Ako nájsť mediátora

Ak sa rozhodnete využiť mediáciu, stretnete sa s mediátorom, –čiže nezávislou neutrálnou treťou osobou–, ktorá sa s vami o veciach porozpráva a pomôže vám dosiahnuť dohodu.


Mediátori sú vyškolení, aby pomáhali ľuďom pri riešení sporov. Mediátor sa s stretne s oboma stranami, zistí, na ktorých otázkach sa nemôžu dohodnúť a pomôže im dosiahnuť dohodu. Mediátori sú v každom spore nezávislí a nestranní. Mediátori nie sú poradcovia a neposkytujú rady k jednotlivým stanoviskám. Obvykle odporučia, aby ste súčasne s mediáciou konzultovali právne poradenstvo.

Mediácia môže byť zvlášť nápomocná v cezhraničných rodinných sporoch a v prípadoch únosu dieťaťa rodičom. V takýchto situáciách sú rodičia vyzývaní, aby prebrali zodpovednosť za rozhodnutia o svojej rodine a vyriešili spory mimo súdny systém. Mediácia preto môže navodiť konštruktívnu atmosféru pre diskusie a zaistiť spravodlivé dohody medzi rodičmi, ktoré zároveň zohľadnia záujem dieťaťa.

Ak chcete získať podrobné informácie o hľadaní mediátora (napr. ako sa dostať k mediačným službám, aké sú poplatky a rady o mediátoroch), vyberte si jednu z vlajočiek na pravej strane.

Ak chcete nájsť mediátora špecializovaného na cezhraničnú rodinnú mediáciu, prejdite na tento odkaz: Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.crossbordermediator.eu/

Podrobnejšie informácie nájdete v príslušnej časti.

Viac informácií o cezhraničnej rodinnej mediácii nájdete v príslušnej časti.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.

Posledná aktualizácia: 24/01/2019

Ako nájsť mediátora - Belgicko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti portálu sa dozviete, ako nájsť mediátora v Belgicku.


Ako nájsť mediátora v Belgicku

Mediátora v Belgicku môžete nájsť prostredníctvom týchto webových stránok:

Môžete tam nájsť tieto informácie:

 • Prezentácia mediácie
 • Mediátor
 • Priebeh mediácie
 • Po mediácii
 • Náklady na mediáciu
 • Odkaz na brožúru o mediácii (PDF)
 • Užitočné adresy a odkazy.

Stránka obsahuje aj priestor pre profesionálov, ktorým poskytuje informácie týkajúce sa:

 • kritérií akreditácie mediátorov
 • pokynov pre podanie žiadosti o udelenie akreditácie mediátora podľa zákona z 21. februára 2005
 • súpisu dokumentov potrebných k žiadosti o uznanie ako mediátora
 • základnej odbornej prípravy a ďalšieho vzdelávania
 • etického kódexu akreditovaného mediátora
 • riešenia sťažností.

Je prístup do databázy spoplatnený?

Nie, prístup do databázy je bezplatný.

Hľadanie mediátora v Belgicku

Mediátora v Belgicku môžete nájsť v Odkaz sa zobrazí v novom oknezozname mediátorov podľa týchto kritérií:

 • okres,
 • povolanie,
 • oblasť pôsobenia,
 • jazyk, ktorým hovorí,
 • meno.

Súvisiace odkazy

Federálne ministerstvo spravodlivosti Belgicka

Mediácia, alternatíva súdu

Odkaz sa zobrazí v novom okneZoznam mediátorov

 


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/05/2018

Ako nájsť mediátora - Bulharsko

V tejto časti sa uvádza ako nájsť mediátora v Bulharsku.


Ako nájsť mediátora v Bulharsku

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti vedie Odkaz sa zobrazí v novom okneJednotný register mediátorov.

Register obsahuje tieto údaje:

 • Osobné informácie o jednotlivcoch, ktorí sú zapísaní ako mediátori – vzdelanie, jazykové znalosti a ďalšiu kvalifikáciu v oblasti mediácie.
 • Kontaktné údaje mediátora – úradnú adresu, telefónne číslo a emailovú adresu.

Ministerstvo spravodlivosti tiež vedie register organizácií, ktoré boli akreditované na poskytovanie Odkaz sa zobrazí v novom okneodbornej prípravy v oblasti mediácie.

Zápisy v registri sa vykonávajú na základe týchto právnych predpisov:

 • Zákon o mediácii
 • Nariadenie č. 2 z 15. marca 2007 (vydané ministerstvom spravodlivosti), v ktorom sa ustanovujú podmienky a proces schvaľovania organizácií, ktoré môžu poskytovať odbornú prípravu v oblasti mediácie, požiadavky odbornej prípravy, postup zápisu, vyčiarknutia a vypustenia mediátorov z jednotného registra a procesné a etické pravidlá správania pre mediátorov.

