Leia vahendaja

Kui Te soovite kasutada vahendamist, peaksite kohtuma vahendajaga – sõltumatu kolmanda isikuga – kes aitab Teil asjad läbi arutada ja saavutada kokkuleppe.


Vahendajaid koolitatakse vaidluste lahendamisele kaasaaitamiseks. Vahendaja kohtub mõlema poolega, selgitab välja vaidlusalused küsimused ja aitab saavutada neis kokkuleppe. Vahendajad on erapooletud ega asu vaidluses kellegi poolele. Vahendajad ei ole nõustajad ega anna nõu individuaalse olukorra kohta ja soovitavad üldiselt otsida õigusnõu paralleelselt vahendamisprotsessiga.

Vahendamisest võib eriti palju kasu olla piiriülestes perekonnaõiguslikes vaidlustes ning olukordades, kus üks vanem on lapse teise vanema tahte vastaselt ära viinud. Sellistes olukordades kutsutakse vanemaid võtma vastutus oma pere üle otsuste tegemisel ja lahendama konflikt väljaspool kohtusüsteemi. Vahendamine võib luua soodsa keskkonna arutelu tekkeks ja tagada vanemate võrdse kohtlemise, arvestades samas lapse huve.

Täpsema teabe saamiseks vahendaja otsimisel (nt kuidas kasutada vahendamisteenuseid, millised on vahendamisega kaasnevad kulud ja juhised vahendajate kohta), klõpsake paremal pool ühel riigilipul.

Piiriülestele perekonnaõiguslikele vaidlustele spetsialiseerunud vahendaja leidmiseks klõpsake järgmisel lingil: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.crossbordermediator.eu/

Vahendamise kohta täpsema teabe saamiseks tutvuge veebisaidil asjakohase jaotisega.

Lisateavet vahendamise kohta piiriüleste perekonnaõiguslike vaidluste puhul leiate asjaomasest rubriigist.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 24/01/2019

Leia vahendaja - Belgia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Selle lehel aidatakse leida vahendajat Belgias.


Kuidas leida vahendaja Belgias?

Vahendaja leidmiseks Belgias võib külastada järgmist veebisaiti:

Nimetatud saidilt leiate järgmist teavet:

 • Ülevaade vahendamisest
 • Vahendaja
 • Vahendamise kord
 • Pärast vahendamist
 • Vahendamisega seotud kulud
 • Link vahendamist tutvustavale brošüürile (PDF)
 • Kasulikud aadressid ja lingid

Nimetatud veebisaidil on ka kutsealase teabe nurgake (Le coin des professionnels), kust leiab järgmist teavet:

 • Vahendajate tunnustamise kriteeriumid
 • Suunised toimiku esitamiseks, et saada tunnustatud vahendajaks 21. veebruari 2005. aasta seaduse alusel
 • Vahendaja tunnustamistaotluse juurde lisatavate dokumentide loetelu
 • Aluskoolitus ja täienduskoolitus
 • Tunnustatud vahendaja tegevusjuhend
 • Kaebuste haldamine

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Belgias?

Belgias on võimalik vahendajat otsida Lingil klikates avaneb uus akenvahendajate loetelust järgmiste kriteeriumide alusel:

 • piirkond,
 • amet,
 • vahendamise valdkond,
 • keeleoskus,
 • nimi

Seonduvad lingid

Belgia justiitsministeerium

Vahendus - alternatiiv kohtumenetlusele

Lingil klikates avaneb uus akenVahendajate loetelu


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 16/05/2018

Leia vahendaja - Bulgaaria

Käesolevas rubriigis esitatakse teave, kuidas leida Bulgaarias vahendaja.


Kuidas leida vahendaja Bulgaarias?

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium peab Lingil klikates avaneb uus akenÜhtset vahendajate registrit.

Register sisaldab järgmist teavet:

 • Vahendajana registreeritud isikute andmed – haridus, keelteoskus ja vahenduse alane kvalifikatsioon
 • Vahendaja kontaktandmed – töökoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress

Peale selle peab justiitsministeerium nende organisatsioonide registrit, mis on saanud heakskiidu tegeleda Lingil klikates avaneb uus akenvahendajate koolitusega.

Registri kanded põhinevad järgmistel õigusaktidel:

 • vahendusmenetluse seadus
 • 15. märtsi 2007. aasta määruses nr 2 (välja andnud justiitsministeerium) sätestatakse vahendaja koolitusega tegelevate asutuste heakskiitmise tingimused ja kord; koolituse nõuded; vahendajate sisestamine ühtsesse vahendajate registrisse ja kustutamine registrist ning vahendajate ülesannete täitmise menetlus- ja eetikaeeskirjad.

