Znajdź tłumacza przysięgłego

W razie potrzeby rozumienia lub bycia zrozumianym podczas rozprawy sądowej prowadzonej w innym państwie członkowskim lub potrzeby sporządzenia uwierzytelnionego tłumaczenia umowy lub innego dokumentu prawnego może zajść konieczność zwrócenia się do tłumacza ustnego lub tłumacza pisemnego specjalizującego się w tekstach prawnych.


Wprowadzenie

W obliczu rosnącej mobilności i migracji na terytorium Unii Europejskiej proporcjonalnie wzrasta też liczba wszelkiego rodzaju stosunków (handlowych, prawnych, na poziomie akademickim czy też osobistych) między obywatelami różnych narodowości, kultur i języków. Prowadzi to do różnych sytuacji, w których konieczne jest skorzystanie z usług tłumacza. Z uwagi na to, że liczne sytuacje wymagają usankcjonowania lub poświadczenia przez organy (zazwyczaj sąd lub inną instytucję prawną), często zachodzi potrzeba dokonania urzędowego tłumaczenia dokumentów sporządzonych pierwotnie w innym języku.

Celem tłumaczenia urzędowego jest poświadczenie faktów w postępowaniu administracyjnym lub sądowym czy sprawie sądowej, uznanie faktów prawnych, które zaistniały w obcym państwie oraz zastosowanie do obcokrajowców ich prawa ojczystego (prawo prywatne międzynarodowe).

Świadczenie usług w zakresie tłumaczenia urzędowego jest zorganizowane w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej w różny sposób, przy bardzo zróżnicowanych ramach zawodowych (niejednorodne systemy i praktyki). Na przykład w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii zawód ten nie jest regulowany. Z kolei w państwach, których system prawny wywodzi się z prawa rzymskiego, takich jak Hiszpania czy Grecja, zawód tłumacza przysięgłego podlega różnym zasadom dostępu i jest wykonywany na różnych warunkach odnoszących się do obowiązujących przepisów, opłat czy poświadczania.

Kim jest tłumacz pisemny tekstów prawnych?

W wyniku pracy tłumacza pisemnego powstaje pisemny dokument zawierający tłumaczenie tekstu z jednego języka na drugi. Tłumacz pisemny tekstów prawnych musi znać podstawowe zasady i terminologię nie tylko z dziedziny prawa, ale także z tej dziedziny, której dotyczy tekst. Tłumaczenie prawne stanowi oś komunikacji w kontekście wielojęzyczności, ponieważ umożliwia jednostkom, podmiotom gospodarczym i organom administracji komunikację ponad barierami językowymi i kulturowymi, w granicach jednego państwa i poza nimi. Tłumaczenie prawne wymaga znajomości terminologii specjalistycznej oraz konwencji językowych stosowanych w danych dokumentach. Dzięki tłumaczowi tekstów prawnych, będącemu członkiem zespołu prawnego i pozostającemu w stałym kontakcie z ekspertami z danej dziedziny prawa, możliwe będzie pełne zrozumienie każdej sprawy i niezbędnej terminologii prawnej. Znajomość systemu lub systemów prawnych oraz związanych z nimi postępowań daje mu możliwość udzielania wsparcia w kwestiach prawnych.

W czasie poszukiwań tłumacza tekstów prawnych należy zwrócić uwagę na profesjonalne standardy dotyczące kompetencji językowych, umiejętność tłumaczenia i znajomość systemów, postępowań, terminologii i konwencji językowych mających zastosowanie w poszczególnych przypadkach.

Kim jest tłumacz ustny tekstów prawnych?

Tłumacz ustny świadczy usługi tłumaczenia ustnego, stosując różne metody tłumaczenia z jednego języka na drugi (tłumaczenie symultaniczne, konsekutywne lub szeptane). Tłumacze ustni tekstów prawnych to specjaliści, którzy współpracują głównie z prawnikami w toku postępowań sądowych, co obejmuje na przykład rozprawy przed sądem, zeznania, przesłuchania, mediacje, arbitraż, spotkania z klientami itp. Ich wiedza ekspercka umożliwia komunikację z drugą stroną w sprawach o charakterze transgranicznym.

Tłumacz przysięgły

Tłumacze przysięgli są uprawnieni do tłumaczenia dokumentów urzędowych (aktów małżeństwa, świadectw szkolnych, dyplomów uniwersyteckich, pism procesowych, orzeczeń itp.) oraz do tłumaczenia ustnego w sądzie (np. wyjaśnień stron lub zeznań świadków), na posterunku policji (podczas przesłuchania, po zatrzymaniu) lub przed organami administracji (np. podczas kontroli celnych). Tłumacz przysięgły ma prawo do umieszczania na swoich tłumaczeniach urzędowej pieczęci poświadczającej tłumaczenie.

Tłumacze przysięgli powinni co do zasady mieć ukończone studia wyższe na kierunku filologicznym z danego języka oraz wykazywać się różnymi umiejętnościami w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego. Jednak wymagania w tej dziedzinie w poszczególnych państwach członkowskich różnią się między sobą.

Większość państw członkowskich UE posiada system selekcji i powoływania tłumaczy przysięgłych. Na ogół tłumacz przysięgły jest również uprawniony do wykonywania tłumaczenia ustnego w sądzie. Poszczególne państwa stosują różne nazwy urzędowe, by określić osobę wykonującą zawód tłumacza przysięgłego.

Jak znaleźć tłumacza pisemnego lub ustnego?

Obecnie tłumaczy tekstów prawnych można znaleźć za pomocą krajowych baz danych tłumaczy. Jednak nie wszystkie państwa członkowskie dysponują takimi bazami. Niekiedy łącze do oficjalnych lub półoficjalnych wykazów tłumaczy mających uprawnienia będzie znajdowało się na stronach internetowych ministerstwa sprawiedliwości lub sądów drugiej instancji.