Je prístup do bulharského registra mediátorov bezplatný?

Prístup do bulharského jednotného registra mediátorov je bezplatný a možný z internetovej stránky ministerstva spravodlivosti. Osoby a organizácie, ktoré si želajú zapísať sa do registra organizácií poskytujúcich odbornú prípravu v oblasti mediácie musia za tento zápis zaplatiť poplatok.

Ako hľadať mediátora v Bulharsku?

Na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti môžete nájsť úplný zoznam osôb, ktoré sú kvalifikované a oprávnené na vykonávanie mediácie v Bulharskej republike. Mediátorov môžete hľadať podľa miesta a oblasti mediácie (napr. mediácia v komerčnej, obchodnej alebo rodinnej oblasti).

K dispozícii sú kontaktné údaje vrátane telefónneho čísla a emailovej adresy. V prípade, že potrebujete akékoľvek ďalšie informácie, môžete kontaktovať správcov registra mediátorov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/12/2018

Ako nájsť mediátora - Česká republika

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: čeština.

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Českej republike.


Ako nájsť mediátora v Českej republike

Kontakty na mediátorov pôsobiacich v ČR je možné nájsť na najrôznejších internetových stránkach po zadaní hesla "mediácia". Zoznam mediátorov združených v rámci Asociácie mediátorov ČR je možné nájsť na internetovej stránke tejto organizácie. Zoznam mediátorov – advokátov je uverejnený na stránkach Českej advokátskej komory. Kontakty na mediátorov je možné nájsť aj na stránkach Únie pre rozhodcovské a mediačné konanie v ČR. Kontakty na pracovisko Probačnej a mediačnej služby ČR, ktorá pôsobí v rámci príslušných okresných súdov, je možné nájsť na internetových stránkach tejto služby. V najbližšom období bude zverejnený zoznam mediátorov zapísaných podľa zákona o mediácii č. 202/2012 Z. z., ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti ČR.

Je prístup do registra mediátorov Českej republiky bezplatný?

Áno, prístup do registra mediátorov je bezplatný.

Ako vyhľadať mediátora v Českej republike?

Kontakty na mediátorov pôsobiacich v ČR je možné nájsť na najrôznejších internetových stránkach po zadaní hesla "mediácia".


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 02/07/2019

Ako nájsť mediátora - Dánsko


V súčasnosti nie sú k dispozícii informácie o tom, ako nájsť mediátora v Dánsku.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 10/09/2013

Ako nájsť mediátora - Nemecko

Na tejto stránke získate informácie, ako nájsť mediátora v Nemecku.


Ako nájsť mediátora v Nemecku

V súčasnosti podporuje množstvo profesijných združení strany sporu, ktoré chcú využiť služby mediátora.

K najdôležitejším združeniam patria okrem iného:

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy mediátorov je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Nemecku

Mediátora možno vyhľadávať podľa mena, miesta pôsobnosti, skúseností v konkrétnej oblasti alebo podľa PSČ.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové združenie pre rodinnú mediáciu

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové združenie pre mediáciu

Odkaz sa zobrazí v novom okneSpolkové združenie pre mediáciu v hospodárskom a pracovnom prostredí

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum pre mediáciu

Odkaz sa zobrazí v novom okneNemecké združenie advokátov


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/04/2018

Ako nájsť mediátora - Estónsko

V tejto časti nájdete pomoc pri hľadaní mediátora v Estónsku.


Estónsko nemá v súčasnosti všeobecnú webovú lokalitu ani databázu týkajúcu sa mediátorov. Podľa zákona o zmierovacom konaní môže ako zmierovateľ konať osoba, ktorá spĺňa požiadavky stanovené v uvedenom zákone. Činnosť zmierovateľov nie je monitorovaná štátom.

Podľa zákona o zmierovacom konaní zmierovateľom môže byť:

 1. fyzická osoba poverená stranami, aby uskutočnila zmierovacie konanie a pomohla vyriešiť spor. Zmierovateľ môže konať prostredníctvom právnickej osoby, s ktorou má zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah:
 2. právny zástupca – zoznam členov estónskej advokátskej komory je k dispozícii na jej webovej lokalite;
 3. notár – zoznam notárskych úradov je k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite notárskej komory,
 4. v prípade stanovenom v zákone o zmierovacom konaní, štátny zmierovací orgán alebo zmierovací orgán miestnej samosprávy.

Niektoré spory týkajúce sa autorských práv (pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknezákon o autorských právach) rieši výbor odborníkov v oblasti autorských práv v úlohe zmierovateľa. Tento výbor bol zriadený v rámci ministerstva kultúry.

