Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εξεύρεση νομομαθούς μεταφραστή ή διερμηνέα - Βουλγαρία

Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικά

Η Βουλγαρία δεν διαθέτει βάση δεδομένων σχετικά με μεταφραστές και διερμηνείς.


Προς το παρόν δεν υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων σχετικά με τους διερμηνείς δικαστηρίων. Ωστόσο οι διερμηνείς είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε δίκες ως πραγματογνώμονες. Το καθεστώς των διερμηνέων ορίζεται στον κανονισμό αριθ. 1 της 16ης Ιανουαρίου 2008 για την εγγραφή, τα προσόντα και τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων (εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και δημοσιεύθηκε στην ΕΕ 11/5 του Φεβρουαρίου 2008). Σε κάθε δικαστήριο υπάρχει κατάλογος των προσώπων που μπορούν να συμμετάσχουν ως πραγματογνώμονες σε δίκες (περιλαμβανομένων μεταφραστών και διερμηνέων).

Προτάσεις για την εγγραφή πραγματογνωμόνων (περιλαμβανομένων μεταφραστών και διερμηνέων) στους καταλόγους πραγματογνωμόνων μπορούν να υποβάλλουν οι εξής :

  • Υπουργεία
  • Υπηρεσίες
  • Όργανα
  • Όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης
  • Επαγγελματικές και άλλες οργανώσεις, και
  • Επιστημονικά ιδρύματα

Οι προτάσεις αυτές είναι δυνατόν να απευθύνονται στον πρόεδρο του αντίστοιχου περιφερειακού ή διοικητικού δικαστηρίου.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2018