Poišči sodnega prevajalca ali tolmača

Če morate razumeti in biti razumljeni na zaslišanju v drugi državi članici ali če potrebujete sodni prevod pogodbe ali drugega pravnega dokumenta, boste mogoče želeli najti tolmača ali sodnega prevajalca.


Uvod

Zaradi večje mobilnosti in migracij v Evropski uniji se je ustrezno povečalo tudi število raznovrstnih odnosov (gospodarskih, pravnih, akademskih ali osebnih) med državljani različnih narodnosti, kultur in jezikov. Zato nastajajo številne situacije, v katerih sta potrebna prevajanje in tolmačenje. Ker morajo številne od teh situacij dovoliti ali jim biti priča organi (pogosto sodišča ali druge pravne institucije), je precej običajno, da se zahtevajo uradni prevodi dokumentov, ki so bili prvotno napisani v drugem jeziku.

Namen uradnega prevoda je potrditi dejstva v pravnem ali upravnem postopku/sodni zadevi, doseči priznanje pravnih dejstev, ki so nastala v tuji državi, in uporabljati izvorno zakonodajo za tuje državljane (mednarodno zasebno pravo).

Uradno prevajanje je različno organizirano v državah članicah Evropske unije, ki imajo zelo različne strokovne okvire (raznovrstni sistemi in prakse). Na primer, v državah, v katerih pravni red temelji na rimskem pravu, kot sta Španija in Grčija, za dostop do poklica zapriseženega prevajalca veljajo različna pravila, ta poklic pa se opravlja v različnih delovnih pogojih v zvezi s predpisi, plačilom honorarjev in overjanjem.

Kdo je sodni prevajalec?

Prevajalec ustvari pisni dokument, tako da besedilo prevede iz enega jezika v drugega. Sodni prevajalec mora obvladati osnovne pojme in terminologijo ne samo prava, ampak tudi področja, na katerem se uporablja. Sodni prevod je v središču večjezikovnega komuniciranja, ker posameznikom, družbam, pravnim in vladnim organom omogoča, da se sporazumevajo v različnih jezikih in kulturah znotraj in onkraj državnih meja. Tak prevod zahteva poznavanje specializirane terminologije in jezikovnih pravil, ki se uporabljajo v zadevnih dokumentih. Sodni prevajalec, ki je del pravne ekipe in ima dostop do pravnih strokovnjakov, vam bo omogočil popolno razumevanje katerega koli primera in zahtevane pravne terminologije. Njegovo razumevanje enega ali več pravnih sistemov in pravnih postopkov mu omogoča, da vam lahko pomaga pri pravnih poslih.

Poklicni standardi v zvezi z jezikovno usposobljenostjo, prevajalskimi veščinami ter poznavanjem sistemov, postopkov, terminologije in jezikovnih pravil, ki se uporabljajo v posameznih primerih, bodo zelo pomembni, ko boste iskali sodnega prevajalca.

Kdo je sodni tolmač?

Tolmač zagotavlja ustno jezikovno storitev, pri kateri uporablja različne načine tolmačenja iz enega jezika v drugega (simultano, konsekutivno, šepetano tolmačenje). Sodni tolmači so specialisti, ki delajo predvsem z odvetniki v sodnih postopkih, kot so sojenja, izjave, zaslišanja, mediacije, arbitraže, srečanja s strankami itd. Ti izvedenci vam bodo pomagali komunicirati z drugimi strankami v čezmejnih postopkih.

Sodni prevajalec/tolmač

Sodni prevajalci/tolmači so pooblaščeni za prevajanje uradnih dokumentov (poročni listi, šolska spričevala, univerzitetne diplome, vloge pri sodiščih, sodne odločbe itd.) in tolmačenje pred sodiščem (tj. ko pričajo stranke ali priče), na policijskih postajah (med zaslišanji, po priprtju) ali pred upravnimi organi (npr. med carinskimi kontrolami). Uradni sodni prevajalci/tolmači so pooblaščeni, da na svoje prevode odtisnejo uradni žig, s katerim overijo prevod.

Sodni prevajalci/tolmači morajo običajno imeti univerzitetno izobrazbo iz svojih delovnih jezikov ter obvladati različne veščine prevajanja in tolmačenja, res pa se zahteve med državami članicami razlikujejo.

Večina držav članic EU ima sistem za izbor in imenovanje sodnih prevajalcev/tolmačev. Običajno je zapriseženi prevajalec usposobljen tudi za delo kot sodni tolmač. Različne države uporabljajo različna uradna poimenovanja za sodne prevajalce/tolmače.

Kako najti prevajalca/tolmača?

Sodnega prevajalca ali tolmača je zdaj mogoče najti v nacionalnih zbirkah podatkov o prevajalcih in/ali tolmačih.  Vendar take zbirke ne obstajajo v vseh državah članicah. Včasih so na spletiščih ministrstev za pravosodje ali višjih regionalnih sodišč povezave na uradne ali poluradne registre kvalificiranih prevajalcev/tolmačev.

V kazenskih zadevah si morajo države članice v skladu z Povezava se odpre v novem oknuDirektivo 2010/64/EU prizadevati za vzpostavitev takega registra do 27. oktobra 2013, torej v roku, določenem za prenos te direktive v nacionalno zakonodajo. V skladu s to direktivo morajo države članice vzpostaviti postopek ali mehanizem za ugotavljanje, ali osumljena ali obdolžena oseba potrebuje pomoč tolmača ali prevajalca, ter tem osebam brez odlašanja zagotoviti tolmačenje. Prevod je treba zagotoviti za dokumente, ki so bistveni za varstvo izvajanja pravice do obrambe, izjemoma pa se lahko nudi ustno prevajanje ali ustni povzetek teh bistvenih dokumentov, če se s tem ne ogrozi poštenost postopka. Države članice krijejo stroške tolmačenja in prevajanja, in sicer ne glede na izid postopka.