Hoci pojem „ombudsman“ sa v zákone o verejnom ochrancovi práv nepoužíva, verejný ochranca práv vykonáva aj funkciu ombudsmana pri monitorovaní, či štátne orgány dodržiavajú základné ľudské práva a zásady dobrej správy vecí verejných. Monitoruje aj miestne samosprávy, právnické osoby vo verejnom práve a súkromné subjekty vykonávajúce verejné funkcie. Od roku 2011 vykonáva verejný ochranca práv aj funkciu ombudsmana pre deti podľa článku 4 Dohovoru o právach dieťaťa. Ďalšie informácie možno nájsť na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite verejného ochrancu práv.

Riešenie kolektívnych pracovných sporov je úlohou štátneho zmierovateľa a viac informácií je k dispozícii na Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej lokalite.

V tejto oblasti navyše pôsobia tieto mimovládne organizácie:

 • Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónske združenie mediátorov poskytuje informácie v estónčine a angličtine. Kontaktnou osobou je Odkaz sa zobrazí v novom okneAnneli Liivamägi.
 • Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónska únia pre blaho detí je neziskové združenie podporujúce práva detí. Medzi jej aktivity patrí poskytovanie poradenstva rodičom, ktorí sa chcú rozísť alebo rozviesť. Usiluje sa motivovať ich k využitiu služieb zmierovateľov s cieľom ochrániť záujmov ich detí. Únia organizuje školenia o zmierovacom konaní pre rodiny.
 • V rámci Odkaz sa zobrazí v novom okneEstónskeho poisťovacieho združenia pôsobí poisťovací mediátor na riešenie sporov medzi poistencami a poisťovňami alebo poisťovacími maklérmi.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/04/2019

Ako nájsť mediátora - Írsko


Írsko nemá databázu sprostredkovateľov, avšak nasledujúce súkromné subjekty môžu byť nápomocné pri hľadaní sprostredkovateľov v rôznych oblastiach práva.

Pozri Sprostredkovanie v ÍrskuOdkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.citizensinformation.ie/en/search/?q=mediation


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/09/2013

Ako nájsť mediátora - Grécko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: gréčtina.

V tejto časti nájdete informácie ako nájsť mediátora v Grécku.


Ako nájsť mediátora v Grécku

Tieto informácie sa týkajú mediácie v Grécku.

Zoznamy certifikovaných mediátorov a organizácií, ktoré sa venujú odbornej príprave mediátorov, možno nájsť na webovej lokalite ministerstva pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva.

Na webovej lokalite Odkaz sa zobrazí v novom okneombudsmana pre spotrebiteľov sú uvedené informácie pre širokú verejnosť o alternatívnom riešením spotrebiteľských sporov.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup na uvedené webové lokality je bezplatný.

Súvisiace webové lokality

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman pre spotrebiteľov

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo práce a sociálneho zabezpečenia

Odkaz sa zobrazí v novom okneGrécke centrum pre mediáciu a arbitráž


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/07/2019

Ako nájsť mediátora - Španielsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: španielčina.

Táto časť portálu vám pomôže nájsť mediátora v Španielsku.


Ako nájsť mediátora v Španielsku

Podľa zákona 5/2012 o mediácii v občianskoprávnych a obchodnoprávnych veciach mediátori musia mať oficiálne vysokoškolské vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie a osobitnú odbornú prípravu zameranú na vykonávanie mediácie, ktorú absolvovali v rámci jedného alebo viacerých osobitných kurzov vedených oficiálne akreditovanými inštitúciami. Toto vzdelanie musí byť platné v celom Španielsku.

V právnych predpisoch a vykonávacích ustanoveniach niektorých autonómnych oblastí je stanovená požadovaná odborná príprava v oblasti rodinnej mediácie. Mediátori musia mať spravidla aspoň vysokoškolský diplom a musia absolvovať 100 – 300 hodín odbornej prípravy zameranej na praktické vykonávanie mediácie.

Osobitnú odbornú prípravu v oblasti mediácie zvyčajne poskytujú ústavy univerzít a profesijné združenia, napríklad združenia psychológov či advokátov.

Jednotný register mediátorov neexistuje. Existuje niekoľko spôsobov, ako nájsť špecializovaných mediátorov:

 • V trestnoprávnych veciach musia strany požiadať o určenie mediátora súd.
 • V pracovnoprávnych veciach je niekedy možné vybrať si mediátora zo zoznamu mediátorov príslušného orgánu.
 • V rodinnoprávnych veciach určuje mediátorov príslušná agentúra spolu so súdom, ale strany sa môžu obrátiť aj na iného kvalifikovaného mediátora.
 • Rodinného mediátora možno osloviť prostredníctvom rôznych profesijných združení, ktoré vedú príslušný register alebo zoznam (advokátske komory a profesijné združenia psychológov, sociálnych pracovníkov a školiteľov).

