Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka

Ak potrebujete pri vypočúvaní v inom členskom štáte tlmočenie alebo ak potrebujete súdne overený preklad zmluvy alebo inej listiny, možno si budete potrebovať nájsť tlmočníka alebo súdneho prekladateľa.


Úvod

S rastúcou mobilitou a migráciou v rámci Európskej únie začína narastať aj počet vzťahov všetkých druhov (či už obchodných, právnych, akademických alebo osobných) medzi občanmi rozličných štátnych príslušností a kultúr, ktorí hovoria rozdielnymi jazykmi. To na druhej strane vedie k veľkému množstvu situácií, ktoré si vyžadujú prekladateľské a tlmočnícke služby. Keďže veľký počet týchto situácií musia buď potvrdiť alebo dosvedčiť príslušné orgány (často súdy alebo iné právne inštitúcie), je pomerne bežné, že vyžadujú úradný preklad dokladov pôvodne napísaných v inom jazyku.

Účelom úradného prekladu je dosvedčiť skutočnosti v súdnom alebo správnom konaní/súdnom spore, zabezpečiť uznanie právnych skutočností z inej krajiny a uplatniť právo na zahraničných občanov (medzinárodné právo súkromné).

Služby súdnych prekladateľov sú v jednotlivých členských štátoch Európskej únie organizované rozdielne, s veľmi rozdielnymi profesionálnymi rámcami (heterogénne systémy a prax). V Spojenom kráľovstve a v Írsku napríklad táto profesia nie je regulovaná, zatiaľ čo v krajinách, ktoré uplatňujú občianske právo, ako je Španielsko alebo Grécko, profesia súdneho prekladateľa podlieha rozličným pravidlám prístupu a vykonáva sa v rozdielnych pracovných podmienkach, pokiaľ ide o postavenie, platenie poplatkov alebo osvedčovanie.

Kto je súdny prekladateľ?

Prekladateľ vytvára písomný dokument prekladom textu z jedného jazyka do iného jazyka. Súdny prekladateľ musí ovládať nielen základné právnické pojmy a terminológiu, ale aj oblasti, na ktoré sa príslušné právo uplatňuje. Súdny preklad je základom viacjazyčnej komunikácie, pretože umožňuje jednotlivcom, spoločnostiam, právnickým a štátnym agentúram komunikovať medzi rozličnými jazykmi a kultúrami v rámci aj mimo štátnych hraníc. Súdny preklad si vyžaduje poznanie odbornej terminológie a jazykových konvencií, ktoré sa používajú v príslušných dokladoch. Súdny prekladateľ vám pomôže v plnom rozsahu pochopiť akýkoľvek konkrétny prípad a potrebnú právnu terminológiu vďaka tomu, že je súčasťou právneho tímu a má prístup k súdnym znalcom. Skutočnosť, že súdny prekladateľ pozná právny systém alebo systémy a súdne procesy, mu umožňuje pomôcť vám pri vašich právnych krokoch.

Pri hľadaní súdneho prekladateľa sú veľmi dôležité procesné normy týkajúce sa jazykovej spôsobilosti, prekladateľských zručností a poznania systémov, procesov, terminológie a jazykových konvencií, ktoré platia v konkrétnych prípadoch.

Kto je súdny tlmočník?

Tlmočník poskytuje ústne jazykové služby, pričom používa rozličné spôsoby tlmočenia z jedného do druhého jazyka (simultánne, konzekutívne alebo šepkané tlmočenie). Súdni tlmočníci sú odborníci, ktorí spolupracujú najmä s právnikmi v súdnych prípadoch, ako sú súdne konania, miestoprísažné vyhlásenia, výsluchy, mediácie, rozhodcovské konania, stretnutia s klientmi atď. Títo odborníci vám pomôžu komunikovať s ostatnými stranami, keď ste účastníkom cezhraničného konania.

Súdny prekladateľ/tlmočník

Súdni prekladatelia/tlmočníci sú oprávnení prekladať úradné dokumenty (sobášne listy, vysvedčenia, vysokoškolské diplomy, súdne podania, rozsudky atď.), ako aj tlmočiť na súdoch (napr. keď strany sporu alebo svedkovia svedčia na súde), na policajných staniciach (počas vypočúvania, po zatknutí) alebo pred správnymi orgánmi (napríklad počas colných kontrol). Oficiálni súdni prekladatelia/tlmočníci sú oprávnení pripájať odtlačok úradnej pečate pod svoje preklady na osvedčenie prekladu.

Súdni prekladatelia/tlmočníci by mali mať vysokoškolské vzdelanie v jazyku resp. jazykoch, do ktorých prekladajú, a preukázané rozličné prekladateľské a tlmočnícke zručnosti, hoci príslušné požiadavky sa medzi členskými štátmi líšia.

Väčšina členských štátov EÚ má zavedený systém na výber a vymenúvanie súdnych prekladateľov/tlmočníkov. Obvykle je súdny prekladateľ oprávnený pracovať aj ako súdny tlmočník. Rôzne krajiny používajú rozličné úradné označenia týkajúce sa súdnych prekladateľov/tlmočníkov.

Ako nájsť prekladateľa/tlmočníka?

V súčasnosti si môžete nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka vo vnútroštátnych databázach prekladateľov a/alebo tlmočníkov. Takéto databázy však neexistujú vo všetkých členských štátoch. V niektorých prípadoch môžete nájsť odkaz na oficiálne alebo polooficiálne registre kvalifikovaných prekladateľov/tlmočníkov na webových stránkach ministerstiev spravodlivosti alebo vyšších regionálnych súdov.

V trestných veciach sa od členských štátov v zmysle Odkaz sa zobrazí v novom oknesmernice 2010/64/EÚ žiadalo, aby takýto register zriadili do 27. októbra 2013, t. j. do lehoty na transpozíciu smernice do vnútroštátneho právneho poriadku. Podľa tejto smernice majú členské štáty zaviesť postup alebo mechanizmus na zistenie toho, či podozrivé alebo obvinené osoby potrebujú pomoc tlmočníka alebo prekladateľa, a je na členských štátoch, aby zabezpečili tlmočenie pre podozrivé alebo obvinené osoby bezodkladne. Preklad by sa mal zabezpečiť v prípade dokumentov, ktoré majú zásadný význam pre zabezpečenie výkonu práva na obhajobu; vo výnimočných prípadoch možno zabezpečiť ústny preklad alebo ústne zhrnutie týchto zásadných dokumentov za podmienky, že to neohrozí spravodlivý priebeh konania. Náklady tlmočenia a prekladu znášajú členské štáty bez ohľadu na výsledok konania.

