Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en auktoriserad översättare eller tolk - Ungern

Ungern har ingen central, elektronisk databas över auktoriserade översättare och tolkar.


Hur hittar man auktoriserade översättare eller tolkar i Ungern?

Professionella översättnings- eller tolktjänster mot ersättning får tillhandahållas av den som innehar en tolk- eller översättarexamen.

Bestyrkta översättningar, bestyrkta kopior av handlingar på främmande språk och bestyrkande av översättningar görs, med vissa undantag, av den nationella byrån för översättning och bestyrkande av översättningar (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. – OFFI).

Enlig 1991 års lag XLI om notarier (Közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény) får notarier som har rätt att utarbeta handlingar på ett främmande språk göra bestyrkta översättningar av handlingar som faller inom notariers behörighetsområde, och får bestyrka översättningar på ett visst språk. Att översättningen överensstämmer med originalet intygar notarien i slutet av översättningen.

Diplomatiska beskickningar, däribland konsulat, får göra översättningar, utarbeta kopior av handlingar på främmande språk och bestyrka handlingar i enlighet med lagstiftning och internationella avtal.

Bestyrkta översättningar ur bolagsregistret, av styrkande handlingar om bolaget och av övriga bolagshandlingar på något av Europeiska unionens officiella språk får företaget själv fritt anförtro åt utexaminerade översättare eller granskare.

OFFI sköter även tolkning för domstolar, åklagare och förundersökningsmyndigheter med säte i Budapest. OFFI sköter även tolkningen vid domstolar, åklagare och förundersökningsmyndigheter som inte har säte i Budapest, om de inte kan hitta någon utexaminerad tolk eller annan lämplig person.

Länk och kontaktuppgifter

Länken öppnas i ett nytt fönsterOrszágos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI)

Adress: Bajza utca 52, 1062 Budapest


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 06/04/2017