Za podrobnejše informacije, na primer o:

 • organu, ki na svojem spletišču vodi nacionalno zbirko podatkov,
 • pravilih, ki veljajo za uporabo storitev prevajalcev in tolmačev,
 • geografskih območjih pristojnosti prevajalcev in tolmačev,
 • usposobljenosti/kvalifikacijah prevajalcev in tolmačev,
 • stroških,
 • zavarovalniških sistemih in obstoju postopkov s pravnimi sredstvi,

kliknite na eno od zastavic na desni strani.


Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.
Komisija glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 01/02/2020

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Belgija

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nizozemščina.

Tu najdete informacije o iskanju sodnega tolmača ali prevajalca za prevajanje v sodnem postopku prek uradne spletne strani.


Kako najti prevajalca v Belgiji?

Trenutno ne obstaja uradna centralna zbirka podatkov o tolmačih in prevajalcih v Belgiji. Obstajajo pa seznami zapriseženih prevajalcev, ki jih vodijo Povezava se odpre v novem oknutajništva raznih sodišč.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZvezna javna služba za pravosodje


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 27/04/2015

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Bolgarija

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: bolgarščina.

V Bolgariji ni podatkovne baze o prevajalcih in tolmačih.


Elektronska zbirka podatkov o sodnih tolmačih trenutno ne obstaja. Vendar pa lahko tolmači v sodnih postopkih sodelujejo kot izvedenci. Pravni položaj strokovnjakov je določen v uredbi št. 1 z dne 16. januarja 2008 o registraciji, kvalifikaciji in honorarju izvedencev (izdal vrhovni sodni svet – objavljena v uradnem listu št. 11 z dne 5. februarja 2008). Na vsakem sodišču je shranjen seznam oseb, ki lahko kot izvedenci sodelujejo v sodnih postopkih (tudi tolmači in prevajalci).

Predlogi za vključitev izvedencev (tudi prevajalcev in tolmačev) na seznam izvedencev lahko dajo:

 • ministrstva
 • oddelki
 • institucije
 • občine
 • profesionalne in druge organizacije ter
 • znanstvene ustanove.

Predloge lahko posredujejo predsedniku ustreznega okrožnega ali upravnega sodišča


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 09/03/2020

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Češka

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega tolmača v Češki republiki.


Kateri podatki so v češki podatkovni zbirki izvedencev in tolmačev?

V češki podatkovni zbirki izvedencev in tolmačev lahko iščete osebe, ki so vanjo vpisane kot izvedenci in tolmači – tj. osebe, ki imajo dovoljenje za izvajanje izvedenskih dejavnosti in dejavnosti tolmačenja. Seznami izvedencev in tolmačev, ki jih vodijo posamezna regionalna sodišča, so razdeljeni na razdelek za izvedence in razdelek za tolmače. Vsi tolmači, navedeni na seznamu izvedencev in tolmačev, so imenovani za prevajanje pisne in govorjene besede v ustrezne jezike, za katere so vpisani na seznam.

Povezava se odpre v novem oknuČeško podatkovno zbirko izvedencev in tolmačev vodi in vzdržuje Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje Češke republike, za pravilnost podatkov pa so pristojna ustrezna regionalna sodišča.

Ali je dostop do češke podatkovne zbirke izvedencev in tolmačev brezplačen?

Dostop do podatkovne zbirke je brezplačen.

Kako najti sodnega tolmača v češki podatkovni zbirki izvedencev in tolmačev?

Z uporabo enostavnega iskalnika lahko iščete kontaktne (ali druge) podatke izvedencev in tolmačev na spletu. Tolmače lahko iščete po jezikih, v katerih lahko tolmačijo, po območju pristojnosti regionalnega sodišča, kjer živijo, ali po imenu in priimku.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Danska


Danska nima podatkovne zbirke prevajalcev/tolmačev, ki bi bila dostopna javnosti.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 24/10/2019

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Nemčija

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega prevajalca ali tolmača v Nemčiji.


Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Nemčiji

Standardna nemška podatkovna zbirka prevajalcev in tolmačev vsebuje seznam vseh prevajalcev in tolmačev, ki so uradno zapriseženi, imenovani in/ali delajo z uradnim pooblastilom v vseh nemških zveznih deželah (Länder).

Vsaka nemška dežela določi merila za prevajalce in tolmače, ki bodo zaprisegli ali bodo imenovani ali bodo delali z uradnim pooblastilom, tako da obstajajo posebne zahteve za vsako deželo.

Ali je dostop do nemške podatkovne zbirke prevajalcev in tolmačev brezplačen?

Da.

Kako poiskati sodnega prevajalca ali tolmača v Nemčiji

Posebne tolmače in prevajalce je mogoče poiskati po enem ali več naslednjih iskalnih merilih: imenu, poštni številki/kraju ali jeziku. Če med rezultati iskanja izberete poseben vnos, se prikažejo dodatne informacije (na primer delovni jeziki in kontaktni podatki prevajalca/tolmača).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuZbirka sodnih tolmačev (justiz-dolmetscher.de)

Povezava se odpre v novem oknuZbirka sodnih prevajalcev (justiz-uebersetzer.de)

Povezava se odpre v novem oknuZbirka sodnih tolmačev (gerichts-dolmetscher.de)

Povezava se odpre v novem oknuZbirka sodnih prevajalcev (gerichts-uebersetzer.de)

Povezava se odpre v novem oknuPortal sodnih tolmačev (gerichtsdolmetscherverzeichnis.de)

Povezava se odpre v novem oknuPortal sodnih prevajalcev (gerichts-uebersetzer.de)


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 29/08/2019

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Estonija

Na tej strani so na voljo podatki o iskanju sodnega prevajalca ali tolmača v Estoniji.


Kako najti sodnega prevajalca v Estoniji?

Povezava se odpre v novem oknuEstonski register zapriseženih prevajalcev vsebuje informacije o zapriseženih prevajalcih in njihove kontaktne podatke.

Register je last estonskega ministrstva za pravosodje, ki ga tudi vodi.

Ali je dostop do estonskega registra prevajalcev brezplačen?

Da, dostop do registra je brezplačen.

Kako poiskati sodnega prevajalca?