Autonómne oblasti doteraz od združení vyžadovali, aby viedli tieto zoznamy.

Je prístup k databáze mediátorov bezplatný?

Neexistuje žiadny celoštátny register. Prístup k zoznamom profesijných združení je v každom prípade bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Španielsku

Môžete sa obrátiť na príslušné profesijné združenie, ktoré vám poskytne informácie o registrovaných mediátoroch.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/03/2019

Ako nájsť mediátora - Francúzsko


V súčasnosti Francúzsko nemá databázu mediátorov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/09/2015

Ako nájsť mediátora - Taliansko


V súčasnej dobe neexistuje verejný zoznam mediátorov.

Ministerstvo spravodlivosti pravidelne zverejňuje zoznam mediátorských orgánov, pri ktorých sú jednotliví mediátori registrovaní.

Konkrétne informácie v súvislosti s mediátorskými orgánmi a jednotlivými mediátormi registrovanými pri týchto orgánoch je možné získať v kancelárii Ministerstva spravodlivosti, ktorá zodpovedá za dohľad nad mediátorskými orgánmi, a ktorú je možné kontaktovať prostredníctvom webových stránok ministerstva (Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.giustizia.it/).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/06/2018

Ako nájsť mediátora - Cyprus


Ako nájsť mediátora na Cypre     

Navštívte stránku Mediácia na Cypre.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/04/2015

Ako nájsť mediátora - Lotyšsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: lotyština.


Odkaz sa zobrazí v novom okneKontaktné informácie o mimovládnych organizáciách v oblasti mediácie v Lotyšsku sú dostupné na internetovej stránke pre mediáciu.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknemediácia v Lotyšsku


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 28/08/2014

Ako nájsť mediátora - Litva

V Litve nie je žiadny centrálny orgán zodpovedný za mediáciu. V tejto oblasti sa začne pracovať po zavedení smernice 2008/52/ES.


Ako nájsť mediátora v Litve

V Litve je možná súdna aj mimosúdna mediácia. Mimosúdnu mediáciu zvyčajne zabezpečujú právnici.

Súdna mediácia je postup riešenia sporov za účasti jedného alebo viacerých mediátorov (sprostredkovateľov), ktorí stranám občianskoprávnych sporov pomáhajú vyriešiť spory zmierlivo.

Súdnu mediáciu vykonávajú mediátori. Ide o špeciálne preškolených sudcov, súdnych asistentov alebo iné vhodne kvalifikované osoby, ktorých mená sú uvedené Odkaz sa zobrazí v novom okneV zozname súdnych mediátorov. Súdna rada sa na svojom zasadnutí 28. januára 2011 dohodla, že súdnu mediáciu v občianskoprávnych konaniach možno uplatňovať na všetkých litovských súdoch a že by táto služba mala byť k dispozícii bez ohľadu na región.

Súdna mediácia je služba poskytovaná zdarma. Oproti súdnemu riešeniu prináša súdna mediácia aj značnú úsporu z hľadiska času a práce. Ušetria sa aj peniaze, pretože v prípadoch, keď súdna mediácia končí zmierom, vracia sa 75 % súdnych poplatkov.

Návrh riešiť občianskoprávnu vec prostredníctvom súdnej mediácie môže vysloviť predseda súdu. Želanie riešiť vec týmto spôsobom môže vyjadriť ktorýkoľvek účastník sporu. Pri postupovaní sporu k súdnej mediácii sudca vysvetlí stranám sporu koncepciu procesu súdnej mediácie. O menovaní či nahradení mediátora rozhoduje predseda súdu, vedúci oddelenia pre občianskoprávne veci daného súdu alebo nimi menovaný sudca. V prípade, že je to nevyhnutné, možno menovať dvoch mediátorov. Pri menovaní mediátora sa musí zohľadniť stanovisko strán, ktoré žiadajú o postúpenie sporu k súdnej mediácii alebo ktoré s postúpením veci k mediácii súhlasia.


Na súdnej mediácii sa môžu zúčastniť iba účastníci riadenia, tretie strany a ich zástupcovia. K žiadosti alebo súhlasu strán možno takisto doplniť mená ďalších osôb, ich účasť môže pomôcť riešeniu sporu. Priebeh súdnej mediácie sa neprotokoluje.

Súdna mediácia môže byť ukončená, pokiaľ strany sporu dosiahnu dohodu vo veci sporu a podpíšu súdny zmier, ktorý následne schváli predsedajúci sudca.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/12/2015

Ako nájsť mediátora - Luxembursko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: francúzština.

V tejto sekcii portálu sa dozviete, ako nájsť mediátora v Luxembursku.


