Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Намиране на медиатор - Ирландия


Ирландия няма база данни с информация за медиатори, но все пак медиатори в различни области на правото могат да се намерят като се консултирате със следните частни организации.

  • Семейно право: Служба за семейна медиация (Family Mediation Service Връзката отваря нов прозорецhttp://www.tusla.ie/services)
  • Дискриминация: Трибунал по въпросите на равенството (Equality Tribunal), Национален орган по въпросите на уврежданията и инвалидността (National Disability Authority Връзката отваря нов прозорецhttp://www.equalitytribunal.ie/ и Връзката отваря нов прозорецhttp://www.nda.ie/)
  • Поземлено право: Съвет за разглеждане на спорове във връзка с наемане на частни жилища (Private Residential Tenancy Board) (Връзката отваря нов прозорецhttp://www.prtb.ie/)
  • Трудови правоотношения: Съдът по трудово право (Labour Court), Комисията по трудови правоотношения (Labour Relations Commission Връзката отваря нов прозорецhttps://www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Mediation/)
  • Телесни повреди: Връзката отваря нов прозорецhttp://www.injuriesboard.ie/

Виж ‘Медиация в Ирландия’Връзката отваря нов прозорецhttp://www.citizensinformation.ie/en/search/?q=mediation


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 17/12/2020