Za iskanje prevajalcev ni posebne metode. Na spletni strani ministrstva za pravosodje je objavljen seznam jezikov, ki se prevajajo in med katerimi lahko izbirate. Ko izberete jezik, ki ga potrebujete, se prikaže seznam imen in kontaktnih podatkov prevajalcev, usposobljenih za prevajanje v navedeni jezik in iz njega.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 13/08/2019

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Irska


Irska nima podatkovne zbirke sodnih prevajalcev ali tolmačev.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 18/11/2019

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Grčija

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: danščinagrščina.

Grčija nima spletne strani s seznamom sodnih prevajalcev ali tolmačev. Smo v procesu uvedbe digitalizacije zbirk podatkov in elektronskega vmesnika.


Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Grčiji

Tolmačenje in prevajanje pred grškimi sodišči urejajo členi 233–238 grškega zakonika o kazenskem postopku. Tolmače in prevajalce postavi pristojno sodišče; izbere jih iz preglednice, ki jo vsako leto pripravi prvostopenjsko sodišče, dokončno oblikuje pa pritožbeno sodišče. V izjemno nujnih primerih se lahko postavijo tolmači, ki niso vključeni v navedeno preglednico.

Za civilne postopke je v členu 252 zakonika o civilnem postopku določeno, da sodišče postavi tolmača, če priča, izvedenec ali stranka ne govori grško. Podobno določbo vsebuje člen 137 zakonika o upravnem postopku.

Omeniti je treba tudi Povezava se odpre v novem oknuprevajalsko službo pri ministrstvu za zunanje zadeve, ki je v skladu z veljavnim pravnim okvirom odgovorna za uradne prevode javnih in zasebnih listin.

Tuje javne listine se prevajajo le, če so označene z žigom apostille za listine iz držav, ki so pogodbenice Haaške konvencije iz leta 1961, ki je bila ratificirana v Grčiji z zakonom št. 1497/1984 (Vladni uradni list, serija I, št. 188). Vse druge tuje listine mora potrditi grški konzularni organ v državi izvora listine ali konzularni organ države izvora v Grčiji.

Prevajalske storitve niso brezplačne. Stroške določa namestnik ministra za zunanje zadeve.

V skladu z zakonom o odvetništvu (člen 36 zakona št. 4194/2013, Vladni uradni list, serija I, št. 208) delo odvetnika vključuje prevajanje listin, sestavljenih v tujem jeziku, v grščino in prevajanje grških listin v kateri koli tuj jezik. Prevod v celoti učinkuje pred vsemi sodišči in drugimi organi, če mu je priložena overjena kopija prevedene listine in če odvetnik potrdi, da ima ustrezno znanje jezika, iz katerega oziroma v katerega je bila listina prevedena.

Ali je dostop do zbirke podatkov o prevajalcih brezplačen?

Grčija nima centralne zbirke podatkov o grških sodnih prevajalcih/tolmačih.

Obstaja pa zbirka podatkov o članih Povezava se odpre v novem oknuPanhelenskega združenja prevajalcev (članih Mednarodne zveze prevajalcev – FIT, Fédération Internationale des Traducteurs), ki so poklicni prevajalci (nekateri so tudi tolmači). Ta zbirka podatkov uporabnikom omogoča iskanje tolmačev/prevajalcev po jeziku in regiji.

Poleg tega so podatki o poklicnih prevajalcih za vsako regijo Grčije na voljo v zbirki podatkov Povezava se odpre v novem oknuPanhelenskega združenja poklicnih prevajalcev, diplomantov Jonske univerze (člani FIT), katerega člani so specializirani za dva od naslednjih treh jezikov: angleščino, francoščino in nemščino (pri združenju lahko pridobite informacije o jezikovnih specializacijah njegovih članov).

Kako iskati sodnega prevajalca v Grčiji

Glej zgoraj.

Sorodne povezave


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 03/07/2019

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Španija

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: španščina.

Ta oddelek vam pomaga najti sodnega tolmača ali prevajalca v Španiji.


Kako najti sodnega tolmača ali prevajalca v Španiji

V Španiji ni celovite zakonske ureditve na področju sodnih tolmačev in prevajalcev.

Člen 231(5) sistemskega zakona o sodstvu določa, da „se v ustnem postopku za tolmača lahko imenuje katera koli oseba z znanjem jezika, ki je predhodno prisegla ali dala zaobljubo, da bo tolmačila verodostojno“.

Člen 440 zakonika o kazenskem postopku določa pravico do pomoči tolmača, člen 441 pa določa, da se „tolmača izbere med osebami z ustreznimi kvalifikacijami, če jih je mogoče najti na območju pristojnega sodišča. Če ne, se za tolmača imenuje oseba, ki je učitelj ustreznega jezika, in kot zadnja možnost, katera koli oseba z znanjem navedenega jezika“.

Člen 762(8) zakonika o kazenskem postopku določa naslednje: „Če obtoženci ali priče ne govorijo ali razumejo španskega jezika, se uporabi postopek iz členov 398, 440 in 441. Pri tem ni potrebno, da ima imenovani tolmač uradno kvalifikacijo“.

Na splošno v kazenskih in civilnih zadevah s pravno pomočjo stroške prevajalca ali tolmača plača Ministrstvo za pravosodje (ali avtonomne skupnosti s pristojnostjo za sodne zadeve), v civilnih postopkih brez pravne pomoči pa stroške prevajalca ali tolmača krije tožnik. Poleg tega se storitve tolmačev uporabljajo tudi v nekaterih upravnih postopkih, kot so postopki na podlagi prošnje za azil.

Kvalifikacijo sodnega tolmača ali prevajalca je mogoče pridobiti po uspešno opravljenem preizkusu znanja, ki ga organizira Ministrstvo za zunanje zadeve. Imetniki te kvalifikacije so pooblaščeni za zagotavljanje uradnih prevodov.

Ali je dostop do podatkovne zbirke prevajalcev v Španiji brezplačen?

V Španiji ni podatkovne zbirke z informacijami o tolmačih in prevajalcih.

Kako poiskati sodnega prevajalca v Španiji?