Ako nájsť mediátora v Luxembursku?

Register mediátorov spravujú mediátori týchto súkromných organizácií:

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do registra mediátorov je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Luxembursku?

Nahliadnutím do zoznamu a vyhľadávaním v zozname mediátorov, ktorý spravujú tieto súkromné organizácie:

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneLuxemburské združenie mediácie a akreditovaných mediátorov

Centrum pre mediáciu advokátskej komory Luxemburska

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum pre mediáciu

Odkaz sa zobrazí v novom okneCentrum pre sociálnu a rodinnú mediáciu

Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstvo spravodlivosti


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/12/2018

Ako nájsť mediátora - Maďarsko

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Maďarsku.


Ako nájsť mediátora v Maďarsku

Odkaz sa zobrazí v novom okneRegister mediátorov (közvetítők adatbázisa) nájdete na webovej stránke ministerstva spravodlivosti a presadzovania práva (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium).

Používatelia majú k dispozícii tieto všeobecné informácie:

 • všeobecné informácie o mediačnej činnosti,
 • informácie o mediátoroch,
 • informácie o právnických osobách zamestnávajúcich mediátorov,
 • adresu mediátorov, ich kvalifikáciu, jazykové znalosti, odborné znalosti a okres, v ktorom pracujú.

Na stránke nájdete aj registračné formuláre pre mediátorov a právnické osoby, ktoré zamestnávajú mediátorov.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný a nevzťahujú sa naň žiadne obmedzenia.

Ako hľadať mediátora v Maďarsku

Stránka obsahuje zoznam mediátorov a zoznam právnických osôb, ktoré zamestnávajú mediátorov. Mediátorov môžete vyhľadávať podľa mena, jazykových znalostí a župy. Právnické osoby môžete vyhľadávať podľa mena, župy a skráteného mena.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneWebová stránka Registra maďarských mediátorov (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 28/12/2016

Ako nájsť mediátora - Malta

Malta nedisponuje oficiálnou databázou súdnych prekladateľov a tlmočníkov.


Ako nájsť mediátora na Malte?

Maltské mediačné centrum poskytuje stranám zoznam centrom riadne certifikovaných mediátorov. V prípade dobrovoľnej mediácie, ako aj v prípade, že vec bola centru postúpená súdom alebo zo zákona, si sporiace sa strany vyberajú mediátora zo zoznamu certifikovaných mediátorov s podmienkou, že vybraná osoba je prijateľná pre všetky strany. Ak sa sporiace sa strany nedohodnú na výbere obojstranne prijateľného mediátora, centrum vymenuje za mediátora osobu, ktorej meno je v zozname certifikovaných mediátorov na rade.

Pri mediácii vo veciach rodinného práva si strany buď môžu zvoliť vzájomnou dohodou ľubovoľného mediátora zo zoznamu osôb vymenovaných na tento účel ministrom spravodlivosti, pričom v tomto prípade znášajú trovy mediácie samy, alebo im mediátora určí súd, podľa poradia zo zoznamu osôb, ktoré minister spravodlivosti vymenoval, aby konali ako súdne vymenovaní mediátori. V takom prípade znášajú trovy mediácie občianskoprávne súdy.

Elektronický register mediátorov zatiaľ neexistuje. V prípade otázok však môžete kontaktovať mediačné centrum prostredníctvom jeho tajomníka na adrese Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, Valletta VLT 1100.

Tajomníka môžete takisto kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +356 21231833 alebo e-mailom: Odkaz sa zobrazí v novom okneinfo@mediationmalta.org.mt


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 20/01/2017

Ako nájsť mediátora - Holandsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: holandčina.

V tejto časti nájdete informácie, ako nájsť mediátora v Holandsku.


Ako nájsť mediátora v Holandsku

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandský inštitút pre mediáciu (NMI) prevádzkuje verejne prístupnú databázu, ktorá obsahuje podrobné informácie o všetkých kvalifikovaných mediátoroch. Takisto poskytuje nestranné informácie o mediácii a mediátoroch v celej krajine a zabezpečuje ich kvalitu.

Mediátori registrovaní v inštitúte NMI sú školení a kvalifikovaní na to, aby mohli vykonávať mediáciu, a to v súlade s predpismi o mediácii inštitútu NMI, pričom podliehajú systému zabezpečenia kvality inštitútu NMI.

Do registra mediátorov inštitútu NMI máte kedykoľvek prístup.

Je prístup do registra mediátorov bezplatný?

Áno, tento prístup je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Holandsku

V registri možno vyhľadávať pomocou rôznych vyhľadávacích kritérií. Môžete napríklad hľadať mediátora so skúsenosťami v konkrétnej oblasti alebo mediátora, ktorý pracuje v konkrétnej oblasti.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneHolandský inštitút pre mediáciu


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 29/11/2012

Ako nájsť mediátora - Rakúsko

V tejto časti nájdete informácie ako nájsť mediátora v Rakúsku.


