Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

Navigatsioonitee

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Leia vahendaja - Bulgaaria

Käesolevas rubriigis esitatakse teave, kuidas leida Bulgaarias vahendaja.


Kuidas leida vahendaja Bulgaarias?

Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeerium peab Lingil klikates avaneb uus akenÜhtset vahendajate registrit.

Register sisaldab järgmist teavet:

  • Vahendajana registreeritud isikute andmed – haridus, keelteoskus ja vahenduse alane kvalifikatsioon
  • Vahendaja kontaktandmed – töökoha aadress, telefoninumber ja e-posti aadress

Peale selle peab justiitsministeerium nende organisatsioonide registrit, mis on saanud heakskiidu tegeleda Lingil klikates avaneb uus akenvahendajate koolitusega.

Registri kanded põhinevad järgmistel õigusaktidel:

  • vahendusmenetluse seadus
  • 15. märtsi 2007. aasta määruses nr 2 (välja andnud justiitsministeerium) sätestatakse vahendaja koolitusega tegelevate asutuste heakskiitmise tingimused ja kord; koolituse nõuded; vahendajate sisestamine ühtsesse vahendajate registrisse ja kustutamine registrist ning vahendajate ülesannete täitmise menetlus- ja eetikaeeskirjad.

Kas juurdepääs Bulgaaria vahendajate registrile on tasuta?

Bulgaaria ühtsele vahendajate register on tasuta kättesaadav justiitsministeeriumi veebisaidilt. Üksikisikud ja organisatsioonid, kes soovivad, et neid kantakse vahendajatele koolitust pakkuvate organisatsioonide nimekirja, peavad maksma tasu.

Kuidas otsida vahendajat Bulgaarias?

Justiitsministeeriumi veebisaidilt on võimalik leida nende isikute täielik nimekiri, kes on saanud vahenduse alase väljaõppe ja on pädevad teostama vahendusmenetlust Bulgaaria Vabariigis. Vahendajaid saab otsida elukoha ja vahendusvaldkonna järgi (nt vahendus kaubandus-, äri- ja perekonnaasjades).

Esitatud on kontaktandmed, sealhulgas telefoninumber ja e-posti aadress. Täiendava teabe saamiseks võite pöörduda vahendajate registri töötajate poole.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 09/03/2020