Vseeno Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación) običajno objavi seznam oseb, ki so opravile preizkus znanja za sodnega tolmača.

Dostop do seznama je brezplačen. Vsebuje seznam jezikov po abecednem vrstnem redu skupaj z imeni zapriseženih prevajalcev po posameznih jezikih.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSEZNAM ZAPRISEŽENIH PREVAJALCEV


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 11/03/2020

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Francija

Izvirna jezikovna različica te strani francoščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Tu boste našli informacije v zvezi z iskanjem tolmača, ki lahko pomaga v sodnem postopku, ali prevajalca, po potrebi prek uradnega spletnega mesta.


Kako najti prevajalca v Franciji

Služba za dokumentacijo in študije Povezava se odpre v novem oknuKasacijskega sodišča (Cour de cassation) na svoji spletni strani ponuja:

 • Povezava se odpre v novem oknusezname izvedencev, ki jih je potrdilo Kasacijsko sodišče, v formatu PDF. Na tej strani so tudi povezave do spletnih mest nekaterih pritožbenih sodišč. Urad sodišča vsako leto pripravi seznam izvedencev, ki jih je potrdilo Kasacijsko sodišče;
 • Povezava se odpre v novem oknusezname sodnih izvedencev, ki jih sestavi vsako pritožbeno sodišče in na katerih so predvsem izvedenci, vpisani v rubrikah prevajanje in tolmačenje. Pritožbena sodišča sezname sodnih izvedencev, ki jih sestavijo, redno posodabljajo in različno pogosto pošiljajo Kasacijskemu sodišču.

Kasacijsko sodišče nima zbirke podatkov v pravem pomenu besede, v kateri bi bili združeni vsi tolmači in prevajalci.

Seznami z imeni, kontaktnimi podatki, letom rojstva in specializacijo izvedencev so na voljo za 35 pritožbenih sodišč.

Ali je treba za iskanje prevajalca ali tolmača plačati?

Ne, dostop do spletnih mest je neomejen.

Ozadje ali zgodovina seznamov prevajalcev v Franciji

Ozadje

Prvi seznami izvedencev so bili prvič uradno uvedeni v francoski sodni sistem na kazenskem področju, in sicer z zakonom z dne 30. novembra 1892.

Hkrati so obstajali neuradni seznami specialistov, ki so bili najpogosteje imenovani v civilnih zadevah.

Z zakonom št. 71-498 z dne 29. junija 1971 in dekretom št. 74-1184 z dne 31. decembra 1974 je bil za sodišča uveden enoten seznam za civilne in kazenske zadeve za vsa pritožbena sodišča, na katerem so bili izvedenci vpisani po specializacijah. Seznam se je dopolnjeval in spreminjal vsako leto. Vpis se je lahko podaljšal vsako leto, vendar se je v praksi to zgodilo pri izvedencih, ki niso bili deležni hude kritike. Uveden je bil tudi nacionalni seznam izvedencev, ki ga sestavlja urad Kasacijskega sodišča in deluje pod primerljivimi pogoji.

Zahteve v zvezi z vpisom

Vpis na sezname sodnih izvedencev je bil temeljito prenovljen z zakonom št. 2004-130 z dne 11. februarja 2004 in dekretom št. 2004-1463 z dne 23. decembra 2004. Kar zadeva sezname pritožbenih sodišč, se prošnje pošljejo državnemu tožilcu pri okrožnem sodišču, ki jih preuči in nato pošlje generalnemu tožilcu, ki jih nato predloži prvemu predsedniku pritožbenega sodišča.

Sezname letno sestavlja generalna skupščina sodnikov pritožbenega sodišča.

Prvi vpis na sezname pritožbenih sodišč spremlja triletno poskusno obdobje, po katerem se izkušnje zainteresirane osebe in pridobitev pravnega znanja, potrebnega za dobro opravljanje nalog, ocenijo za morebitni ponovni vpis na podlagi nove prošnje. Izvedenec je nato po ponovni preučitvi spisa in mnenju komisije, ki jo sestavljajo izvedenci in sodniki, vpisan za petletno obdobje.

Z Dekretom št. 2012-1451 z dne 24. decembra 2012 so bila določena merila za vpis izvedencev. Prošnje se proučijo ob upoštevanju poklicnih kvalifikacij in izkušenj kandidatov, vključno z njihovim strokovnim znanjem, pridobljenim v drugi v državi članici Evropske unije, in interesom, ki ga pokažejo glede sodelovanja s službami pravosodja. Lahko se upoštevajo tudi potrebe sodstva.

Na nacionalni seznam se lahko vpišejo samo izvedenci, ki so na seznamu pritožbenega sodišča že pet let. Kar zadeva postopek vpisa in ponovnega vpisa na nacionalni seznam, generalni tožilec pri Kasacijskem sodišču prejme te prošnje ter mnenji prvega predsednika in generalnega tožilca pri pritožbenem sodišču, pri katerem je zainteresirana oseba vpisana. Urad Kasacijskega sodišča nato sestavi nacionalni seznam, ne da bi generalno tožilstvo odločalo.

Nomenklatura rubrik na seznamih izvedencev

Z odredbo ministra za pravosodje z dne 10. junija 2005 je bila za celotno nacionalno ozemlje uvedena usklajena nomenklatura rubrik na seznamih izvedencev. Seznam je razdeljen na panoge (gospodarske, npr.: kmetijstvo, zdravstvo, industrija...), rubrike (ki ustrezajo strokam, npr.: medicina, kirurgija) in specializacije (s čimer so stroke podrobneje opredeljene: alergologija, trebušna kirurgija...). Obstaja panoga „tolmačenje-prevajanje“, ki zajema rubriko prevajanje, razdeljeno na specializacije po jezikovnih kategorijah (romanski, germanski, slovanski jeziki itd.). Specializacije imajo tako dovolj širok naslov, da vključujejo vse govorjene ali pisne jezike.

