Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Znajdź mediatora - Estonia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej estoński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

W tej części znajdziesz wskazówki, jak znaleźć mediatora w Estonii.


Obecnie Estonia nie posiada ogólnej strony internetowej lub bazy danych poświęconej mediatorom. Zgodnie z ustawą o postępowaniu pojednawczym rolę rozjemcy może pełnić każda osoba spełniająca wymogi określone w ustawie. Działalność rozjemców nie podlega nadzorowi państwa.

Zgodnie z ustawą o postępowaniu pojednawczym rozjemcą może zostać:

  1. osoba fizyczna, której strony powierzyły przeprowadzenie postępowania pojednawczego i do której zwróciły się o pomoc w rozstrzygnięciu sporu. Rozjemca może występować za pośrednictwem osoby prawnej, z którą wiąże go stosunek zatrudnienia lub inny rodzaj stosunku umownego.
  2. adwokat – lista członków Estońskiej Izby Adwokackiej jest dostępna na jej Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej;
  3. notariusz – lista kancelarii notarialnych jest dostępna na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Izby Notarialnej;
  4. w przypadku przewidzianym w ustawie o postępowaniu pojednawczym, państwowy lub samorządowy organ rozjemczy.

Niektóre spory z zakresu praw autorskich (zob. Link otworzy się w nowym oknieustawa o prawie autorskim) rozstrzyga komisja ekspertów z dziedziny praw autorskich, która pełni rolę rozjemcy. Komisja ta została powołana w ramach struktur Ministerstwa Kultury.

Choć ustawa o Kanclerzu Sprawiedliwości nie zawiera pojęcia „rzecznika praw obywatelskich”, Kanclerz Sprawiedliwości pełni również funkcję rzecznika praw obywatelskich, nadzorując przestrzeganie przez organy rządowe podstawowych praw i wolności oraz zasad dobrych rządów, a także działalność władz samorządowych, osób prawnych prawa publicznego i podmiotów prywatnych wypełniających zadania publiczne. Od 2011 r., zgodnie z art. 4 Konwencji o prawach dziecka, Kanclerz Sprawiedliwości pełni również funkcję rzecznika praw dziecka. Dodatkowe informacje można znaleźć na Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej Kanclerza Sprawiedliwości.

Rozstrzyganie sporów zbiorowych z zakresu prawa pracy należy do kompetencji Rozjemcy Publicznego. Więcej informacji o tym podmiocie znajduje się na następującej Link otworzy się w nowym okniestronie internetowej.

Można również skontaktować się z następującymi organizacjami pozarządowymi:

  • Link otworzy się w nowym oknieEstońskie Stowarzyszenie Mediatorów udziela informacji zarówno w języku estońskim, jak i angielskim. Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Link otworzy się w nowym oknieAnneli Liivamägi.
  • Link otworzy się w nowym oknieEstońska Unia na Rzecz Dobra Dziecka to organizacja non-profit mająca na celu ochronę praw dziecka. Do realizowanych przez nią inicjatyw należy udzielanie porad rodzicom, którzy zamierzają wystąpić o separację lub rozwód, zachęcając ich do korzystania z usług rozjemców w celu ochrony interesów dzieci. Unia zorganizowała szkolenia poświęcone mediacji rodzinnej.
  • Link otworzy się w nowym oknieEstońskie Stowarzyszenie Ubezpieczycieli powołało mediatora ubezpieczeniowego, który zajmuje się sporami pomiędzy ubezpieczonymi a ubezpieczycielami lub brokerami ubezpieczeniowymi.

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 17/04/2019