al variëren de vereisten van lidstaat tot lidstaat.

De meeste EU-lidstaten hebben een systeem om gerechtsvertalers/tolken te selecteren en benoemen. Het is gebruikelijk dat een beëdigd vertaler ook mag werken als gerechtstolk. In verschillende landen worden verschillende aanduidingen gebruikt voor gerechtsvertalers/tolken.

Hoe kan ik een vertaler/tolk vinden?

Het is momenteel mogelijk een juridisch vertaler of tolk te vinden met behulp van nationale databases met vertalers en/of tolken. Niet alle lidstaten beschikken echter over dergelijke databases. In enkele gevallen hebben de websites van ministeries van Justitie of die van hogere regionale rechtbanken links naar officiële of semiofficiële registers van gekwalificeerde vertalers/tolken.

Wat strafzaken betreft, moesten de lidstaten op grond van De link wordt in een nieuw venster geopend.Richtlijn 2010/64/EU uiterlijk op 27 oktober 2013 zo’n register hebben ingesteld, de datum waarop de richtlijn in nationaal recht moet zijn omgezet. Overeenkomstig deze richtlijn moeten de lidstaten een procedure of mechanisme instellen om vast te stellen of verdachten of beschuldigden een tolk of vertaler nodig hebben, en het is aan de lidstaten om verdachten of beschuldigden onverwijld een tolk of vertaler ter beschikking te stellen. Documenten die essentieel zijn om de uitoefening van het recht op verweer te waarborgen, moeten worden vertaald en in uitzonderlijke gevallen kan een mondelinge vertaling of een mondeling samenvatting van deze essentiële documenten worden geboden, op voorwaarde dat de eerlijkheid van het proces niet in gevaar komt. De lidstaten moeten ongeacht de uitkomst van de procedure de kosten voor tolk- en vertaaldiensten op zich nemen.

Voor meer gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld:

 • de organisatie die de betreffende nationale database beheert,
 • de geldende regels voor het inzetten van vertalers en tolken,
 • geografische gebieden bestreken door vertalers en tolken,
 • opleidings- en kwalificatie-eisen aan vertalers en tolken,
 • kosten,
 • verzekeringsregelingen en de aanwezigheid van klachtenprocedures,

klikt u op de vlaggetjes rechts.


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 24/01/2019

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - België

Op deze pagina wordt uiteengezet hoe u een juridische tolk of vertaler kunt vinden (eventueel via een officiële website).


Hoe kan ik een vertaler vinden in België?

Vanaf nu bestaan er in België twee officiële centrale gegevensbanken, één voor gerechtsdeskundigen en één voor vertalers, tolken en vertalers-tolken.

Deze werden opgericht door de wet van 10 april 2014.

De officiële benaming ervan luidt:

 • Het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen
 • Het Nationaal Register voor Vertalers, Tolken en Vertalers-Tolken

De wet is in werking getreden op 1 december 2016.

Sinds 15 juni 2017 zijn deze registers opengesteld voor de diensten van de Rechterlijke Orde wat wil zeggen dat griffies en parketten niet langer lijsten van gerechtsdeskundigen en vertalers/tolken bijhouden.

Later dit jaar zullen ook de politiediensten toegang hebben tot deze registers.

Links

Nationale registers voor vertalers/tolken en gerechtsdeskundigen


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 14/09/2017

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Bulgarije

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Bulgaars

Bulgarije beschikt niet over een database van vertalers en tolken.


Er is nog geen elektronische database van gerechtstolken. Tolken kunnen echter voor de rechter als deskundige optreden. De rechtspositie van de deskundigen is geregeld in beschikking nr.1 van 16 januari 2008 van de hoge raad voor de magistratuur, betreffende de registratie, kwalificatie en vergoeding van deskundigen (staatsblad nr. 11 van 5.2.2008). Elke rechtbank beschikt over een lijst van personen (ook vertalers en tolken) die in rechte als deskundige kunnen optreden.

Specialisten (met name vertalers en tolken) kunnen op voorstel van de volgende instanties op de lijst worden geplaatst:

 • ministeries
 • departementen
 • instellingen
 • gemeenten
 • beroeps- en andere organisaties
 • wetenschappelijke instellingen.

Het voorstel kan worden gericht aan de voorzitter van de arrondissementsrechtbank of van de bestuursrechtbank.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 17/12/2018

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Tsjechië

Op deze pagina leest u hoe u in Tsjechië een juridische tolk kunt vinden.


Welke gegevens bevat de Tsjechische gegevensbank van deskundigen en tolken?

In de Tsjechische gegevensbank van deskundigen en tolken kunt u personen opzoeken die als deskundigen en tolken zijn ingeschreven – d.w.z. personen die bevoegd zijn het werk van deskundigen en tolken te verrichten. Lijsten van deskundigen en tolken die door elke regionale rechtbank worden bijgehouden, zijn opgesplitst in een onderdeel voor deskundigen en een onderdeel voor tolken. Elke tolk op de lijst van deskundigen en tolken is bevoegd mondelinge vertolkingen en schriftelijke vertalingen te verzorgen in de taal waaronder hij of zij is ingeschreven.

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Tsjechische gegevensbank van deskundigen en tolken wordt beheerd en onderhouden door het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek. De desbetreffende regionale rechtbanken zijn echter verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Is de toegang tot de gegevensbank van deskundigen en tolken kosteloos?

De gegevensbank is kosteloos toegankelijk.