Pri pripravi nove usklajene nomenklature specializacij izvedencev so tako prevajalci in tolmači ostali na splošnih seznamih sodnih izvedencev, vendar jim je namenjena posebna rubrika. Čeprav glavna naloga teh strokovnjakov ni priprava strokovnih mnenj v pravem pomenu besede, so enako kot sodni izvedenci občasni sodelavci javne pravosodne službe in so lahko, če je potrebno, imenovani kot specialisti na podlagi člena 232 novega zakonika o civilnem postopku, da na zahtevo sodišč opravljajo prave preiskave in zlasti posvetovanja.

Zaradi vseh teh razlogov se ob reformi leta 2004 za tolmače in prevajalce ni zdelo potrebno določiti posebnega sistema za vpis na ločene sezname.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 16/09/2013

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Italija


Italija nima nacionalne podatkovne zbirke prevajalcev in tolmačev, in sicer zato, da so italijanska sodišča svobodna pri izbiri prevajalcev in tolmačev, ki se jim zdijo primerni.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 24/02/2020

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Ciper

Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Prevodi se zagotavljajo s pomočjo zunanjih prevajalcev s seznama Povezava se odpre v novem oknutiskovnega in informacijskega urada (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών), overijo pa jih zapriseženi prevajalci.

Povezava se odpre v novem oknuTiskovni in informacijski urad (TIU) je oddelek Povezava se odpre v novem oknuministrstva za notranje zadeve (Υπουργείο Εσωτερικών). Namen TIU je zagotavljati sprotne in objektivne informacije mednarodnim medijem in državljanom Cipra o vprašanjih, povezanih s Ciprom in ciprskim vprašanjem, ob uporabi vseh novih oblik informacijske tehnologije za uspešno predstavljanje vlade in njenega dela ter zagotavljanje globalnih informacij državljanom o vprašanjih, povezanih z vključitvijo Cipra v Evropsko unijo. TIU je odgovoren tudi za zagotavljanje informativnega gradiva, kot so letaki, filmi in CD-ji.
Nekateri oddelki TIU imajo neposredne stike z javnostjo in so tej tudi namenjeni. Eden od njih je Povezava se odpre v novem oknuprevajalski oddelek (Κλάδος Μεταφράσεων).


PREVAJALSKI ODDELEK

Povezava se odpre v novem oknuPrevajalski oddelek TIU zagotavlja prevajalske storitve od leta 1990, ko je bil ustanovljen s sklepom ministrskega sveta, da bi zadovoljili potrebo po prevodih v zasebnem in javnem sektorju.

Zaposleni v oddelku vedno ravnajo v skladu z zakoni in predpisi, brez predsodkov ali diskriminacije, in si po najboljših močeh prizadevajo za takojšnjo storitev.

OVERJENI PREVODI

Prevajalski oddelek se ukvarja s prevodi dokumentov/besedil, ki jih je običajno treba uradno overiti. Omogočeni so overjeni prevodi v naslednjih jezikih:

 • grščini,
 • angleščini,
 • francoščini,
 • ruščini,
 • nemščini,
 • italijanščini,
 • arabščini,
 • poljščini,
 • romunščini,
 • srbščini,
 • bolgarščini,
 • madžarščini,
 • nizozemščini,
 • španščini,
 • kitajščini,
 • švedščini,
 • češčini,
 • slovaščini,
 • turščini,
 • portugalščini,
 • japonščini,
 • armenščini,
 • ukrajinščini,
 • albanščini,
 • gruzijščini in
 • farsiju.

Prevodi se zagotavljajo s pomočjo zunanjih prevajalcev s seznama Povezava se odpre v novem oknutiskovnega in informacijskega urada (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών), overijo pa jih zapriseženi prevajalci.

Dokumenti, ki jih je treba prevesti, so razdeljeni v dve kategoriji, za kateri se obračunajo različne cene. Dokumenti kategorije A so preprosti (nespecializirani), dokumenti kategorije B pa specializirani.

Več informacij o cenah overjenih prevodov, času prevzema in izročitve, delovnem času itd. je na voljo na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuinformacij o overjenih prevodih.

INFORMACIJE/PRIPOMBE

Posamezniki imajo pravico zahtevati informacije in pojasnilo o storitvah, ki jih zagotavlja prevajalski oddelek.

Prav tako imajo pravico do predložitve pisnih pripomb ali pritožb. Prevajalski oddelek na vse podpisane dopise odgovori v enem mesecu.

STIK

Kontaktne številke prevajalcev:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Kontaktna številka vodje oddelka: +357 22801131.

Press and Information Office (PIO)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Telefon: +357 22801117, telefaks: +357 22666123

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknucommunications@pio.moi.gov.cy


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 30/04/2015

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Latvija

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: latvijščina.


Sodišče v civilnih ali upravnih postopkih strankam, ki ne znajo jezika postopka – razen zastopnikom pravnih subjektov –, zagotovi pravico, da se ob pomoči tolmača seznanijo z gradivom zadeve in sodelujejo v postopku.

Osebe, ki sodelujejo v postopku, lahko same neodvisno izberejo prevajalce in tolmače, ki se jim zdijo primerni.

V kazenskih postopkih imajo osebe, ki imajo pravico do obrambe, žrtve in njihovi zastopniki, priče, specialisti, izvedenci, revizorji in druge osebe, ki jih k sodelovanju pozove uradna oseba, ki vodi postopek, ko take osebe ne znajo uradnega jezika države, v postopku pravico uporabljati jezik, ki ga znajo, in najeti tolmača za brezplačno pomoč, pri čemer storitve tolmača zagotovi uradna oseba, ki vodi postopek.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 15/06/2020

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Litva

V Litvi ni podatkovne zbirke prevajalcev ali tolmačev.


Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Litvi

V sodnih postopkih prevajalca/tolmača zagotovi sodišče.

Za osebne potrebe so podatki o zasebnih prevajalcih in tolmačih na voljo na naslednjih spletnih straneh:


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 18/02/2019

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Luksemburg

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: francoščina.

Na tej strani portala lahko najdete sodnega prevajalca ali tolmača v Luksemburgu.


Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Luksemburgu ?