W sprawach karnych zgodnie z Link otworzy się w nowym oknie dyrektywą 2010/64/UE państwa członkowskie zostały zobowiązane do podjęcia starań mających na celu ustanowienie takiego rejestru do 27 października 2013 r., czyli do końca okresu przewidzianego na dokonanie transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Na podstawie tej dyrektywy państwa członkowskie są zobowiązane wprowadzić procedurę lub mechanizm służący stwierdzeniu, czy podejrzany lub oskarżony potrzebuje pomocy tłumacza ustnego i pisemnego oraz niezwłocznie zapewnić tym osobom możliwość skorzystania z usług tłumacza ustnego. W odniesieniu do dokumentów, które są niezbędne w celu zagwarantowania realizacji prawa do obrony, należy zapewnić tłumaczenie pisemne, natomiast w wyjątkowych przypadkach możliwe jest zapewnienie tłumaczenia ustnego lub ustnego streszczenia treści wspomnianych niezbędnych dokumentów, pod warunkiem że pozostaje to bez uszczerbku dla rzetelności postępowania. Państwa członkowskie ponoszą koszty tłumaczenia, niezależnie od wyniku postępowania.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na takie tematy jak:

 • podmiot prowadzący odpowiednią krajową bazę danych,
 • zasady korzystania z usług tłumaczy,
 • geograficzny obszar działalności tłumaczy,
 • wykształcenie/kwalifikacje tłumaczy pisemnych i ustnych,
 • koszty,
 • systemy ubezpieczeń i istnienie procedur dotyczących skarg,

należy wybrać jedną z flag umieszczonych po prawej stronie.


Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Ostatnia aktualizacja: 24/01/2019

Znajdź tłumacza przysięgłego - Belgia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niderlandzki

W niniejszej części znajdują się informacje dotyczące wyszukiwania za pomocą oficjalnej strony internetowej tłumacza ustnego,  lub, w razie potrzeby tłumacza pisemnego, z których usług można korzystać w ramach postępowania sądowego.


Jak znaleźć tłumacza w Belgii?

W chwili obecnej nie istnieje oficjalna centralna baza tłumaczy w Belgii. Istnieją jednak wykazy tłumaczy przysięgłych, prowadzone przez Link otworzy się w nowym okniekancelarie różnych sądów.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieService Public Fédéral Justice (Link otworzy się w nowym oknieFederalna Służba Wymiaru Sprawiedliwości)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 27/04/2015

Znajdź tłumacza przysięgłego - Bułgaria

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: bułgarski

W Bułgarii nie istnieje baza danych tłumaczy pisemnych i ustnych.


Obecnie brak jest stałej elektronicznej bazy danych sądowych tłumaczy ustnych. Jednak tłumacze ustni mogą uczestniczyć w postępowaniu sądowym jako biegli. Status biegłych określono w zarządzeniu nr 1 z 16 stycznia 2008 r. dotyczącym rejestracji, kwalifikacji i wynagradzania biegłych (wydanym przez Najwyższą Radę Sądownictwa, opublikowanym w SG 11/5 lutego 2008 r.). W każdym sądzie znajduje się wykaz osób, które mogą uczestniczyć w postępowaniu sądowym jako biegli (w tym tłumacze ustni i pisemni).

Wnioski o włączenie do wykazów biegłych innych ekspertów (także tłumaczy ustnych i pisemnych) mogą składać:

 • ministerstwa
 • wydziały
 • instytucje
 • gminy
 • organizacje zawodowe i inne, oraz
 • instytucje naukowe.

Wnioski można kierować do prezesa danego sądu okręgowego lub administracyjnego.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 17/12/2018

Znajdź tłumacza przysięgłego - Czechy

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Republice Czeskiej.


Co zawiera czeska baza biegłych i tłumaczy?

W czeskiej bazie biegłych i tłumaczy można wyszukiwać osoby widniejące w wykazie jako biegli i tłumacze – tj. osoby upoważnione do prowadzenia działalności w charakterze biegłego lub tłumacza. Wykazy biegłych i tłumaczy są prowadzone przez poszczególne sądy okręgowe i składają się z dwóch części: jednej dotyczącej biegłych i drugiej dotyczącej tłumaczy. Każdy tłumacz widniejący w wykazie biegłych i tłumaczy jest upoważniony do wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych w odpowiednim języku zaznaczonym w wykazie.

Link otworzy się w nowym oknieCzeską bazę biegłych i tłumaczy utrzymuje i prowadzi Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. Za prawidłowość zamieszczonych w niej danych odpowiadają jednak właściwe sądy okręgowe.

Czy dostęp do czeskiej bazy biegłych i tłumaczy jest bezpłatny?

Dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Jak szukać tłumacza sądowego w czeskiej bazie biegłych i tłumaczy?

Dane kontaktowe (lub inne) biegłego lub tłumacza można wyszukiwać online przy użyciu udostępnionej prostej wyszukiwarki internetowej. Tłumaczy można wyszukiwać według języków, na które posiadają uprawnienia, według obszaru właściwości miejscowej sądu okręgowego, do którego jest przypisane ich miejsce zamieszkania, lub po imieniu i nazwisku.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 09/07/2019

Znajdź tłumacza przysięgłego - Dania


Dania nie prowadzi publicznie dostępnej bazy tłumaczy.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 27/10/2017

Znajdź tłumacza przysięgłego - Niemcy

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Niemczech.


Jak znaleźć tłumacza przysięgłego (pisemnego lub ustnego) w Niemczech?

Standardowa niemiecka baza danych zawiera wykaz wszystkich tłumaczy przysięgłych, zaprzysiężonych, posiadających odpowiednie uprawnienia i czynnych zawodowo, we wszystkich krajach związkowych (Länder) Niemiec.

Każdy kraj związkowy ustala kryteria dla tłumaczy, którzy mają zostać zaprzysiężeni, otrzymać uprawnienia lub pracować w służbie publicznej, tak więc każdy kraj związkowy ma pod tym względem swoje specjalne wymogi.

Czy dostęp do niemieckiej bazy danych tłumaczy jest bezpłatny?

Tak.

W jaki sposób szukać tłumacza przysięgłego (pisemnego lub ustnego) w Niemczech?

Przy wyszukiwaniu konkretnych tłumaczy można posłużyć się następującymi kryteriami: nazwisko, kod pocztowy/miejscowość, język. Jeśli wybiorą państwo jedną z pozycji na liście trafień, na stronie wyświetlą się dalsze kryteria (np. język tłumaczenia pisemnego lub ustnego i dane adresowe).

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych ustnych tłumaczy przysięgłych (justiz-dolmetscher.de)

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych pisemnych tłumaczy przysięgłych (justiz-uebersetzer.de)

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych ustnych tłumaczy sądowych (gerichts-dolmetscher.de)

Link otworzy się w nowym oknieBaza danych pisemnych tłumaczy sądowych (gerichts-uebersetzer.de)

Link otworzy się w nowym okniePortal ustnych tłumaczy sądowych (gerichtsdolmetscherverzeichnis.de)

Link otworzy się w nowym okniePortal pisemnych tłumaczy sądowych (gerichts-uebersetzer.de)


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 29/08/2019

Znajdź tłumacza przysięgłego - Estonia

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Estonii.