Een juridische tolk vinden in de Tsjechische gegevensbank voor deskundigen en tolken

Via de eenvoudige zoekfunctie op internet kunt u contact- of andere gegevens van deskundigen en tolken opzoeken. U kunt ook naar tolken zoeken op basis van de taal waarin zij bevoegd zijn om te tolken/vertalen, op het rechtsgebied van de regionale rechtbank waarin zij wonen, of op voor- en achternaam.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/05/2018

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Denemarken


Er wordt in Denemarken geen voor het publiek toegankelijke gegevensbank met vertalers en tolken bijgehouden.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 27/10/2017

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Duitsland

Op deze pagina leest u hoe u in Duitsland een juridische vertaler of tolk kunt vinden.


Een juridische vertaler of tolk vinden in Duitsland

In het Duitse register van vertalers en tolken zijn alle vertalers en tolken opgenomen die zijn beëdigd, gecertificeerd en/of werken in openbare dienst in alle deelstaten(Länder) van Duitsland.

Elk Duitse deelstaat bepaalt de criteria waaronder vertalers en tolken kunnen worden beëdigd, gecertificeerd en/of werken in openbare dienst. Elke deelstaat heeft dus zijn specifieke vereisten.

Is de toegang tot het Duitse vertalersregister kosteloos?

Ja.

Een juridische vertaler of tolk vinden in Duitsland

Via een of meer van de volgende zoekcriteria kan worden gezocht naar specifieke tolken en vertalers: naam, postcode/gemeente, taal. Wanneer u uit de zoekresultaten een specifiek resultaat kiest, worden nadere gegevens getoond (bv. de werktalen van de vertaler/tolk en contactgegevens).

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Register van juridische tolken (justiz-dolmetscher.de)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Register van juridische vertalers (justiz-uebersetzer.de)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Register van gerechtstolken (gerichts-dolmetscher.de)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Register van gerechtsvertalers (gerichts-uebersetzer.de)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal gerechtstolken (gerichtsdolmetscherverzeichnis.de)

De link wordt in een nieuw venster geopend.Portaal gerechtsvertalers (gerichts-uebersetzer.de)


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/06/2018

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Estland

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een vertaler of tolk in Estland.


Hoe vindt u een juridisch vertaler in Estland?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Estlandse register van beëdigde vertalers verschaft informatie over beëdigde vertalers en bevat hun contactgegevens.

De eigendom en het beheer van het register zijn in handen van het Estlandse ministerie van Justitie.

Is de toegang tot het Estlandse vertalersregister kosteloos?

Ja, de toegang tot het register is kosteloos.

Hoe zoekt u naar een juridisch vertaler?

Er kan niet specifiek op vertalers worden gezocht. Op de website van het ministerie van Justitie kunt u kiezen uit verschillende talen. Wanneer u een taal selecteert, komt u automatisch terecht bij de namen en de contactgegevens van de vertalers die bevoegd zijn om in en uit die taal te vertalen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 08/08/2018

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Ierland


Ierland heeft geen gegevensbank van juridische vertalers en tolken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 12/11/2018

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Griekenland

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: DeensGrieks

Griekenland heeft geen website met een lijst van juridische vertalers en tolken. We zijn bezig met het opzetten en digitaliseren van onze databanken en de elektronische interface ervan.


Hoe kan ik een Griekse juridische vertaler of tolk vinden?

Vertalen en tolken voor Griekse rechtbanken wordt geregeld door de artikelen 233-238 van het Griekse Wetboek van Strafvordering. Tolken en vertalers worden door de bevoegde rechtbank aangesteld uit de toepasselijke tabel die elk jaar door het Gerecht van eerste aanleg wordt opgesteld en wordt vastgesteld door het Hof van beroep. In zeer dringende gevallen worden tolken aangesteld die niet in de hierboven genoemde tabellen zijn opgenomen.

Voor burgerlijke zaken bepaalt artikel 252 van het Griekse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dat de rechtbank een tolk aanstelt als een getuige, deskundige of partij geen Grieks spreekt. Een vergelijkbare bepaling is vervat in artikel 137 van het Wetboek van Administratieve Rechtspraak.

Er zij tevens opgemerkt dat er een De link wordt in een nieuw venster geopend.vertaaldienst van het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken is. Deze dienst heeft, volgens het geldende rechtskader, als taak van authentieke en onderhandse akten officiële vertalingen te maken.

Buitenlandse authentieke akten worden, in het geval van documenten van een land dat partij is bij het Haags Verdrag van 1961, dat door Griekenland is geratificeerd bij wet nr. 1497/1984 (Griekse staatscourant, serie I, nr. 188), alleen vertaald als het desbetreffende stuk is voorzien van een apostille. Alle andere buitenlandse documenten moeten worden gewaarmerkt door de Griekse consul in dat land of door de consul van dat land in Griekenland.

De vertalingen zijn niet kosteloos. De kosten ervan worden vastgesteld door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken.

Overeenkomstig de advocatenregeling (artikel 36 van wet nr. 4194/2013, Griekse staatscourant, serie I, nr. 208) omvat het werk van een advocaat ook de vertaling van documenten die zijn opgesteld in een vreemde taal, alsmede de vertaling van Griekse documenten naar een vreemde taal. De vertaling is volledig rechtsgeldig voor een rechterlijke instantie of een andere instantie, mits zij vergezeld gaat van een gewaarmerkt afschrift van het vertaalde document en mits de advocaat verklaart dat hij of zij beschikt over voldoende kennis van de taal waaruit en waarnaar het is vertaald.

Is de toegang tot de databanken met vertalers kosteloos?

Griekenland heeft geen centrale databank met Griekse juridische vertalers/tolken.

Er is echter wel een databank met leden van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Panhellenic Association of Translators (leden van de International Federation of Translators - FIT), die professionele vertalers zijn (en van wie sommige ook tolk zijn). Deze databank biedt gebruikers de mogelijkheid om een tolk/vertaler te zoeken per taal en per regio.