Kas juurdepääs Bulgaaria vahendajate registrile on tasuta?

Bulgaaria ühtsele vahendajate register on tasuta kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidilt. Üksikisikud ja organisatsioonid, kes soovivad, et neid kantakse vahendajatele koolitust pakkuvate organisatsioonide nimekirja, peavad maksma tasu.

Kuidas otsida vahendajat Bulgaarias?

Justiitsministeeriumi veebisaidilt on võimalik leida nende isikute täielik nimekiri, kes on saanud vahenduse alase väljaõppe ja on pädevad teostama vahendusmenetlust Bulgaaria Vabariigis. Vahendajaid saab otsida elukoha ja vahendusvaldkonna järgi (nt vahendus kaubandus-, äri- ja perekonnaasjades).

Esitatud on kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress. Täiendava teabe saamiseks võite pöörduda vahendajate registri töötajate poole.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 17/12/2018

Leia vahendaja - Tšehhi

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: tšehhi keelon juba tõlgitud.

Sellel lehel aidatakse leida vahendaja Tšehhi Vabariigis.


Leia vahendaja Tšehhi Vabariigis

Tšehhi Vabariigis tegutsevate vahendajate kontaktandmed on kättesaadavad eri veebisaitidel, otsides sõna "vahendus" järgi. Tšehhi Vahendajate Liidu vahendajate nimekirja leiab liidu veebisaidilt. Vahendajate ja advokaatide nimekiri avaldatakse Tšehhi Advokatuuri veebisaidil ning kontaktandmed leiab ka Tšehhi Vabariigi Arbitraaži ja Vahendusmenetluste Liidu veebisaidilt. Piirkonnakohtute tööpiirkonnas tegutseva Tšehhi Vabariigi kriminaalhoolduse ja vahendusteenistuse kontaktandmed leiab teenistuse veebisaidilt. Justiitsministeeriumi käsutuses olev vahendajate nimekiri avaldatakse kooskõlas seadusega nr 202/2012 vahenduse kohta üsna varsti.

Kas juurdepääs Tšehhi Vabariigi vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs vahendajate registrile on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Tšehhi Vabariigis?

Tšehhi Vabariigis tegutsevate vahendajate kontaktandmed on kättesaadavad eri veebisaitidel, otsides sõna "vahendus" järgi.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 16/05/2018

Leia vahendaja - Taani


Praegu ei ole teavet selle kohta, kuidas leida vahendajat Taanis.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/09/2013

Leia vahendaja - Saksamaa

See osa aitab leida vahendaja Saksamaal.


Leia vahendaja - Saksamaa

Praegu toetavad mitmed professionaalsed ühendused pooli, kes soovivad kasutada vahendajat.

Järgnevalt on esitatud mõned suuremad ühendused:

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah.

Kuidas otsida vahendajat Saksamaal

Vahendajat saab otsida nime, büroo asukoha, kindla valdkonna või postiindeksi järgi.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenPerekonnaküsimuste vahenduse föderaalne ühendus

Lingil klikates avaneb uus akenVahenduse föderaalne ühendus

Lingil klikates avaneb uus akenMajandus- ja kutsealase vahenduse föderaalne ühendus

Lingil klikates avaneb uus akenVahenduskeskus

Lingil klikates avaneb uus akenSaksamaa advokaatide ühendus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 16/04/2018

Leia vahendaja - Eesti

See osa aitab leida vahendaja Eestis.


Eestil ei ole praegu üldist riiklikku vahendajaid käsitlevat veebilehte ega andmebaasi. Lepitusseaduse kohaselt on lepitajana tegutsemine vaba ja avatud igaühele, kes vastab lepitusseaduses sätestatud tingimustele. Riiklik kontroll lepitaja tegevuse üle puudub.

Lepitusseaduse kohaselt on lepitajaks:

 1. füüsiline isik, kellele pooled on teinud ülesandeks viia läbi lepitusmenetlus ja aidata lahendada vaidlusalune küsimus. Lepitaja võib tegutseda juriidilise isiku kaudu, olles sellega töö- või muus lepingulises suhtes;
 2. vandeadvokaat – advokatuuri kuuluvate isikute nimekiri on kättesaadav advokatuuri veebilehel;
 3. notar – Notarite Koja Lingil klikates avaneb uus akenveebilehel on kättesaadav notaribüroode nimekiri;
 4. lepitusseaduses sätestatud juhul riigi või kohaliku omavalitsuse lepitusorgan.

Teatud autoriõigusega seotud vaidlusi (vt Lingil klikates avaneb uus akenautoriõiguse seadus) lahendab lepitajana autoriõiguse asjatundjate komisjon, mis on loodud justiitsministeeriumi juurde.