Ako nájsť mediátora v Rakúsku

Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam registrovaných mediátorov, ktorí spĺňajú právne a formálne požiadavky.

Bola zriadená Odkaz sa zobrazí v novom oknešpeciálna webová stránka venovaná mediátorom. Táto stránka je dostupná aj z Odkaz sa zobrazí v novom oknewebovej stránky ministerstva spravodlivosti

Na tejto webovej stránke možno nájsť:

 • zoznam mediátorov,
 • zoznám organizácií, ktoré školia mediátorov, a
 • zoznam odborných školení.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Webová stránka je prístupná verejnosti a prístup do nej je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Rakúsku

Na webovej stránke sa zoznamy mediátorov môžu zoradiť podľa:

 • mena,
 • PSČ a
 • okresu.

Mediátorov možno nájsť použitím týchto vyhľadávacích kritérií:

 • meno a priezvisko,
 • PSČ,
 • okres,
 • krajina,
 • oblasť odbornosti.

Kritéria vyhľadávania možno aj kombinovať.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneMediátori v Rakúsku


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 30/05/2018

Ako nájsť mediátora - Poľsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti sa nachádzajú informácie o tom, ako nájsť mediátora v Poľsku.


Ako nájsť mediátora v Poľsku

Zoznamy mediátorov vedú okresné súdy. Predsedovia príslušných okresných súdov aktualizujú zoznamy mediátorov vrátane osôb, ktoré sú na zoznamoch mimovládnych organizácií v rámci svojich štatutárnych úloh, ako aj vzdelávacích inštitúcií. Z dôvodu rozdelenia právomocí medzi regionálne a ústredné orgány však neexistuje prístup k ústrednému zoznamu mediátorov.

Základné informácie o pravidlách, postupoch a praktických aspektoch mediácie v Poľsku možno nájsť na stránke Odkaz sa zobrazí v novom oknemediácia na webovej lokalite ministerstva spravodlivosti, ktoré ju spravuje v spolupráci s Radou pre alternatívne spôsoby riešenia sporov a konfliktov (Rada ADR).

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy mediátorov je bezplatný.

Ako nájsť mediátora v Poľsku

Mali by sa použiť zoznamy mediátorov, ktoré vedú predsedovia okresných súdov, alebo služby mediačných združení alebo individuálnych mediátorov. Informácie a kontaktné údaje možno nájsť na webových lokalitách súdov, združení alebo príslušných mediátorov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 17/09/2014

Ako nájsť mediátora - Portugalsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: portugalčina.

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Portugalsku.


Ako nájsť mediátora v Portugalsku

Generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku (DGPJ) neposkytuje informácie o tom, ako nájsť mediátora. Tam, kde sa vyžadujú verejné služby mediátora, príslušné vnútroštátne právne predpisy vyžadujú, že mediátor musí byť vybraný automaticky zo zoznamov mediátorov.

Na webovej stránke DGPJ sú uvedené informácie o mediácii, rozhodcovskom konaní, inštitucionálnej arbitráži a zmierovacích súdoch (julgados de paz).

Je prístup do databáz mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Archívy databáz mediátorov

Webová stránka DGPJ obsahuje informácie od októbra 2008.

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneDirectorate-General for Justice Policy


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 22/01/2018

Ako nájsť mediátora - Rumunsko

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Rumunsku.


Ako nájsť mediátora v Rumunsku

V súlade s článkom 12 zákona č. 192/2006 sú oprávnení mediátori registrovaní v Paneli mediátorov, ktorý vytvára a aktualizuje Rada pre mediáciu a ktorý sa pravidelne zverejňuje v Rumunskom úradnom vestníku, časť I.

Panel mediátorov je dostupný aj na oficiálnej webovej stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneRady pre mediáciu.

Webová stránka Rady pre mediáciu poskytuje nasledujúce informácie:

Informácie o webovej stránke Rady pre mediáciu sú dostupné od 2. novembra 2006.

Dodatočné informácie sú dostupné na Paneli mediátorov a medzi ne patrí:

 • mimovládne organizácie, ktoré sú mediátormi členmi;
 • Tréningový program mediácie, ktorý vyštudovali;
 • Cudzí jazyk, v ktorom dokážu vykonávať mediáciu;
 • Ich kontaktné údaje.

Ak chcete vyriešiť spor pomocou mediácie, môžete si zavolať mediátora. Panel mediátorov je zobrazený v priestoroch súdov a na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti.

