Een gerechtsvertaler of -tolk vinden - Bulgarije

Diese Seite wurde maschinell übersetzt. Für die Qualität kann keine Gewähr gegeben werden.

Die Qualität dieser Übersetzung wurde wie folgt bewertet: nicht zuverlässig

Finden Sie die Übersetzung nützlich?

Bulgarije beschikt niet over een databank van vertalers en tolken.


Er is momenteel geen elektronische databank voor gerechtsvertalers.

Op grond van § 6 (4) van de Slotbepalingen van de wet tot wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafvordering, waarin wijzigingen en aanvullingen op de wet op het gerechtelijk apparaat zijn geregeld, bevat artikel 403 een nieuw lid (2), waarin is bepaald dat de minister van Justitie, in overleg met de Hoge Raad van Justitie, een besluit moet uitvaardigen over de procedure en termijnen voor voorstellen voor de opneming en wijziging van de lijsten van als vertaler erkende beroepsbeoefenaren; de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen en de voorwaarden en procedures voor de vaststelling van hun bezoldiging. Op grond van de wettelijke delegatie is Verordening nr. N-1 van 16.05.2014 inzake gerechtsvertalers uitgevaardigd. SG nr. 43 van 23 mei 2014. Voor elk gerechtelijk arrondissement van een provinciale of administratieve rechtbank en voor de gespecialiseerde strafrechtbank worden registers bijgehouden met lijsten van beroepsbeoefenaren die als gerechtsvertaler zijn gecertificeerd. Ministeries, departementen, instellingen, gemeenten, beroepsorganisaties en andere organisaties en wetenschappelijke instellingen, alsmede kandidaten voor gerechtsvertalers, kunnen voorstellen specialisten op te nemen op de lijsten van gerechtsvertalers. Voorstellen voor plaatsing op de lijst worden ingediend bij de voorzitter van de bevoegde regionale of administratieve rechtbank of bij de voorzitter van het gespecialiseerde strafhof.

De legalisatie en vertaling van documenten wordt geregeld door de verordeningen betreffende de legalisatie, certificering en vertaling van documenten en andere documenten, vastgesteld bij decreet nr. 184 van de ministerraad van 1958.

Verordening nr. 1 van 16 januari 2008 betreffende de inschrijving, de kwalificatie en de bezoldiging van deskundigen is ingetrokken door de Varhoven administrativen sad (hoogste bestuursrechter). Er is een ontwerp van nieuwe regeling opgesteld en gepubliceerd op de website van het ministerie van Financiën met het oog op openbare raadpleging overeenkomstig artikel 26, lid 2, van de Wet op de wettelijke instrumenten. Het project werd voor raadpleging naar de Hoge Raad voor de magistratuur en het ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd.


Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.

Laatste update: 23/11/2020