Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Perusoikeudet - Bulgaria

Tämän sivun alkukielistä versiota bulgaria on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: espanjatšekkitanskasaksavirokreikkaenglantiranskakroaattiitalialatviaunkarimaltahollantipuolaportugaliromaniaslovakkisloveeniruotsi.

 

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.


Kansalliset tuomioistuimet

Kansalliset ihmisoikeuselimet

Oikeusasiamies

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

Muut

Kansalliset tuomioistuimet

Kaikki bulgarialaiset tuomioistuimet voivat käsitellä EU:n perusoikeuslainsäädäntöön kuuluvia asioita ensimmäisenä oikeusasteena, sillä perusoikeuskirja on osa EU:n primaarilainsäädäntöä (se on oikeudellisesti yhtä sitova kuin Lissabonin sopimus). Sen vuoksi bulgarialaiset voivat kääntyä maakuntatuomioistuimen puoleen ja vedota perusoikeuskirjaan, jos he katsovat, että heidän perusoikeuksiaan on rikottu. Kansallisilla tuomioistuimilla on sama toimivalta niiden perusoikeuksien osalta, jotka vahvistetaan Bulgarian perustuslaissa ja toisaalta sellaisissa kansainvälisissä sopimuksissa, joihin Bulgaria on liittynyt.

Yksittäisistä hallinnollisista päätöksistä voi valittaa hallintotuomioistuimiin ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kaikilla tuomioistuimilla Bulgariassa on verkkosivut, joilla on tietoa tuomioistuimen organisaatiosta ja toiminnasta. Linkki avautuu uuteen ikkunaanYlimmän tuomioistuinneuvoston (Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.vss.justice.bg/bg/start.htm) verkkosivuilla on kattava luettelo Bulgarian tuomioistuimista sekä niiden osoitteet ja verkkosivut (vain bulgariaksi).

Kansalliset ihmisoikeuselimet

Ks. kohta ”Oikeusasiamies”.

Oikeusasiamies

Bulgarian tasavallan oikeusasiamies

 • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

Oikeusasiamies voi lain nojalla puuttua tapauksiin, joissa kansallisten tai paikallisten viranomaisten tai niiden henkilöstön tai julkista tehtävää hoitavien henkilöiden toiminta tai laiminlyönti on johtanut kansalaisten oikeuksien tai vapauksien loukkaamiseen. Oikeusasiamiehellä on laaja toimivalta, joka kattaa kaikki kansalaisten poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja kansalaisoikeudet sekä muut oikeudet. Oikeusasiamiehen tehtävänä on puolustaa kaikkien kansalaisten, myös lasten, vammaisten, vähemmistöjen ja ulkomaalaisten, oikeuksia.

 • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

Kantelu voidaan toimittaa oikeusasiamiehelle postitse, henkilökohtaisesti, sähköpostitse tai jopa suullisesti. Kaikki kantelut rekisteröidään virallisesti. Kanteluja ottavat vastaan vastaanottoyksikkö (priemna) ja kirjaamo (delovodstvo). Vastaanottoyksikkö aloitti toimintansa 5. tammikuuta 2006. Asiantuntijat ottavat siellä päivittäin vastaan kansalaisia ja vastaavat puheluihin. Oikeusasiamies tapaa kansalaisia henkilökohtaisesti torstaisin klo 9–12.30. Tapaamisesta on sovittava etukäteen.

 • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

Kanteluja ja vihjeitä voivat oikeusasiamiehelle esittää kaikki luonnolliset henkilöt riippumatta kansalaisuudesta, sukupuolesta, poliittisista näkemyksistä ja uskonnollisesta vakaumuksesta. Kanteluja tai vihjeitä, jotka esitetään nimettömänä tai jotka koskevat yli kaksi vuotta vanhoja rikkomuksia, ei käsitellä. Oikeusasiamies voi käynnistää tutkimuksen omasta aloitteestaan, jos hän pitää jotain ongelmaa tärkeänä yleisen edun kannalta.

Kantelut kirjataan rekisteriin, minkä jälkeen oikeusasiamiehen toimiston pääsihteeri toimittaa ne asianomaiseen yksikköön. Yksikön johtaja osoittaa kantelun asiantuntijalle, jolla on kuukausi aikaa tutkia sitä. Jos asiassa tarvitaan perusteellisempaa tutkimusta, määräaikaa voidaan pidentää kolmeen kuukauteen. Tutkimuksen aikana asiantuntija voi pyytää kantelijalta lisätietoja ja kehottaa toimivaltaista hallintoelintä toteuttamaan tiettyjä toimenpiteitä tai toimittamaan tietoja. Kansallisten ja paikallisten viranomaisten ja niiden henkilöstön, oikeushenkilöiden ja kansalaisten on ilmoitettava oikeusasiamiehelle tiedot, jotka ne ovat saaneet tehtäviensä hoitamisen yhteydessä, ja niiden on tehtävä oikeusasiamiehen kanssa yhteistyötä kantelun puitteissa. Jos kantelu koskee asiaa, joka voidaan antaa ylemmän hallintoviranomaisen tai jonkin muun erityisen elimen (virasto, toimisto) käsiteltäväksi, oikeusasiamies voi neuvoa kantelijaa kääntymään toimivaltaisen elimen puoleen, paitsi jos oikeusasiamies pitää välttämättömänä tutkia asiaa itse. Jos kantelu ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan, hän ei käsittele sitä, vaan ilmoittaa kantelijalle päätöksestään ja voi neuvoa tätä kääntymään jonkin toisen viranomaisen puoleen. Oikeusasiamies voi lähettää kantelun toimivaltaiselle viranomaiselle, jos kantelija antaa tähän suostumuksensa.

Oikeusasiamies voi milloin tahansa kesken kantelun tai vihjeen käsittelyn ehdottaa kantelijalle sekä elimelle tai henkilölle, jota kantelu tai vihje koskee, asian ratkaisemista sovittelulla. Jos osapuolet suostuvat sovitteluun, oikeusasiamies auttaa kaikin keinoin riidan sovittelussa esimerkiksi luomalla osapuolten välille neuvotteluyhteyden tai avustamalla mahdollisissa neuvotteluissa.

 • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

Oikeusasiamies voi tutkimuksen aikana havaittujen tosiseikkojen perusteella antaa toimivaltaiselle viranomaiselle suosituksia, jotta tämä välttäisi jatkossa niitä seikkoja tai käytänteitä, jotka ovat edesauttaneet ihmisoikeusrikkomusta, ellei kantelija vastusta tätä. Oikeusasiamies antaa usein lausuntoja tietyistä ongelmista. Lausunnot julkaistaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla ja lähetetään toimivaltaisille viranomaisille ja viestimille. Jos oikeusasiamies toteaa, että ongelmat johtuvat voimassa olevat lainsäädännöstä, hän voi suosittaa, että kansalliskokous tai ministerineuvosto tarkistaa kyseistä lainsäädäntöä. Jos oikeusasiamies toteaa, että säädös on perustuslain vastainen ja loukkaa kansalaisten oikeuksia ja vapauksia, hän voi viedä asian perustuslakituomioistuimeen. Havaitessaan ristiriitoja oikeuskäytännössä oikeusasiamies voi pyytää korkeinta kassaatiotuomioistuinta ja korkeinta hallinto-oikeutta antamaan tulkitsevan tuomion tai päätöksen.

Erikoistuneet ihmisoikeuselimet

 • Tasa-arvoelin

1. Syrjinnän vastainen komitea

 • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

Syrjinnän vastainen komitea (bulgariankielinen lyhenne: KZD)

 • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

Menettely komiteassa voidaan käynnistää

 • uhrin kirjallisen kantelun perusteella
 • komitean aloitteesta
 • luonnollisten tai oikeushenkilöiden tai kansallisten tai kunnallisten elinten vihjeiden perusteella.

Kantelu on tehtävä tai vihje on esitettävä komitealle kolmen vuoden kuluessa rikkomisesta. Kyseisen määräajan umpeuduttua ei menettelyä enää voida aloittaa. Jos menettely on jo käynnistetty, se päätetään. Jos komitea toteaa, että asia on jo viety tuomioistuimeen, se ei käynnistä menettelyä. Jo käynnistetty menettely keskeytetään, jos kantelu tai vihje peruutetaan tai jos kantelija ei korjaa havaittua virhettä komitean asettamassa määräajassa.

Kantelussa tai vihjeessä on esitettävä seuraavat seikat:

 • kantelijan tai vihjeen esittäjän nimi
 • kantelijan osoite tai kotipaikka ja osoite
 • selostus kantelun tai vihjeen perusteena olevista seikoista (aika, paikka, tekijä sekä kantelussa mainittujen henkilöiden teot tai laiminlyönnit, jos he ovat toimineet yksityishenkilöinä, tai jos he ovat vastaajan palveluksessa, oikeudellisista tai sopimusvelvoitteista ammattitoiminnan yhteydessä aiheutuvat teot tai laiminlyönnit, jotka ovat johtaneet syrjintään)
 • kantelijan esittämät käytännön vaatimukset, jotka kuuluvat syrjinnän vastaisessa laissa säädettyyn KZD:n toimivaltaan, ja kantelijan hallussa olevat todisteet eli kirjalliset asiakirjat tai tosiseikat, jotka kantelija haluaa komitean tutkivan (esimerkiksi todistajat, joita komitean olisi kuultava, tai tieto sellaisten kirjallisten todisteiden sijaintipaikasta, joita hallussaan pitävä kolmas osapuoli ei ole asianosaisena hallinnollisessa menettelyssä)
 • päiväys ja kantelijan tai hänen edustajansa allekirjoitus.
 • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

Menettelyn aloittamisen jälkeen komitean puheenjohtaja osoittaa asian työryhmälle, joka on erikoistunut kyseiseen syrjinnän muotoon. Työryhmä nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja esittelijän. Esittelijä käynnistää tutkimuksen, jonka aikana hän kerää tarvittavat kirjalliset todisteet luodakseen kokonaiskuvan seikoista, jotka ovat johtaneet syrjintään. Tutkimus on suoritettava 30 päivän kuluessa. Monimutkaisissa tapauksissa komitean puheenjohtaja voi pidentää määräaikaa 30 päivällä. Tutkimuksen päätyttyä esittelijä laatii raportin ja esittää sen työryhmän puheenjohtajalle. Työryhmän puheenjohtaja vahvistaa työryhmän julkista käsittelyä varten päivämäärän ja lähettää kutsun osapuolille.

Komitealla on toimivalta

 • vaatia tutkimuksessa tarvittavia asiakirjoja ja tietoja
 • vaatia tutkimuksen kohteena olevilta henkilöitä selvityksiä
 • kuulla todistajia.

Kaikkien osapuolten sekä kansallisten ja paikallisten viranomaisten on tehtävä komitean kanssa yhteistyötä tutkinnan aikana. Niiden on toimitettava pyydetyt tiedot ja asiakirjat ja annettava tarvittaessa kirjallisia selvityksiä. Kieltäytymisestä voidaan määrätä seuraamuksia.

 • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

Ensimmäisen kuulemisen aikana työryhmän puheenjohtaja kehottaa osapuolia sopimaan asiasta. Jos osapuolet pääsevät yhteisymmärrykseen, voidaan laatia sopimus, joka hyväksytään päätöksellä. Tällöin asian käsittely päättyy. Jos sopimus kattaa vain osan riita-asiasta, menettelyä jatketaan sopimuksen ulkopuolelle jäävien seikkojen osalta. Komitea valvoo hyväksymänsä sopimuksen täytäntöönpanoa.

Jos sopimukseen ei päästä, komitea tekee päätöksen pääasiassa 14 päivän kuluessa julkisesta kuulemisesta.

Komitea voi päätöksessään

 • vahvistaa, onko oikeuksia rikottu
 • vahvistaa rikkomiseen syyllistyneen osapuolen ja rikkomisen uhrin
 • todetessaan rikkomisen määrätä seuraamuksia ja/tai sitovia hallinnollisia toimenpiteitä.

Komitea voi määrätä seuraavia hallinnollisia täytäntöönpanotoimia:

 • antaa työnantajille ja viranomaisille sitovia ohjeita syrjinnän vastaisessa lainsäädännössä säädettyjen rikkomusten korjaamiseksi
 • keskeyttää työnantajan laittomien päätösten tai määräysten täytäntöönpanon, jos ne johtavat tai voivat johtaa syrjintään.

Varmistaakseen lainsäädännön tehokkaan soveltamisen komitea valvoo päätöstensä täytäntöönpanoa.

Sen päätöksiin voi hakea muutosta Sofian hallintotuomioistuimesta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

2. Kansallinen tasa-arvoneuvosto

 • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

Kansallinen tasa-arvoneuvosto (bulgariankielinen lyhenne: NSRZhM)

 • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

NSRZhM huolehtii valtiollisten elinten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen vuoropuhelusta, yhteistyöstä ja koordinoinnista asioissa, joissa on kyse kansallisen toimintapolitiikan laatimisesta ja täytäntöönpanosta sukupuolten tasa-arvon toteuttamiseksi.

 • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

Kansallinen tasa-arvoneuvosto:

 • konsultoi ministerineuvostoa
 • tarkastelee lainsäädäntöön ja päätöksiin liittyviä tasa-arvonäkökohtia ja antaa lausuntoja
 • tarkastelee ministerineuvoston säädösluonnoksia ja antaa lausuntoja siitä, vastaavatko ne tasa-arvopolitiikan tavoitteita
 • koordinoi viranomaisten ja valtiosta riippumattomien järjestöjen toimia kansallisen tasa-arvopolitiikan toteuttamiseksi ja varmistaa, että Bulgarian tasavalta noudattaa asiaa koskevia kansainvälisiä velvoitteitaan
 • ehdottaa toimenpiteitä kansallisen tasa-arvopolitiikan toteuttamiseksi joko itsenäisesti tai yhdessä syrjinnän vastaisen komitean kanssa
 • pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin viranomaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, joilla on samanlaiset tehtävät ja toimivalta
 • auttaa työmarkkinaosapuolia ja kansainvälisiä järjestöjä toteuttamaan kansallisesti merkittäviä maanlaajuisia ja alueellisia hankkeita, jotka koskevat sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista, ja raportoi niiden tuloksista
 • organisoi sukupuolten tasa-arvoon liittyvää tutkimustoimintaa.

Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

Kansallisen tasa-arvopolitiikan laatiminen ja soveltaminen

 • Tietosuojaelin

1. Tietosuojalautakunta

 • Yhteystiedot:
  Bul. Akademik Ivan Evstratiev Geshov 15
  Sofia 1431, Bulgaria
  Puh.: + 359 2 91 53 518
  Faksi: + 359 2 91 53 525
  Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaankzld@cpdp.bg
  Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.cpdp.bg/
 • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

Tietosuojalautakunta (bulgariankielinen lyhenne: KZLD)

 • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

Tietosuojalautakunta edistää kansallista politiikkaa henkilötietojen suojaamiseksi.

Sillä on toimivalta tutkia kanteluja, jotka koskevat tietosuojalaissa mainittujen oikeuksien rikkomista.

 • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

Kaikki luonnolliset henkilöt, joiden henkilötietosuojalaissa määriteltyjä oikeuksia on rikottu, voivat kääntyä tietosuojalautakunnan puoleen vuoden kuluessa päivästä, jolloin rikkomus tuli ilmi, kuitenkin viiden vuoden kuluessa rikkomisesta. Lautakuntaan saapuvat kantelut käsittelee ensimmäisenä oikeudellisten menettelyjen ja valvonnan osasto, joka esittää lautakunnalle, voidaanko kantelu ottaa käsiteltäväksi. Tietosuojalautakunta päättää kantelun käsittelystä suljetuin ovin. Se voi päättää käynnistää tutkimuksen, kerätä todisteita tai kuulla kolmansia osapuolia. Jos kantelu voidaan ottaa käsiteltäväksi, lautakunta ilmoittaa osapuolille ja päättää käsittelypäivän. Tietosuojalautakunta käsittelee kantelun julkisessa istunnossa ja ilmoittaa siitä osapuolille ja niille, joita asia kiinnostaa. Lautakunta tekee kantelusta päätöksen 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Tietosuojalautakunnan päätöksestä toimitetaan jäljennös osapuolille ja asianomaisille. Tietosuojalautakunta tekee päätöksenä 30 päivän kuluessa kantelun vastaanottamisesta, ja se voi antaa pakottavia ohjeita, vahvistaa määräajan rikkomisen lopettamiselle tai määrätä hallinnollisen seuraamuksen. Tietosuojalautakunnan päätökseen voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta 14 päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta.

 • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

Tietosuojalautakunta antaa lausuntoja tietosuojalainsäädännön soveltamisalaan kuuluvista säädösluonnoksista sekä luonnollisten ja oikeushenkilöiden, viranomaisten ja järjestöjen pyynnöstä.

Tietosuojalautakunta antaa henkilötietojen käsittelystä vastaaville sitovia ohjeita henkilötietojen suojelusta.

Tietosuojalautakunta keskeyttää väliaikaisesti henkilötietojen käsittelyn, jos se on vastoin tietosuojasäännöksiä.

 • Muut erikoistuneet elimet

1. Etnisiä ja integraatiokysymyksiä käsittelevä kansallinen komitea

 • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

Etnisiä ja integraatiokysymyksiä käsittelevä kansallinen komitea (bulgariankielinen lyhenne: NSEIV)

 • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

NSEIV ja sen sihteeristö käsittelevät kaikki etniset kysymykset.

Sihteeristössä ei ole erityistä yksikköä pyyntöjen ja kantelujen vastaanottamista varten, mutta tarvittaessa sen asiantuntijat hoitavat nämä tehtävät.

 • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

NSEIV on konsultointi- ja koordinointielin, joka auttaa ministerineuvostoa laatimaan ja toteuttamaan etnisiä ja integraatiokysymyksiä koskevaa kansallista politiikkaa.

Komitea edistää valtiollisten elinten ja Bulgarian etnisiä vähemmistöjä edustavien valtiosta riippumattomien järjestöjen sekä väestöryhmien keskinäisten suhteiden alalla toimivien kansalaisjärjestöjen yhteistyötä.

NSEIV koordinoi, valvoo ja seuraa ”Romanien osallisuuden vuosikymmen 2005–2015” ‑aloitteen puitteissa laaditun kansallisen toimintasuunnitelman sekä kaikkien julkisten laitosten samassa yhteydessä toimivaltuuksiensa mukaisesti antamien sitoumusten täytäntöönpanoa.

Bulgariassa on perustettu aluejohtajien alaisuuteen konsultointi- ja koordinointitehtäviä hoitavia alueellisia komiteoita, jotka tekevät yhteistyötä etnisten kysymysten ja integraation alalla sekä tukevat etnisiä ja integraatiokysymyksiä koskevan politiikan täytäntöönpanoa aluetasolla.

Toimivaltainen aluekomitea voi lisäksi päättää luoda kunnallisia komiteoita, jotka huolehtivat etnisiä ja integraatiokysymyksiä koskevasta yhteistyöstä.

 • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

Monien hallinnollisten velvollisuuksiensa lisäksi NSEIV:n sihteeristö ylläpitää operatiivisia suhteita ja antaa menetelmiin liittyvää tukea etnisiä ja integraatiokysymyksiä käsitteleville alueellisille ja kunnallisille komiteoille.