Verder zijn voor elke regio van Griekenland gegevens van professionele vertalers te vinden in de databank van de De link wordt in een nieuw venster geopend.Panhellenic Association of Professional Translators Graduates of the Ionian University (FIT-leden), waarvan de leden zijn gespecialiseerd in twee van de drie volgende talen: Engels, Frans en Duits (informatie over de taalspecialisaties van de leden van de vereniging kunnen bij de vereniging worden verkregen).

Hoe kan ik een Griekse juridische vertaler vinden?

Zie hierboven.

Links


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 25/06/2018

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Spanje

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Spaans

Deze pagina van de portal helpt u bij het vinden van een juridische vertaler of tolk in Spanje


Hoe vindt u een gerechtstolk of juridisch vertaler in Spanje?

Spanje kent geen uitputtende regelgeving op het gebied van beëdigde tolken en vertalers.

Artikel 231, lid 5, van de Organieke Wet op de rechterlijke organisatie bepaalt het volgende: “In mondelinge zittingen kan de rechter of de rechtbank elke persoon die de gebruikte taal kent aanstellen als tolk, nadat deze persoon de eed of de belofte om nauwkeurig te vertalen heeft afgelegd.”

In artikel 440 van het Wetboek van Strafvordering is het recht om door een tolk te worden bijgestaan vastgelegd, en in artikel 441 wordt nader gespecificeerd dat “de tolk wordt gekozen uit allen die deze titel hebben, indien deze er zijn. Indien er geen tolk beschikbaar is, wordt een docent in de desbetreffende taal aangesteld, en indien deze er ook niet is, een willekeurig persoon die de taal machtig is.”

Artikel 762, lid 8, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt als volgt: “Wanneer de verdachten of getuigen de Spaanse taal niet spreken of begrijpen, wordt gehandeld in overeenstemming met de artikelen 398, 440 en 441. Daarbij hoeft de aangestelde tolk geen officiële titel te hebben.”

De algemene regel is dat in civiele of strafrechtelijke zaken met kosteloze rechtsbijstand het ministerie van Justitie (of de autonome gemeenschappen met bevoegdheden op het gebied van justitie) de vertaler of de tolk betaalt, terwijl in civiele procedures zonder kosteloze rechtsbijstand de partij zelf de kosten van vertalers en tolken draagt. Tolken en vertalers kunnen ook optreden in sommige bestuursrechtelijke procedures, zoals bij asielaanvragen.

Een persoon kan als vertaler of tolk worden beëdigd indien hij is geslaagd voor het examen dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt georganiseerd. Een persoon met deze titel is bevoegd om officiële vertalingen te maken.

Is de toegang tot de databank van vertalers in Spanje gratis?

Er bestaat in Spanje geen databank met informatie over tolken en vertalers.

Hoe vindt u een juridisch vertaler in Spanje?

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking publiceert echter wel een lijst van degenen die de examens voor beëdigde tolk-vertalers met goed gevolg hebben afgelegd.

De lijst kan gratis worden geraadpleegd en biedt een alfabetisch overzicht van de diverse talen en de desbetreffende beëdigde tolk-vertalers.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.LIJST VAN BEËDIGDE TOLK-VERTALERS


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 12/03/2019

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Frankrijk

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Frans) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Op deze pagina vindt u informatie over het zoeken naar een tolk die in het kader van een gerechtelijke procedure dienst kan doen, of een vertaler, eventueel via een officiële site.


Een juridische vertaler vinden in Frankrijk

Op de website van het documentatie- en onderzoekscentrum van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Cour de cassation (hof van cassatie) staan:

 • een lijst in pdf-formaat van de De link wordt in een nieuw venster geopend.door het Cour de cassation erkende deskundigen. Er zijn ook links naar sites van bepaalde hoven van beroep. De lijst met deskundigen die door het Cour de cassation zijn erkend, wordt jaarlijks door het bureau van het hof vastgesteld.
 • De link wordt in een nieuw venster geopend.lijsten met gerechtelijke deskundigen die door elk Cour d’appel (hof van beroep) zijn opgesteld en waarop vooral deskundigen worden vermeld in de rubrieken vertalen en tolken. De hoven van beroep houden de door hen opgestelde lijsten van gerechtelijke deskundigen actueel en sturen deze met variabele tussenpozen naar het Cour de cassation.

Het Cour de cassation heeft strikt genomen geen databank waarin alle tolken en vertalers zijn opgenomen.

35 hoven van beroep stellen een lijst met de namen, de adresgegevens, het geboortejaar en het specialisme van de deskundigen beschikbaar.

Is het zoeken naar een juridische vertaler of tolk kosteloos?

Ja, de sites zijn onbeperkt toegankelijk.

Geschiedenis van de vertalersgidsen in Frankrijk

Achtergrond

De eerste lijsten van deskundigen werden via een wet van 30 november 1892 officieel in het Franse rechtsstelsel geïntroduceerd, en wel in strafzaken.

Daarnaast bestonden er officieuze lijsten met technici waarop vooral in civiele zaken een beroep werd gedaan.

Bij wet nr. 71-498 van 29 juni 1971 en decreet nr. 74-1184 van 31 december 1974 werd voor elk Cour d'appel één lijst opgesteld voor zowel civiele zaken als strafzaken (gewone rechtbanken). De daarop vermelde deskundigen zijn gerangschikt naar specialisme. De lijst werd elk jaar aangevuld en gewijzigd. De inschrijving op de lijst moest in principe jaarlijks worden verlengd, maar in de praktijk gebeurde dat stilzwijgend wanneer een deskundige geen zware kritiek te verduren kreeg. Tevens werd door het bureau van het Cour de cassation een nationale lijst van deskundigen opgesteld, die onder soortgelijke voorwaarden functioneerde.

