Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Een bemiddelaar/mediator vinden - Estland

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Ests) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een mediator/bemiddelaar in Estland.


Vooralsnog beschikt Estland niet over een algemene nationale website/gegevensbank van mediators/bemiddelaars. Krachtens de Bemiddelingswet kan iedereen die voldoet aan de in deze wet vastgelegde vereisten als mediator/bemiddelaar optreden. Er is geen overheidstoezicht op de activiteiten van mediators/bemiddelaars.

Ingevolge de Bemiddelingswet mogen de volgende personen als mediator/bemiddelaar optreden:

  1. een natuurlijke persoon aan wie de partijen het uitvoeren van de bemiddelingsprocedure en het helpen bij het oplossen van het geschil hebben toevertrouwd. De mediator/bemiddelaar mag handelen via een rechtspersoon met wie hij een dienstverband of een andere contractuele relatie onderhoudt;
  2. een advocaat — de lijst van leden van de Estlandse orde van advocaten is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website;
  3. een notaris — een lijst van notarispraktijken is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de kamer van notarissen;
  4. in het in de Bemiddelingswet vastgelegde geval, een bemiddelingsinstantie van de nationale of lokale overheid.

Bepaalde geschillen in verband met auteursrecht (zie De link wordt in een nieuw venster geopend.Wet inzake auteursrechten) worden behandeld door een commissie van auteursrechtdeskundigen die als bemiddelaar optreden. Deze commissie is opgezet binnen het raamwerk van het ministerie van Justitie.

Hoewel het concept ‘ombudsman’ niet wordt gebruikt in de Wet op de kanselier van Justitie, fungeert de kanselier van Justitie ook als ombudsman en oefent hij toezicht uit op de naleving van de fundamentele rechten en vrijheden van personen en van de beginselen van goed bestuur door overheidsinstanties en op lokale overheden, publiekrechtelijke rechtspersonen en privaatrechtelijke entiteiten die openbare functies uitoefenen. Sinds 2011 fungeert de kanselier van Justitie ook als ombudsman voor kinderen, krachtens artikel 4 van het Verdrag inzake de rechten van het kind. Meer informatie is te vinden op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website van de kanselier van Justitie.

Collectieve arbeidsgeschillen worden behandeld door de Nationale Bemiddelaar, waarover u meer informatie vindt op de De link wordt in een nieuw venster geopend.website.

Ook kunt u contact opnemen met de volgende niet-gouvernementele organisaties:

  • De De link wordt in een nieuw venster geopend.Estlandse Vereniging van bemiddelaars/mediators biedt informatie in het Estlands en het Engels. De contactpersoon is De link wordt in een nieuw venster geopend.Anneli Liivamägi.
  • De De link wordt in een nieuw venster geopend.Estlandse Unie voor kinderbescherming is een vereniging zonder winstoogmerk die opkomt voor de rechten van kinderen. Zij geeft onder meer advies aan ouders die een scheiding van tafel en bed of een echtscheiding willen aanvragen en moedigt hen aan gebruik te maken van bemiddelingsdiensten om de belangen van hun kinderen te beschermen. De Unie heeft opleidingen georganiseerd op het gebied van bemiddeling/mediation in familiezaken.
  • De De link wordt in een nieuw venster geopend.Estlandse Vereniging van verzekeraars heeft een bemiddelaar/mediator voor verzekeringszaken in het leven geroepen die zich bezighoudt met geschillen tussen verzekeringnemers enerzijds en verzekeraars of verzekeringstussenpersonen anderzijds.

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 17/04/2019