2. Vammaisneuvosto

 • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

Vammaisneuvosto (bulgariankielinen lyhenne: AHU)

 • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

Neuvosto käsittelee ensisijaisesti pyynnöt, jotka koskevat kirjaamista lääkintälaitteiden- ja apuvälineiden toimittajien rekisteriin sekä vammaisten omistamien yritysten tai vammaisia palvelevien yritysten rekisteriin, ja pyynnöt, jotka liittyvät vammaisten oikeuksiin sekä AHU:n rahoittamien ohjelmien puitteissa toteutettaviin hankkeisiin.

 • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

Pyynnöt kirjataan Dokman-tietojenkäsittelyjärjestelmään, minkä jälkeen neuvoston pääjohtaja lähettää ne pääsihteerille ja eri yksiköiden johtajille, jotka jakavat ne asiasta vastaaville käsittelijöille.

 • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

Pyydetty hallinnollinen toimi toteutetaan tai hakijalle lähetetään vastaus.

3. Kansallinen lastensuojeluvirasto

 • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita (jos sellainen on olemassa)

Kansallinen lastensuojeluvirasto (bulgariankielinen lyhenne: DAZD)

 • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

Bulgaria hyväksyi vuonna 2000 lastensuojelulain ja perusti vuonna 2001 kansallisen lastensuojeluviraston ja varmisti näin YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa vahvistettujen oikeuksien suojelun. Lisäksi se sitoutui antamaan asianmukaista tukea vanhemmille ja laillisille huoltajille näiden kasvatustehtävässä sekä varmistamaan lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvittavien elinten, laitosten ja palvelujen toteuttamisen.

Lasten suojelusta ovat Bulgariassa vastuussa

 • kansallisen lastensuojeluviraston johtaja ja henkilöstö
 • sosiaalivirastot
 • työ- ja sosiaaliministeri, sisäministeri, opetus-, nuoriso- ja tiedeministeri, oikeusministeri, ulkoministeri, kulttuuriministeri, terveysministeri ja kuntien johtajat.
 • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

Lastensuojelulain mukaan valtio takaa erityisen suojan kaikille lapsille, jotka ovat vaarassa. Lain mukaan kaikkia lapsi on suojeltava väkivallalta: lasta ei saa pakottaa toimintaan, joka haittaa hänen fyysistä, psyykkistä tai moraalista kehitystään tai koulutustaan. Kaikkia lapsia on suojeltava heidän ihmisarvoaan halventavilta opetusmenetelmiltä, fyysiseltä, psyykkiseltä ja muulta väkivallalta ja kaikenlaiselta toiminnalta, joka vahingoittaa heidän etujaan. Lisäksi kaikkia lapsia on suojeltava kerjäämiseen, prostituutioon, pornografiaan ja laittomaan varojen keräämiseen pakottamiselta sekä seksuaaliselta väkivallalta.

Vaarassa olevia lapsia suojellaan seuraavin toimenpitein:

 • suojelutoimet perheiden parissa: neuvonta, tuki, oikeudellinen apu, psykologinen tuki, ohjaus sosiaalipalveluihin. Suojelutoimista päättää sosiaalivirasto vanhempien, huoltajien, holhoojien, kasvattajien tai lapsen itsensä pyynnöstä tai sosiaaliviraston omasta aloitteesta, ja niiden toteuttamisesta vastaavat sosiaalipalvelujen tarjoajat tai sosiaalivirasto;
 • lapsen sijoittamisesta perheen ulkopuolelle (omaisten tai sukulaisten hoiviin, sijaisperheeseen, lastenkotiin tai muuhun laitokseen) päättää tuomioistuin. Sitä ennen lapsen väliaikaisesta sijoittamisesta vastaa lapsen asuinpaikan sosiaalivirasto;
 • lapsi sijoitetaan laitokseen vain, jos hän ei voi mitenkään enää asua omassa kodissaan.
 • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

DAZD:n johtajalla on seuraavat valtuudet lapsen oikeuksien suojelemiseksi:

 • tarkastaa, että lapsen oikeuksia kunnioitetaan kaikissa valtion ja kuntien sekä yksityisissä kouluissa, päiväkodeissa, tukiyksiköissä, hoitolaitoksissa, sosiaalivirastoissa, lapsille suunnattujen sosiaalipalvelujen tarjoajissa sekä lastensuojelun alalla toimivissa voittoa tavoittelemattomissa oikeushenkilöissä. Jos oikeuksia on rikottu, voidaan antaa kieltomääräys. Sen noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä seuraamus tai uhkasakko;
 • seuraa ja valvoo, että erityisoppilaitokset kunnioittavat lapsen oikeuksia, ja havaitessaan oikeuksien rikkomisen antaa kieltomääräyksen. Sen noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä seuraamus tai uhkasakko;
 • valvoo, että lastensuojeluviranomaiset noudattavat normeja, ja havaitessaan rikkomisen antaa kieltomääräyksen. Sen noudattamatta jättämisestä voidaan määrätä seuraamus tai uhkasakko. Sakkojen määräämistä edeltää pitkä menettely. Jos DAZD toteaa tarkastusten pohjalta, että lapsen oikeuksia on rikottu, se määrää ensin pakottavan seuraamuksen (antaa hallinnollisen määräyksen), josta on mahdollista valittaa tuomioistuimeen määräajassa. Ellei valitusta tehdä 14 päivän kuluessa, seuraamus tulee voimaan. Seuraamuksen voimassaolon päätyttyä sen kohteen on ilmoitettava DAZD:lle, onko seuraamusta noudatettu.

4. Kansallinen pakolaisvirasto (toimii ministerineuvoston alaisuudessa)

 • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

Kansallinen pakolaisvirasto (bulgariankielinen lyhenne: DAB)

 • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

Pakolaisaseman myöntämistä koskevat hakemukset käsitellään turvapaikkaa ja pakolaisia koskevan lain perusteella. Sama koskee perheenyhdistämishakemuksia (34 pykälä) ja muutoksenhakua päätöksiin, jotka on tehty suojelua koskevista hakemuksista. Muut hakemukset käsitellään DAB:n sisäisten, suojelun myöntämistä koskevien menettelysääntöjen mukaisesti.

 • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

Tärkein turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja humanitaarista suojelua (toissijaista suojelua) saavien oikeuksia säätelevä laki on turvapaikkaa ja pakolaisia koskeva laki. Yhdessä hallintomenettelylain ja ulkomaalaislain kanssa se muodostaa oikeudelliset puitteet turvapaikka-asioissa.

