Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Εξεύρεση διαμεσολαβητή - Εσθονία

Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει στην εξεύρεση διαμεσολαβητή στην Εσθονία.


Προς το παρόν η Εσθονία δεν διαθέτει εθνικό δικτυακό τόπο ή βάση δεδομένων σχετικά με διαμεσολαβητές. Κατ’ εφαρμογή του νόμου περί συμβιβασμού, οποιοσδήποτε πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο μπορεί να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής. Δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός παρακολούθησης των δραστηριοτήτων των διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με το νόμο περί συμβιβασμού, τα εξής πρόσωπα μπορούν να γίνουν διαμεσολαβητές:

  1. φυσικό πρόσωπο στο οποίο τα μέρη ανέθεσαν να διεξαγάγει τη διαδικασία συμβιβασμού και να συνδράμει στην επίλυση της διαφοράς. Ο διαμεσολαβητής μπορεί να ενεργήσει μέσω ενός νομικού προσώπου με το οποίο διατηρεί εργασιακή ή άλλη συμβατική σχέση.
  2. δικηγόρος - ο κατάλογος των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου της Εσθονίας διατίθεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του
  3. συμβολαιογράφος - κατάλογος των συμβολαιογραφικών γραφείων διατίθεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.
  4. στην περίπτωση που ορίζεται στο νόμο περί συμβιβασμού, όργανο συμβιβασμού της κεντρικής διοίκησης ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ορισμένες διαφορές που σχετίζονται με δικαιώματα δημιουργού (πρβλ. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρονόμο περί δικαιωμάτων δημιουργού) επιλύονται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων σε θέματα δημιουργού, η οποία έχει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παρόλο που η έννοια του «διαμεσολαβητή» (ombudsman) δεν συναντάται στο νόμο περί του Επιτρόπου Δικαιοσύνης, ο Επίτροπος Δικαιοσύνης εκτελεί επίσης καθήκοντα διαμεσολαβητή, ελέγχοντας κατά πόσο τα κυβερνητικά όργανα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, καθώς και τις αρχές της καλής διακυβέρνησης, και ελέγχοντας επίσης τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους ιδιωτικούς οργανισμούς που εκτελούν δημόσια καθήκοντα. Από το 2011 ο Επίτροπος Δικαιοσύνης εκτελεί επίσης καθήκοντα διαμεσολαβητή για τους ανηλίκους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται επίσης στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο του Επιτρόπου Δικαιοσύνης.

Η επίλυση συλλογικών εργατικών διαφορών υπόκειται στην αρμοδιότητα του Εθνικού Διαμεσολαβητή, ενώ περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροδικτυακό τόπο.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τις ακόλουθες μη κυβερνητικές οργανώσεις:

  • H Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕσθονική Ένωση Διαμεσολαβητών παρέχει σχετική πληροφόρηση στα εσθονικά και στα αγγλικά. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροAnneli Liivamägi.
  • Η Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕσθονική Ένωση για την Παιδική Πρόνοια είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που υποστηρίζει τα δικαιώματα των παιδιών. Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων της, παρέχει συμβουλές σε γονείς που επιθυμούν να χωρίσουν ενθαρρύνοντάς τους να καταφύγουν στη διαδικασία του συμβιβασμού προκειμένου να προστατέψουν τα συμφέροντα των παιδιών τους. Η Ένωση οργανώνει επίσης σεμινάρια κατάρτισης στον τομέα της οικογενειακής διαμεσολάβησης.
  • H Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΕσθονική Ένωση Ασφαλίσεων έχει θεσπίσει ασφαλιστικό διαμεσολαβητή για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και ασφαλιστών ή ασφαλιστικών πρακτόρων.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/04/2019