Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Grekland

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till danskagrekiska är dock redan färdig.

Grekland har ingen webbplats med register över auktoriserade översättare och rättstolkar. Man arbetar för närvarande med att digitalisera databaserna och deras elektroniska gränssnitt.


Hur hittar jag en auktoriserad översättare eller rättstolk i Grekland?

Tolkning och översättning vid de grekiska domstolarna omfattas av artiklarna 233–238 i den grekiska straffprocesslagen. Tolkar och översättare utses av den behöriga domstolen på grundval av en tabell som varje år upprättas av förstainstansdomstolen och fastställs av appellationsdomstolen. I extremt brådskande fall kan tolkar som inte ingår i dessa tabeller utses.

För civilrättsliga förfaranden fastställs det i artikel 252 i civilprocesslagen att om ett vittne, en sakkunnig eller en part inte talar grekiska ska domstolen utse en tolk. Motsvarande bestämmelser ingår i artikel 137 i förvaltningsprocesslagen.

Det bör också noteras att det finns en Länken öppnas i ett nytt fönsteröversättningstjänst på utrikesministeriet som i enlighet med gällande lagstiftning har hand om den officiella översättningen av offentliga och privata handlingar.

Utländska offentliga handlingar översättas endast om de är försedda med en apostill, när det gäller handlingar från länder som är parter till 1961 års Hagkonvention, som ratificerades i Grekland genom lag 1497/1984 (Greklands officiella tidning, serie I, nr 188). Alla övriga utländska handlingar ska certifieras av Greklands konsulära myndighet i handlingens ursprungsland eller av ursprungslandets konsulära myndighet i Grekland.

Översättningen är inte gratis. Kostnader fastställs av biträdande utrikesministern.

En advokats uppgifter omfattar även översättning av handlingar som författats på ett utländskt språk och av grekiska handlingar till utländska språk, enligt advokatordningen (artikel 36 i lag nr 4194/2013, Greklands officiella tidning, serie I, nr 208). Sådana översättningar har full giltighet inför domstolar eller andra myndigheter förutsatt att de åtföljs av en styrkt kopia av den handling som översätts och att advokaten intygar att han eller hon har tillräckliga kunskaper av det språk från eller till vilket handlingen översatts.

Är tillgången till översättar-databasen gratis?

Grekland har ingen central databas över grekiska auktoriserade översättare och rättstolkar.

Däremot finns det en databas över medlemmarna i Länken öppnas i ett nytt fönsterPanhellenska översättarförbundet (medlemmar i International Federation of Translators, FIT), som är professionella översättare (vissa av dem är även tolkar). I denna databas kan man söka tolkar/översättare efter språk och region.

Dessutom kan man hitta uppgifter om professionella översättare för varje region i Grekland i databasen tillhörande Länken öppnas i ett nytt fönsterPanhellenska förbundet för professionella översättare med examen från Ioniska universitetet (medlemmar i FIT), vars medlemmar är specialiserade i två av de tre språken engelska, franska och tyska (uppgifter om förbundsmedlemmarnas språkspecialisering kan erhållas från förbundet).

Hur hittar jag en auktoriserad översättare i Grekland

Se ovan.

Länkar


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 03/07/2019