Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Кипър

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Преводите се извършват с помощта на външни преводачи, регистрирани в Връзката отваря нов прозорецСлужба „Преса и информация“ (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) и се заверяват от заклети преводачи.

Връзката отваря нов прозорецСлужба „Преса и информация“ (СПИ) е отдел на Връзката отваря нов прозорецМинистерство на вътрешните работи (Υπουργείο Εσωτερικών). Целта на СПО е да предоставя непрекъсната и обективна информация на международните медии и гражданите на Кипър по въпроси, касаещи Кипър и кипърския проблем, като използва всички нови форми на информационни технологии в стремежа си успешно да представи правителството и неговата работа и да предоставя обща информация на гражданите по въпроси, свързани с интегрирането на Кипър в Европейския съюз. СПИ също така отговаря и за изготвянето на информационни материали като брошури, филми и компактдискове.
Някои отдели на СПИ работят пряко с обществеността и ѝ предоставят информационно обслужване. Един от тези отдели е Връзката отваря нов прозорецОтделът за преводи (Κλάδος Μεταφράσεων).


ОТДЕЛ ЗА ПРЕВОДИ

Връзката отваря нов прозорецОтделът за преводи към СПИ извършва преводачески услуги от 1990 г., когато е създаден с решение на Министерския съвет, за да се отговори на потребността от преводи както в частния, така и в публичния сектор.

Служителите, които работят в отдела, винаги изпълняват своите задължения в съответствие със законовите и подзаконовите актове, безпристрастно и недискриминационно, и полагат максимални усилия, за да осигурят бързо обслужване.

ЗАВЕРЕНИ ПРЕВОДИ

Отделът за преводи извършва преводи на документи/ текстове, които обикновено е необходимо да бъдат заверени официално. Заверени преводи се предлагат на следните езици:

 • гръцки език
 • английски език
 • френски език
 • руски език
 • немски език
 • италиански език
 • арабски език
 • полски език
 • румънски език
 • сръбски език
 • български език
 • унгарски език
 • нидерландски език
 • испански език
 • китайски език
 • шведски език
 • чешки език
 • словашки език
 • турски език
 • португалски език
 • японски език
 • арменски език
 • украински език
 • албански език
 • грузински език и
 • фарси

Преводите се извършват с помощта на външни преводачи, регистрирани в Връзката отваря нов прозорецСлужба „Преса и информация“ и се заверяват от заклети преводачи.

Документите, които е необходимо да бъдат превеждани, се разделят на две категории и цените за преводите от съответните категории са различни. Документите от категория Α са обикновени (неспециализирани) документи, а документите от категория Б са специализирани документи.

Повече информация относно цените на заверените преводи, времето на приемане и предаване на поръчките, работното време и пр. е достъпна на Връзката отваря нов прозорецИнформация относно заверени преводи.

ИНФОРМАЦИЯ/КОМЕНТАРИ

Членовете на обществеността имат право да изискват информация и разяснение във връзка с услуги, предоставяни от Отдела за преводи.

Те също така имат право да представят коментари в писмена форма или да подават жалби. Отделът за преводи отговаря на всички подписани писма в срок от един месец.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Телефонни номера за връзка с преводачи:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

Телефонен номер за връзка с ръководителя на отдела: +357 22801131.

Служба „Преса и информация“ (СПО)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

e-mail: Връзката отваря нов прозорецcommunications@pio.moi.gov.cy


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 30/04/2015