Panel mediátorov pravidelne aktualizuje Rada pre mediáciu, ktorá oznamuje aktualizácie súdom, vnútroštátnym a miestnym vládnym úradom a Ministerstvu spravodlivosti.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno

Ako hľadať mediátora v Rumunsku

Mediátora môžete hľadať prostredníctvom týchto kritérií:

 • Prvé písmeno mena mediátora a
 • Okres jeho hlavného sídla.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 10/06/2013

Ako nájsť mediátora - Slovinsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku slovinčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti nájdete informácie ako nájsť mediátora v Slovinsku.


Ako nájsť mediátora v Slovinsku

Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy vedie Odkaz sa zobrazí v novom oknecentrálny register mediátorov, ktorí pôsobia v súdnych programoch v súlade so zákonom o alternatívnom riešení sporov v súdnych veciach. Zoznamy mediátorov pôsobiacich pod záštitou rôznych mimovládnych organizácií je možné nájsť na internetových stránkach daných organizácií, ako napr.:

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Ako hľadať mediátora v Slovinsku

Mediátora v Slovinsku môžete nájsť na webových stránkach:

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom oknemediácia v Slovinsku, Odkaz sa zobrazí v novom oknemediácia v Slovinsku


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 23/03/2018

Ako nájsť mediátora - Slovensko

V tejto časti môžete nájsť mediátora na Slovensku.


Ako nájsť mediátora na Slovensku

Slovenskú databázu mediátorov spravuje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je dostupná len v slovenskom jazyku.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup k informáciám o mediátoroch a vyhľadávanie informácií sú bezplatné.

Ako hľadať mediátora na Slovensku

Informácie sa nachádzajú na stránke Odkaz sa zobrazí v novom okneMinisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 18/03/2019

Ako nájsť mediátora - Fínsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku fínčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

V tejto časti sa dozviete, ako nájsť mediátora vo Fínsku.


Ako nájsť mediátora vo Fínsku

Národný inštitút pre zdravie a sociálnu starostlivosť (THL) vo Fínsku spravuje oficiálnu webovú stránku Odkaz sa zobrazí v novom okneMediácia v trestných a občianskoprávnych prípadoch.

Táto webová stránka obsahuje informácie o zmieri (mediácia v trestných veciach).

Na tejto webovej stránke sa nachádza aj zoznam mediačných a krajských správ.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup a získavanie informácií z webovej stránky Odkaz sa zobrazí v novom okneMediácia v trestných a občianskoprávnych prípadochbezplatné.

Ako hľadať mediátora vo Fínsku

Môžete hľadať na webovej stránke Národného inštitútu pre zdravie a sociálnu starostlivosť.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodný inštitút pre zdravie a sociálnu starostlivosť


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 24/05/2018

Ako nájsť mediátora - Švédsko

Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: švédčina.


Švédsko nemá databázu mediátorov.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 01/05/2010

Ako nájsť mediátora - Anglicko a Wales

V tejto časti získate informácie, ako nájsť mediátora v Anglicku a vo Walese.


Ako nájsť mediátora v Anglicku a vo Walese

Národný mediačný zoznam

Mediátora pre občianskoprávne spory môžete nájsť prostredníctvom Odkaz sa zobrazí v novom okne Online zoznamu pre mediáciu občianskoprávnych sporov, ktorý poskytuje informácie v oblastiach:

 • mediácia
 • služby
 • ceny.

Online zoznam pre mediáciu občianskoprávnych sporov vlastní a vedie ministerstvo spravodlivosti. Poskytovatelia mediačných služieb, ktorí sú zahrnutí v zozname, sú akreditovaní Radou pre mediáciu v občianskoprávnych sporoch (Civil Mediation Council).

Zoznam pre mediáciu rodinných sporov

Cieľom Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline zoznamu pre mediáciu rodinných sporov je pomôcť stránkam sporu nájsť mediátorov v mieste bydliska. Strany, ktoré sú Odkaz sa zobrazí v novom okneoprávnené na právnu pomoc (financovanú z verejných zdrojov) a ktoré chcú získať dodatočné informácie o mediátoroch v mieste bydliska, môžu sa takisto obrátiť na linku pomoci Komunitného právneho poradenstva  - telefónne číslo: 0845 345 4345 minicom: 0845 609 6677, textový telefón: „legalaid“ (právna pomoc) a Vaše meno na čísle 80010.  Poradenstvo poskytuje takisto Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline poradenská služba komunitného právneho poradenstva.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup do Online zoznamu pre mediáciu občianskoprávnych sporov, Online zoznamu pre mediáciu rodinných sporov a Online poradenskej služby komunitného právneho poradenstva je bezplatný.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline zoznam pre mediáciu občianskoprávnych sporov, Odkaz sa zobrazí v novom okneOnline zoznam pre mediáciu rodinných sporov, Odkaz sa zobrazí v novom okneKontrola, či môžete získať právnu pomocOdkaz sa zobrazí v novom okneOnline poradenská služba komunitného právneho poradenstva


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 12/06/2017

Ako nájsť mediátora - Severné Írsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Írsko nedisponuje databázou mediátorov.