Kuigi õiguskantsleri seadus ei kasuta ombudsmani (õigusvahemees) mõistet, täidab õiguskantsler ka ombudsmani funktsioone, kontrollides, kas riigiasutus järgib isikute põhiõigusi ja vabadusi ning hea halduse tava ning kontrollides ka kohalikke omavalitsusi, avalik-õiguslikke juriidilisi isikuid ja avalikke ülesandeid täitvaid eraõiguslikke isikuid. 2011. aastast täidab õiguskantsler lapse õiguste konventsiooni artikli 4 alusel ka lasteombudsmani ülesandeid. Täiendavat informatsiooni saab Õiguskantsleri Kantselei Lingil klikates avaneb uus akenveebilehelt.

Kollektiivse töötüli lepitamisega tegeleb riiklik lepitaja ja täiendavat informatsiooni saab tema Lingil klikates avaneb uus akenveebilehelt.

Ühendust võib võtta ka järgmiste valitsusväliste organisatsioonidega:

 • Lingil klikates avaneb uus akenEesti Lepitajate Ühing annab teavet nii eesti kui ka inglise keeles.
 • Lingil klikates avaneb uus akenEesti Lastekaitse Liit on lapse õiguste tagamist toetav mittetulundusühendus. Muu tegevuse hulgas antakse nõu vanematele, kes valivad lahuselu või soovivad abielu lahutada, julgustades neid oma laste huvide kaitseks kasutama lepitajate teenuseid. Liit on korraldanud koolitusi perelepituse teemal.
 • Lingil klikates avaneb uus akenEesti Kindlustusseltside Liit on moodustanud kindlustuslepitusorgani, mille ülesandeks on tegeleda kindlustusvõtja ja kindlustusandja või kindlustusvahendaja vaheliste vaidlustega.

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 14/05/2019

Leia vahendaja - Iirimaa


Iirimaal ei ole vahendajate andmebaasi, kuid erinevate õigusvaldkondadega tegelevaid vahendajaid võib leida järgnevate eraõiguslike organitega konsulteerides:

Vt Vahendus liikmesriikides – Iirimaa”


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/09/2013

Leia vahendaja - Kreeka

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: kreeka keelon juba tõlgitud.

See osa aitab leida Kreekas vahendaja.


Kuidas leida Kreekas vahendaja?

Sellele küsimusele leiab vastuse rubriigist, milles käsitletakse vahendust Kreekas.

Nagu kõnealuses rubriigis mainitud, leiab sertifitseeritud vahendajate nimekirjad ja vahendajate koolitamisega tegelevate organisatsioonide loetelud Lingil klikates avaneb uus akenjustiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi veebisaidilt.

Lisaks pakutakse avalikkusele Lingil klikates avaneb uus akentarbijakaitse ombudsmani veebisaidil teavet tarbijavaidluste alternatiivse lahendamise kohta.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs eespool nimetatud veebisaitidele on tasuta.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenJustiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenTarbijakaitse ombudsman

Lingil klikates avaneb uus akenTööhõive ja sotsiaalkindlustuse ministeerium

Lingil klikates avaneb uus akenKreeka vahendus- ja vahekohtukeskus


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 25/06/2018

Leia vahendaja - Hispaania

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: hispaania keelon juba tõlgitud.

See jaotis aitab teil leida Hispaanias vahendajat.


Kuidas leida vahendaja Hispaanias

Vastavalt seadusele 5/2012, mis käsitleb vahendust tsiviil- ja kaubandusasjades, peab vahendaja olema omandanud ülikoolihariduse või läbinud täiendkutseõppe ning nõutava vahendusalase erikoolituse, osalenud ühel või mitmel ametlikult tunnustatud asutuste korraldataval erikursusel. Omandatud kvalifikatsioon peab kehtima kogu Hispaanias.

Mõne autonoomse piirkonna seaduste ja rakendusaktidega nähakse ette, milline haridus on vajalik vahenduseks perekonnaõiguse valdkonnas. Üldiselt on nõutav, et vahendajal oleks vähemalt ülikooliharidus ja lisaks peab ta läbima 100–300 tundi hõlmava vahendusalase praktilise koolituse.

Vahendusalast eriharidust pakuvad tavaliselt ülikoolid ja ametiliidud, näiteks psühholoogide või advokaatide ametiliit.

Vahendajate ühtne register puudub ja spetsialiseerunud vahendajaid võib leida järgmisel viisil.