Na získanie podrobnejších informácii, napríklad o:

 • orgáne, ktorý spravuje príslušnú vnútroštátnu databázu,
 • pravidlách upravujúcich možnosť využitia prekladateľov a tlmočníkov,
 • geografických oblastiach zodpovednosti prekladateľov a tlmočníkov,
 • odbornej príprave/kvalifikácii prekladateľov a tlmočníkov,
 • cenách,
 • poistných systémoch a postupoch podávania sťažností

si zvoľte jednu z vlajok na pravej strane.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 24/01/2019

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Belgicko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzštinaholandčina.

V tejto časti sú uvedené informácie o tom, ako prostredníctvom úradnej webovej stránky nájsť tlmočníka alebo prekladateľa, ktorí môžu poskytnúť svoje služby v rámci súdneho konania.


Ako nájsť prekladateľa v Belgicku

V súčasnosti v Belgicku neexistuje oficiálna centrálna databáza tlmočníkov a prekladateľov. Existujú však zoznamy súdnych prekladateľov, ktoré vedú Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdne kancelárie jednotlivých súdov.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneFederálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 27/04/2015

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Bulharsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčina.

Bulharsko nemá databázu prekladateľov a tlmočníkov.


V súčasnosti neexistuje žiadna zaužívaná elektronická databáza súdnych tlmočníkov. Tlmočníci sa však môžu súdneho konania zúčastniť ako znalci. Štatút znalca je upravený v nariadení č. 1 zo 16. januára 2008 o registrácii, kvalifikácii a odmene znalcov (vydanom Najvyššou súdnou radou, vyd. SG 11/5 február 2008). Každý súd disponuje zoznamom osôb, ktoré sa môžu zúčastniť súdneho konania ako znalci (vrátane zoznamu prekladateľov a tlmočníkov).

Návrh na zápis znalcov (vrátane prekladateľov a tlmočníkov) do zoznamu znalcov môžu podať:

 • ministerstvá,
 • departmenty,
 • inštitúcie,
 • obce,
 • profesijné a iné organizácie a
 • vedecké inštitúcie.

Návrhy sa môžu adresovať predsedovi príslušného krajského alebo správneho súdu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Česká republika

Táto časť vám uľahčí hľadanie súdneho tlmočníka v Českej republike.


Aké informácie ponúka česká databáza znalcov a tlmočníkov?

V českej databáze znalcov a tlmočníkov je možné vyhľadávať osoby zapísané v zozname znalcov a tlmočníkov – t. j. osoby oprávnené vykonávať znaleckú alebo tlmočnícku činnosť. Zoznamy znalcov a tlmočníkov, ktoré vedú jednotlivé krajské súdy, sa členia na oddiel pre zápis znalcov a oddiel pre zápis tlmočníkov. Každý tlmočník zapísaný v zozname znalcov a tlmočníkov je v príslušnom jazyku, na ktorý je zapísaný, oprávnený na ústne tlmočeniepísomný preklad.

Odkaz sa zobrazí v novom okneČeskú databázu znalcov a tlmočníkov vlastní a spravuje Ministerstvo spravodlivosti ČR (Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti Českej republiky). Za správnosť uvedených údajov však zodpovedá príslušný krajský súd.

Je prístup do českej databázy znalcov a tlmočníkov bezplatný?

Prístup do databázy je bezplatný.

Ako vyhľadať súdneho tlmočníka v českej databáze znalcov a tlmočníkov

Použitím ponúkanej jednoduchej vyhľadávacej aplikácie môžete online vyhľadávať kontaktné (príp. iné) údaje týkajúce sa znalcov a tlmočníkov. Tlmočníkov je možné vyhľadať prostredníctvom jazykov, v rámci ktorých sú oprávnení na výkon tlmočníckej činnosti, a obvodu krajského súdu, v ktorom majú trvalé bydlisko, príp. podľa mena a priezviska.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/05/2018

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Dánsko


Dánsko nevedie verejne prístupnú databázu prekladateľov/tlmočníkov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 27/10/2017

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Nemecko

Na tejto stránke získate informácie stránky, ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Nemecku.


Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Nemecku

V databáze prekladateľov a tlmočníkov, ktorá je vedená na spolkovej úrovni, sú zapísaní všetci prekladatelia a tlmočníci, ktorí boli v jednotlivých krajinách Spolkovej republiky Nemecko úradne vymenovaní resp. splnomocnení na vykonávanie tejto činnosti a ktorí zložili príslušný sľub.

Úradné vymenovanie resp. splnomocnenie prekladateľov a tlmočníkov a skladanie sľubu sa riadi právnym poriadkom jednotlivých krajín Spolkovej republiky Nemecko a podlieha preto špecifickým požiadavkám týchto krajín.

Je prístup do zoznamu prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do zoznamu prekladateľov je bezplatný.

Ako hľadať súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Nemecku

Jednotlivých tlmočníkov a prekladateľov možno vyhľadávať podľa mena, PSČ/obce alebo jazyka, alebo podľa kombinácie týchto kritérií. Pri voľbe konkrétnej osoby zo zoznamu výsledkov vyhľadávania sa zobrazia podrobné informácie ako ponúkané jazyky a kontaktné údaje.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdni tlmočníci

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdni prekladatelia

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdni tlmočníci

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdni prekladatelia

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam súdnych tlmočníkov

Odkaz sa zobrazí v novom okneSúdni prekladatelia


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/06/2018

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Estónsko

Táto časť vám pomôže nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Estónsku.


Ako nájsť súdneho prekladateľa v Estónsku

Estónsky Odkaz sa zobrazí v novom okneregister prekladateľov poskytuje informácie o súdnych prekladateľoch a ich kontaktné údaje.

Register spravuje Ministerstvo spravodlivosti Estónska.

Je prístup do estónskeho registra prekladateľov bezplatný?

Prístup do estónskeho registra prekladateľov je bezplatný.

