Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - България

В настоящия раздел се съдържат обяснения как да намерите медиатор в България.


Как да намерим медиатор в България

Връзката отваря нов прозорецМинистерство на правосъдието поддържа Връзката отваря нов прозорецЕдинен регистър на медиаторите.

Регистърът съдържа следната информация:

  • Лични данни за лицата, регистрирани като медиатори - образование, говорими езици и допълнителна квалификация в областта на медиацията
  • Данни за контакт на медиатора - офис адрес, телефон и електронна поща

Освен това Министерство на правосъдието поддържа регистър на организациите, които са получили одобрение да предоставят Връзката отваря нов прозорецобучение на медиатори.

Вписванията в регистъра се основават на разпоредбите на:

  • Закона за медиацията
  • Наредба № 2 от 15 март 2007 г. (издадена от министъра на правосъдието) определя условията и процеса на одобряване на организации, които провеждат обучение на медиатори; изискванията за обучението; редът за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и процедурните и етичните правила за поведение на медиатора.

Безплатен ли е достъпът до българския регистър на медиаторите?

Достъпът до българския единен регистър на медиаторите е безплатен, когато се извършва от интернет страницата на Министерство на правосъдието. Лица и организации, които желаят да бъдат включени в регистъра на организациите, които предлагат обучение по придобиване на медиаторски умения, заплащат такса.

Как да намерим медиатор в България?

На интернет страницата на Министерство на правосъдието можете да намерите пълен списък на лицата, които са обучени и оправомощени да извършват медиация в Република България. Търсенето на медиатор може да се осъществи по местожителство и област на медиация (напр. търговски въпроси, бизнес, семейни правоотношения).

Предоставена е и информация за контакт, включително телефонен номер и електронна поща. Можете да се свържете със служители от регистъра на медиаторите, за да получите необходимата ви допълнителна информация.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 09/03/2020