Voorwaarden voor inschrijving

De inschrijving op lijsten van gerechtelijke deskundigen werd ingrijpend gewijzigd door wet nr. 2004-130 van 11 februari 2004 en decreet nr. 2004-1463 van 23 december 2004. Wat betreft de lijsten van de hoven van beroep worden de verzoeken gericht tot de procureur van de Republiek bij de Tribunal de grande instance (arrondissementsrechtbank), die deze bestudeert en vervolgens doorstuurt naar de procureur-generaal, die deze overhandigt aan de eerste president van het Cour d’appel.

De lijsten worden jaarlijks opgesteld door de algemene vergadering van de zittende magistratuur van het Cour d’appel.

In eerste instantie wordt een deskundige op de lijst van een Cour d’appel ingeschreven op basis van een proeftijd van drie jaar. Vervolgens wordt beoordeeld of de betrokkene voldoende ervaring en juridische kennis heeft opgedaan om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen en of hij na een nieuwe sollicitatie wederom op de lijst kan worden geplaatst. Daarna wordt de deskundige voor vijf jaar ingeschreven, zodra zijn dossier opnieuw is bestudeerd en een commissie van deskundigen en rechters een positief advies heeft uitgebracht.

In decreet nr. 2012-1451 van 24 december 2012 zijn de voorwaarden voor inschrijving gepreciseerd. Bij het bestuderen van de verzoeken om inschrijving wordt rekening gehouden met de kwalificaties en de beroepservaring van de kandidaten, met inbegrip van bekwaamheden die zij in een andere lidstaat van de Europese Unie dan Frankrijk hebben verworven, en van hun interesse in een samenwerking met justitie. Er kan ook rekening worden gehouden met de behoeften van de rechtsmacht.

Alleen deskundigen die vijf jaar op een lijst van een Cour d’appel staan, kunnen op de nationale lijst worden geplaatst. Ten aanzien van de procedure voor de plaatsing of herplaatsing op de nationale lijst geldt dat de procureur-generaal bij het Cour de cassation de verzoeken daartoe ontvangt en advies inwint van de eerste president en de procureur-generaal van het Cour d’appel waar de betrokkene staat ingeschreven. Het bureau van het Cour de cassation stelt vervolgens de lijst op, zonder bemoeienis van het parket-generaal.

Namen van de rubrieken op de lijsten met deskundigen

In een besluit van het ministerie van Justitie van 10 juni 2005 is voor het gehele nationale grondgebied een geharmoniseerde naamgeving van de rubrieken op de lijsten met deskundigen vastgesteld. De lijst is onderverdeeld in bedrijfstakken (van economische aard, bv. landbouw, gezondheidszorg, industrie enz.), rubrieken (disciplines als geneeskunde en chirurgie) en specialismen (subcategorieën van disciplines: allergologie, gastro-intestinale chirurgie enz.). Er is een bedrijfstak "vertolking en vertaling" met daarin een rubriek vertaling, die in taalkundige specialismen (Romaanse talen, Germaanse talen, Slavische talen enz.) is onderverdeeld. Deze specialismen omvatten elke gesproken of geschreven taal.

In het kader van de nieuwe geharmoniseerde naamgeving van de specialismen van deskundigen hebben tolken en vertalers dus hun plek op de lijsten van gerechtelijke deskundigen behouden, maar er is voor hen nu een aparte rubriek in het leven geroepen. Deze beroepsbeoefenaars hebben niet als voornaamste taak expertises in eigenlijke zin te verrichten. Toch fungeren zij net als de gerechtelijke deskundigen als incidentele medewerkers van justitie en kunnen zij eventueel op grond van artikel 232 van het Nouveau Code de procédure civile (nieuwe wetboek van burgerlijke rechtsvordering) als technisch deskundige worden aangewezen om op verzoek van de rechtbanken onderzoeksmaatregelen te verrichten en in het bijzonder adviezen te verstrekken.

Om al deze redenen heeft men het bij de hervorming van 2004 niet nodig geacht aparte lijsten voor tolken en vertalers samen te stellen.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/09/2013

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Italië


Italië heeft geen nationale gegevensbank met vertalers of tolken. Zo wordt aan de Italiaanse rechterlijke macht de vrijheid gegeven naar eigen inzicht vertalers en tolken te selecteren.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 18/06/2018

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Cyprus

Vertalingen worden verricht met behulp van externe vertalers die zijn ingeschreven bij het De link wordt in een nieuw venster geopend.Voorlichtingsbureau (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) en worden door beëdigde vertalers gewaarmerkt.

Het De link wordt in een nieuw venster geopend.Voorlichtingsbureau is een dienst van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Binnenlandse Zaken (Υπουργείο Εσωτερικών) met als taak om voortdurend objectieve informatie te verstrekken aan de internationale media en de burgers van Cyprus over al wat met Cyprus te maken heeft en over de Cypriotische kwestie. Het maakt daarbij gebruik van alle nieuwe informatietechnologieën. Doel is om op succesvolle wijze te berichten over de regering en haar werkzaamheden en alomvattende informatie aan de burgers te verschaffen over de integratie van Cyprus in de Europese Unie. Het Voorlichtingsbureau is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van voorlichtingsmateriaal zoals brochures, films en cd’s.
Sommige afdelingen van het Voorlichtingsbureau onderhouden direct contact met en staan ter beschikking van het publiek. Een daarvan is de De link wordt in een nieuw venster geopend.Vertaalafdeling (Κλάδος Μεταφράσεων).


