Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia õigustõlkija või õigustõlk - Läti

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: läti keelon juba tõlgitud.


Kohus võimaldab tsiviil- ja haldusmenetluste osapooltel, kes ei valda menetluse keelt (v. a juriidiliste isikute esindajad), kasutada õigust viia end juhtumi materjalidega kurssi ning osaleda menetluses tõlgi abiga.

Menetluses osalejad saavad samuti valida sõltumatult tõlkijad ja tõlgid, keda nad peavad selleks sobivaks.

Kriminaalmenetluse käigus võivad isikud, kellel on õigus kaitsele, ohvrid ja nende esindajad, tunnistajad, spetsialistid, eksperdid, audiitorid ja muud isikud, kes peavad menetluses osalema seda läbi viiva ametniku kutsel, kui nad ei valda ametlikku riigikeelt, kasutada menetluse käigus keelt, mida nad oskavad, ning samuti tasuta tõlgi abi, mille puhul tõlketeenuse korraldab menetlust läbi viiv ametnik.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 15/06/2020