Ako vyhľadať súdneho prekladateľa

Neexistuje žiadny osobitný spôsob na vyhľadávanie prekladateľov. Na webovej stránke ministerstva spravodlivosti nájdete zoznam prekladaných jazykov. Po výbere jazyka budete presmerovaný k menám a kontaktným údajom prekladateľov, ktorí sú zákonne splnomocnení na poskytovanie súdnych prekladov v danom jazyku.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 08/08/2018

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Írsko


Írsko nedisponuje databázou súdnych prekladateľov ani tlmočníkov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/11/2018

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Grécko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: dánčinagréčtina.

Grécko nemá webovú stránku so zoznamom súdnych prekladateľov alebo tlmočníkov. Pracuje sa na návrhu a digitalizácii databáz a ich elektronickom rozhraní.


Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Grécku

V oblasti trestného práva je právny rámec pre tlmočenie a preklad na gréckych súdoch upravený článkami 233–238 gréckeho trestného poriadku. Súdni tlmočníci a prekladatelia sú určovaní príslušným súdom zo zoznamu, ktorý sa každoročne zostavuje súdnou radou pre konanie na prvom stupni (συμβούλιο πλημμελειοδικών) a potvrdzuje súdnou radou pre odvolacie konanie (συμβούλιο εφετών). Vo výnimočne naliehavých prípadoch sú určovaní tlmočníci mimo uvedeného zoznamu.

Pre občianskoprávne konanie platí článok 252 občianskeho zákonníka, v ktorom sa stanovuje, že ak svedok, znalec alebo účastník konania neovláda grécky jazyk, je povolaný tlmočník, ktorého menuje súd, obdobné ustanovenie obsahuje takisto článok 137 súdneho správneho poriadku.

Okrem toho existuje Odkaz sa zobrazí v novom okneprekladateľská služba pri ministerstve zahraničných vecí, ktorá je v súlade s existujúcim právnym poriadkom zodpovedná za úradné preklady verejných aj súkromných dokumentov.

Preklady zahraničných verejných dokumentov sú zaisťované, ak je k takýmto dokumentom pridaná apostila podľa Haagskeho dohovoru z roku 1961 a ide o úradné dokumenty zo signatárskych štátov uvedeného dohovoru, ktorý bol v Grécku ratifikovaný zákonom 1497/1984 (Vládny vestník, zväzok A, č. 188). Vo všetkých ostatných prípadoch musia byť dokumenty formálne overené gréckym konzulárnym úradom v krajine pôvodu dokumentu alebo konzulárnym úradom príslušnej krajiny v Grécku.

Preklad sa neposkytuje bezplatne. Cenu stanovuje námestník ministra zahraničných vecí.

Ďalej, v súlade s advokátskym poriadkom (článok 36 zákona č. 4194/2013, Vládny vestník, zväzok A, č. 208) k práci advokáta náleží preklad dokumentov v cudzom jazyku a preklad gréckych dokumentov do akéhokoľvek cudzieho jazyka. Preklad je právne platný pre súdny alebo akýkoľvek iný orgán, ak je pripojený k overenej kópii originálneho dokumentu a advokát potvrdí, že má dostatočné znalosti tak jazyka originálneho dokumentu, ako aj jazyka do ktorého dokument preložil.

Je prístup do databáz gréckych prekladateľov bezplatný?

V Grécku neexistuje centrálna databáza súdnych prekladateľov alebo tlmočníkov.

Existuje však databáza členov Odkaz sa zobrazí v novom okneGréckej jednoty prekladateľov (členov Medzinárodnej federácie prekladateľov – FIT), ktorej členmi sú súkromní profesionálni prekladatelia (z ktorých niektorí sa zaoberajú aj tlmočením). Táto databáza umožňuje vyhľadávanie tlmočníka alebo prekladateľa podľa jazyka a oblasti.

Okrem toho možno nájsť údaje o profesionálnych prekladateľoch podľa regiónov Grécka v databáze Odkaz sa zobrazí v novom okneGréckej jednoty profesionálnych prekladateľov, absolventov Jónskej univerzity (členov FIT), ktorej členovia sa špecializujú na dva z troch jazykov: angličtinu, francúzštinu alebo nemčinu (pre informácie týkajúce sa jazykových špecializácií členov je potrebné sa obrátiť priamo na jednotu).

Ako nájsť súdneho prekladateľa v Grécku

Pozri vyššie.

Súvisiace odkazy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 25/06/2018

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Španielsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčina.

Táto časť vám pomôže nájsť tlmočníka alebo súdneho prekladateľa v Španielsku.


Ako nájsť tlmočníka alebo súdneho prekladateľa v Španielsku

V Španielsku neexistujú komplexné právne predpisy týkajúce sa súdnych tlmočníkov a prekladateľov.

V článku 231 ods. 5 ústavného zákona o súdnej moci sa uvádza, že „v ústnych konaniach môže byť za tlmočníka určená každá osoba, ktorá ovláda používaný jazyk a ktorá v minulosti zložila prísahu alebo sľub, že bude prekladať presne.“

V článku 440 trestného poriadku sa stanovuje právo využiť pomoc tlmočníka a v článku 441 sa uvádza, že „tlmočník sa vyberie z osôb s príslušnou kvalifikáciou, ak sú také osoby na danom mieste k dispozícii. V opačnom prípade sa za tlmočníka určí učiteľ príslušného jazyka, a ak ani ten nie je k dispozícii, určí sa akákoľvek osoba, ktorá hovorí daným jazykom.“

V článku 762 ods. 8 trestného poriadku sa uvádza, že „ak obvinená osoba alebo svedok nerozumie alebo nehovorí španielsky, použije sa príslušný postup stanovený v článkoch 398, 440 a 441. Tlmočník nemusí mať úradný diplom.“

Vo všeobecnosti v rámci občianskoprávnych a trestnoprávnych vecí, na ktoré sa vzťahuje bezplatná právna pomoc, odmeny prekladateľov alebo tlmočníkov hradí ministerstvo spravodlivosti (alebo autonómna oblasť s právomocami v oblasti spravodlivosti), kým v občianskoprávnych konaniach, na ktoré sa nevzťahuje bezplatná právna pomoc, náklady na prekladateľa alebo tlmočníka hradí žalobca. Tlmočníci sa využívajú aj v niektorých súdnych konaniach v správnych veciach, napríklad pri žiadostiach o azyl.