Vertaalafdeling

De De link wordt in een nieuw venster geopend.Vertaalafdeling van het Voorlichtingsbureau biedt vertaaldiensten aan sinds 1990. Het is opgericht bij ministerieel besluit om tegemoet te komen aan de vraag naar vertalingen in zowel de particuliere als de publieke sector.

Het personeel van de afdeling handelt steeds overeenkomstig de wet- en regelgeving, zonder vooroordelen of discriminatie, en stelt alles in het werk om een prompte dienstverlening te waarborgen.

BEËDIGDE VERTALINGEN

De Vertaalafdeling verzorgt vertalingen van documenten/teksten die doorgaans een officiële beëdiging vereisen. Zij biedt beëdigde vertalingen aan in de volgende talen:

 • Grieks
 • Engels
 • Frans
 • Russisch
 • Duits
 • Italiaans
 • Arabisch
 • Pools
 • Roemeens
 • Servisch
 • Bulgaars
 • Hongaars
 • Nederlands
 • Spaans
 • Chinees
 • Zweeds
 • Tsjechisch
 • Slowaaks
 • Turks
 • Portugees
 • Japans
 • Armeens
 • Oekraïens
 • Albanees
 • Georgisch en
 • Farsi

De vertalingen worden verricht met behulp van externe vertalers die zijn ingeschreven bij het De link wordt in een nieuw venster geopend.Voorlichtingsbureau en worden door beëdigde vertalers gewaarmerkt.

De te vertalen documenten worden onderverdeeld in twee categorieën waarvoor verschillende tarieven gelden. Categorie Α omvat eenvoudige (niet-specialistische) documenten en categorie B omvat specialistische documenten.

Voor meer informatie over tarieven voor beëdigde vertalingen, datum van aanvraag en aanlevering, openingsuren, enzovoort kunt u terecht op de webpagina De link wordt in een nieuw venster geopend.Informatie betreffende beëdigde vertalingen (Engels).

INFORMATIE/OPMERKINGEN

Eenieder mag om informatie en toelichtingen verzoeken betreffende de door de vertaalafdeling geleverde diensten.

Het is tevens mogelijk om schriftelijke opmerkingen en klachten in te dienen. De Vertaalafdeling beantwoordt alle ondertekende brieven binnen een termijn van een maand.

MET WIE CONTACT OPNEMEN

Contactnummers vertalers:

 • +357 22801132
 • +357 22801133
 • +357 22801134
 • +357 22801193

Contactnummer van het hoofd van de afdeling: +357 22801131.

Press and Information Office (PIO)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.communications@pio.moi.gov.cy


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/04/2015

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Letland

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Lets


Het gerecht voorziet in het recht van de partijen in civiele of administratieve procedures die de proceduretaal niet kennen – met uitzondering van vertegenwoordigers van rechtspersonen – om met behulp van een tolk kennis te nemen van de stukken van de zaak en deel te nemen aan de procedure.

Personen die deelnemen aan de procedure, mogen ook onafhankelijk de vertalers en tolken kiezen die zij geschikt achten.

In strafprocedures mogen personen die over het recht van verdediging beschikken, slachtoffers en hun vertegenwoordigers, getuigen, specialisten, deskundigen, auditors en andere personen die worden uitgenodigd om officieel aan het proces deel te nemen, wanneer zij de officiële taal niet kennen, tijdens hun optreden in het proces een taal gebruiken die zij kennen en zich kosteloos door een tolk laten bijstaan. De ambtsdrager die het proces leidt, staat in voor het aanstellen van een tolk.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/04/2013

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Litouwen

Er bestaat geen databank van tolken en vertalers in Litouwen.


Een juridische vertaler vinden in Litouwen

In gerechtelijke procedures zorgt de rechtbank zelf voor eventuele vertalers/tolken.

Indien u zelf behoefte hebt aan een tolk of vertaler, kunt u terecht bij de volgende particuliere tolken- en vertaalbureaus:


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 18/02/2019

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Luxemburg

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Frans

Op deze pagina leest u hoe u in Luxemburg een juridische vertaler of tolk kunt vinden.


Een juridische vertaler of tolk vinden in Luxemburg

Het ministerie van Justitie houdt een gecombineerde, bijgewerkte lijst van beëdigde tolken en vertalers bij. Deze lijst kan worden geraadpleegd op de internetsite van het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie en bevat ook algemene inlichtingen.

Is de toegang tot de Luxemburgse vertalersdatabank kosteloos?

De toegang tot de Luxemburgse vertalersdatabank is kosteloos.

Links

Ministerie van Justitie


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 20/12/2018

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Hongarije

Hongarije beschikt niet over een centrale, elektronische databank met juridische vertalers en tolken.


Hoe kan ik een Hongaarse juridische vertaler of tolk vinden?

Alleen gekwalificeerde en gespecialiseerde vertalers of tolken mogen beroepshalve, of in het kader van een andere vorm van betaald werk, gespecialiseerde vertalingen of tolkdiensten aanbieden.

Onverminderd de hieronder vermelde uitzonderingen, kunnen gewaarmerkte vertalingen, de waarmerking van vertalingen en gewaarmerkte kopieën van documenten in vreemde talen worden afgegeven door het Hongaarse Bureau voor vertalingen en legalisering van vertalingen (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, hierna 'OFFI' genoemd).

Krachtens wet XLI van 1991 betreffende notarissen kunnen notarissen die het recht hebben documenten in een vreemde taal op te stellen, gewaarmerkte vertalingen in die taal maken van documenten die onder hun bevoegdheid vallen, en kunnen zij vertalingen van dergelijke documenten waarmerken. Notarissen waarmerken een vertaling van een origineel document door aan het einde van de vertaling een apostille toe te voegen.