Jak znaleźć tłumacza sądowego w Estonii

Link otworzy się w nowym oknieEstoński rejestr tłumaczy przysięgłych zawiera informacje na temat tłumaczy przysięgłych oraz ich dane kontaktowe.

Rejestr prowadzi estońskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Czy dostęp do estońskiego rejestru tłumaczy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do rejestru jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego?

Nie istnieje szczególny sposób wyszukiwania tłumaczy. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się lista języków, z których wykonywane są tłumaczenia. Po wyborze języka uzyskuje się dostęp do imion i nazwisk oraz danych kontaktowych tłumaczy posiadających kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń z wybranego języka i na ten język.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 13/08/2019

Znajdź tłumacza przysięgłego - Irlandia


Irlandia nie posiada bazy tłumaczy sądowych.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/11/2018

Znajdź tłumacza przysięgłego - Grecja

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: duńskigrecki

Grecja nie posiada strony internetowej zawierającej listę tłumaczy sądowych. Obecnie trwa opracowywanie greckich baz danych w postaci cyfrowej oraz ich elektronicznego interfejsu.


W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Grecji

Tłumaczenie ustne i pisemne przed greckimi sądami jest regulowane przepisami art. 233–238 greckiego kodeksu postępowania karnego. Tłumaczy pisemnych i ustnych powołuje właściwy sąd z odpowiedniego wykazu, który jest sporządzany co roku przez sąd pierwszej instancji i zatwierdzany przez sąd apelacyjny. W wyjątkowo pilnych przypadkach powołuje się tłumaczy ustnych, którzy nie figurują we wspomnianym wykazie.

W przypadku postępowania cywilnego art. 252 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że jeżeli świadek, biegły lub strona nie posługuje się językiem greckim, sąd powołuje tłumacza ustnego. Podobny przepis znajduje się w art. 137 kodeksu postępowania administracyjnego.

Należy również zauważyć, że w Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwie Spraw Zagranicznych działa Służba Tłumaczeniowa, która, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiada za sporządzanie urzędowych tłumaczeń dokumentów publicznych i prywatnych.

Zagraniczne dokumenty publiczne tłumaczy się jedynie w sytuacji, gdy są opatrzone apostille; są to dokumenty z państw będących stronami konwencji haskiej z 1961 r., ratyfikowanej w Grecji ustawą nr 1497/1984 (grecki Dziennik Urzędowy, seria I, nr 188). Wszystkie inne zagraniczne dokumenty muszą być poświadczone przez grecką placówkę konsularną w państwie pochodzenia dokumentu lub przez placówkę konsularną danego państwa w Grecji.

Tłumaczenie jest odpłatne. Koszt tłumaczeń określa wiceminister spraw zagranicznych.

Oprócz tego, zgodnie z ustawą o zawodzie adwokata (art. 36 ustawy nr 4194/2013, grecki Dziennik Urzędowy, seria I, nr 208), czynności adwokata obejmują tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym oraz tłumaczenie dokumentów w języku greckim na dowolny język obcy. Tłumaczenie takie wywołuje pełne skutki prawne przed każdym sądem lub innym organem, o ile została doń dołączona uwierzytelniona kopia tłumaczonego dokumentu, a adwokat zaświadczy, że posiada odpowiednią znajomość języka, z którego i na który dokonał przekładu.

Czy dostęp do bazy danych tłumaczy jest bezpłatny?

W Grecji nie prowadzi się scentralizowanej bazy danych tłumaczy pisemnych lub ustnych specjalizujących się w tłumaczeniach prawniczych.

Istnieje jednak baza danych, w której figurują członkowie Link otworzy się w nowym oknieOgólnogreckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, którzy są tłumaczami zawodowymi, należącymi do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy (International Federation of Translators, FIT), przy czym niektórzy z nich wykonują również tłumaczenia ustne. W bazie tej użytkownicy mogą wyszukać tłumacza ustnego lub pisemnego według języka i regionu.

Oprócz tego w bazie danych Link otworzy się w nowym oknieOgólnogreckiego Stowarzyszenia Tłumaczy Zawodowych – Absolwentów Uniwersytetu Jońskiego można znaleźć dane zawodowych tłumaczy (członków FIT) z poszczególnych regionów Grecji. Członkowie tego stowarzyszenia specjalizują się w dwóch z trzech języków: angielskim, francuskim lub niemieckim (Stowarzyszenie udziela informacji na temat specjalizacji językowych członków swoich członków).

Jak wyszukać tłumacza sądowego w Grecji?

Zobacz wyżej

Powiązane strony


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 03/07/2019

Znajdź tłumacza przysięgłego - Hiszpania

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: hiszpański

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza ustnego lub pisemnego w Hiszpanii.


Jak znaleźć tłumacza ustnego lub tłumacza pisemnego tekstów prawnych w Hiszpanii?

W Hiszpanii nie ma wyczerpujących regulacji dotyczących ustnych i pisemnych tłumaczy przysięgłych.

Art. 231 ust. 5 ustawy organicznej o władzy sądowniczej przewiduje, że „w postępowaniu ustnym sędzia lub sąd może wyznaczyć jako tłumacza każdą osobę znającą dany język, po wcześniejszym złożeniu przez nią przysięgi bądź zobowiązania dokonania wiernego przekładu”.

Art. 440 hiszpańskiego kodeksu postępowania karnego przewiduje prawo do skorzystania z pomocy tłumacza ustnego, a art. 441 stanowi, że „tłumacza ustnego wybiera się spośród osób wykwalifikowanych, jeżeli można znaleźć takie osoby w danej miejscowości”. Jeżeli jest to niemożliwe, jako tłumacza wyznacza się nauczyciela danego języka. W przypadku gdy nie ma takiego nauczyciela, wybiera się każdą osobę, która posługuje się danym językiem”.

Art. 762 ust. 8 kodeksu postępowania karnego stanowi, że „jeżeli oskarżeni lub świadkowie nie mówią po hiszpańsku bądź nie rozumieją tego języka, postępuje się zgodnie z przepisami art. 398, 440 i 441. Nie jest konieczne, by tłumacz ustny miał formalne kwalifikacje”.

Co do zasady, w sprawach cywilnych i karnych, w których przyznano pomoc prawną, Ministerstwo Sprawiedliwości (lub wspólnoty autonomiczne z kompetencjami w sprawach wymiaru sprawiedliwości) pokrywa koszty usług tłumacza pisemnego lub ustnego, podczas gdy w sprawach cywilnych, w których nie przyznano pomocy prawnej, to powód pokrywa koszty tych usług. Z usług tłumaczy ustnych korzysta się również w pewnych postępowaniach z zakresu prawa administracyjnego, dotyczących na przykład wniosków o azyl.