Na získanie kvalifikácie súdneho prekladateľa alebo tlmočníka je potrebné zložiť skúšku organizovanú ministerstvom zahraničných vecí. Držitelia tejto kvalifikácie sú oprávnení vykonávať úradné preklady.

Je prístup k databáze prekladateľov v Španielsku bezplatný?

V Španielsku neexistuje žiadna databáza s informáciami o tlmočníkoch a prekladateľoch.

Ako nájsť súdneho prekladateľa v Španielsku

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo zahraničných vecí a spolupráce uverejňuje zoznam osôb, ktoré zložili skúšky pre súdnych tlmočníkov.

Zoznam si možno prezrieť bezplatne a obsahuje abecedný zoznam jazykov a súdnych prekladateľov v každom jazyku.

Súvisiace prepojenia

Odkaz sa zobrazí v novom okneZOZNAM SÚDNYCH PREKLADATEĽOV


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Francúzsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete informácie o tom, akým spôsobom si môžete vyhľadať tlmočníka, ktorý môže vykonať tlmočnícky úkon na súdnom konaní, alebo prekladateľa na úradnej internetovej stránke.


Ako si nájsť prekladateľa vo Francúzsku

Oddelenie dokumentácie a štúdií Odkaz sa zobrazí v novom oknekasačného súdu uverejňuje na svojej webovej lokalite:

 • zoznam Odkaz sa zobrazí v novom okne znalcov schválených na kasačnom súde vo formáte PDF. Nachádzajú sa tam aj odkazy na webové lokality niektorých odvolacích súdov. Zoznam znalcov schválených kasačným súdom sa každý rok zostavuje na kasačnom súde.
 • Odkaz sa zobrazí v novom oknezoznamy súdnych znalcov, ktoré vypracúva každý odvolací súd a ktoré zahŕňajú najmä znalcov zapísaných v položkách preklady a tlmočenie. Odvolacie súdy zostavujú a aktualizujú zoznamy súdnych znalcov a v rôznych intervaloch ich postupujú na kasačný súd.

Kasačný súd nemá v pravom slova zmysle databázu všetkých tlmočníkov a prekladateľov.

Spolu 35 odvolacích súdov poskytuje zoznamy s menami, kontaktnými údajmi, rokom narodenia a špecializáciou znalcov/tlmočníkov.

Je vyhľadanie prekladateľa alebo tlmočníka spoplatnené?

Nie, prístup na webové lokality nie je obmedzený.

Súvislosti a historický prehľad registrov prekladateľov vo Francúzsku

Historický prehľad

Prvé zoznamy znalcov sa do francúzskeho súdneho systému oficiálne zaviedli v trestnoprávnej oblasti zákonom z 30. novembra 1892.

Súčasne existovali neoficiálne zoznamy odborníkov, ktorí boli najčastejšie určení v občianskoprávnej oblasti.

Zákonom č. 71-498 z 29. júna 1971 a dekrétom č. 74-1184 z 31. decembra 1974 sa pre všeobecné súdy (občianske a trestné súdy) zaviedol jednotný zoznam pre občianskoprávne a pre trestné konanie na každom odvolacom súde, v ktorom sú zapísaní znalci zaradení podľa špecializácie. Tento zoznam sa každý rok dopĺňal a upravoval. Zápis sa každý rok obnovoval, ale v praxi sa automaticky predlžoval pre znalca, voči ktorému nebola vznesená vážna kritika. Takisto sa zaviedol celoštátny zoznam znalcov vypracovaný na kasačnom súde, ktorý fungoval za podobných podmienok.

Podmienky zápisu do zoznamu

Zápis do zoznamov súdnych znalcov prešiel zásadnou reformou na základe zákona č. 2004-130 z 11. februára 2004 a dekrétu č. 2004-1463 z 23. decembra 2004. Keďže ide o zoznamy odvolacích súdov, žiadosti o zápis sú adresované prokurátorovi republiky na prvostupňovom súde, ktorý ich preverí a zašle generálnemu prokurátorovi, a ten ich predloží predsedovi odvolacieho súdu.

Zoznamy znalcov každý rok vydáva valné zhromaždenie sudcov odvolacieho súdu .

Pôvodný zápis do zoznamov odvolacích súdov je platný na skúšobnú lehotu troch rokov a po jej uplynutí sa prehodnotí, či uchádzač nadobudol skúsenosti a právnické vedomosti potrebné na správny výkon jeho úloh, s cieľom jeho prípadného opätovného zápisu na základe predloženia novej žiadosti. Znalec je potom po opätovnom preskúmaní jeho spisu a na základe stanoviska komisie, ktorá sa skladá zo znalcov a sudcov, znova zapísaný do zoznamu na obdobie piatich rokov.

V dekréte č. 2012-1451 z 24. decembra 2012 sa spresňujú kritériá zápisu. Žiadosti sa posudzujú so zreteľom na kvalifikáciu a odbornú prax uchádzačov vrátane skúseností získaných v inom členskom štáte Európskej únie než vo Francúzsku, a záujmu uchádzačov o spoluprácu s verejnou službou súdnictva. Zároveň sa môže prihliadať aj na potreby súdu.

Do celoštátneho zoznamu možno zapísať len znalcov, ktorí sú aspoň päť rokov zapísaní v zozname odvolacieho súdu. Postup zápisu a opätovného zápisu do celoštátneho zoznamu prebieha tak, že generálny prokurátor na kasačnom súde prijíma žiadosti a požiada o stanovisko prvého predsedu súdu a generálneho prokurátora na odvolacom súde, na ktorom je záujemca zapísaný. Súdna kancelária kasačného súdu potom vyhotoví celoštátny zoznam znalcov, pričom nezasadá generálna prokuratúra.

Názvoslovie položiek zoznamov znalcov

Vyhláškou ministra spravodlivosti z 10. júna 2005 sa pre celé vnútroštátne územie ustanovilo harmonizované názvoslovie položiek zoznamov znalcov. Zoznam je rozdelený podľa odborov (hospodárskej činnosti, napr. poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, priemysel ...), položiek (ktoré zodpovedajú vedným disciplínam, napr.: lekárstvo, chirurgia) a špecializácií (v rámci vedných disciplín: alergiológia, chirurgia tráviaceho traktu ...). Existuje odbor „tlmočníctvo – prekladateľstvo“, ktorý zahŕňa položku prekladateľov rozdelenú na špecializácie podľa jazykových skupín (románske jazyky, germánske jazyky, slovanské jazyky…). Špecializácie tak majú dostatočne obsiahle označenie, takže sa do nich môže zaradiť každý hovorený alebo písaný jazyk.