Diplomatieke diensten, waaronder consulaire diensten, kunnen vertalingen maken, documenten in vreemde talen kopiëren en documenten waarmerken, conform het bepaalde in de wetgeving en internationale verdragen.

Gekwalificeerde gespecialiseerde vertalers en gespecialiseerde revisoren kunnen ook gewaarmerkte vertalingen maken van uittreksels uit het ondernemingsregister en beëdigde vertalingen in een van de officiële EU-talen (naar keuze van de onderneming) van ondernemingsdocumenten en –gegevens die bedoeld zijn voor opname in het ondernemingsregister.

Tolkdiensten voor de gerechten, de officieren van justitie en de rechtshandhavingsinstanties in Boedapest worden verricht door OFFI. OFFI moet ook tolkdiensten verrichten voor gerechten, officieren van justitie en rechtshandhavingsinstanties buiten Boedapest indien deze hierin niet zelf kunnen voorzien door middel van aanwijzing van een gekwalificeerde tolk of een andere geschikte persoon.

Link en contactgegevens

De link wordt in een nieuw venster geopend.Hongaars Bureau voor vertalingen en legalisering van vertalingen (OFFI)

Adres: 1062 Budapest, Bajza utca 52.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 06/04/2017

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Malta

Malta heeft geen formele gegevensbank van juridische tolken en vertalers.


Voor strafzaken is er voor de leden van de rechterlijke macht en gerechtelijke medewerkers een lijst van tolken/vertalers beschikbaar. Deze lijst wordt bijgehouden door de griffie van de Criminal Court. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures is de lijst onlangs opgenomen in de Court Services online: De link wordt in een nieuw venster geopend.http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Wanneer er tijdens strafprocedures een vertaler of tolk nodig is, wordt hij of zij door een vrederechter benoemd. Aan deze lijst kan evenwel voorbij worden gegaan door een vrederechter, die elke andere persoon kan benoemen die hij of zij geschikt acht om als tolk of vertaler op te treden. De naam van deze persoon wordt dan aan de lijst toegevoegd. Voor nadere informatie kunt u schrijven naar “The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta”.

In civiele zaken mogen de partijen zelf een vertaler of tolk benoemen, waarbij de kosten hiervan door de betreffende partij zelf worden gedragen. De administratie van de rechtbank is hier niet bij betrokken. De civiele rechtbanken kunnen echter gebruikmaken van de lijst die beschikbaar is voor de strafrechtbanken, en online beschikbaar voor het publiek zoals hierboven uiteengezet.

De lijst met vertalers en tolken van Malta is tevens opgenomen in het LECAM-systeem (Legal Case Management) van de rechtbanken, dat in het algemeen alleen bedoeld is voor gebruik door gerechtelijke medewerkers en uitoefenaars van juridische beroepen. Het algemene publiek kan het systeem echter voor civiele zaken raadplegen via computers op de griffies van de rechtbanken.

Toevoegingen aan de lijst met deskundigen worden gemaakt door functionarissen van de rechtbank die deze gegevensbank mogen bijhouden. De namen van de deskundigen in de lijst zijn ieder gekoppeld aan de rechtszaken in het kader waarvan zij hun professionele diensten hebben verleend.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 21/12/2016

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Nederland

Op deze pagina vindt u informatie over het inschrijven en verlengen van beëdigde tolken en vertalers in Nederland.


Wet beëdigde tolken en vertalers

In Nederland geldt de De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv). Deze wet regelt de wet- en regelgeving voor beëdigde tolken, personen die het gesproken woord mondeling weergeven in een andere taal, en voor beëdigde vertalers, personen die een geschreven tekst schriftelijk overzetten in een andere taal.

Tolken en vertalen is een vrij beroep. Dat betekent dat in principe iedereen, ongeacht opleiding of achtergrond, zich kan vestigen als zelfstandige tolk of vertaler. U hoeft in dat geval niet te zijn ingeschreven in het De link wordt in een nieuw venster geopend.Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Het Rbtv is een databank met gegevens van beëdigde tolken en vertalers in Nederland en wordt beheerd door het De link wordt in een nieuw venster geopend.Bureau beëdigde tolken en vertalers. Om aan de slag te kunnen gaan als beëdigde tolk of beëdigde vertaler dient u te zijn ingeschreven in het Rbtv.

Welke gegevens bevat het Nederlandse vertalersregister?

In het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna het register) zijn conform De link wordt in een nieuw venster geopend.artikel 2 Wtbv de volgende gegevens van iedere ingeschreven tolk of vertaler te zien:
a. de personalia;
b. de aanduiding of betrokkene tolk of vertaler is;
c. de bron- of doeltaal dan wel bron- of doeltalen waarin de tolk of vertaler zijn werkzaamheden verricht; en
d. de overige specifieke bekwaamheden waarvan de tolk of vertaler vermelding in het register wenselijk acht.

Wie is verantwoordelijk voor het vertalersregister?

De minister van Veiligheid en Justitie is eindverantwoordelijk voor het register, het Bureau beëdigde tolken en vertalers (Bureau btv) heeft echter de bevoegdheid gekregen om te beslissen over inschrijvingen in het register.

Is de toegang tot het Nederlandse vertalersregister kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Een juridische vertaler vinden in Nederland

In de gegevensbank kan worden gezocht op achternaam of talencombinatie(s).

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Nederlandse gegevensbank van vertalers


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/05/2016

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Oostenrijk

Deze pagina van de portal helpt u bij het vinden van een juridische vertaler of tolk in Oostenrijk.


Hoe kan ik een Oostenrijkse juridische vertaler of tolk vinden?

