Cerrar

YA ESTÁ DISPONIBLE LA VERSIÓN BETA DEL PORTAL

Visite la versión BETA del Portal Europeo de e-Justicia y díganos qué le parece.

 
 

Recorrido de navegación

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Bulgarien

Esta página es una versión realizada por traducción automática. No hay garantía de que sea de calidad.

Esta traducción ha recibido la siguiente evaluación: inaceptable

¿Le ha resultado útil?

Bulgarien har ingen databas över översättare och tolkar.


Det finns för närvarande ingen elektronisk databas för översättare.

På grundval av § 6 (4) i slutbestämmelserna i lagen om ändring och komplettering av straffprocesslagen, som reglerar ändringar och tillägg till lagen om domstolsväsen, innehåller artikel 403 en ny punkt (2), enligt vilken justitieministern, i samförstånd med Högsta rättsrådet, ska utfärda en förordning om förfarandet och tidsfristerna för förslag om upptagande och ändring av förteckningarna över auktoriserade översättare. de villkor som de ska uppfylla samt villkor och förfaranden för fastställande av deras ersättning. I enlighet med den lagstadgade delegeringen utfärdades förordning nr N-1 från 16.05.2014 om domstolars översättare. SG nr 43 av den 23 maj 2014. För varje domkrets i en provins- eller förvaltningsdomstol och för den specialiserade brottmålsdomstolen förs register med förteckningar över yrkesutövare som är auktoriserade som översättare. Ministerier, avdelningar, inrättningar, kommuner, yrkesorganisationer och andra organisationer och vetenskapliga institut samt kandidater till domstolsöversättare får föreslå att specialister ska föras upp på förteckningarna över översättare. Förslag om uppförande på förteckningen lämnas till ordföranden för den berörda regionala eller administrativa domstolen eller till ordföranden för den specialiserade brottmålsdomstolen.

Legalisering och översättning av handlingar regleras i de förordningar om legalisering, intygande och översättning av handlingar och andra handlingar som antagits genom ministerrådets dekret nr 184 från 1958.

Förordning nr 1 av den 16 januari 2008 om registrering, kvalifikationer och ersättning till experter upphävdes av Varhoven administrativen sad (Högsta förvaltningsdomstolen). Ett utkast till ny förordning har utarbetats och offentliggjorts på finansministeriets webbplats för offentligt samråd i enlighet med artikel 26.2 i lagen om officiella handlingar. Projektet skickades för samråd till Högsta rättsrådet och inrikesministeriet.


Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Senaste uppdatering: 23/11/2020