 • Kriminaalasjade korral peavad pooled taotlema vahendaja määramist kohtult.
 • Tööõiguse valdkonnas on teatavatel juhtudel võimalik valida vahendaja vastava asutuse vahendajate nimekirjast.
 • Perekonnaõiguse valdkonnas määrab vahendaja kohtuga koostööd tegev asutus, ent samuti on võimalik, et pooled pöörduvad kvalifitseeritud vahendaja poole.
 • Perekonnaõiguse küsimustes saab vahendajaga ühendust võtta erinevate ametiliitude kaudu (advokaatide, psühholoogide, sotsiaaltöötajate ja õpetajate ametiliidud), kus peetakse registrit või nimekirja.

Praegu kohustavad ametiliite vastavaid nimekirju pidama autonoomsed piirkonnad.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Riiklik register puudub, kuid juurdepääs ametiliitude nimekirjadele on tasuta.

Kuidas leida vahendaja Hispaanias

Võite pöörduda vastava ametiliidu poole ja paluda teavet registreeritud vahendajate kohta.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/03/2019

Leia vahendaja - Prantsusmaa


Prantsusmaal puudub praegu vahendajate andmebaas.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 17/09/2015

Leia vahendaja - Itaalia


Praeguse seisuga ei ole vahendajate nimekirja koostatud.

Justiitsministeerium avaldab nimekirja vahendamisega tegelevatest asutustest, kuhu vahendajad kuuluvad.

Täpsemat teavet iga vahendamisega tegelevasse asutusse kuuluva vahendaja kohta saate justiitsministeeriumist vahendamisega tegelevate asutuste üle järelevalvet teostavalt osakonnalt, kellega saab võtta ühendust ministeeriumi veebisaidi kaudu (Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.giustizia.it/).


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 18/06/2018

Leia vahendaja - Küpros


Kuidas leida vahendaja Küproses?

Vt Vahendus Küproses.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/04/2015

Leia vahendaja - Läti

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: läti keelon juba tõlgitud.


Lingil klikates avaneb uus akenLäti valitsusväliste vahendusorganisatsioonide kontaktandmete saamiseks palume külastada vahendust käsitlevat veebisaiti.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenvahendus Lätis


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/08/2014

Leia vahendaja - Leedu

Vahenduse eest vastutavat keskasutust Leedus ei ole. Kui direktiiv 2008/52/EÜ on rakendunud, alustatakse selles valdkonnas tööd.


Kuidas leida vahendaja Leedus?

Leedus saab valida kohtuliku ja kohtuvälise vaheduse vahel. Kohtuvälist vahendust pakuvad tavaliselt juristid.

Kohtulik vahendus on vaidluse lahendamise menetlus, mis aitab tsiviilasja pooltel lahendada vaidlus rahumeelselt ühe või mitme vahendaja vahendusel.

Kohtulikku vahendust toimetavad vahendajad. Need on eriväljaõppega kohtunikud, kohtunikuabid või muu sobiva kvalifikatsiooniga isikud, kelle nimed on kantud Lingil klikates avaneb uus akenkohtuvahendajate loetellu. 28. jaanuari 2011. aasta koosolekul leppis kohtunõukogu kokku, et kohtulikku vahendust tsiviilasjades võiks hakata pakkuma kõikides Leedu kohtutes ja et see teenus peaks piirkonnast sõltumata kättesaadav olema.

Kohtulikku vahendust pakutakse tasuta, lisaks hoiab tsiviilasja lahendamine kohtuliku vahenduse kaudu kokku palju aega ja pingutusi, mida muidu kohtuvaidluses oleks kulutatud. Kokku hoitakse ka raha, sest 75 % kohtulõivudest makstakse kohtuliku vahenduse käigus kokkuleppe saavutamise korral tagasi.

Eesistuv kohtunik võib teha ettepaneku saata asi kohtulikule vahendusele. Soovi kohtulikuks vahenduseks võib avaldada ükskõik kumb menetluspool. Kui kohtunik saadab asja kohtulikule vahendusele, selgitab ta pooltele vahenduse põhimõtteid. Vahendaja määramise või asendamise otsustab kohtu esimees, kohtu tsiviilkolleegiumi juhataja või nende määratud kohtunik. Vajaduse korral võib määrata kaks vahendajat. Vahendaja määramise korral tuleb arvesse võtta kohtulikku vahendamist taotlevate või sellega nõustuvate poolte arvamust.


Kohtulikus vahenduses võivad osaleda vaid menetluspooled, kolmandad isikud ja nende esindajad. Muud isikud, kelle osalus võiks aidata vaidlust lahendada, võivad ka esitada oma nimed vahendust taotleva või sellega nõusoleva poole taotluse juurde. Kohtuliku vahenduse menetlust ei protokollita.

Kohtuliku vahenduse menetluse võib lõpetada, kui pooled jõuavad vaidlusaluses küsimuses kokkuleppele ja kirjutavad alla kohtulikule kokkuleppele, mille seejärel kinnitab eesistuv kohtunik.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/12/2015

Leia vahendaja - Luksemburg

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: prantsuse keelon juba tõlgitud.