Ministrstvo za pravosodje nudi dnevno posodobljeni seznam zapriseženih prevajalcev in tolmačev. Do njega lahko dostopate prek spletne strani Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje in vsebuje tudi splošne podatke.

Ali je dostop do informacij o luksemburških sodnih prevajalcih brezplačen ?

Dostop do informacij o luksemburških sodnih prevajalcih je brezplačen.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 10/01/2020

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Madžarska

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: bolgarščinašpanščinačeščinadanščinanemščinaestonščinagrščinaangleščinafrancoščinahrvaščinaitalijanščinalatvijščinalitovščinamadžarščinamalteščinanizozemščinapoljščinaportugalščinaromunščinaslovaščinafinščinašvedščina.

Madžarska nima osrednje elektronske podatkovne zbirke sodnih prevajalcev in tolmačev.


Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača na Madžarskem?

Specializirano prevajanje ali tolmačenje lahko v okviru zaposlitve ali drugega plačanega dela izvajajo samo usposobljeni specializirani prevajalci ali tolmači.

Za sodno overjene prevode ter overitve prevodov in izvodov listin v tujem jeziku je pooblaščen samo Nacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt – OFFI).

OFFI zagotavlja tolmačenje na sodiščih, državnih tožilstvih in v preiskovalnih agencijah v Budimpešti (v nadaljnjem besedilu skupaj: sodišča). Navedene storitve mora zagotavljati tudi na sodiščih zunaj Budimpešte, če jih ta ne morejo zagotoviti sama z imenovanjem usposobljenega tolmača ali druge primerne osebe.

Spletna stran OFFI: Povezava se odpre v novem oknuNacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov.

Naslov: 1062 Budapest, Bajza utca 52.

V skladu z Zakonom XLI iz leta 1991 o notarjih (a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény) lahko notarji, ki so pooblaščeni za sestavljanje listin v tujem jeziku, pripravljajo izvirne prevode listin iz pristojnosti notarjev in lahko overjajo prevode v določenem jeziku. Notarji overijo prevod izvirne listine tako, da na koncu prevoda dodajo overitveno klavzulo.

Sodno overjene prevode izpiskov iz poslovnega registra ter sodno overjene prevode dokumentov in podatkov družb, ki bodo vneseni v poslovni register, v kateri koli uradni jezik EU (po izbiri družbe) lahko pripravljajo tudi usposobljeni specializirani prevajalci in specializirani revizorji.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuNacionalni urad za prevajanje in overjanje prevodov (OFFI)


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 06/04/2017

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Malta

Malta nima uradne podatkovne zbirke sodnih prevajalcev in tolmačev.


V kazenskih zadevah je članom sodstva in sodnemu osebju na voljo seznam tolmačev in prevajalcev, ki ga hrani in vodi tajništvo kazenskega sodišča. V pripravah na začetek veljavnosti direktive o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih je bil navedeni seznam pred kratkim dodan storitvam sodišč, ki so na voljo na spletu – Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Kadar je v kazenskem postopku potreben tolmač ali prevajalec, ga imenuje sodnik. Obstoj zgoraj navedenega seznama ne pomeni, da ga mora sodnik upoštevati in da ne more imenovati druge osebe, ki je po njegovem mnenju ustrezna za opravljanje nalog tolmačenja ali prevajanja. Ime tako imenovane osebe se naknadno doda na seznam. Za nadaljnje informacije pišite sodnemu tajniku kazenskega sodišča na naslov „Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta“.

V civilnih zadevah lahko stranke imenujejo prevajalca ali tolmača po lastni izbiri, stroške pa krije stranka, ki te storitve zahteva. Uprava sodišča v ta postopek ni vpletena. Civilna sodišča lahko uporabijo seznam, s katerim razpolagajo kazenska sodišča in ki je javno dostopen na spletu, kot je navedeno zgoraj.

Seznam prevajalcev in tolmačev na Malti je vključen tudi v informacijski sistem sodišč za upravljanje sodnih zadev (LECAM), ki ga na splošno uporabljajo le sodno osebje in tisti, ki opravljajo pravniške poklice. Širša javnost pa lahko v zvezi s civilnimi zadevami do sistema LECAM dostopa prek računalnikov, ki so na voljo v sodnih tajništvih.

Seznam strokovnjakov dopolnjujejo sodni uradniki, ki so pooblaščeni za vodenje te podatkovne zbirke. Vpisi za posameznega strokovnjaka so povezani s sodnim primerom, za katerega je bil imenovan za opravljanje strokovnih storitev.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 21/12/2016

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Nizozemska

Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ta del vsebuje kratek pregled podatkovne zbirke prevajalcev Nizozemske.


Kateri podatki so v nizozemskem registru prevajalcev?

Povezava se odpre v novem oknuRegister prevajalcev Nizozemske je podatkovna zbirka, ki vsebuje podatke o zapriseženih sodnih prevajalcih in tolmačih. Register ima v lasti in vzdržuje Urad za sodno zaprisežene prevajalce in tolmače.

Ali je dostop do registra prevajalcev Nizozemske brezplačen?

Da, dostop je brezplačen.

Kako iskati sodnega prevajalca na Nizozemskem

Po podatkovni zbirki lahko iščete po priimku ali jezikovni kombinaciji.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuPodatkovna zbirka prevajalcev Nizozemske


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 29/11/2012

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Avstrija

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega prevajalca ali tolmača v Avstriji.


Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Avstriji?

Avstrijsko Zvezno ministrstvo za pravosodje vzdržuje seznam prevajalcev in tolmačev, ki izpolnjujejo pravne in formalne pogoje poklica.

V ta namen je bila vzpostavljena Povezava se odpre v novem oknuspletna stran, ki je dostopna tudi s Povezava se odpre v novem oknuspletne strani Ministrstva za pravosodje.

Od leta 2004 spletna stran zagotavlja dostop do:

 • zbirke podatkov o prevajalcih in tolmačih, ki je urejena po kriterijih,
 • pravnih informacij o storitvah prevajalcev in tolmačev.

Ali je dostop do avstrijske zbirke prevajalcev brezplačen?