V rámci vypracovania nového harmonizovaného názvoslovia špecializácií znalcov boli prekladatelia a tlmočníci naďalej ponechaní v zoznamoch súdnych znalcov podľa všeobecného práva, pričom im však bola vyhradená samostatná rubrika. Hoci úlohou týchto odborníkov nie je vyhotoviť znalecké posudky v pravom zmysle slova, sú, tak ako súdni znalci, aj oni príležitostní spolupracovníci verejnej služby súdov a v prípade potreby môžu byť podľa článku 232 nového Občianskeho súdneho poriadku ustanovení za odborníkov, ktorí na požiadanie súdov vykonajú dokazovanie a najmä poskytnú konzultácie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa počas reformy v roku 2004 nepovažovalo za účelné stanoviť pre tlmočníkov a prekladateľov osobitný systém zápisu do samostatných zoznamov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/09/2013

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Taliansko


Taliansko nemá žiadnu vnútroštátnu databázu prekladateľov alebo tlmočníkov. Talianski súdni činitelia si môžu slobodne vybrať prekladateľa či tlmočníka, ktorý sa im zdá vhodný.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/06/2018

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Cyprus

Preklady sa vykonávajú s pomocou externých prekladateľov uvedených v zozname Odkaz sa zobrazí v novom oknetlačovej a informačnej kancelárie (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) a sú overené súdnymi prekladateľmi.

Odkaz sa zobrazí v novom okneTlačová a informačná kancelária (TIK) je oddelením Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva vnútra (Υπουργείο Εσωτερικών). TIK slúži na poskytovanie pravidelných a objektívnych informácií medzinárodným médiám a občanom Cypru o záležitostiach týkajúcich sa Cypru a cyperskej otázky za použitia nových foriem informačných technológií s cieľom vhodne predstaviť vládu a jej prácu a poskytovať všeobecné informácie občanom o otázkach týkajúcich sa integrácie Cypru do Európskej únie. TIK je zodpovedná aj za prípravu informačných materiálov, napr. letákov, filmov a CD.
Niektoré oddelenia TIK slúžia priamo na styk s verejnosťou a poskytovanie služieb verejnosti. Patrí k nim Odkaz sa zobrazí v novom okneprekladateľské oddelenie (Κλάδος Μεταφράσεων).


PREKLADATEĽSKÉ ODDELENIE

Odkaz sa zobrazí v novom oknePrekladateľské oddelenie TIK poskytuje prekladateľské služby od roku 1990, keď bolo zriadené na základe rozhodnutia ministerskej rady na účely uspokojenia potrieb súkromného i verejného sektora v oblasti prekladov .

Pracovníci oddelenia konajú vždy v súlade s právnymi predpismi a inými právnymi aktmi nestranne a bez diskriminácie a vyvíjajú všetko úsilie potrebné na poskytovanie rýchlych služieb.

OVERENÉ PREKLADY

Prekladateľské oddelenie má na starosti preklady dokumentov/textov, ktoré je obvykle potrebné úradne overiť. Overené preklady sa ponúkajú pre tieto jazyky:

 • grécky
 • anglický
 • francúzsky
 • ruský
 • nemecký
 • taliansky
 • arabský
 • poľský
 • rumunský
 • srbský
 • bulharský
 • maďarský
 • holandský
 • španielsky
 • čínsky
 • švédsky
 • český
 • slovenský
 • turecký
 • portugalský
 • japonský
 • arménsky
 • ukrajinský
 • albánsky
 • gruzínsky a
 • perzský

Preklady sa vykonávajú s pomocou externých prekladateľov uvedených v zozname Odkaz sa zobrazí v novom oknetlačovej a informačnej kancelárie a sú overené súdnymi prekladateľmi.

Dokumenty, ktoré je potrebné preložiť, sú rozdelené do dvoch kategórií s rozdielnymi cenami. Dokumenty kategórie Α sú jednoduché (nešpecializované) dokumenty a dokumenty kategórie B sú špecializované dokumenty.

Viac informácií o cenách za overené preklady, prijímaní a doručovaní, prevádzkových hodinách a pod. sa uvádza na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneinformácie o overených prekladoch.

INFORMÁCIE/PRIPOMIENKY

Verejnosť má právo požadovať informácie a vysvetlenie týkajúce sa služieb, ktoré poskytuje prekladateľské oddelenie.

Má tiež právo podať písomné pripomienky alebo sťažnosti. Prekladateľské oddelenie odpovedá na všetky podpísané listy v lehote jedného mesiaca.

KONTAKT

Kontaktné čísla na prekladateľov:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Kontaktné čísla na vedúceho oddelenia: +357 22801131.

Tlačová a informačná kancelária (TIK)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom oknecommunications@pio.moi.gov.cy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/04/2015

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Lotyšsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: lotyština.


Súd priznáva účastníkom civilných alebo správnych konaní, ktorí neovládajú jazyk konania (s výnimkou zástupcov právnických osôb), právo na to, aby sa mohli oboznámiť so spisovým materiálom a zúčastňovať sa na konaní s pomocou tlmočníka.

Účastníci konania si tiež môžu slobodne vybrať prekladateľov a tlmočníkov, ktorých považujú za spôsobilých na plnenie daných úloh.

Ak v trestnom konaní osoby s právom na obhajobu, obete alebo ich zástupcovia, svedkovia, znalci, experti, audítori a ďalšie osoby, ktoré orgán činný v trestnom konaní vyzve na účasť na konaní, neovládajú úradný jazyk štátu, majú nárok na to, aby počas konania používali jazyk, ktorý ovládajú, a bezplatne využívali služby tlmočníka. Služby tlmočníka v takom prípade zabezpečuje orgán činný v trestnom konaní.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/04/2013

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Litva

V Litve nie je žiadna databáza prekladateľov alebo tlmočníkov.


Ako nájsť súdneho prekladateľa v Litve

Pri súdnych konaniach zabezpečí prekladateľa/tlmočníka súd.

Na osobné potreby sa súkromní prekladatelia a tlmočníci dajú nájsť tu:


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/02/2019

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Luxembursko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.