Sellel lehel aidatakse leida vahendajat Luksemburgis.


Kuidas leida vahendaja Luksemburgis?

Vahendajate registreid haldavad järgmised eraõiguslikud organisatsioonid:

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Luksemburgis?

Vahendajat on võimalik otsida järgmiste eraõiguslike organisatsioonide hallatavatest vahendajate nimekirjast:

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenVahenduse ja volitatud vahendajate Luksemburgi ühendus

Luksemburgi advokatuuri vahenduskeskus

Lingil klikates avaneb uus akenVahenduskeskus

Lingil klikates avaneb uus akenPerekondlike sotsiaalküsimuste vahenduskeskus

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 20/12/2018

Leia vahendaja - Ungari

See leht aitab leida vahendajat Ungaris.


Kuidas leida vahendaja Ungaris?

Lingil klikates avaneb uus akenVahendajate register (közvetítők adatbázisa) on kättesaadav justiits- ja korrakaitseministeeriumi (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) veebilehel.

Kasutajad saavad teavet:

 • vahendustegevuse kohta üldiselt;
 • vahendajate kohta;
 • vahendajaid palkavate juriidiliste isikute kohta; ning
 • vahendajate aadresside, kvalifikatsiooni, keeleoskuse, eriteadmiste ning selle kohta, millises maakonnas nad tegutsevad.

Sait pakub ka registreerimisvorme vahendajatele ja neid palkavatele juriidilistele isikutele.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta ja mingeid piiranguid ei ole.

Kuidas otsida vahendajat Ungaris?

Kõnealusel saidil on vahendajate ja neid palkavate juriidiliste isikute loetelud. Vahendajat võib otsida nime, keeleoskuse ja maakonna järgi. Juriidilisi isikuid saab otsida nime, maakonna ja nimelühendi järgi.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenUngari vahendajate registri veebisait (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 28/12/2016

Leia vahendaja - Malta

Selles osas aidatakse leida vahendaja Maltal.


Kuidas leida vahendaja Maltal?

Malta vahenduskeskus annab pooltele nimekirja keskuse volitatud vahendajatest. Olgu siis tegemist vabatahtliku vahendusega või sellisega, mille suunab keskusesse kohus või seadus, valivad vaidluse pooled vahendaja volitatud vahendajate nimekirjast, tingimusel et valitud isik on vastuvõetav vaidluse kõikidele pooltele. Kui pooled ei jõua kõigile sobiva vahendaja osas kokkuleppele, määrab keskus vahendajaks isiku, kelle nimi on heakskiidetud vahendajate nimekirjas järgmine.

Perekonnaküsimuste vahenduse korral võivad pooled vastastikusel nõusolekul valida meelepärase vahendaja justiitsministeeriumi poolt selleks otstarbeks koostatud isikute nimekirjast. Sellisel juhul kannavad pooled vahendamise kulud. Vahendaja võib määrata ka kohus rotatsiooni korras nimekirjast, mille justiitsminister on koostanud kohtu määratavatest vahendajatest. Sellisel juhul kannavad vahendamise kulud vahenduskeskuse sekretariaat ja kohus.

Praegu vahendajate elektroonilist registrit veel ei ole. Küsimuste korral saab keskusega ühendust võtta, pöördudes Malta vahenduskeskuse sekretäri poole aadressil Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Sekretäriga ühenduse saamiseks võite helistada järgmisel numbril +356 21231833 või saata kirja e-posti aadressil: Lingil klikates avaneb uus akeninfo@mediationmalta.org.mt


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 20/01/2017

Leia vahendaja - Holland

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: hollandi keelon juba tõlgitud.

See osa aitab teil leida vahendaja Madalmaades.


Kuidas leida vahendaja Madalmaades?

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade vahendusinstituut (NMI) haldab kvalifitseeritud vahendajate üksikasjalikke andmeid sisaldavat üldkasutatavat andmebaasi. Nimetatud instituut pakub ka sõltumatut teavet ja kvaliteeditagatist üleriigilise vahenduse ja üleriigiliste vahendajate kohta.

NMIs registreeritud vahendajad on koolitatud ja kvalifitseeritud tegutsema vahendajatena vastavalt NMI vahenduseeskirjadele ning nad järgivad NMI kvaliteeditagamise süsteemi.

NMI vahendajate registrile pääseb ligi teile sobival ajal.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Madalmaades?

Registris saab teha päringuid erinevate otsinguparameetrite järgi. Näiteks saab otsida kindla valdkonna ekspertteadmistega vahendajat või teatud piirkonnas tegutsevat vahendajat.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenMadalmaade vahendusinstituut


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 29/11/2012

Leia vahendaja - Austria

See leht on abiks vahendaja leidmisel Austrias.