Aby zostać pisemnym lub ustnym tłumaczem przysięgłym, należy zdać egzamin organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tłumacze przysięgli są uprawnieni do sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Czy dostęp do bazy danych tłumaczy jest bezpłatny w Hiszpanii?

W Hiszpanii nie prowadzi się bazy danych tłumaczy ustnych i pisemnych.

Jak znaleźć tłumacza tekstów prawnych w Hiszpanii?

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy publikuje jednak listę osób, które zdały egzamin na tłumacza przysięgłego.

Dostęp do listy jest bezpłatny, a na liście znajduje się alfabetyczny wykaz języków i tłumaczy przysięgłych danych języków.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieLISTA TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2019

Znajdź tłumacza przysięgłego - Francja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej francuski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej sekcji przedstawiono informacje na temat wyszukiwania tłumacza ustnego, z którego usług można skorzystać w trakcie postępowania sądowego, lub tłumacza pisemnego za pośrednictwem oficjalnej strony, jeśli taka istnieje.


Jak znaleźć tłumacza pisemnego we Francji

Dział dokumentacji i badań w Link otworzy się w nowym oknieSądzie Kasacyjnym zamieszcza na swojej stronie internetowej:

 • listę Link otworzy się w nowym okniebiegłych zatwierdzonych przez Sąd Kasacyjny w formacie PDF. Można znaleźć tam również linki do stron internetowych niektórych sądów apelacyjnych. Listę biegłych zatwierdzonych przez Sąd Kasacyjny sporządza każdego roku kancelaria Sądu Kasacyjnego.
 • Link otworzy się w nowym oknielisty biegłych sądowych sporządzane przez każdy sąd apelacyjny, które obejmują w szczególności biegłych wpisanych na listę w rubrykach „tłumaczenia pisemne” i „tłumaczenia ustne”. Listy biegłych sądowych sporządzane przez sądy apelacyjne są aktualizowane przez te sądy i przekazywane Sądowi Kasacyjnemu z różną częstotliwością.

Sąd Kasacyjny nie dysponuje odrębną bazą danych wszystkich tłumaczy ustnych i pisemnych.

Listy zawierające imiona i nazwiska, dane kontaktowe, rok urodzenia i specjalizację biegłego są dostępne dla 35 sądów apelacyjnych.

Czy wyszukiwanie tłumacza pisemnego lub ustnego jest płatne?

Nie, strony są dostępne bez ograniczeń.

Kontekst/historia rejestrów tłumaczy we Francji

Historia

Pierwsze listy biegłych wprowadzono oficjalnie do francuskiego systemu sądowego w sprawach karnych ustawą z dnia 30 listopada 1892 r.

Jednocześnie istniały nieoficjalne listy specjalistów najczęściej powoływanych w charakterze biegłych w sprawach cywilnych.

Ustawa nr 71-498 z dnia 29 czerwca 1971 r. i dekret nr 74-1184 z dnia 31 grudnia 1974 r. wprowadziły dla sądów powszechnych jedną listę w zakresie spraw cywilnych i karnych w każdym sądzie apelacyjnym, obejmującą biegłych w podziale na specjalizacje. Lista ta była uzupełniana i zmieniana każdego roku. Wpis należało po roku odnowić, ale w praktyce przedłużano go automatycznie w odniesieniu do biegłych, co do których nie pojawiły się poważniejsze zastrzeżenia. Ustanowiono również krajową listę biegłych sporządzoną przez kancelarię Sądu Kasacyjnego (Bureau de la Cour de cassation), która funkcjonowała na podobnych warunkach.

Warunki włączenia

Procedura wpisywania na listę biegłych sądowych została znacząco zmodyfikowana ustawą nr°2004-130 z dnia 11 lutego 2004 r. i dekretem nr 2004-1463 z dnia 23 grudnia 2004 r. Wnioski o wpis na listę prowadzoną przez sąd apelacyjny kieruje się do prokuratora Republiki przy sądzie wielkiej instancji (tribunal de grande instance), który je rozpoznaje, a następnie – kieruje je do prokuratora generalnego, który z kolei przekazuje je pierwszemu prezesowi sądu apelacyjnego.

Listy są sporządzane każdego roku przez zgromadzenie ogólne sędziów (magistrats du siège) sądu apelacyjnego.

Wstępny wpis na listy sądów apelacyjnych jest formą okresu próbnego trwającego trzy lata, z upływem których ocenia się doświadczenie zainteresowanego oraz zakres zdobytej przezeń wiedzy prawniczej, niezbędnej do wykonywania zadań, z myślą o ewentualnym ponownym wpisie po przedstawieniu kandydatury na nowo. Biegły jest następnie wpisywany na listę na okres pięciu lat, na podstawie ponownej oceny akt kandydata oraz opinii wydanej przez komisję złożoną z biegłych i sędziów (magistrats).

Dekret nr 2012-1451 z dnia 24 grudnia 2012 r. wskazał kryteria wpisu na listę. Wnioski rozpatruje się pod kątem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydatów, w tym kompetencji nabytych w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Francja, a także wyrażonego przez tych kandydatów zainteresowania współpracą ze służbą publiczną wymiaru sprawiedliwości. Uwzględnia się także potrzeby wymiaru sprawiedliwości.

Tylko biegli, którzy znajdują się na liście sądu apelacyjnego od pięciu lat mogą zostać wpisani na listę krajową. Jeśli chodzi o procedurę wpisu i ponownego wpisu na listę krajową, prokurator generalny przy Sądzie Kasacyjnym przyjmuje wnioski i zasięga opinii pierwszego prezesa i prokuratora generalnego przy sądzie apelacyjnym, w którym zainteresowany jest wpisany na listę. Kancelaria Sądu Kasacyjnego sporządza następnie listę krajową bez konieczności zwoływania posiedzenia prokuratorów.

Nazewnictwo rubryk na listach biegłych

Rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2005 r. ustanowiono w odniesieniu do całego terytorium Francji ujednolicone nazewnictwo rubryk na listach biegłych. Lista jest podzielona na działy (o charakterze gospodarczym na przykład: rolnictwo, służba zdrowia, przemysł itp.), rubryki (odpowiadające poszczególnym dyscyplinom, takim jak: medycyna czy chirurgia) i specjalności (bardziej szczegółowe, takie jak: alergologia, chirurgia przewodu pokarmowego itp.). Istnieje dziedzina „tłumaczenie ustne – tłumaczenie pisemne”, zawierająca rubrykę „tłumaczenie pisemne”, podzieloną na specjalizacje według kategorii językowych (języki romańskie, języki germańskie, języki słowiańskie itp.). Specjalizacje mają tym samym dostatecznie szerokie nazwy, by zawrzeć wszystkie języki mówione i pisane.