Spletna stran je brezplačno dostopna javnosti.

Kako iskati sodnega prevajalca v Avstriji

Na Povezava se odpre v novem oknuspletni strani lahko prevajalce in tolmače iščete po naslednjih kriterijih:

 • po jeziku,
 • po sodnem okrožju.

Za natančna iskanja omogoča Povezava se odpre v novem oknuiskalnik iskanje po celotnem besedilu v zbirki podatkov. Rezultate se lahko dodatno omeji po jeziku in sodnem okrožju.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSeznam sodnih prevajalcev in tolmačev


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 30/05/2018

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Poljska

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: poljščina.

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega prevajalca in tolmača na Poljskem.


Kateri podatki so v podatkovni zbirki poljskih prevajalcev?

Poljska ima:

Ali je dostop do podatkovne zbirke poljskih prevajalcev brezplačen?

Da, dostop do obeh zbirk je brezplačen.

Kako iskati sodnega prevajalca na Poljskem

Zbirka zapriseženih prevajalcev

Zbirka zapriseženih prevajalcev vam omogoča iskanje prevajalca ali tolmača po:

 • priimku,
 • vrsti prevoda,
 • mestu,
 • jeziku.

Zbirka podatkov o prevajalcih in tolmačih

V zbirki podatkov o prevajalcih in tolmačih lahko iščete po:

 • priimku,
 • mestu,
 • jeziku,
 • specializaciji (tolmačenje, prevajanje literature, pravni prevodi).

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 28/04/2015

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Portugalska


Portugalska nima zbirke podatkov sodnih prevajalcev ali tolmačev.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 08/08/2019

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Romunija

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega prevajalca in tolmača v Romuniji.


Kako najti sodnega prevajalca ali tolmača v Romuniji

Povezava se odpre v novem oknuZbirko podatkov pooblaščenih romunskih prevajalcev in tolmačev ima in vzdržuje romunsko Ministrstvo za pravosodje. Vsebuje informacije o prevajalcih in tolmačih, ki jih je pooblastilo romunsko Ministrstvo za pravosodje.

Te pooblaščene osebe nudijo storitve prevajanja in tolmačenja na zahtevo za:

 • Višji sodniški svet,
 • Ministrstvo za pravosodje,
 • Višje pritožbeno sodišče,
 • državno tožilstvo,
 • nacionalni direktorat za boj proti korupciji,
 • organe za preiskavo kaznivega dejanja,
 • sodišča,
 • notarje,
 • odvetnike,
 • sodne izvršitelje.

Zakon št. 178/1997 ureja pooblastila in plačila tolmačem in prevajalcem, ki nudijo storitve organom za preiskavo kaznivega dejanja, sodiščem, notarjem, odvetnikom, Ministrstvu za pravosodje in drugim institucijam z zgornjega seznama.

Zbirka prevajalcev vključuje informacije od leta 2002 naprej.

Ali je dostop do romunske zbirke prevajalcev brezplačen?

Naslednje informacije so javnosti dostopne brezplačno:

 • ime pooblaščenega prevajalca ali tolmača,
 • jezik ali jeziki, za katere je prevajalec ali tolmač pooblaščen,
 • številka pooblastila,
 • telefonska številka.

Zbirka prav tako vsebuje naslednje informacije, ki niso dostopne javnosti:

 • osebna identifikacijska številka,
 • poštni naslov.

Kako najti pooblaščenega prevajalca v Romuniji

Po zbirki podatkov lahko iščete z uporabo naslednjih kriterijev:

 1. ime pooblaščenega prevajalca ali tolmača;
 2. ime ustreznega pritožbenega sodišča (vsako pritožbeno sodišče vsebuje ime občine, v kateri se nahaja. Ker je v Romuniji 15 pritožbenih sodišč, vsako s svojo krajevno pravno pristojnostjo v zvezi s sodnimi zadevami, ki ustreza določenim nacionalnim upravnim področjem, se lahko ta iskalni kriterij uporabi v praksi za identificiranje vseh prevajalcev znotraj geografskih in upravnih področij, ki ustrezajo krajevno pravni pristojnosti določenega sodišča);
 3. jezikovne kombinacije (če je prikazan tuj jezik, bo eden izmed prikazanih jezikov romunščina);
 4. številka pooblastila;
 5. datum poteka veljavnosti pooblastila (to iskanje je mogoče izvesti tako, da vtipkate „Ordin“ („odločba“ v slovenščini) – pravni akt, ki ga je izdalo Ministrstvo za pravosodje za začasno prenehanje ali preklic pooblastila prevajalca).

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 09/09/2019

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Slovenija

Na tej strani je pregled podatkovne zbirke slovenskih sodnih tolmačev.


Kateri podatki so v registru slovenskih sodnih tolmačev?

Ministrstvo za pravosodje upravlja Povezava se odpre v novem oknuimenik sodnih tolmačev. Slovenski pravni sistem ne razlikuje med tolmači in prevajalci. Vse sodni tolmači morajo biti sposobni tolmačenja in prevajanja.

Imenik sodnih tolmačev vsebuje naslednje podatke, ki so javni:

 • priimek
 • ime
 • naslov
 • poštna številka
 • mesto
 • telefon
 • elektronski naslov
 • jezik

Dodatno imenik vsebuje tudi nekatere podatke, ki niso dostopni javnosti:

 • znanstveni ali strokovni naslov
 • datum imenovanja
 • poklic
 • datum in kraj rojstva
 • enotno matično številko občana (EMŠO),
 • podatke o zaposlitvi ali drugem statusu.

Ali je dostop do podatkovne zbirke slovenskih sodnih tolmačev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke slovenskih sodnih tolmačev je brezplačen.

Kako najti sodnega tolmača v Sloveniji

Iskanje po podatkovni zbirki Povezava se odpre v novem oknusodnih tolmačev je mogoče s splošnim iskalnikom po zbirki, ki išče med vsemi javno objavljenimi podatki, tako da je iskanje mogoče glede na:

 • ime,
 • priimek,
 • mesto,
 • telefon,
 • jezik.

