Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Испания

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

 

Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Тази секция от портала ще ви помогне да намерите заклет устен или писмен преводач в Испания.


Как да намеря устен или писмен юридически преводач в Испания?

В Испания няма цялостна правна уредба по отношение на заклетите устни и писмени преводачи.

В член 231, алинея 5 от Органичния закон за съдебната власт се посочва, че „при устно производство за устен преводач може да бъде назначено всяко лице, което говори използвания език и което предварително се е заклело или е обещало да извършва точен превод“.

В член 440 от Наказателно-процесуалния кодекс се предвижда правото на подпомагане от устен преводач, а член 441 гласи, че „устният преводач се избира измежду лица, които са квалифицирани като такива, ако ги има в района. В противен случай се назначава преподавател по съответния език, а ако няма такъв, което и да е лице, говорещо езика“.

Член 762, алинея 8 от Наказателно-процесуалния кодекс гласи, че „когато обвиняемите или свидетелите не разбират или не говорят испански език, приложима е процедурата, определена в членове 398, 440 и 441. Не е необходимо устният преводач да притежава официална квалификация“.

По принцип при граждански и наказателни дела с предоставяне на правна помощ хонорарът на устния или писмения преводач се поема от Министерството на правосъдието (или от автономните области с правомощия в областта на правосъдието), докато при граждански производства без предоставяне на правна помощ разноските за писмен или устен преводач се поемат от ищеца. Устни преводачи се използват и при определени административноправни производства, като например тези по молби за убежище.

За да придобие квалификация като заклет писмен или устен преводач, дадено лице е необходимо да издържи изпит, който се организира от Министерството на външните работи. Притежателите на тази квалификация са правоспособни да извършват официални преводи.

Достъпът до базата данни за преводачите в Испания безплатен ли е?

В Испания няма база данни с информация за устни и писмени преводачи.

Как да намеря писмен юридически преводач в Испания?

Връзката отваря нов прозорецМинистерството на външните работи и сътрудничеството обаче публикува списък с лицата, издържали изпитите за заклети устни преводачи.

Достъпът до списъка е безплатен. Списъкът е подреден по азбучен ред на езиците и заклетите преводачи по всеки език.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецСПИСЪК НА ЗАКЛЕТИТЕ ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 11/03/2020