Het Oostenrijkse bondsministerie van Justitie houdt een lijst bij van beëdigde en gerechtelijk gecertificeerde tolken (lijst met gerechtstolken) waarin alleen personen worden opgenomen die aan bepaalde aan te tonen wettelijke voorwaarden voldoen (zoals met name toereikende deskundigheid).

Hiervoor is een De link wordt in een nieuw venster geopend.speciale website opgezet, die toegankelijk is via de homepage van het De link wordt in een nieuw venster geopend.ministerie van Justitie.

De website biedt sinds 2004 toegang tot:

 • een databank van vertalers en tolken, gerangschikt naar criterium;
 • juridische informatie over vertalers- en tolkdiensten.

Is de toegang tot de Oostenrijkse vertalersdatabank kosteloos?

De voor het publiek toegankelijke website is kosteloos te raadplegen.

Een juridische vertaler vinden in Oostenrijk

Via de De link wordt in een nieuw venster geopend.website kan naar vertalers en tolken worden gezocht aan de hand van de volgende, reeds voorgegeven criteria:

 • expertise (taal) en
 • geografisch rechtsgebied.

Voor specifieke zoekopdrachten staat een De link wordt in een nieuw venster geopend.zoekmachine ter beschikking waarmee alle teksten in de databank kunnen worden doorzocht. Het aantal resultaten kan desgewenst worden teruggebracht door te filteren op expertise (taal) en geografisch rechtsgebied.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Lijst met juridische vertalers/tolken


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 30/05/2018

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Polen

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Pools

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een Poolse juridische vertaler of tolk.


Welke gegevens bevat de Poolse databank van vertalers?

Polen beschikt over:

 • Een lijst van De link wordt in een nieuw venster geopend.beëdigde vertalers en tolken (tłumaczy przysięgłych), die eigendom is van het Poolse ministerie van Justitie
 • Een databank van vertalers en tolken, beheerd door de Poolse Vereniging van Tolken (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich)

Is de toegang tot de Poolse databank van vertalers kosteloos?

Ja, beide databanken zijn kosteloos te raadplegen.

Een juridische vertaler vinden in Polen

Databank van beëdigde vertalers

In de databank van beëdigde vertalers kunt u naar een vertaler of tolk zoeken op:

 • Achternaam
 • Soort vertaling
 • Stad
 • Taal

Databank van vertalers en tolken

In de databank van vertalers en tolken kunt u zoeken op:

 • Achternaam
 • Stad
 •  Taal
 • Specialisatie (tolken, literaire vertalingen, juridische vertalingen)

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 28/04/2015

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Portugal


Portugal heeft geen gegevensbank van juridische tolken of vertalers.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/01/2018

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Roemenië

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een juridische vertaler of tolk in Roemenië.


Hoe vindt u een beëdigde vertaler of tolk in Roemenië?

De De link wordt in een nieuw venster geopend.databank van beëdigde Roemeense tolken en vertalers is eigendom van, en wordt beheerd door het Roemeense ministerie van Justitie. Zij bevat informatie over vertalers en tolken die zijn erkend door het Roemeense ministerie van Justitie.

Deze erkende personen verlenen op verzoek vertaal- en vertolkingsdiensten aan:

 • de Hoge Raad voor de Magistratuur
 • het ministerie van Justitie
 • het Hof van Cassatie
 • het Openbaar Ministerie
 • het Landelijk Directoraat Corruptiebestrijding
 • de strafrechtelijke opsporingsinstanties
 • de rechtbanken
 • notarissen
 • advocaten en
 • deurwaarders.

Wet nr. 178/1997 regelt de erkenning en vergoedingen van tolken en vertalers die hun diensten verlenen aan opsporingsinstanties, rechtbanken, notarissen, advocaten, het ministerie van Justitie en de overige, hierboven genoemde instellingen.

De vertalersdatabank bevat informatie vanaf 2002.

Is de toegang tot de databank van Roemeense vertalers gratis?

De volgende informatie is vrij toegankelijk:

 • de naam van de erkende vertaler of tolk;
 • de taal of talen waarvoor de vertaler of tolk is beëdigd;
 • beëdigingsnummer;
 • telefoonnummer.

De databank bevat ook de volgende informatie die niet vrij toegankelijk is:

 • persoonlijk identiteitsnummer;
 • postadres.

Hoe werkt het zoeken van een Roemeense vertaler?

In de databank kan aan de hand van de volgende criteria worden gezocht:

 1. de naam van de erkende vertaler of tolk;
 2. de naam van het betreffende gerechtshof (ieder gerechtshof wordt aangeduid met de naam van de gemeente waar het is gevestigd). Aangezien er in Roemenië 15 gerechtshoven zijn, die elk een territoriale bevoegdheid hebben in rechtszaken met betrekking tot specifieke administratieve gebieden, kan dit zoekcriterium in de praktijk worden gebruikt om alle vertalers te identificeren binnen het geografische en administratieve gebied dat overeenkomt met de relatieve competentie van een specifieke rechtbank);
 3. taalcombinatie (als er een buitenlandse taal wordt weergegeven, is de andere taal altijd Roemeens);
 4. het beëdigingsnummer;
 5. de datum waarop de beëdiging is verlopen (deze zoekopdracht kan worden uitgevoerd door de term "Ordin" in te typen ("beschikking" in het Nederlands) - een rechtsinstrument dat door het ministerie van Justitie wordt gebruikt om de beëdiging van een vertaler op te schorten of in te trekken).

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 14/09/2015

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Slovenië

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Sloveens

Op deze pagina vindt u een overzicht van de Sloveense gegevensbank van vertalers en tolken.


Welke gegevens bevat het Sloveense vertalersregister?