V tejto sekcii portálu zistíte, ako nájsť súdneho prekladateľa a tlmočníka v Luxembursku.


Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Luxembursku?

Na ministerstve spravodlivosti je k dispozícii aktualizovaný zoznam akreditovaných prekladateľov a tlmočníkov. Do zoznamu možno nahliadnuť na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneministerstva spravodlivosti, ktorá obsahuje aj všeobecné informácie.

Je prístup do luxemburskej databázy prekladateľov bezplatný?

Prístup do luxemburskej databázy prekladateľov je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/12/2018

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Maďarsko

Maďarsko nedisponuje centrálnou elektronickou databázou súdnych prekladateľov a tlmočníkov.


Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača na Madžarskem?

Specializirano prevajanje in tolmačenje lahko v okviru zaposlitve ali drugega plačanega dela izvajajo samo usposobljeni specializirani prevajalci in tolmači.

Razen izjem, navedenih v nadaljevanju, lahko overjene prevode ter overitve prevodov in izvodov listin v tujem jeziku opravlja Nacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt – OFFI).

V skladu z Zakonom št. XLI iz leta 1991 o notarjih lahko notarji, ki so pooblaščeni za sestavljanje listin v tujem jeziku, pripravljajo overjene prevode listin v ta jezik v primerih, ki spadajo v njihovo pristojnost, in overjajo prevode takih listin. Notarji overijo prevod izvirne listine tako, da na koncu prevoda dodajo overitveno klavzulo.

Diplomatska predstavništva, vključno s konzularnimi oddelki, lahko v skladu z zakonom in mednarodnimi pogodbami opravljajo dejavnosti prevajanja, pripravljanja izvodov listin v tujem jeziku in overjanja.

Overjene prevode izpiskov iz poslovnega registra ter overjene prevode dokumentov in podatkov družb, ki bodo vneseni v poslovni register, v kateri koli uradni jezik EU (po izbiri družbe) lahko pripravljajo tudi usposobljeni specializirani prevajalci in specializirani revizorji.

OFFI zagotavlja tolmačenje na sodiščih, državnih tožilstvih ter organih odkrivanja in preiskovanja s sedežem v Budimpešti. Storitve tolmačenja mora zagotavljati tudi za sodišča, državna tožilstva ter organe odkrivanja in preiskovanja zunaj Budimpešte, če jih ti ne morejo zagotoviti sami z imenovanjem usposobljenega tolmača ali druge primerne osebe.

Povezava in kontaktni podatki

Odkaz sa zobrazí v novom okneNacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov (OFFI)

Naslov: 1062 Budapest, Bajza utca 52


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 06/04/2017

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Malta

Malta nedisponuje oficiálnou databázou súdnych prekladateľov a tlmočníkov.


V trestnoprávnych veciach majú sudcovia a zamestnanci súdu k dispozícii zoznam úradných prekladateľov a tlmočníkov. Tento zoznam spravuje register Trestného súdu (Reġistru tal-Qorti Kriminali). V kontexte nadobudnutia účinnosti smernice o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní bol uvedený zoznam nedávno doplnený medzi súdne služby, ktoré nájdete na internetovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Tlmočníka alebo prekladateľa, ktorého je nutné pribrať do trestného konania, ustanoví sudca. Existencia uvedeného zoznamu však nebráni sudcovi v tom, aby ustanovil ako tlmočníka alebo prekladateľa akúkoľvek inú osobu, ktorú považuje za vhodnú. Meno takejto osoby sa následne zaradí do zoznamu. V prípade záujmu o ďalšie informácie sa písomne obráťte na Ir-Reġistratur tal-Qorti Kriminali, Qrati tal-Ġustizzja, Valletta, Malta.

V občianskoprávnych prípadoch si účastníci konania môžu zvoliť prekladateľa a tlmočníka podľa svojho uváženia. Náklady na tieto služby znáša účastník, ktorý túto službu požaduje. Správa súdu do tohto procesu nijakým spôsobom nezasahuje. Občianske súdy však môžu použiť zoznam, ktorý majú k dispozícii trestné súdy a ktorý je na uvedenej internetovej adrese voľne dostupný verejnosti.

Súčasťou elektronického systému na správu súdnych vecí (LECAM) je aj maltský zoznam tlmočníkov a prekladateľov (LECAM). Tento systém slúži primárne zamestnancom súdov a osobám vykonávajúcim právnickú profesiu. Pokiaľ ide o občianskoprávne konania, verejnosť môže získať prístup do systému LECAM prostredníctvom počítačov na podateľni súdu.

Nové osoby do zoznamu znalcov pridávajú súdni úradníci, ktorí majú oprávnenie na správu databázy. Pri údajoch o jednotlivých znalcoch sa uvádzajú odkazy na konania, pre ktoré boli ustanovení.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/12/2016

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Holandsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.

V tejto časti nájdete stručný prehľad holandskej databázy prekladateľov.


Aké informácie obsahuje holandský register prekladateľov?

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandský register prekladateľov je databáza, ktorá obsahuje podrobné informácie o súdnych prekladateľoch a tlmočníkoch.

Tento register vlastní a prevádzkuje Úrad súdnych prekladateľov a tlmočníkov.

Je prístup do holandského registra prekladateľov bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Ako hľadať súdneho prekladateľa v Holandsku

V tejto databáze môžete vyhľadávať podľa priezviska alebo jazykovej kombinácie.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandský register prekladateľov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/11/2012

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Rakúsko

V tejto časti nájdete informácie ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rakúsku.


Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rakúsku?

Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam tlmočníkov (zoznam súdnych tlmočníkov), ktorí zložili všeobecnú prísahu a dostali súdne osvedčenie o spôsobilosti; do tohto zoznamu sa zapisujú iba osoby, ktoré spĺňajú určité preukázateľné súdne predpoklady (predovšetkým solídne odborné znalosti).

Na tento účel bola zriadená Odkaz sa zobrazí v novom oknevlastná webová stránka. Táto stránka je dostupná aj z webovej stránky Odkaz sa zobrazí v novom oknejustície.

Od roku 2004 táto webová stránka umožňuje prístup:

 • do databázy prekladateľov a tlmočníkov, ktorá umožňuje vyhľadávanie podľa zvolených kritérií,
 • k právnym informáciám o prekladateľských a tlmočníckych službách.