Kuidas leida vahendaja Austrias?

Austria föderaalsel justiitsministeeriumil on nimekiri registreeritud vahendajatest, kes vastavad ametialastele nõuetele.

Selleks on loodud Lingil klikates avaneb uus akenspetsiaalne veebisait. Sellele pääseb ligi Lingil klikates avaneb uus akenjustiitsministeeriumi veebisaidilt.

Saidilt leiab järgmist teavet:

 • vahendajate nimekiri,
 • vahendajaid koolitavate organisatsioonide nimekiri ja
 • kursuste nimekiri.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Veebisait on avalik ja juurdepääs sellele on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Austrias?

Veebisaidil saab vahendajate nimekirja sortida:

 • nime,
 • sihtnumbri ja
 • liidumaa järgi.

Vahendajaid saab otsida järgmiste otsingukriteeriumite järgi:

 • ees- ja perekonnanimi,
 • sihtnumber,
 • liidumaa,
 • riik,
 • valdkond.

Otsingukriteeriume saab kombineerida.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenVahendajad Austrias


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/05/2018

Leia vahendaja - Poola

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje poola keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

See jaotis aitab leida vahendajat Poolas.


Kuidas leida vahendaja Poolas?

Vahendajate nimekirju peavad piirkonnakohtud. Vahendajaid, sealhulgas isikuid, kes on loetletud haridusasutuste ja valitsusväliste organisatsioonide poolt nende põhikirjajärgsete ülesannetega kooskõlas koostatud nimekirjades, lisab nimekirjadesse ja jätab nimekirjadest välja kõnealuse piirkonnakohtu esimees. Samas ei ole piirkondlike ja riiklike asutuste pädevuste jaotuse tõttu võimalik juurde pääseda kesksele vahendajate nimekirjale.

Põhiteave vahendamise eeskirjade, menetluste ja praktiliste aspektide kohta Poolas on kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidil Lingil klikates avaneb uus akenVahendus, mida hallatakse koostöös vaidluste ja konfliktide alternatiivsete lahendusviiside nõukoguga.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta.

Kuidas leida vahendaja Poolas?

Kasutada tuleks piirkonnakohtute esimeeste poolt koostatud vahendajate nimekirju või vahendusühingute või üksikute vahendajate teenuseid. Teave ja kontaktandmed on tavaliselt esitatud kõnealuste kohtute, ühingute või vahendajate veebisaitidel.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 17/09/2014

Leia vahendaja - Portugal

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: portugali keelon juba tõlgitud.

Sellel lehel esitatakse teavet vahendaja leidmise kohta Portugalis.


Kuidas leida vahendaja Portugalis?

Õiguspoliitika peadirektoraat (Direção-Geral da Política de Justiça (DGPJ)) ei anna avalikku teavet selle kohta, kuidas leida vahendaja. Kui on vaja riikliku vahendaja abi, valitakse vahendaja siseriiklike õigusaktide kohaselt automaatselt vahendajate nimekirjast.

Õiguspoliitika peadirektoraadi veebisaidil on esitatud teave vahendamise, vahekohtumenetluse, asutuste vahekohtute ja rahukohtute (julgados de paz) kohta.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs andmebaasile on tasuta.

Vahendajate andmebaasi ajalugu

Õiguspoliitika peadirektoraadi veebisaidil on kättesaadav teave, mis hõlmab ajavahemikku alates 2008. aasta oktoobrist.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenÕiguspoliitika peadirektoraat


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 22/01/2018

Leia vahendaja - Rumeenia

Selles osas esitatakse teavet, kuidas leida vahendaja Rumeenias.


Kuidas leida vahendaja Rumeenias?

Vastavalt seaduse nr 192/2006 artiklile 12 kantakse volitatud vahendajad vahendajate nimekirja, mida haldab ja ajakohastab Vahendusnõukogu ning mis avaldatakse perioodiliselt Rumeenia ametliku väljaande I osas.

Vahendajate nimekiri on avaldatud ka Lingil klikates avaneb uus akenVahendusnõukogu veebisaidil.

Vahendusnõukogu veebisaidil on avaldatud järgmine teave:

Vahendusnõukogu veebisaidil avaldatakse teavet alates 2. novembrist 2006.

Lingil klikates avaneb uus akenVahendajate nimekirjas avaldatud täiendav teave:

 • valitsusvälised organisatsioonid, mille liige vahendaja on;
 • läbitud vahenduskoolituse programm;
 • võõrkeeled, milles vahendaja suudab vahendusteenust osutada;
 • vahendaja kontaktandmed.

