Намиране на заклет писмен или устен преводач - Шотландия

Възстанови Запазване като PDF

Понастоящем в Шотландия не съществува единна централизирана база данни за устни или писмени преводачи. Въпреки това можете да търсите в редица децентрализирани регистри и списъци, включително:

Ако търсите правна помощ във връзка с устните и писмените преводи, ви препоръчваме да разгледате регистъра на Връзката отваря нов прозорецSLAB

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецШотландски съвет за правна помощ (Scottish Legal Aid Board), Връзката отваря нов прозорецНационален регистър на устните преводачи, работещи в сферата на публичното обслужване (National Register of Public Service Interpreters), Връзката отваря нов прозорецАсоциация на устните преводачи в полицията и съдилищата (Association of Police and Court Interpreters), Връзката отваря нов прозорецИнститут за писмени и устни преводи (Institute of Translation and Interpreting)


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 24/04/2019