Het ministerie van Justitie en Openbaar Bestuur onderhoudt een De link wordt in een nieuw venster geopend.register van beëdigde vertalers en tolken. Het Sloveense rechtssysteem maakt in het juridisch vakgebied geen onderscheid tussen tolken en vertalers. Alle beëdigde tolk-vertalers moeten zij zowel tolkdiensten als vertaaldiensten kunnen verrichten.

Is de toegang tot de gegevensbank van Sloveense vertalers kosteloos?

Ja, de toegang tot het Sloveense vertalersregister is kosteloos.

Hoe kan ik een juridisch vertaler vinden in Slovenië

U kunt op basis van de volgende zoekcriteria zoeken in de gegevensbank van De link wordt in een nieuw venster geopend.beëdigde vertalers en tolken:

 • naam;
 • taal;
 • postcode/stad.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Beëdigde vertalers en tolken


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/02/2018

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Slowakije

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Slowaaks

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de Slowaakse gegevensbanken van tolken en vertalers.


Welke gegevens bevat de gegevensbank van vertalers?

De gegevensbank van vertalers bevat de gegevens van 824 juridische vertalers en 901 gerechtstolken. De gegevens zijn echter uitsluitend in het Slowaaks beschikbaar. De link wordt in een nieuw venster geopend.De gegevensbank van vertalers wordt bijgehouden door het De link wordt in een nieuw venster geopend.Slowaaks ministerie van Justitie.

Is de toegang tot de gegevensbank van vertalers kosteloos?

Deze gegevensbank verschaft gratis toegang tot informatie over juridische vertalers en gerechtstolken.

Hoe vindt u een juridische vertaler in Slowakije?

Voor informatie over juridische vertalers kunt u terecht op een speciale pagina over vertalers op de website van het De link wordt in een nieuw venster geopend. Slowaaks ministerie van Justitie.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Ministerie van Justitie

De link wordt in een nieuw venster geopend.JASPI –juridische gegevensbank


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 18/03/2019

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Finland

Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Fins

Op deze pagina leest u hoe u een juridische vertaler of tolk in Finland kunt vinden.


Welke gegevens bevat de Finse vertalersdatabank?

De databank van het De link wordt in een nieuw venster geopend.Fins genootschap van vertalers en tolken verschaft informatie over vertalers en tolken.

Is de toegang tot de Finse vertalersdatabank kosteloos?

Ja, de databank van het Fins genootschap van vertalers en tolken is gratis toegankelijk.

Een juridische vertaler vinden in Finland

Het vertalersbestand kan worden doorzocht op de volgende criteria:

 • talencombinatie,
 • naam van de vertaler of tolk.

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.Website van het Fins genootschap van vertalers en tolken


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 22/05/2018

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Zweden

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Zweeds) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

In deze rubriek leest u hoe u in Zweden een bevoegde tolk of vertaler kunt vinden.


Wat is het Zweedse register van tolken en vertalers?

Het Zweedse register van bevoegde tolken en vertalers is in handen van het Zweedse Bureau voor juridische, financiële en administratieve diensten (Kammarkollegiet).

Het bevat een lijst van beëdigde tolken en vertalers die alleen bevoegd zijn om van of naar het Zweeds te vertalen.

Een persoon kan bevoegd zijn om te tolken of vertalen tussen het Zweeds en een aantal andere talen. Een bevoegde tolk kan ook bevoegd zijn om op een bepaald vakgebied als gerechtstolk en/of medisch tolk op te treden.

Is de toegang tot het Zweedse register van tolken en vertalers kosteloos?

Ja, er zijn geen kosten verbonden aan het raadplegen van het Zweeds register van bevoegde tolken en vertalers.

Hoe moet ik naar een bevoegde tolk of vertaler in Zweden zoeken?

Als u op zoek bent naar een tolk, kunt u op taal, een specifiek vakgebied, district (län) of achternaam zoeken. Voor vertalers kunt u zoeken op taal, achternaam of het nummer van de vertaler.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 04/03/2013

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Engeland en Wales

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Op deze pagina vindt u nuttige informatie over het vinden van een juridisch vertaler of tolk in Engeland en Wales.


Momenteel hebben Engeland en Wales geen centrale gegevensbank van tolken of vertalers. U kunt echter naar een tolk of vertaler zoeken in een aantal gedecentraliseerde registers en lijsten, bijvoorbeeld via:

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.National Register of Public Service Interpreters,
De link wordt in een nieuw venster geopend.Association of Police and Court Interpreters,
Institute of Translation and Interpreting,
De link wordt in een nieuw venster geopend.Richtsnoer over gerechtstolken van het ministerie van Justitie


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 13/06/2017

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Noord-Ierland

Op deze pagina leest u hoe u in Noord-Ierland een juridische vertaler of tolk kunt vinden


Noord-Ierland kent momenteel geen centrale databank van tolken en vertalers. U kunt echter de benodigde informatie zoeken in een aantal decentrale registers en lijsten, zoals:

Links

De link wordt in een nieuw venster geopend.National Register of Public Service Interpreters

De link wordt in een nieuw venster geopend.Association of Police and Court Interpreters

Institute of Translation and Interpreting


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 16/01/2019

Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Schotland


Schotland heeft momenteel niet één gecentraliseerde gegevensbank van tolken of vertalers. U kunt echter een aantal gedecentraliseerde registers en lijsten doorzoeken, zoals:

Indien u op zoek bent naar rechtshulp voor tolk- en vertaaldiensten, dan wordt u geadviseerd het register van SLAB (Schotse raad voor rechtshulp) te raadplegen.

Links

Scottish Legal Aid BoardDe link wordt in een nieuw venster geopend.National Register of Public Service Interpreters, De link wordt in een nieuw venster geopend.Association of Police and Court Interpreters, Institute of Translation and Interpreting


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 24/04/2019