Намиране на медиатор - Естония

Възстанови Запазване като PDF

Този раздел предоставя информация за това как можете да намерите медиатор в Естония.


Понастоящем в Естония не съществува общ национален уебсайт или база данни за медиаторите. Съгласно Закона за помирението помирител може да бъде всеки, който отговаря на предвидените в закона изисквания. Няма държавен контрол върху дейността на помирителите.

Съгласно Закона за помирението, помирител може да бъде:

  1. Физическо лице, на което страните са възложили да извърши помирителната процедура и да помогне за разрешаването на спора. Помирителят може да действа чрез юридическо лице, с което той е в трудовоправни отношения или в други договорни отношения;
  2. Адвокат— списък на членовете на Естонската адвокатска колегия може да бъде намерен на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на колегията;
  3. Нотариус — списък на нотариалните кантори може да бъде намерен на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на Нотариалната камара;
  4. В случаите, предвидени в Закона за помирението – държавен или местен помирителен орган.

Някои спорове, свързани с въпроси на авторското право (виж Връзката отваря нов прозорецЗакон за авторското право), се решават от комисия от експерти по авторско право, която действа като помирител. Тази комисия е създадена към Министерството на културата.

Независимо че в Закона за канцлера на правосъдието не се използва понятието „омбудсман”, канцлерът на правосъдието изпълнява и функциите на омбудсман, като следи дали държавните агенции спазват основните човешки права и свободи и принципите на добро управление, както и като наблюдава органите на местното управление, публичноправните юридически лица и частните субекти, изпълняващи публични функции. От 2011 г. канцлерът на правосъдието изпълнява и функциите на омбудсман по отношение на децата съгласно чл. 4 от Конвенцията за правата на детето. Допълнителна информация можете да намерите на Връзката отваря нов прозорецуебсайта на канцлера на правосъдието.

Решаването на колективни трудови спорове се осъществява от Националния помирител. Повече информация можете да намерите на следния Връзката отваря нов прозорецуебсайт.

Можете също така да се свържете със следните неправителствени организации:


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 17/04/2019