Iskalno poizvedbo je možno tudi omejiti z isklanim filtrom, ki temelji na posameznem jeziku (možno je izbrati samo en jezik).

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSodni tolmači -imenik


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 29/03/2018

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Slovaška

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: slovaščina.

Ta stran vsebuje kratek pregled podatkovnih zbirk slovaških prevajalcev in tolmačev.


Katere informacije so na voljo v podatkovni zbirki o slovaških prevajalcih?

V podatkovni zbirki o slovaških prevajalcih so informacije o približno 824 sodnih prevajalcih in 901 sodnem tolmaču. Na voljo je le v slovaškem jeziku. Povezava se odpre v novem oknuPodatkovno zbirko o prevajalcih vzdržuje Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje Slovaške republike.

Ali je dostop do podatkovne zbirke o slovaških prevajalcih brezplačen?

Podatkovna zbirka nudi brezplačen dostop do informacij o sodnih prevajalcih in tolmačih ter brezplačno pridobitev takšnih informacij.

Katera metoda je na voljo za iskanje sodnih prevajalcev na Slovaškem?

Informacije o sodnih prevajalcih so na voljo v oddelku o registrih na spletišču Povezava se odpre v novem oknu Ministrstva za pravosodje Slovaške Republike.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuMinistrstvo za pravosodje

Povezava se odpre v novem oknuPravna podatkovna zbirka JASPI


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 18/05/2020

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Finska

To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: finščina.

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega prevajalca ali tolmača na Finskem.


Kateri podatki so v finski podatkovni zbirki prevajalcev?

Podatkovna zbirka finskega Povezava se odpre v novem oknuZdruženja prevajalcev in tolmačev vam zagotavlja informacije o prevajalcih in tolmačih.

Ali je dostop do finske podatkovne zbirke prevajalcev brezplačen?

Da, dostop do podatkovne zbirke Združenja prevajalcev in tolmačev je brezplačen.

Kako iskati sodnega prevajalca na Finskem?

Finskega sodnega prevajalca ali tolmača lahko iščete s pomočjo naslednjih kriterijev:

 • jezikovne kombinacije,
 • ime prevajalca ali tolmača.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuSpletna stran Združenja prevajalcev in tolmačev


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 14/07/2020

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Švedska

Izvirna jezikovna različica te strani švedščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ta stran vsebuje informacije o tem, kako najti akreditiranega tolmača ali prevajalca na Švedskem.


Kaj je švedski register tolmačev in prevajalcev?

Povezava se odpre v novem oknuŠvedska agencija za pravne, finančne in upravne storitve (Kammarkollegiet) ima v lasti in upravlja Povezava se odpre v novem oknušvedsko zbirko podatkov o akreditiranih tolmačih in Povezava se odpre v novem oknuprevajalcih.

Zbirka vsebuje seznam zapriseženih tolmačev in prevajalcev, ki lahko tolmačijo oziroma prevajajo samo iz švedskega v tuji jezik in obratno. Vsakemu posamezniku se lahko dovoli delo v več jezikih. Akreditirani tolmač ima lahko tudi dovoljenje za delo na posebnem strokovnem področju kot sodni tolmač in/ali tolmač v medicini.

Ali je dostop do švedskega registra tolmačev in prevajalcev brezplačen?

Da, dostop do švedske zbirke podatkov o akreditiranih tolmačih in prevajalcih je brezplačen.

Kako iskati akreditiranega tolmača ali prevajalca na Švedskem?

Tolmače lahko iščete po jeziku, posebnem strokovnem področju, okraju (län) ali priimku. Prevajalce lahko iščete po jeziku, okraju (län), priimku ali njihovi številki.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 04/03/2013

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Anglija in Wales

Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Na tej strani so na voljo informacije, ki vam pomagajo pri iskanju pravnega prevajalca ali tolmača v Angliji in Walesu.


Anglija in Wales trenutno nimata centralizirane podatkovne zbirke tolmačev ali prevajalcev. Vendar lahko tolmača ali prevajalca iščete v več decentraliziranih registrih in seznamih. Pri tem so vam lahko v pomoč:

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuNacionalni register tolmačev v javnem sektorju (National Register of Public Service Interpreters – NRPSI),
Povezava se odpre v novem oknuzveza policijskih in sodnih tolmačev (Association of Police and Court Interpreters – APCI),
Povezava se odpre v novem oknuinštitut za prevajanje in tolmačenje (Institute of Translation and Interpreting – ITI),
Ministrstvo za pravosodje Povezava se odpre v novem oknusodni tolmači


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 13/06/2017

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Severna Irska

Ta stran vam pomaga pri iskanju sodnega prevajalca ali tolmača na Severnem Irskem.


Severna Irska trenutno nima centralizirane podatkovne zbirke sodnih tolmačev in prevajalcev. Vendar lahko želene podatke najdete v več decentraliziranih registrih in seznamih, vključno z:

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuNacionalni register tolmačev za potrebe skupnosti

Povezava se odpre v novem oknuZdruženje policijskih in sodnih tolmačev

Povezava se odpre v novem oknuInštitut za prevajanje in tolmačenje


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 16/01/2019

Poišči sodnega prevajalca ali tolmača - Škotska


Škotska trenutno nima enotne centralizirane podatkovne zbirke sodnih tolmačev in prevajalcev. Iščete pa lahko v številnih decentraliziranih registrih in seznamih:

Če potrebujete pravno pomoč za pomoč pri tolmačenju in prevajanju, se priporoča uporaba registra Povezava se odpre v novem oknuŠkotske zbornice za pravno pomoč.

Sorodne povezave

Povezava se odpre v novem oknuŠkotska zbornica za pravno pomočPovezava se odpre v novem oknuNacionalni register tolmačev za potrebe skupnosti, Povezava se odpre v novem oknuZdruženje policijskih in sodnih tolmačev, Povezava se odpre v novem oknuInštitut za prevajanje in tolmačenje


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.
Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije države članice posodabljajo strani z nacionalno vsebino na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Zadnja posodobitev: 04/05/2020