Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Spanien

Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till spanska är dock redan färdig.

I det här avsnittet får du hjälp med att hitta rättstolkar och översättare i Spanien.


Så här hittar du en rättstolk eller översättare i Spanien

I Spanien finns det ingen fullständig lagstiftning rörande auktoriserade tolkar och översättare.

I artikel 231.5 i lagen om domstolsväsendet (Ley Orgánica del Poder Judicial) föreskrivs att vid muntliga förfaranden får domstolen till tolk förordna den som behärskar det aktuella språket, efter att personen i fråga har avlagt ed.

I artikel 440 i straffprocesslagen (Ley de Enjuiciamiento Criminal) regleras rätten att få biträde av tolk och i artikel 441 föreskrivs att tolk ska förordnas bland de auktoriserade tolkar som finns på orten. Finns ingen auktoriserad tolk att tillgå ska en lärare i det aktuella språket förordnas till tolk. Finns heller ingen sådan att tillgå ska annan person som behärskar språket förordnas till tolk.

I artikel 762.8 i straffprocesslagen sägs att om den tilltalade eller vittne inte talar eller förstår spanska ska bestämmelserna i artiklarna 398, 440 och 441 tillämpas. Den som har förordnats till tolk behöver inte vara auktoriserad.

I brottmål och tvistemål där rättshjälp beviljas är det normalt Justitieministeriet (eller de autonoma regioner som har behörighet inom det rättsliga området) som betalar för översättare och tolkar. I tvistemål där rättshjälp inte beviljas är det parten själv som betalar för översättaren eller tolken. Tolkar och översättare förekommer även i vissa förvaltningsrättsliga förfaranden, exempelvis vid asylansökningar.

Det är utrikesministeriet som auktoriserar översättare eller tolkar efter godkänt tillträdesprov. Auktorisationen ger personen i fråga rätt att utföra officiella översättningar.

Är tillgången till databasen över översättare i Spanien kostnadsfri?

I Spanien finns det ingen databas med information om tolkar och översättare.

Hur söker man efter juridiska översättare i Spanien?

Länken öppnas i ett nytt fönsterUtrikes- och samarbetsministeriet brukar publicera en förteckning med personer som har godkänts på proven för att bli auktoriserad tolk.

Tillgången till förteckningen är gratis. Där finns olika språk listade i alfabetisk ordning samt uppgifter om vilka som är auktoriserade på respektive språk.

Länkar

Länken öppnas i ett nytt fönsterFörteckning över auktoriserade översättare


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 12/03/2019