Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - Испания

Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици испански вече са преведени.

Този раздел на портала ще ви помогне да намерите медиатор в Испания.


Как да намеря медиатор в Испания?

Съгласно закон 5/2012 за медиацията по граждански и търговски дела медиаторите трябва да имат висше образование или квалификация от надграждащо професионално обучение, както и да са преминали специално обучение по медиация под формата на един или повече специализирани курсове, водени от официално признати институции. Тези квалификации трябва да бъдат валидни за цяла Испания.

Законите и разпоредбите за прилагане на някои от автономните области съдържат изисквания относно необходимото обучение за семейни медиатори. Обикновено от медиаторите се изисква да притежават най-малко университетска диплома, както и да са преминали курс по практическо обучение за медиация от 100 до 300 часа.

Обикновено специалното обучение по медиация се предлага от университетите и професионалните асоциации, напр. на психолозите или адвокатите.

Не съществува единен регистър на медиаторите. Има няколко начина за намиране на специализирани медиатори:

  • по наказателни дела страните трябва да поискат от съда да им бъде назначен медиатор;
  • по трудови дела медиаторът понякога може да бъде избран от списъка на медиаторите на съответния орган;
  • по семейноправни дела медиаторите се назначават от организацията, която сътрудничи на съда, въпреки че е възможно страните да прибягнат до услугите на квалифициран медиатор;
  • можете да се свържете с медиатор по семейни въпроси чрез различните професионални асоциации, които поддържат регистър или списък (адвокатските колегии и професионалните асоциации на психолозите, социалните работници и възпитателите).

Досега автономните области изискваха от асоциациите да поддържат тези списъци.

Безплатен ли е достъпът до базите данни, относно медиатори?

Национален регистър не съществува. Във всички случаи достъпът до списъците на професионалните асоциации е безплатен.

Как да намеря медиатор в Испания?

Можете да се свържете със съответната професионална асоциация за информация относно регистрираните медиатори.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 11/03/2020