Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Hitta en medlare - Estland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på estniska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Det här avsnittet hjälper dig att hitta en medlare i Estland.


För närvarande finns ingen central webbplats eller databas om medlare i Estland.  Enligt lagen om förlikning får vem som helst som uppfyller kraven i lagen fungera som förlikningsman. Det finns ingen statlig tillsyn av förlikningsmännens verksamhet.

Enligt lagen om förlikningsmän kan följande personer ha uppdrag som förlikningsman:

  1. En fysisk person som fått i uppdrag av parterna att medla och hjälpa till att lösa tvisten. Medlaren kan agera genom en juridisk person som personen är anställd av eller har ett annat avtalsförhållande till:
  2. Ett juridiskt ombud –– en förteckning över medlemmarna i Estlands advokatsamfund finns på deras Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.
  3. En notarie –– en förteckning över notariekontor finns på Notariekammarens Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.
  4. Ett statligt eller kommunalt förlikningsorgan enligt vad som fastställts i lagen om förlikning.

Vissa upphovsrättsrelaterade tvister (jfr. Länken öppnas i ett nytt fönsterupphovsrättslagen) löses av en kommitté där en grupp upphovsrättsexperter agerar som förlikningsmän. Denna kommitté sorterar under justitieministeriet.

Även om lagen om justitiekanslerns ämbete inte hänvisar till begreppet "ombudsman" utför justitiekanslern i praktiken även en ombudsmans uppgifter, t.ex. att övervaka att offentliga organ agerar på ett sätt som inte strider mot de grundläggande rättigheterna och friheterna eller mot principerna för god förvaltning. Justitiekanslern har också en övervakande roll gentemot lokala myndigheter och offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer som utför uppgifter som hör till offentlig förvaltning. Från och med 2011 fungerar justitiekanslern också som barnombudsman enligt artikel 4 i konventionen om barnets rättigheter. Mer om detta finns att läsa på justitiekanslerns Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Kollektiva arbetsmarknadskonflikter hanteras av riksförlikningsmannen. Läs mer på denna Länken öppnas i ett nytt fönsterwebbplats.

Du kan också kontakta följande icke-statliga organisationer:

  • Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands samfund för medlare lämnar information på både estniska och engelska. Kontaktperson är Länken öppnas i ett nytt fönsterAnneli Liivamägi.
  • Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands förening för barnens välbefinnande är en icke vinstdrivande förening som stöder barns rättigheter. Till verksamheten hör rådgivning till föräldrar som vill separera eller skiljas. Föreningen uppmuntrar föräldrar att använda förlikningsmännens tjänster för att skydda barnens intressen. Föreningen har också arrangerat kurser om medling för familjer.
  • Länken öppnas i ett nytt fönsterEstlands försäkringssammanslutning har inrättat en medlare på försäkringsområdet, som ska handha tvister mellan försäkringstagare och försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare.

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 17/04/2019