Намиране на заклет писмен или устен преводач - Люксембург

Този раздел от портала ви предоставя възможност да намерите заклет писмен и устен преводач в Люксембург


Как да намеря заклет писмен или устен преводач в Люксембург

Обща информация за Връзката отваря нов прозорецзаклети писмени и устни преводачи е налице на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Достъпът до базата данни с преводачи в Люксембург безплатен ли е?

Достъпът до базата данни за преводачи в Люксембург е безплатен.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецМинистерството на правосъдието


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 20/11/2020