Turvapaikkaa ja pakolaisia koskevan lain mukaan ulkomaalaisille voidaan Bulgariassa myöntää neljän tyyppistä erityissuojelua:

 • turvapaikka: Bulgarian presidentti myöntää turvapaikan ulkomaalaisille, joita vainotaan vakaumuksen vuoksi tai sen takia, että he ovat puolustaneet kansainvälisesti tunnustettuja oikeuksia ja vapauksia
 • pakolaisasema
 • humanitaarinen asema (joka vastaa direktiivin 2004/83/EY 15 artiklassa tarkoitettua toissijaista suojeluasemaa)
 • tilapäinen suojelu: myönnetään eräissä tapauksissa, kun maahan saapuu paljon ulkomaalaisia, joiden on ollut pakko lähteä alkuperämaastaan.

Kansallisella pakolaisvirastolla on toimivalta käsitellä pakolaisasemaa tai humanitaarista suojelua koskevat hakemukset. Viraston johtaja on ainoa, jolla on valtuudet myöntää tämäntyyppistä suojelua Bulgariassa.

Kaikki pakolaisasemaa koskevat hakemukset, jotka perustuvat turvapaikkaa ja pakolaisia koskevaan lakiin, käsitellään tällä hetkellä Sofian ja Banian (Nova Zagoran kaupungissa) rekisteröinti- ja vastaanottokeskuksissa.

Jotta suojelun myöntämistä koskeva menettely voidaan aloittaa Bulgariassa, hakijoiden on käytävä henkilökohtaisesti kirjautumassa kansallisessa pakolaisvirastossa. Jos ulkomaalainen on tehnyt suojelua koskevan hakemuksen joko Bulgarian rajalla tai jossakin muussa virastossa, näiden on ilmoitettava asiasta viipymättä kansalliselle pakolaisvirastolle.

Ulkomaalaiset, jotka tekevät hakemuksen DAB:n virkailijoille, rekisteröidään samana päivänä.

Kansallisen pakolaisviraston on annettava hakijoille heidän ymmärtämällään kielellä ohjeita hakemuksen tekemisestä, menettelystä, heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä järjestöistä, jotka antavat oikeudellista ja sosiaalista apua. Kääntäjä lukee nämä ohjeet ulkomaalaisille ennen rekisteröintiä. Hakijalle annetaan jäljennös ohjeista kielellä, jota hän ymmärtää. Rekisteröinnin yhteydessä hakija ilmoittaa hakulomakkeessa pelkästään biologiset tietonsa. Sen jälkeen sovelletaan Dublin-menettelyä, jonka mukaan hakijalta otetaan esimerkiksi sormenjäljet Eurodac-järjestelmää varten ja häneltä kysytään vakiokysymyksiä hänen matkareitistään.

Jos Bulgaria vastaa hakemuksen käsittelystä, sovelletaan nopeutettua menettelyä. Menettelystä vastaa henkilö, joka haastatteli hakijan (johtajan valtuuttama virkailija). Päätöksessä voidaan hylätä hakemus ilmeisen perusteettomana turvapaikkaa ja pakolaisia koskevassa laissa määrätyistä syistä, keskeyttää menettely tai siirtää hakemus tavanomaiseen käsittelyyn.

Ellei nopeutetussa menettelyssä ole tehty päätöstä kolmessa päivässä, hakemus käsitellään automaattisesti tavanomaisessa menettelyssä. Hakijaa haastatellut virkailija antaa päätöstä varten lausunnon, jonka toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät. Se voidaan palauttaa menettelyllisiä lisätoimenpiteitä tai annettujen tietojen tarkempaa analysointia varten. Jos lausunto hyväksytään, laaditaan päätösluonnos, jotka menettelystä vastaavan osaston viranomaiset tutkivat ja hyväksyvät. Sen jälkeen viraston johtaja hyväksyy ja allekirjoittaa päätöksen.

 • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

Pakolaisaseman tai humanitaarisen suojelun myöntäminen tai suojelua koskevan hakemuksen hylkääminen.

5. Ihmisoikeuksia ja poliisitoiminnan etiikkaa käsittelevä pysyvä komitea (bulgariankielinen lyhenne: PKPChPE)

 • Yhteystiedot:
  Sisäministeriö
  Ul. 6-ti Septemvri 29
  Sofia 1000, Bulgaria
  Puh.: + 359 2 982 50 00 (vaihde)
  Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttps://www.mvr.bg/en/home
 • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

Ihmisoikeuksia ja poliisitoiminnan etiikkaa käsittelevä pysyvä komitea (bulgariankielinen lyhenne: PKPChPE)

 • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

Komitealla on tärkeä rooli sisäministeriön toiminnassa, sillä se edistää synergiaa kansalaisyhteiskunnan kanssa. Aluetasolla toimii alueellisia komiteoita sisäministeriön alueellisten yksiköiden puitteissa.

Komitea tarkastelee kokouksissaan kaikkia ministeriön hallussa olevia asiakirjoja, jotka koskevat ihmisoikeuksien noudattamista.

 • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

Komitea tekee aktiivisesti yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa, edistää hyviä poliisikäytänteitä ja pyrkii mukauttamaan Bulgarian soveltamat säännöt vastaamaan EU-jäsenyydestä aiheutuvia vaatimuksia. Komitean toiminta perustuu vuotuisiin työsuunnitelmiin, jotka kattavat useita aihealueita:

 • säädösten soveltamisen tarkastelu ja parannusehdotusten laatiminen
 • eettisten käyttäytymissääntöjen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistäminen sisäministeriön virkamiesten jokapäiväisessä toiminnassa
 • virkamiehille tarkoitettu temaattinen koulutus ihmisoikeuksien suojelusta.
 • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista
 • poliisin pidättämien henkilöiden oikeuksien kunnioittaminen
 • eettisten sääntöjen noudattaminen
 • tarkastukset, joilla pyritään varmistamaan, että sisäministeri, apulaisministerit, sisäministeriön pääsihteeri ja yksiköiden johtajat noudattavat lainsäädäntöä ja ministeriön asetuksia, jotka koskevat erityisesti poliisitoiminnan etiikkaa ja ihmisoikeuksien suojelua.

6. Kansalliskokouksen ihmisoikeus-, uskonto- ja vetoomuskomitea

 • Yhteystiedot:
  Bulgarian tasavallan kansalliskokous
  pl. Knyaz Aleksandar I nro 1
  Sofia 1169, Bulgaria
  Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhumanrights@parliament.bg
  Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.parliament.bg/
  • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

  Kansalliskokouksen ihmisoikeus-, uskonto- ja vetoomuskomitea (bulgariankielinen lyhenne: KPChVZhPG)

  • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

  Komitealla on kaksi tehtävää: se antaa lainsäädäntöä ihmisoikeuksia ja uskontoja koskevissa asioissa sekä ratkaisee ongelmia, joita kansalaiset, valtiosta riippumattomat järjestöt, yhdistykset ja säätiöt mainitsevat esittämissään kanteluissa, pyynnöissä, vihjeissä, ehdotuksissa ja anomuksissa.

