Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на заклет писмен или устен преводач - Малта

Малта не разполага с официална база данни със заклети писмени и устни преводачи.


При наказателни дела, съдебният персонал и членовете на съдебния състав имат достъп до списък с устни/писмени преводачи. Този списък се съхранява и поддържа от Секретариата на наказателния съд. При подготовката на влизането в сила на Директивата относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство горепосоченият списък наскоро беше добавен към услугите на съда, достъпен онлайн — Връзката отваря нов прозорецhttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Когато има нужда от услугите на устен или писмен преводач по време на наказателно производство, такъв се назначава от магистрата. Съществуването на горепосочения списък не изключва възможността даден магистрат да не го зачете и да наеме някое друго лице, което той счита за подходящо да извърши устен или писмен превод. Впоследствие името на така назначеното лице се добавя към списъка. За допълнителна информация моля пишете до „The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta“.

При граждански дела страните могат да назначат писмен или устен преводач по свой избор, като разноските за това се поемат от страната, която поиска тези услуги. Администрацията на съда няма участие в този процес. Въпреки това гражданските съдилища могат да използват списъка на наказателните съдилища, който е на разположение за обществено ползване, както беше посочено по-горе.

Списъкът с писмени и устни преводачи на Малта се намира също в компютъризираната Система за управление на делата на съдилищата (LECAM), която обикновено е за употреба единствено от съдебния персонал и членовете на юридическата професия. Въпреки това широката общественост може да осъществява достъп до системата LECAM във връзка с граждански дела в самите съдилища чрез компютри, поддържани в секретариатите на съдилищата.

Допълнения към списъка с вещи лица се правят от съдебните служители, упълномощени да поддържат тази база данни. Записите на отделните вещи лица са свързани със съдебното дело, към което са били назначени да предоставят своите професионални услуги.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 21/12/2016