Je prístup do databázy prekladateľov bezplatný?

Webová stránka je prístupná verejnosti a prístup do nej je bezplatný.

Ako si vyhľadať súdneho prekladateľa v Rakúsku

Na príslušnej Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránke možno vyhľadávať prekladateľov a tlmočníkov podľa týchto kritérií:

 • jazyk,
 • územná pôsobnosť súdu.

Pre osobitné vyhľadávanie je k dispozícii Odkaz sa zobrazí v novom oknevyhľadávací nástroj, ktorý umožňuje fulltextové vyhľadávanie v databáze. Výsledky možno ďalej zúžiť voľbou jazyka a územnej pôsobnosti súdu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam súdnych prekladateľov a tlmočníkov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/05/2018

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Poľsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: poľština.

Táto stránka vám pomôže nájsť súdneho prekladateľa a tlmočníka v Poľsku


Aké informácie obsahuje poľská databáza prekladateľov?

Poľsko má:

Je prístup do poľskej databázy prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do obidvoch databáz je bezplatný.

Ako si vyhľadať súdneho prekladateľa v Poľsku

Databáza súdnych prekladateľov

Databáza súdnych prekladateľov vám umožní vyhľadanie prekladateľa alebo tlmočníka podľa:

 • priezviska
 • druhu prekladu
 • mesta
 • jazyka.

Databáza prekladateľov a tlmočníkov

V databáze prekladateľov a tlmočníkov môžete vyhľadávať podľa:

 • priezviska
 • mesta
 • jazyka
 • špecializácie (tlmočenie, preklad literatúry, preklad právnych textov).

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 28/04/2015

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Portugalsko

 


Portugalsko nedisponuje databázou súdnych prekladateľov alebo tlmočníkov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/01/2018

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Rumunsko

Informácie na tejto stránke vám pomôžu nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rumunsku.


Ako nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Rumunsku

Databázu rumunských úradných prekladateľov a tlmočníkov vlastní a spravuje rumunské ministerstvo spravodlivosti. Obsahuje informácie o prekladateľoch a tlmočníkoch schválených rumunským ministerstvom spravodlivosti.

Tieto oprávnené osoby poskytujú na požiadanie prekladateľské a tlmočnícke služby pre:

 • Vyššiu sudcovskú radu,
 • ministerstvo spravodlivosti,
 • Najvyšší kasačný a odvolací súd,
 • verejnú prokuratúru,
 • Národné protikorupčné oddelenie,
 • orgány činné v trestnom konaní,
 • súdy,
 • notárske úrady,
 • právnych zástupcov a
 • exekútorov.

Zákonom č. 178/1997 sa upravuje autorizácia a platba tlmočníkov a prekladateľov, ktorí poskytujú služby orgánom činným v trestnom konaní, notárom, právnym zástupcom, ministerstvu spravodlivosti a iným uvedeným inštitúciám.

Databáza prekladateľov obsahuje informácie od roku 2002.

Je prístup do databázy rumunských prekladateľov bezplatný?

Nasledujúce informácie sú prístupné verejnosti bezplatne:

 • meno autorizovaného prekladateľa alebo tlmočníka,
 • jazyk alebo jazyky, na ktoré je daný prekladateľ alebo tlmočník autorizovaný,
 • číslo autorizácie,
 • telefónne číslo.

Databáza obsahuje aj nasledujúce informácie, ktoré nie sú verejne dostupné:

 • osobné identifikačné číslo,
 • poštovú adresu.

Ako vyhľadať úradného prekladateľa v Rumunsku

V databáze môžete vyhľadávať s pomocou nasledujúcich kritérií:

 1. meno úradného prekladateľa alebo tlmočníka;
 2. názov príslušného odvolacieho súdu (každý odvolací súd má názov mesta, v ktorom sa nachádza. Keďže v Rumunsku je 15 odvolacích súdov, pričom každý je miestne príslušný pre súdne prípady zodpovedajúce špecifickým národným administratívnym oblastiam, toto kritérium vyhľadávania je možné použiť v praxi na identifikáciu všetkých prekladateľov v rámci geografických a administratívnych oblastí zodpovedajúcich miestnej príslušnosti špecifického súdu);
 3. jazykové páry (ak je zobrazený cudzí jazyk, zobrazená kombinácia bude obsahovať rumunčinu);
 4. číslo autorizácie;
 5. dátum ukončenia platnosti autorizácie [toto vyhľadávanie sa dá vykonať zadaním „Ordin“ (v angličtine „order“) – právny akt vydaný ministerstvom spravodlivosti na pozastavenie alebo zrušenie autorizácie prekladateľa].

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 14/09/2015

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Slovinsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: slovinčina.

V tejto časti nájdete stručný prehľad slovinskej databázy prekladateľov a tlmočníkov.


Aké informácie ponúka slovinský register prekladateľov?

Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy Slovinskej republiky udržiava Odkaz sa zobrazí v novom okneadresár súdnych prekladateľov a tlmočníkov. Slovinský právny systém v súdnych záležitostiach nerozlišuje medzi tlmočníkmi a prekladateľmi. Všetky osoby s osvedčením musia byť schopné vykonávať preklady aj tlmočenie.

Je prístup do slovinskej databázy prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do slovinskej databázy prekladateľov je bezplatný.

Ako vyhľadávať súdneho prekladateľa v Slovinsku

V databáze je možné vyhľadávať súdnych Odkaz sa zobrazí v novom okneprekladateľov a tlmočníkov podľa týchto kritérií:

 • meno,
 • jazyk,
 • poštové smerovacie číslo/mesto.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdni prekladatelia alebo tlmočníci


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/02/2018

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Slovensko

Na tejto stránke sa uvádza stručný prehľad o zozname slovenských prekladateľov a tlmočníkov.


Aké informácie obsahuje zoznam slovenských prekladateľov a tlmočníkov?

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky obsahuje aj oddiel tlmočníkov a oddiel prekladateľov a poskytuje informácie o 1341 prekladateľoch a 1240 tlmočníkoch, ktorí v zmysle zákona 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov získali oprávnenie na vykonávanie tlmočníckej činnosti alebo prekladateľskej činnosti a sú alebo boli zapísaní v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov obsahuje samostatný oddiel na zápis tlmočníkov a samostatný oddiel na zápis prekladateľov. Táto databáza je dostupná len v slovenskom jazyku.