  Aihealueet vaihtelevat ja kattavat kaikki yhteiskunnan osa-alueet, jotka eivät kuulu tuomioistuinten toimivaltaan. Useimmat kantelut ja vihjeet koskevat sosiaalisia kysymyksiä. Usein käsitellään myös oikeusjärjestelmää, kuluttajien oikeuksia, sisäministeriön toimintaa tai laiminlyöntejä, kuntien yleisiä tai erityisiä maankäyttösuunnitelmia, luvattomia rakennuksia sekä maatalous- ja metsäalueiden palauttamista alkuperäisille omistajille. Komitea käsittelee myös ongelmia koulutuksen ja terveyden alalla, paikallisyhteisöjen toimintaa tai laiminlyöntejä, uskonnollisia kysymyksiä, julkishallinnon toimintaa, syrjintätapauksia, eettisiä ongelmia jne.

  • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

  Komitean tehtävät on tiukasti määritelty, ja se toimii yhdyssiteenä kansalliskokouksen ja Bulgarian kansalaisten välillä. Komitean sisäisissä säännöissä määritellään, miten sille postitse tai sähköisesti ja/tai kansalliskokouksen kirjaamon kautta toimitetut kantelut, pyynnöt, anomukset, vihjeet ja ehdotukset rekisteröidään, siirretään, arkistoidaan ja käsitellään. Kaikille asiakirjoille annetaan viitenumero, asiakirjat kirjataan erityiseen rekisteriin ja siirretään aihealueen mukaisesti toimivaltaiselle asiantuntijalle, joka tarkastelee ongelmaa ja laatii vastauksen tai siirtää asian määräajassa toimivaltaiselle toimielimelle. Komitea valvoo määräaikojen noudattamista ja kiinnittää erityistä huomiota tapauksiin, joissa kansalliset tai paikalliset viranomaiset eivät noudata hallintomenettelylaissa vastaamiselle asetettuja määräaikoja. Komitean asiantuntijat antavat kansalaisille neuvontaa myös puhelimitse näiden menettelyllisistä oikeuksista ja siitä, miten nämä voivat saada apua.

  Komitea ei käsittele nimettömiä vihjeitä.

  • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

  Kansalaiset saavat neuvoja ja apua Bulgarian perustuslaissa heille vahvistettujen oikeuksien suojelemisessa.

  7. Seuraamusten täytäntöönpanoa valvova oikeusministeriön osasto

  • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

  Seuraamusten täytäntöönpanoa valvova oikeusministeriön osasto (bulgariankielinen lyhenne: GDIN)

  • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

  Vangittujen pyynnöt/kantelut/kanteet koskevat pääasiassa heille määrättyjä rangaistuksia, siirtoa toiseen vankilaan, rangaistusten täytäntöönpanoa, vankeusolosuhteita, terveydenhoitoa sekä vankeinhoitoviranomaisten toimintaa tai laiminlyöntejä.

  • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

  Rangaistusten määräämistä koskevan lain 101 pykälässä tarkoitetuista, seuraamuksia koskevista päätöksistä, jotka on tehnyt joko vankilan tai rangaistuslaitoksen johtaja, voi valittaa GDIN:n pääjohtajalle. Jos päätöksen on tehnyt GDIN:n pääjohtaja, siitä voi valittaa oikeusministerille 7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Päätöksiin, joissa henkilö määrätään suorittamaan rangaistusta eristykseen, voi hakea muutosta sen paikkakunnan piirituomioistuimesta, jossa vankila tai rangaistuslaitos sijaitsee, kolmen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. Rangaistusten määräämistä koskevan lain 120 pykälässä tarkoitetut päätökset, joissa vanki määrätään eristykseen enintään kahdeksi kuukaudeksi ja joiden mukaan vanki ei saa osallistua laitoksen yhteiseen toimintaan, tekee GDIN:n pääjohtaja, ja niihin voi hakea muutosta sen paikkakunnan maakuntatuomioistuimesta, jossa vankila sijaitsee, kolmen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

  Päätöksen vangin siirtämisestä toiseen laitokseen tai siirrosta kieltäytymisestä tekee GDIN:n pääjohtaja, ja päätökseen voi hakea muutosta oikeusministeriltä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

  Rangaistusten määräämistä koskevan lain 74 pykälän 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin rangaistuksia koskeviin komitean päätöksiin (joissa määrätään ankarampia rangaistuksia kuin tuomioistuinten määräämät rangaistukset) voi hakea muutosta sen paikkakunnan maakuntatuomioistuimesta, jossa vankila tai rangaistuslaitos sijaitsee, 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

  Valtion vastuuta kansalaisille aiheutuvista vahingoista koskevan lain 1 pykälän 1 momentin mukaiset kantelut ja muutoksenhaut, jotka koskevat vankeusoloja, terveydenhoitoa ja vankeinhoitoviranomaisten toimintaa/laiminlyöntejä, kuuluvat hallintomenettelylain mukaisesti hallintotuomioistuinten toimivaltaan. Päätöksiin voi hakea muutosta kerran. Syrjintäkiellosta annetun lain 71 pykälän 1 momentin mukaan muutoksenhakemuksen käsittelee piirituomioistuin tai syrjinnän vastainen komitea (bulgariankielinen lyhenne: KZD). Menettely käsittää kolme oikeusastetta, ja siitä säädetään siviiliprosessilaissa. KZD:n päätöksiin voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta hallintomenettelylain nojalla.

  • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

  Voimassa olevat hallinnolliset ja tuomioistuinten päätökset ovat velvoittavia, ja GDIN ja alueelliset elimet soveltavat niitä.

  8. Kansallinen ihmiskaupan torjuntakomitea (toimii ministerineuvoston alaisuudessa)

  • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

  Kansallinen ihmiskaupan torjuntakomitea (bulgariankielinen lyhenne: NKBTH)

  • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

  Ihmiskaupasta voivat ilmoittaa NKBTH:n sihteeristölle joko uhrit itse tai kolmannet osapuolet.

  Lisäksi NKBTH vastaanottaa kansalaisten kanteluja, jotka koskevat sen toimintaan liittyviä hallinnollisia kysymyksiä. Kantelut käsitellään lakisääteisissä määräajoissa.

  • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

  NKBTH toimittaa saamansa vihjeet asianomaisille ministeriöille ja valtiollisille elimille toimenpiteitä, asian tutkimista ja/tai asiaan liittyvien seikkojen selvittämistä varten. Ihmiskaupan torjunnasta annetun lain 20 pykälän mukaisesti ihmiskaupan uhreille turvataan oikeus pysyä nimettöminä ja saada suoja henkilötiedoilleen. Kun NKBTH saa tietoja mahdollisesta ihmiskaupan lapsiuhrista, se ilmoittaa asiasta välittömästi kansalliselle lastensuojeluvirastolle, joka toteuttaa tarvittavat toimenpiteet lastensuojelulain nojalla.

  Ihmiskaupan torjunnasta annetun lain 4 pykälän 4 momentin mukaan NKBTH:n kokouksiin voivat osallistua ihmiskaupan torjunnan ja ihmiskaupan uhrien suojelun alalla Bulgariassa toimivien voittoa tavoittelemattomien oikeushenkilöiden ja kansainvälisten järjestöjen edustajat. Niiden on esitettävä sitä varten NBKTH:n rakennetta ja toimintaa koskevan asetuksen 12 pykälän mukaisesti kirjallinen pyyntö, johon on liitettävä asetuksessa mainitut asiakirjat.

  • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

  Jos NKBTH havaitsee toimitetuissa asiakirjoissa puutteita, se ilmoittaa tästä hakijalle kirjallisesti ja vahvistaa määräajan asiakirjojen täydentämiselle. NKBTH:n johtaja tai tämän valtuuttama viranomainen tekee hakemuksesta ja siihen liitetyistä asiakirjoista päätöksen 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Päätökseen voi hakea muutosta hallintomenettelylain nojalla.

  9. Nuorisorikollisuuden torjunnasta vastaava keskuskomitea (toimii ministerineuvoston alaisuudessa)

  • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

  Nuorisorikollisuuden torjunnasta vastaava keskuskomitea (bulgariankielinen lyhenne: TsKBPPMN)

  • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

  Keskuskomitea:

  • koordinoi viranomaisten ja voittoa tavoittelemattomien järjestöjen toimintaa, joka liittyy nuorisorikollisuuden ehkäisemiseen ja torjuntaan
  • ohjaa ja valvoo nuorisorikollisuuden torjunnasta vastaavien paikalliskomiteoiden toimintaa koko maassa
  • analysoi ja kerää tilastotietoja, tutkii suuntauksia ja laatii ennusteita
  • osallistuu alaikäisten ongelmia koskevan lainsäädännön laatimiseen
  • tiedottaa kansalaisille nuorten häiriökäyttäytymiseen liittyvistä ongelmista.

  Lisäksi TsKBPPMN tiedottaa yleisölle sellaisista riskialttiista tilanteista, joissa alaikäiset saattavat ajautua rikoksiin, tällaisissa tapauksissa toteutettavista pedagogisista toimenpiteistä sekä nuorisorikollisuuden nykytilasta ja sen kehityksestä.

  • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

  Nuorisorikollisuuden torjunnasta vastaavat paikalliskomiteat (bulgariankielinen lyhenne: MKBPPMN) organisoivat, johtavat ja valvovat toimia, joiden tarkoituksena on ehkäistä ja torjua alueella asuvien alaikäisten häiriökäyttäytymistä.

  Lisäksi paikalliskomiteoiden tehtävänä on lain mukaan käsitellä nuorisorikollisuuteen liittyvät tapaukset. Bulgarian rikoslain alaikäisiä koskevien erityissäännösten nojalla, jotka vastaavat YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 40 artiklaa ja Beijingin sääntöjen sääntöä 11, nuorisorikollisuuteen sovelletaan nuorisorikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa koskevaa lakia, jonka 13 pykälässä luetellaan tyhjentävästi nuorisoa koskevat toimenpiteet. Nämä toimenpiteet toteutetaan tuomioistuinten ulkopuolella, ja ne ovat puhtaasti sosiaalisia ja pedagogisia. Niihin kuuluvat muun muassa käytösongelmien yhteydessä annettava neuvonta, vanhempien roolin vahvistaminen sekä ammattilaisten, kuten sosiaalikasvattajien, tarjoama apu ja tuki.

  • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

  Ennen toimenpiteitä analysoidaan perusteellisesti häiriökäyttäytymisen taustalla olevat syyt ja tekijät. Asianmukaiset toimenpiteet koskevat myös nuorisorikollisten vanhempia, jotka eivät ole huolehtineet kasvatustehtävästään.

  10. Kansallinen oikeusapuvirasto

  • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

  Kansallinen oikeusapuvirasto (bulgariankielinen lyhenne: NBPP)

  • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

  Oikeusapua koskevat pyynnöt osoitetaan NBPP:n johtajalle.

  • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

  Saadakseen oikeusapua hakijan on täytettävä seuraavat edellytykset:

  • hakija vastaanottaa kuukausittain sosiaaliapua tai täyttää sosiaaliavun myöntämisen ehdot
  • hakija on sijoitettu laitokseen
  • hakija on sijaisperhe tai omainen tai sukulainen, jonka luo lapsi on sijoitettu lastensuojelulain nojalla.

  Hakijan on esitettävä seuraavat asiakirjat:

  • hakijan asuinpaikan sosiaaliviraston johtajan antama alkuperäinen todistus siitä, että hakija saa hakemuksen esittämishetkellä kuukausittain sosiaalitukea sosiaaliturvalain soveltamista koskevan asetuksen 9 pykälän nojalla

  tai

  • hakijan asuinpaikan sosiaaliviraston johtajan antama alkuperäinen todistus, jonka mukaan hakija täyttää sosiaaliavun myöntämisen ehdot

  sekä

  • ilmoitus omasta ja perheen varallisuudesta.
  • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

  NBPP:n johtaja tekee päätöksen oikeusavun myöntämisestä tai epäämisestä.

  NBPP:n johtajan päätökseen voi hakea muutosta Sofian hallintotuomioistuimesta hallintomenettelylain nojalla.