Kui soovite vaidluse lahendada vahenduse teel, võite pöörduda vahendaja poole. Vahendajate nimekiri on kättesaadav kohtutes ja justiitsministeeriumi koduleheküljel.

Vahendusnõukogu ajakohastab vahendajate nimekirja perioodiliselt ja edastab ajakohastatud nimekirja kohtutele, riigiasutustele, kohaliku omavalitsuse asutustele ja justiitsministeeriumile.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah.

Kuidas otsida vahendajat Rumeenias?

Lingil klikates avaneb uus akenVahendaja otsimiseks võib kasutada järgmisi otsingukriteeriume:

 • vahendaja nime esimene täht ja
 • maakond, kus on vahendaja peamine asukoht.

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/06/2013

Leia vahendaja - Sloveenia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje sloveeni keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Sellel lehel aidatakse Teil leida vahendaja Sloveenias


Kuidas leida vahendaja Sloveenias?

Justiits- ja avaliku halduse ministeerium peab Lingil klikates avaneb uus akenvahendajate keskregistrit, mis sisaldab selliste vahendajate andmeid, kes osalevad kohtute programmides vastavalt seadusele, milles käsitletakse vaidluste alternatiivset lahendamist õigusküsimuste korral. Nimekirja vahendajatest, kes tegutsevad mitmesuguste valitsusväliste organisatsioonide juures, võib leida nende organisatsioonide veebisaitidelt. Näiteks:

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Sloveenias?

Vahendajat saate otsida Sloveenias järgmistelt veebisaitidelt:

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenvahendus Sloveenias, Lingil klikates avaneb uus akenvahendus Sloveenias


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 23/03/2018

Leia vahendaja - Slovakkia

Käesolev osa aitab teil leida vahendaja Slovakkias.


Kuidas leida vahendaja Slovakkias?

Slovaki vahendajate andmebaas kuulub Slovaki justiitsministeeriumile, kes seda ka haldab, ning see on kättesaadav ainult slovaki keeles.

Kas juurdepääs Slovakkia vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs teabele vahendajate kohta ja andmebaasist teabe otsimine on tasuta.

Kuidas otsida vahendajat Slovakkias?

Palun külastage Lingil klikates avaneb uus akenSlovaki Vabariigi justiitsministeeriumi veebisaiti.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 18/03/2019

Leia vahendaja - Soome

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje soome keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

See osa aitab teil Soomest vahendaja leida.


Kuidas leida Soomest vahendaja?

Soomes haldab Lingil klikates avaneb uus akenkriminaal- ja tsiviilasjade vahendusmenetluse ametlikku veebisaiti Soome Tervise ja Heaolu Instituut (THL).

Kõnealuselt veebisaidilt leiate teavet lepitamise (kriminaalasjade vahendusmenetlus) kohta.

Veebisaidil on olemas ka piirkondlike vahendustalituste loetelu.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, Lingil klikates avaneb uus akenkriminaal- ja tsiviilasjade vahendusmenetluse veebisaidil oleva teabe kasutamine on tasuta.

Kuidas otsida Soomest vahendajat?

Vahendajat saab otsida Soome Tervise ja Heaolu Instituudi veebisaidilt.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenSoome Tervise ja Heaolu Instituut


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 24/05/2018

Leia vahendaja - Rootsi

Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonid: rootsi keelon juba tõlgitud.


Rootsis ei ole vahendajate andmebaasi.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 01/05/2010

Leia vahendaja - Inglismaa ja Wales

See leht aitab leida vahendaja Inglismaal ja Walesis.


Kuidas leida vahendaja Inglismaal ja Walesis?

Riiklik vahendamise register

Tsiviilasjade vahendaja võib leida veebilehe Lingil klikates avaneb uus akentsiviilvahenduse sidusregister–viida Leia tsiviilvahendaja kaudu, mis pakub teavet järgmistes küsimustes:

 • vahendusmenetlus;
 • teenused;
 • hinnad.

Tsiviilvahenduse sidusregister kuulub justiitsministeeriumile, kes tegeleb selle haldamisega. Registris esitatud vahendajad on saanud tsiviilvahendusnõukogu akrediteeringu.