W kontekście opracowania nowego ujednoliconego nazewnictwa specjalizacji biegłych tłumacze pisemni i tłumacze ustni są nadal umieszczani na listach biegłych sądowych prawa powszechnego, wpisuje się ich jednak do oddzielnej rubryki. O ile bowiem podstawową działalnością tych podmiotów nie jest sporządzanie ekspertyz w ścisłym tego słowa znaczeniu, są one, podobnie jak biegli sądowi, okazjonalnymi współpracownikami publicznej służby wymiaru sprawiedliwości i mogą, w stosownych przypadkach, zostać wyznaczone jako specjaliści, zgodnie z art. 232 nowego kodeksu postępowania cywilnego, do przeprowadzenia, na wniosek sądów, dowodu, a w szczególności przygotowania opinii.

W odniesieniu do powyższych rozważań nie uznano za stosowne, aby w trakcie reformy z 2004 r. tłumacze ustni i pisemni zostali objęci szczególną procedurą wpisu na odrębne listy.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/09/2013

Znajdź tłumacza przysięgłego - Włochy


We Włoszech nie istnieje krajowa baza tłumaczy. Włoskie organy władzy sądowniczej mają zatem swobodę wyboru tłumaczy według własnego uznania.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/06/2018

Znajdź tłumacza przysięgłego - Cypr

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Tłumaczenia są wykonywane przez tłumaczy zewnętrznych wpisanych na listę Link otworzy się w nowym oknieBiura Prasowo-Informacyjnego (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) i uwierzytelniane przez tłumaczy przysięgłych.

Link otworzy się w nowym oknieBiuro Prasowo-Informacyjne (BPI) jest departamentem Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Spraw Wewnętrznych (Υπουργείο Εσωτερικών). Zadaniem BPI jest regularne przekazywanie międzynarodowym mediom i obywatelom Cypru obiektywnych informacji dotyczących spraw związanych z Cyprem i kwestią cypryjską, z wykorzystaniem wszelkich nowych form technologii informacyjnych, w celu skutecznego informowania o rządzie i jego pracach oraz przekazywania obywatelom wyczerpujących informacji na temat zagadnień dotyczących integracji Cypru z Unią Europejską. BPI jest także odpowiedzialne za przygotowanie materiałów informacyjnych, takich jak ulotki, filmy i płyty CD.

Niektóre wydziały BPI świadczą usługi bezpośrednio na rzecz obywateli. Jednym z nich jest Link otworzy się w nowym oknieWydział Tłumaczeń (Κλάδος Μεταφράσεων).


WYDZIAŁ TŁUMACZEŃ

Link otworzy się w nowym oknieWydział Tłumaczeń BPI świadczy usługi w zakresie tłumaczeń od 1990 r., kiedy to został utworzony na mocy decyzji Rady Ministrów w celu zaspokojenia popytu na tłumaczenia, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

Pracownicy wydziału wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, bez uprzedzeń i dyskryminacji, i dokładają wszelkich starań, by świadczyć usługi bezzwłocznie.

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE

Wydział Tłumaczeń zajmuje się tłumaczeniami dokumentów/tekstów wymagających zazwyczaj urzędowego uwierzytelnienia. Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są w następujących językach:

 • greckim;
 • angielskim;
 • francuskim;
 • rosyjskim;
 • niemieckim;
 • włoskim;
 • arabskim;
 • polskim;
 • rumuńskim;
 • serbskim;
 • bułgarskim;
 • węgierskim;
 • niderlandzkim;
 • hiszpańskim;
 • chińskim;
 • szwedzkim;
 • czeskim;
 • słowackim;
 • tureckim;
 • portugalskim;
 • japońskim;
 • ormiańskim;
 • ukraińskim;
 • albańskim;
 • gruzińskim; oraz
 • perskim.

Tłumaczenia są wykonywane przez tłumaczy zewnętrznych wpisanych na listę Link otworzy się w nowym oknieBiura Prasowo-Informacyjnego i uwierzytelniane przez tłumaczy przysięgłych.

Dokumenty wymagające tłumaczenia dzielą się na dwie kategorie, dla których obowiązują różne ceny. Dokumenty kategorii Α to proste (niespecjalistyczne) teksty, zaś dokumenty kategorii B to teksty specjalistyczne.

Więcej informacji na temat cen tłumaczeń uwierzytelnionych, terminów przyjęcia i wykonania tłumaczenia, godzin pracy biura itp. dostępne są na stronie zawierającej Link otworzy się w nowym oknieinformacje na temat tłumaczy przysięgłych.

INFORMACJE/UWAGI

Obywatele są uprawnieni do żądania informacji i wyjaśnień dotyczących usług świadczonych przez Wydział Tłumaczeń.

Mogą także składać uwagi lub skargi na piśmie. Wydział Tłumaczeń udziela odpowiedzi na wszystkie opatrzone podpisem listy w ciągu miesiąca.

KONTAKT

Numery telefonów kontaktowych tłumaczy:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Numer telefonu kontaktowego dyrektora wydziału: +357 22801131.

Biuro Prasowo-Informacyjne (BPI)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

e-mail: Link otworzy się w nowym okniecommunications@pio.moi.gov.cy


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 30/04/2015

Znajdź tłumacza przysięgłego - Łotwa

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: łotewski


Sąd gwarantuje stronom postępowania cywilnego lub administracyjnego, które nie władają językiem postępowania – z wyjątkiem przedstawicieli osób prawnych – prawo do zapoznania się z aktami sprawy i do uczestnictwa w postępowaniu w obecności tłumacza ustnego.

Uczestnicy postępowania mogą również skorzystać według swojego uznania z wybranych przez siebie tłumaczy pisemnych i ustnych.

W postępowaniu karnym osoby mające prawo do obrony, pokrzywdzeni i ich przedstawiciele, świadkowie, specjaliści, biegli, rewidenci i inne osoby wezwane do stawienia się przez funkcjonariusza publicznego prowadzącego postępowanie, o ile nie władają językiem urzędowym państwa, są uprawnione w toku postępowania do stosowania języka, który znają i skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza ustnego. Usługi tłumacza ustnego są zapewniane przez funkcjonariusza publicznego prowadzącego postępowanie.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 22/04/2013

Znajdź tłumacza przysięgłego - Litwa

Na Litwie nie ma bazy tłumaczy.


