Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Find en autoriseret oversætter eller tolk - Malta

Malta råder ikke over en officiel database over juridiske oversættere og tolke.


I straffesager har dommere og domstolspersonale adgang til en liste over oversættere og tolke. Denne liste opbevares og føres af justitskontoret for straffesager. Som forberedelse til ikrafttrædelsen af direktivet om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager er denne liste for nylig blevet tilføjet til den elektronisk tilgængelige domstolstjeneste,Link åbner i nyt vinduehttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Når der er behov for en tolk eller oversætter i straffesager, udpeges han eller hun af en magistrat. Det, at der er en sådan liste, betyder dog ikke, at en magistrat ikke kan se bort fra listen og udpege en anden person, som han eller hun finder egnet til at varetage tolke- eller oversættelsesopgaven. Navnet på den person, der udpeges således, optages efterfølgende på listen. Yderligere oplysninger kan fås ved skriftlig henvendelse til "The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta".

I civile sager kan parterne udpege en oversætter eller tolk efter eget valg, og omkostningerne hertil betales af den part, der har anmodet om en sådan ydelse. Domstolsadministrationen er ikke involveret i denne proces. De civile domstole kan dog gøre brug af den liste, som anvendes af straffedomstolene, og som er elektronisk tilgængelig for offentligheden som nævnt ovenfor.

Maltas liste over oversættere og tolke indgår også i domstolenes it-system til behandling af retssager (LECAM), som generelt kun er tilgængeligt for domstolspersonale og de juridiske erhverv. Der er dog offentlig adgang til LECAM-systemet i forbindelse med civile sager via computere, der er opstillet på justitskontorerne.

Embedsmænd ved domstolene, der har beføjelser til at vedligeholde databasen, kan føje oversættere og tolke til listen over eksperter. Navnene i databasen er forsynet med et link til den retssag, hvor den pågældende er blevet udpeget som tolk eller oversætter.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 04/05/2021