Perekonnaasjade vahenduse register

Lingil klikates avaneb uus akenPerekonnaasjade vahenduse sidusregistri eesmärk on aidata helistajatel võtta ühendust oma piirkonna vahendajatega. Lingil klikates avaneb uus akenTasuta õigusabi (riigipoolset rahastamist) saavad pooled võivad oma piirkonna vahendajate kohta lisateabe saamiseks võtta ühendust ka piirkondliku õigusabiliiniga järgmistel viisidel: telefon: 0845 345 4345, minicom: 0845 609 6677, SMS: 'legalaid' ja oma nimi numbril 80010 (need on Ühendkuningriigisiseseks kasutuseks). Nõu saab küsida ka veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akenpiirkondliku õigusabi nõustamistalitus internetis kaudu.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs tsiviilvahenduse sidusregistrile ja perekonnaasjade vahenduse sidusregistrile ning piirkondliku õigusabi nõustamistalituse veebisaidile on tasuta.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenTsiviilvahenduse sidusregister, Lingil klikates avaneb uus akenPerekonnaasjade vahenduse sidusregister, Lingil klikates avaneb uus akenKontrollige, kas te võiksite saada tasuta õigusabi, Lingil klikates avaneb uus akenPiirkondlik õigusabi nõustamistalitus,


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 20/04/2015

Leia vahendaja - Põhja-Iirimaa

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.

Praegu Põhja-Iirimaal vahendajate andmebaasi ei ole.


Kuidas leida vahendaja Põhja-Iirimaal?

Põhja-Iirimaal vahendajate andmebaasi ei ole. Veidi teavet vahendajate kohta leidub siiski vaidluste lahendamise süsteemis, mille on koostanud Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa Õigusühing.

Seonduvad lingid

Lingil klikates avaneb uus akenPõhja-Iirimaa Õigusühing


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 16/01/2019

Leia vahendaja - Šotimaa

Sellel lehel saate abi vahendaja leidmiseks Šotimaal.


Kuidas leida vahendaja Šotimaal?

Šotimaa vahendusvõrgustik (Scottish Mediation Network, SMN) haldab Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa vahendusregistrit (Scottish Mediation Register, SMR), mis on sõltumatu, Šotimaal kutseala miinimumstandarditele vastavate vahendajate ja vahendusteenistuste register. Need standardid kehtestab sõltumatu standardinõukogu ja need sisaldavad miinimumnõudmisi koolitusele, kogemusele ja pidevale kutsealasele arendamisele.

Šotimaa vahendusvõrgustiku veebisaidi Lingil klikates avaneb uus akenLeia vahendaja (Find a mediator) veebileht pakub tasuta teavet vahendusega tegelevate isikute kohta. Vahendajad ajakohastavad vähemalt kord aastas veebisaidil esitatud teavet, mis hõlmab nende koolitust, pidevat kutsealast arendamist ja tegevusvaldkondi.

Šotimaa vahendusregistri eesmärk on tagada inimestele nende valitud vahendaja pädevus, andes omapoolse kinnituse, et vahendajad vastavad miinimumstandarditele. Vahendusregistrisse kantud vahendajad võivad end nimetada Šotimaa vahendusregistrisse kantud vahendajaks (Scottish Mediation Registered Mediator) ja kasutada vahendusregistri logo oma nime kõrval.

Šotimaa vahendusvõrgustik haldab ka Šotimaa vahenduse abiliini, mis pakub inimestele nõu ja teavet vahenduse ja selle kasutamise kohta. Abiliini kaudu korraldab Šotimaa vahendusvõrgustik ka vahendust Šotimaa vahendusregistri vahendajate kogu abiga või suunab inimesed sobiva vahendusteenuseni.

Vahendusvõrgustik toetab ja edendab vahendust riikliku tervishoiusüsteemi kohta esitatud kaebustes – seda ülesannet rahastab Šotimaa valitsus. Täiendavat teavet vahenduse ja selle kasutamise kohta leiate Šotimaa vahendusvõrgustiku veebisaidilt.

Šotimaa valitsus on avaldanud ka brošüüri „Resolving Disputes without Going to Court” („Vaidluste lahendamine kohtusse pöördumata”), milles jagatakse nõuandeid vahenduse jt vaidluste alternatiivse lahendamise võimaluste kohta. Brošüüri saab alla laadida Šotimaa valitsuse veebisaidilt.

Kas juurdepääs vahendajate andmebaasile on tasuta?

Jah, juurdepääs vahendajaid käsitlevale teabele on tasuta.

Vahendaja leidmiseks võib teha järgmist.

Minge veebisaidile, klõpsates viidal Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa vahendusregister või trükkige oma veebibrauseri URL-aadressi reale Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator ja järgige seejärel juhiseid teie ja teie olukorra jaoks sobivaima vahendaja leidmiseks.

Võtke ühendust Šotimaa vahendusvõrgustikugakas nende veebisaidi kaudu, saates kirja aadressil 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, Ühendkuningriik, või helistades telefonil +44 (0) 131 556 1221.

Lingid

Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa vahendusvõrgustik,Lingil klikates avaneb uus akenŠotimaa vahendusregisterŠotimaa valitsuse trükised


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 05/09/2018