Jak znaleźć tłumacza sądowego na Litwie

W postępowaniach sądowych tłumacza zapewnia sąd.

Prywatnych tłumaczy na potrzeby osobiste można znaleźć za pośrednictwem następujących stron:


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/02/2019

Znajdź tłumacza przysięgłego - Luksemburg

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: francuski

Niniejsza część portalu umożliwia znalezienie tłumacza sądowego w Luksemburgu.


Jak znaleźć tłumacza sądowego w Luksemburgu?

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia aktualną listę pisemnych i ustnych tłumaczy przysięgłych. Lista znajduje się na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwa Sprawiedliwości i zawiera też informacje ogólne.

Czy dostęp do luksemburskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Dostęp do luksemburskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 20/12/2018

Znajdź tłumacza przysięgłego - Węgry

Węgry nie posiadają centralnej elektronicznej bazy tłumaczy sądowych.


Jak znaleźć na Węgrzech tłumacza specjalizującego się w tekstach prawniczych lub tłumacza sądowego?

Specjalistyczne usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych lub ustnych mogą świadczyć wyłącznie odpowiednio wykwalifikowani tłumacze, zarówno w ramach stosunku pracy jak i w ramach działalności zarobkowej prowadzonej w innym charakterze.

Z zastrzeżeniem wyjątków opisanych poniżej, sporządzaniem tłumaczeń uwierzytelnionych oraz poświadczaniem zgodności z oryginałem kopii dokumentów sporządzonych w językach obcych zajmuje się Krajowe Biuro Tłumaczeń i Uwierzytelniania Tłumaczeń (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt, OFFI).

Zgodnie z ustawą nr XLI z 1991 r. o notariuszach (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény), notariusze, którzy są upoważnieni do sporządzania dokumentów w języku obcym, mogą wykonywać poświadczone tłumaczenia dokumentów w sprawach należących do zakresu kompetencji notariuszy, a także mogą uwierzytelniać tłumaczenia w danym języku. Poświadczenie tłumaczenia oryginalnego dokumentu przez notariusza odbywa się w drodze umieszczenia klauzuli uwierzytelniającej na końcu tłumaczonego tekstu.

Na podstawie przepisów prawa i postanowień umów międzynarodowych, misje dyplomatyczne, w tym wydziały konsularne, mogą dokonywać tłumaczeń, wykonywać kopie dokumentów sporządzonych w językach obcych oraz poświadczać ich zgodność z oryginałem.

Wyspecjalizowani tłumacze i korektorzy posiadający odpowiednie kwalifikacje mogą także sporządzać tłumaczenia uwierzytelnione odpisów z rejestru działalności gospodarczej, a także informacji, które mają zostać wpisane do rejestru działalności gospodarczej, na dowolny język urzędowy UE (wybrany przez spółkę zlecającą tłumaczenie).

Krajowe Biuro Tłumaczeń i Uwierzytelniania Tłumaczeń (OFFI) zapewnia tłumaczenie ustne w sądach, urzędach prokuratury oraz organach ścigania zlokalizowanych w Budapeszcie. OFFI jest również zobowiązane zapewnić tłumaczenie ustne dla sądów, urzędów prokuratury oraz organów ścigania mających siedzibę poza Budapesztem, jeżeli nie są one w stanie samodzielnie zorganizować obsługi w zakresie tłumaczeń ustnych poprzez zatrudnienie wykwalifikowanego tłumacza ustnego lub innej odpowiedniej osoby.

Łącze do strony internetowej i dane kontaktowe

Link otworzy się w nowym oknieKrajowe Biuro Tłumaczeń i Uwierzytelniania Tłumaczeń (OFFI)

Adres: 1062 Budapest, Bajza utca 52.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 06/04/2017

Znajdź tłumacza przysięgłego - Malta

Malta nie posiada formalnej bazy tłumaczy sądowych.


W sprawach karnych istnieje wykaz tłumaczy ustnych/pisemnych, z którego korzystają pracownicy wymiaru sprawiedliwości. Wykaz prowadzi i administruje nim sekretariat sądu karnego (ang. Criminal Court Registry). W ramach przygotowań do wejścia w życie dyrektywy w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym do usług sądowych dostępnych online na stronie internetowej dodano niniejszy wykaz: Link otworzy się w nowym okniehttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts.Jeżeli podczas postępowania karnego potrzebny jest tłumacz ustny lub pisemny, wyznacza go sędzia pokoju (ang. magistrate). Mimo istnienia wyżej wymienionego wykazu sędzia pokoju może z niego nie skorzystać i wyznaczyć na tłumacza ustnego lub pisemnego jakąkolwiek inną osobę, którą uzna za odpowiednią. Imię i nazwisko osoby wyznaczonej w ten sposób zostałoby następnie dodane do wykazu. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zwrócić się na piśmie do sekretarza sądu karnego („Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta”).

W sprawach cywilnych strony mogą wyznaczyć tłumacza ustnego lub pisemnego według własnego uznania, a koszty tłumaczenia ponosi strona, która potrzebuje tego rodzaju usług. Administracja sądowa nie bierze udziału w wyznaczaniu tłumacza. Sądy cywilne mogą jednak korzystać z wykazu dostępnego dla sądów karnych, który – jak wspomniano powyżej – jest powszechnie dostępny za pośrednictwem internetu.

Wykaz maltańskich tłumaczy ustnych i pisemnych jest także częścią informatycznego systemu zarządzania sprawami sądowymi (LECAM) przeznaczonego zasadniczo do wyłącznego użytku przez pracowników sądów i przedstawicieli zawodów prawniczych. Ogół społeczeństwa może mieć jednak dostęp do systemu LECAM w kwestiach dotyczących spraw cywilnych przy użyciu komputerów w sekretariatach sądów.

Wykaz biegłych jest uzupełniany przez urzędników sądowych upoważnionych do prowadzenia tej bazy danych. Wpisy dotyczące poszczególnych biegłych są powiązane ze sprawami sądowymi, do których zostali wyznaczeni w celu świadczenia specjalistycznych usług.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/12/2016

Znajdź tłumacza przysięgłego - Niderlandy

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono krótki opis niderlandzkiej bazy tłumaczy.


Co znajduje się w niderlandzkim rejestrze tłumaczy?

Link otworzy się w nowym oknieRejestr tłumaczy w Niderlandach jest bazą danych zawierającą informacje dotyczące pisemnych i ustnych tłumaczy przysięgłych.

Rejestr utrzymuje i prowadzi biuro ds. tłumaczy przysięgłych.