Všeobecné informácie o mediačnej činnosti nájdete na stránke „Mediácia v Írsku“.

Osobná ujma

Mediácia je upravená v zákone o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004 (oddiely 15 a 16). Oddiel 15 zavádza pojem mediačná porada. Súd môže nariadiť, aby sa strany v spore vo veci o osobnej ujme stretli s cieľom pozhovárať sa a pokúsiť sa urovnať spor. Ak niektorá zo strán neuposlúchne takéto uznesenie súdu, môže súd uložiť príslušnej strane, aby uhradila následné trovy.

Na účely tohto oddielu môže byť mediátorom v takomto spore za určitých okolností osoba vymenovaná orgánom ustanoveným na základe uznesenia ministra spravodlivosti.

Viac informácií nájdete v Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004 (orgány ustanovené v zmysle oddielu 15) uznesenie z roku 2005 a Odkaz sa zobrazí v novom oknezákone o občianskoprávnej zodpovednosti a súdoch z roku 2004 (orgány ustanovené v zmysle oddielu 15) (Č. 2) UZNESENIE Z ROKU 2005.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 16/01/2019

Ako nájsť mediátora - Škótsko

Táto časť vám pomôže nájsť mediátora v Škótsku.


Ako nájsť mediátora v Škótsku

Škótska mediačná sieť (Scottish Mediation Network – SMN) spravuje Odkaz sa zobrazí v novom okneŠkótsky mediačný register (Scottish Mediation register – SMR), ktorý poskytuje nezávislý zoznam mediátorov a mediačných služieb, ktoré spĺňajú minimálne „procesné normy“ na vykonávanie mediácie v Škótsku. Uvedené normy stanovuje nezávislý výbor pre procesné normy a vyžadujú minimálnu úroveň odborného vzdelania, skúseností a priebežného profesného rozvoja.

Internetové stránky SMN pod názvom „Odkaz sa zobrazí v novom okneVyhľadaj mediátora“ (Find a Mediator) ponúkajú voľne dostupné informácie o osobách vykonávajúcich všetky druhy mediácie. Údaje sú na stránke aktualizované mediátormi aspoň raz ročne a obsahujú informácie o ich odbornom vzdelaní, priebežnom profesnom rozvoji a oblastiach špecializácie.

Jedným z cieľov Škótskeho mediačného registra je ubezpečiť občanov o profesionálnych kvalitách mediátora, ktorého si vyberú, a to osvedčením o splnení minimálnych požiadaviek. Mediátori, ktorí sú uvedení v SMR, sa môžu nazývať „mediátor registrovaný v Škótskom mediačnom registri“ a pri svojom mene môžu používať logo SMR.

Kancelária SMN takisto spravuje linku pomoci pri mediácii, ktorá občanom poskytuje rady a informácie o mediácii a pomoc, ako k nej získať prístup. Prostredníctvom linky pomoci môže SMN takisto sprostredkovať mediáciu v rámci panelu mediátorov v SMR alebo občanov odkázať na príslušnú mediačnú službu.

SMN takisto podporuje a propaguje proces mediácie v oblasti sťažností proti NHS v Škótsku - túto činnosť financuje škótska vláda. Ďalšie informácie o mediácii a o tom, ako k nej získať prístup, môžete nájsť na webovej stránke SMN.

Škótska vláda vydala brožúru pod názvom „Riešenie sporov bez súdu, v ktorej sú uvedené rady o mediácii a iných alternatívnych spôsoboch riešenia sporov (ARS). Môžete si ju stiahnuť z webovej stránky škótskej vlády.

Je prístup do databázy mediátorov bezplatný?

Áno, prístup k informáciám o mediátoroch je bezplatný.

Mediátora môžete vyhľadať nasledujúcim spôsobom:

Prejdite na internetovú stránku kliknutím na odkaz Odkaz sa zobrazí v novom okneŠkótsky mediačný register alebo napíšte URL adresu Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator do svojho prehliadača a postupujte podľa pokynov pre nájdenie mediátora, ktorý vám za daných okolností bude najviac vyhovovať.

Kontaktujte Škótsku mediačnú sieť prostredníctvom ich webovej stránky, písomne na adrese 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK alebo telefonicky na čísle +44 (0) 131 556 1221.

Súvisiace odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneŠkótska mediačná sieť,Odkaz sa zobrazí v novom okne Škótsky mediačný registerPublikácia škótskej vlády


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 05/09/2018