Každý tlmočník a prekladateľ zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v príslušnom odbore podľa jazykov je oprávnený používať pri ústnom tlmočení alebo písomnom preklade identifikačné znaky vydané Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorými je preukaz tlmočníka/prekladateľa a úradná pečiatka tlmočníka/prekladateľa.

Je prístup do zoznamu tlmočníkov a prekladateľov bezplatný?

Prístup do zoznamu a vyhľadávanie prekladateľov a tlmočníkov sú bezplatné.

Ako nájsť tlmočníka alebo prekladateľa na Slovensku?

Informácie o tlmočníkoch a prekladateľoch je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej Republiky http://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx v sekcií Registre po zvolení možnosti Prekladatelia alebo Tlmočníci.

Prostredníctvom uvedenej stránky môžete online vyhľadávať kontaktné (prípadne iné) údaje týkajúce sa prekladateľov a tlmočníkov. Jednotlivých prekladateľov a tlmočníkov možno vyhľadávať podľa evidenčného čísla, jazyka, mena a priezviska, obce, okresu, kraja alebo podľa kombinácie týchto kritérií. Pri voľbe konkrétnej osoby zo zoznamu výsledkov vyhľadávania sa zobrazia podrobné informácie ako napr. kontaktné údaje; rozsahoprávnenia na výkon tlmočníckej, resp. prekladateľskej činnosti spolu s dátumom vzniku, prípadne aj zániku oprávnenia; sankcie uložené za posledné tri roky v súvislosti s výkonom činnosti, pri zákaze činnosti je v zozname uvedené aj obdobie, počas ktorého zákaz trvá; informácia o dočasnom pozastavení výkonu činnosti vrátane údajov o právnom základe, dátume začiatku a dátume ukončenia dočasného pozastavenia výkonu činnosti; informácia o prerušení výkonu činnosti vrátane údajov o dátume začiatku a dátume ukončenia prerušenia výkonu činnosti; evidenčné číslo a informácie o aktuálnom poistení zodpovednosti za školu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam tlmočníkov

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam prekladateľov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej RepublikyObsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 11/04/2019

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Fínsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti sa dozviete, ako vo Fínsku nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka.


Čo ponúka fínska databáza prekladateľov?

Databáza Odkaz sa zobrazí v novom okneFínska asociácia prekladateľov a tlmočníkov poskytuje informácie o prekladateľoch a tlmočníkoch.

Je prístup do fínskej databázy prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do databázy Fínskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov je bezplatný.

Ako nájsť súdneho prekladateľa vo Fínsku

Fínskeho súdneho prekladateľa alebo tlmočníka možno hľadať pomocou týchto kritérií:

 • kombinácia jazykov,
 • meno prekladateľa alebo tlmočníka.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka Fínskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/05/2018

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Švédsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku švédčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti sa uvádzajú informácie ako nájsť súdneho tlmočníka alebo prekladateľa vo Švédsku.


Čo je švédsky register tlmočníkov a prekladateľov?

Švédsku databázu súdnych tlmočníkovprekladateľov vlastní a spravuje Švédska agentúra pre právne, finančné a administratívne služby (Kammarkollegiet).

Databázu tvorí zoznam certifikovaných tlmočníkov a prekladateľov, ktorí sú oprávnení tlmočiť alebo prekladať len zo alebo do švédskeho jazyka. Jeden tlmočník alebo prekladateľ môže mať oprávnenie na viacero rôznych jazykov. Oprávnený tlmočník môže mať oprávnenie aj na osobitnú oblasť pôsobnosti ako súdny tlmočník a/alebo tlmočník pre oblasť zdravotníctva.

Je prístup k švédskemu registru tlmočníkov a prekladateľov bezplatný?

Áno, prístup do švédskej databázy súdnych tlmočníkov a prekladateľov je bezplatný.

Ako vyhľadať súdneho tlmočníka alebo prekladateľa vo Švédsku?

Ak hľadáte tlmočníka, môžete ho vyhľadať podľa jazyka, oblasti odbornej špecializácie, správnej oblasti (län) alebo priezviska. Ak hľadáte prekladateľa, môžete ho vyhľadať podľa jazyka, správnej oblasti (län), priezviska alebo čísla prekladateľa.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 04/03/2013

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Anglicko a Wales

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Táto časť vám pomôže nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Anglicku a Walese.


V súčasnosti Anglicko a Wales nevedú centralizovanú databázu tlmočníkov a prekladateľov. Tlmočníkov a prekladateľov však môžete vyhľadávať na niekoľkých decentralizovaných registroch a zoznamoch vrátane týchto:

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodný register tlmočníkov v oblasti verejnej služby,
Odkaz sa zobrazí v novom okneZdruženie policajných a súdnych tlmočníkov,
Inštitút pre preklady a tlmočenie,
Ministerstvo spravodlivosti Odkaz sa zobrazí v novom oknesúdni tlmočníci


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 13/06/2017

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Severné Írsko

Táto časť vám pomôže nájsť súdneho prekladateľa alebo tlmočníka v Severnom Írsku


Severné Írsko v súčasnosti nemá centralizovanú databázu tlmočníkov a prekladateľov. Informácie, ktoré potrebujete, môžete nájsť v mnohých decentralizovaných registroch a zoznamoch vrátane:

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodný register tlmočníkov verejnej správy

Odkaz sa zobrazí v novom okneAsociácia policajných a súdnych tlmočníkov

Prekladateľský a tlmočnícky ústav


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Ako nájsť prekladateľa alebo tlmočníka - Škótsko


V súčasnosti v Škótsku neexistuje centralizovaná databáza tlmočníkov alebo prekladateľov. Napriek tomu máte možnosť vyhľadávať v niekoľkých decentralizovaných registroch a zoznamoch, ku ktorým patrí:

Ak hľadáte právnu pomoc s tlmočením alebo preklady, odporúčame register Škótskej rady právnej pomoci (Scottish Legal Aid Board – SLAB).

Súvisiace odkazy

Škótska rada právnej pomociOdkaz sa zobrazí v novom okneNárodný register tlmočníkov v oblasti verejnej služby, Odkaz sa zobrazí v novom okneZdruženie policajných a súdnych tlmočníkov, Inštitút pre preklady a tlmočenie


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 24/04/2019