Czy dostęp do niderlandzkiego rejestru tłumaczy jest bezpłatny?

Tak, dostęp jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Niderlandach

Bazę danych można przeszukiwać według imienia i nazwiska lub kombinacji językowej.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknierejestr tłumaczy w Niderlandach


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 29/11/2012

Znajdź tłumacza przysięgłego - Austria

W niniejszej części portalu przedstawiono informacje umożliwiające znalezienie tłumacza sądowego w Austrii.


Jak znaleźć tłumacza sądowego w Austrii?

Austriackiego Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi wykaz (Gerichstdolmetscherliste) ustnych tłumaczy sądowych, którzy udowodnili, że spełniają określone wymogi prawne (takie jak posiadanie odpowiedniej wiedzy specjalistycznej) oraz złożyli przysięgę i uzyskali certyfikat sądu.

W tym celu została stworzona Link otworzy się w nowym okniespecjalna strona internetowa, na którą można również wejść ze strony internetowej Link otworzy się w nowym oknieaustriackiego wymiaru sprawiedliwości.

Od 2004 r. strona zapewnia dostęp do:

 • bazy tłumaczy pisemnych i ustnych, którą można przeszukiwać według określonych kryteriów przeszukiwania,
 • informacji prawnych na temat usług świadczonych przez tłumaczy pisemnych i ustnych.

Czy dostęp do bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Strona internetowa jest dostępna publicznie, a dostęp do niej jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Austrii

Na Link otworzy się w nowym okniespecjalnej stronie internetowej można znaleźć tłumaczy pisemnych i ustnych według następujących kryteriów przeszukiwania:

 • języka oraz
 • okręgu sądu.

Podczas określonego wyszukiwania Link otworzy się w nowym okniewyszukiwarka umożliwia pełnotekstowe przeszukiwanie bazy danych. Wyniki można dodatkowo zawęzić według kryteriów dotyczących języka i okręgu sądu.

Linki powiązane

Link otworzy się w nowym oknieWykaz tłumaczy sądowych pisemnych i ustnych


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2018

Znajdź tłumacza przysięgłego - Polska

Strona zawiera informacje pomagające znaleźć w Polsce tłumacza prawnego.


Jakie możliwości zapewnia baza polskich tłumaczy?

Polska dysponuje:

 • listą Link otworzy się w nowym oknietłumaczy przysięgłych, utrzymywaną przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości
 • bazą Link otworzy się w nowym oknietłumaczy, zarządzaną przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich
 • listą Link otworzy się w nowym oknietłumaczy prowadzoną przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
 • bazą Link otworzy się w nowym oknietłumaczy Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy
 • listą Link otworzy się w nowym oknietłumaczy prowadzoną przez Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy

Czy dostęp do bazy polskich tłumaczy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do baz jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza prawnego w Polsce

Baza tłumaczy przysięgłych

Baza tłumaczy przysięgłych umożliwia wyszukiwanie tłumaczy według następujących kryteriów:

 • nazwisko
 • rodzaj tłumaczenia
 • miasto
 • język

Baza tłumaczy

Baza tłumaczy umożliwia wyszukiwanie tłumaczy według następujących kryteriów:

 • nazwisko
 • miasto
 • język
 • specjalność (tłumaczenie ustne, tłumaczenie literackie, tłumaczenie prawne).

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 23/11/2016

Znajdź tłumacza przysięgłego - Portugalia


W Portugalii nie istnieje baza tłumaczy sądowych.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 08/08/2019

Znajdź tłumacza przysięgłego - Rumunia

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Rumunii.


Jak znaleźć tłumacza sądowego w Rumunii

Link otworzy się w nowym oknieRumuńska baza tłumaczy jest utrzymywana i prowadzona przez rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Baza ta zawiera informacje na temat tłumaczy pisemnych i ustnych posiadających uprawnienia nadane przez rumuńskie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Osoby posiadające te uprawnienia wykonują tłumaczenia pisemne i ustne na zlecenie:

 • Najwyższej Rady Sądownictwa,
 • Ministerstwa Sprawiedliwości,
 • Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości,
 • prokuratury,
 • Krajowego Wydziału Antykorupcyjnego,
 • organów ścigania,
 • sądów,
 • notariuszy,
 • adwokatów oraz
 • komorników.

Kwestie dotyczące nadawania uprawnień tłumaczom ustnym i pisemnym, którzy świadczą usługi na rzecz organów ścigania, sądów, notariuszy, adwokatów, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz innych instytucji wymienionych powyżej, a także dotyczące ich wynagrodzenia, reguluje ustawa nr 178/1997.

Baza tłumaczy zawiera informacje obejmujące okres od 2002 r. do chwili obecnej.

Czy dostęp do rumuńskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Następujące informacje są dostępne bezpłatnie:

 • imię i nazwisko tłumacza,
 • język lub języki, w zakresie których tłumacz posiada uprawnienia,
 • numer uprawnienia,
 • numer telefonu.

Baza danych zawiera również następujące informacje, które nie są publicznie dostępne:

 • osobisty numer identyfikacyjny,
 • adres pocztowy.

Jak wyszukać tłumacza przysięgłego w Rumunii

Bazę danych można przeszukiwać według następujących kryteriów:

 1. nazwiska i imienia tłumacza posiadającego uprawnienia w zakresie tłumaczeń pisemnych lub ustnych;
 2. nazwy właściwego sądu apelacyjnego (nazwa każdego sądu apelacyjnego zawiera nazwę miejscowości, w której sąd ten ma siedzibę. Ponieważ w Rumunii działa 15 sądów apelacyjnych, z których każdy ma właściwość miejscową do rozpoznawania spraw na obszarze odpowiedniej jednostki podziału administracyjnego, to kryterium wyszukiwania można wykorzystać w praktyce do wyszukania wszystkich tłumaczy świadczących usługi w ramach jednostek geograficznych i administracyjnych, które odpowiadają właściwości miejscowej danego sądu);
 3. kombinacji językowych (jeżeli wyświetla się język obcy, chodzi o kombinację tego języka z językiem rumuńskim);
 4. numeru uprawnienia;
 5. daty ważności uprawnienia (informacje można wyszukiwać, wpisując wyraz „Ordin” (pol. zarządzenie), oznaczający instrument prawny wydawany przez Ministra Sprawiedliwości, na podstawie którego uprawnienia tłumacza zostają zawieszone lub cofnięte).

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 09/09/2019

Znajdź tłumacza przysięgłego - Słowenia

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: słoweński

W niniejszej części przedstawiono ogólne informacje na temat słoweńskiej bazy tłumaczy.


Co znajduje się w słoweńskim rejestrze tłumaczy?

Słoweńskie Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji Publicznej prowadzi Link otworzy się w nowym okniewykaz tłumaczy przysięgłych. W słoweńskim systemie prawnym w sprawach sądowych nie ma rozróżnienia między tłumaczami ustnymi a tłumaczami pisemnymi .Wszystkie zaprzysiężone osoby muszą być w stanie wykonywać tłumaczenia ustne i pisemne.

Czy dostęp do słoweńskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do słoweńskiej bazy danych tłumaczy jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Słowenii?

Bazę Link otworzy się w nowym oknietłumaczy przysięgłych można przeszukiwać według następujących kryteriów wyszukiwania:

 • imię i nazwisko;
 • język;
 • kod pocztowy/miasto.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieTłumacze przysięgli


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/02/2018

Znajdź tłumacza przysięgłego - Słowacja

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: słowacki

W niniejszej części przedstawiono w skrócie ogólne informacje na temat słowackiej bazy tłumaczy.


Jakie informacje można znaleźć w słowackiej bazie tłumaczy?

Słowacka baza tłumaczy zawiera informacje o 824 sądowych tłumaczach pisemnych i 901 sądowych tłumaczach ustnych. Informacje te są dostępne wyłącznie w języku słowackim. Link otworzy się w nowym oknieBazę tłumaczy prowadzi Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Czy dostęp do słowackiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Dostęp do bazy danych jest bezpłatny, podobnie jak wyszukiwanie informacji o tłumaczach sądowych.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego na Słowacji?

Informacje o tłumaczach sądowych można znaleźć w części poświęconej rejestrom na stronie internetowej Link otworzy się w nowym oknie Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej.

Przydatne linki

Link otworzy się w nowym oknieMinisterstwo Sprawiedliwości

Link otworzy się w nowym oknieJASPI – baza informacji prawnych


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 18/03/2019

Znajdź tłumacza przysięgłego - Finlandia

Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: fiński

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Finlandii.


Co znajduje się w fińskiej bazie tłumaczy?

Baza danych Link otworzy się w nowym oknieFińskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Pisemnych i Ustnych zawiera informacje o tłumaczach wykonujących tłumaczenia ustne i pisemne.

Czy dostęp do fińskiej bazy tłumaczy jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych Fińskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Pisemnych i Ustnych jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza sądowego w Finlandii?

Fińskich tłumaczy sądowych można wyszukiwać według następujących kryteriów:

 • kombinacji językowych;
 • nazwiska tłumacza pisemnego lub ustnego.

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa Fińskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Pisemnych i Ustnych


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 22/05/2018

Znajdź tłumacza przysięgłego - Szwecja

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej szwedzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części przedstawiono informacje, które pomogą w znalezieniu tłumacza przysięgłego (ustnego lub pisemnego) w Szwecji.


Co zawiera szwedzki rejestr tłumaczy ustnych i pisemnych?

Link otworzy się w nowym oknieSzwedzką bazę tłumaczy przysięgłych ustnych i Link otworzy się w nowym okniepisemnych utrzymuje i prowadzi Link otworzy się w nowym oknieSzwedzka Agencja Służb Prawnych, Finansowych i Administracyjnych (Kammarkollegiet).

Baza danych zawiera listę tłumaczy przysięgłych (ustnych i pisemnych), którzy mają uprawnienia do wykonywania tłumaczeń z języka szwedzkiego i na język szwedzki wyłącznie. Dana osoba może być tłumaczem przysięgłym w zakresie większej liczby języków. Tłumacz przysięgły ustny może posiadać uprawnienia do pracy w zakresie określonego obszaru specjalizacji – jako tłumacz ustny sądowy lub tłumacz ustny medyczny.

Czy dostęp do szwedzkiej bazy tłumaczy ustnych i pisemnych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do szwedzkiej bazy tłumaczy przysięgłych (ustnych i pisemnych) jest bezpłatny.

W jaki sposób znaleźć tłumacza przysięgłego (ustnego lub pisemnego) w Szwecji?

Tłumaczy ustnych można wyszukiwać według kryterium języka, obszaru specjalizacji, regionu (län) lub nazwiska. Tłumaczy pisemnych można wyszukiwać według kryterium języka, nazwiska lub numeru tłumacza.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 04/03/2013

Znajdź tłumacza przysięgłego - Anglia i Walia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W niniejszej części można dowiedzieć się, w jaki sposób znaleźć w Anglii i Walii tłumacza zajmującego się tłumaczeniami prawniczymi.


Obecnie w Anglii i Walii nie istnieje centralna baza tłumaczy. Tłumaczy można jednak wyszukiwać w kilku zdecentralizowanych rejestrach i wykazach, między innymi:

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym okniekrajowy rejestr tłumaczy ustnych na potrzeby służby publicznej,
Link otworzy się w nowym okniestowarzyszenie tłumaczy ustnych pracujących na zlecenie sądów i policji;
Link otworzy się w nowym oknieinstytut tłumaczeń pisemnych i ustnych;
wskazówki Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące Link otworzy się w nowym oknieustnych tłumaczy sądowych


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 13/06/2017

Znajdź tłumacza przysięgłego - Irlandia Północna

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Irlandii Północnej.


Obecnie Irlandia Północna nie posiada centralnej bazy tłumaczy. Jednakże potrzebne informacje można znaleźć w kilku zdecentralizowanych rejestrach i wykazach, między innymi w:

Ciekawe strony

Link otworzy się w nowym oknieNational Register of Public Service Interpreters

Link otworzy się w nowym oknieAssociation of Police and Court Interpreters

Link otworzy się w nowym oknieInstitute of Translation and Interpreting


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 16/01/2019

Znajdź tłumacza przysięgłego - Szkocja


Obecnie w Szkocji nie istnieje centralna baza tłumaczy. Jednak tłumaczy można wyszukać w kilku zdecentralizowanych rejestrach i wykazach, między innymi w:

Jeżeli potrzebna jest pomoc prawna w zakresie tłumaczenia ustnego lub pisemnego, zaleca się korzystanie z rejestru Link otworzy się w nowym oknieSzkockiej Rady ds. Pomocy Prawnej.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieSzkocka Rada ds. Pomocy PrawnejLink otworzy się w nowym okniekrajowy rejestr tłumaczy ustnych na potrzeby służby publicznej, Link otworzy się w nowym okniestowarzyszenie tłumaczy ustnych pracujących na zlecenie sądów i policji, Link otworzy się w nowym oknieinstytut tłumaczeń pisemnych i ustnych.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 24/04/2019