  11. Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto

  • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

  Rikoksen uhrien tukemisesta ja korvausten maksamisesta vastaava kansallinen neuvosto (bulgariankielinen lyhenne: NSPKPP)

  • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

  NSPKPP käsittelee korvauspyynnöt, jotka perustuvat rikoksen uhrien auttamista ja taloudellista korvausta koskevaan lakiin. Korvausta voidaan myöntää henkilöille, jotka ovat kärsineet aineellista vahinkoa terroriteon, tapon, vakavan ruumiinvamman tahallisen tuottamisen, terveyttä vakavasti vahingoittaneen seksuaalisen hyökkäyksen tai raiskauksen, ihmiskaupan, järjestäytyneen rikollisryhmän käskystä toteutettujen tai tällaisen ryhmän päätöksen toimeenpanemiseksi suoritettujen rikosten ja muiden vakavien ja tahallisten, kuolemaan johtaneiden tai vakavan ruumiinvamman aiheuttaneiden rikosten takia. Kyseistä lakia sovelletaan edellä mainittuihin rikoksiin, jotka on tehty 30. päivän kesäkuuta 2005 jälkeen. Korvaus kattaa seuraavat rikoksesta suoraan aiheutuvat aineelliset vahingot joko erikseen tai yhdessä: 1) hoitokustannukset lukuun ottamatta kansallisesta sairausvakuutuksesta katettavia kustannuksia, 2) menetetyt ansiotulot, 3) oikeudenkäyntikustannukset, 4) menetetty keskimääräinen toimeentulo, 5) hautauskustannukset, 6) muut aineelliset vahingot. Kaikkien aineellisten vahinkojen tueksi on esitettävä asiakirjatodisteet.

  • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

  Rikoksen uhrien auttamista ja taloudellista korvausta koskevan lain 3 pykälän 3 momentissa tarkoitettujen rikosten uhrit hakevat korvausta sen alueen johtajalta, jossa heillä on kotipaikka, tai NSPKPP:ltä kahden kuukauden kuluessa lain 12 pykälässä tarkoitetun tuomioistuimen päätöksen voimaantulosta. Hakemukset käsitellään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun NSPKPP on vastaanottanut ne.

  • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

  NSPKPP kokoontuu vähintään kolmen kuukauden välein ja tekee korvaushakemuksia koskevat päätökset läsnä olevien jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä. Päätökset perustellaan, eikä niistä voi valittaa.

  Muut

  1. Bulgarian ihmisoikeusasianajajien yhdistys

  Yhteystiedot:
  Ul. Gurko 49А, 3. krs
  Sofia 1000, Bulgaria
  Puh.: + 359 2 980 39 67
  Puh./faksi: + 359 2 986 66 23
  Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhrlawyer@blhr.org
  Verkkosivut: Linkki avautuu uuteen ikkunaanhttp://www.blhr.org/
  • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

  Bulgarian ihmisoikeusasianajajien yhdistys (bulgariankielinen lyhenne: BAPCh)

  • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

  BAPCh tarjoaa maksutonta neuvontaa ihmisoikeuksien puolustamiseksi kansallisissa ja kansainvälisissä elimissä, kun on kyse oikeudesta puolueettomaan oikeudenkäyntiin, oikeudesta vapauteen ja turvallisuuteen, oikeudesta elämään, kidutuksen ja muun epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen kiellosta, sananvapaudesta ja yhdistymisvapaudesta, omistusoikeudesta, oikeudesta nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta, kirjeenvaihdon suojasta, liikkumisvapaudesta ja syrjintäkiellosta.

  • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

  Ennen kuin asia otetaan käsiteltäväksi, kokeneista asianajajista koostuva asiantuntijaryhmä keskustelee siitä selvittääkseen, vastaako asia yhdistyksen perussäännössä asetettuja tavoitteita.

  • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

  Lainsäädännön, oikeuskäytännön ja hallinnollisten menettelyjen muuttaminen vastaamaan paremmin keskeisiä ihmisoikeusnormeja ja erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimusta.

  2. Bulgarian Helsinki-komitea

  • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

  Bulgarian Helsinki-komitea (bulgariankielinen lyhenne: BHK)

  • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

  Komitea tarjoaa oikeusapua ja neuvontaa ihmisoikeusloukkausten uhreille tai puolustaa heitä bulgarialaisissa tai kansainvälisissä tuomioistuimissa.

  Komitean toimintapolitiikka kattaa seuraavat ensisijaiset alat:

  • sukupuoleen, vammaisuuteen, rotuun tai etniseen alkuperään, kansallisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen, poliittisiin tai uskonnollisiin mielipiteisiin tai ikään perustuva syrjintä. Komitea keskittyy syrjinnän torjunnan alalla erityisesti naisten ja varsinkin romaninaisten oikeuksiin sekä romanien koulutukseen liittyviin ongelmiin
  • vammaisten lasten koulutus
  • psyykkisistä ongelmista kärsivien ja kehitysvammaisten oikeudellinen asema
  • lasten ja psyykkisistä ongelmista kärsivien aikuisten sijoittaminen laitoksiin sekä pakkohoito
  • ei-toivottujen etnisten ja uskonnollisten ryhmien painostaminen heidän sulauttamisekseen valtaväestöön
  • ulkomaalaisten oikeuksien rajoittaminen lailla sekä ulkomaalaisiin kohdistuva syrjintä ja väkivalta
  • lasten asema tuomioistuimissa (tuomioistuimet eivät valvo lasten oikeuksiin vaikuttavia päätöksiä ja lakeja)
  • yhdistymisvapaus ja oikeus kokoontua rauhanomaisesti
  • pääsy terveydenhuoltoon
  • toisinaan yhdistys antaa apua asioissa, joissa on kyse poliisin harjoittamasta erittäin vakavasta väkivallasta, siitä, ettei henkilö ole saanut ottaa yhteyttä asianajajaan, liian pitkästä rikosprosessista ja siviiliprosessista tuomioistuimissa tai ilmaisunvapauden tai taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien rikkomisesta ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetuissa syrjintätapauksissa.
  • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

  Oikeusapua koskevat hakemukset on esitettävä kirjallisesti joko postitse tai sähköisesti. Hakemuksessa on esitettävä lyhyesti tosiseikat, ja siihen voidaan liittää jäljennökset tärkeimmistä asiakirjatodisteista. Asiakirjoista on toimitettava pelkästään jäljennökset, ja hakijoiden on ilmoitettava, onko jäljennökset palautettava. Ellei komitea vastaa hakijalle kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta, hakija voi olettaa, että oikeusapua ei myönnetä. Päätös olla antamatta lausuntoa tehdään sen jälkeen, kun hakemuksessa esitetyt tosiseikat ja todisteet on tutkittu huolellisesti.

  • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

  Komitea kiinnittää erityistä huomiota naisten, etnisten ja uskonnollisten vähemmistöjen, lasten sekä mielen tai tunne-elämän ongelmista kärsivien henkilöiden oikeuksiin, olosuhteisiin vankiloissa, syrjinnän torjumiseen, kidutuksen ja kaltoinkohtelun ehkäisemiseen, pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksiin, ilmaisunvapauteen, tiedonsaantiin ja rikosoikeusjärjestelmän ongelmiin.

  3. Pakolaisten ja siirtolaisten kotouttamisjärjestö

  • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

  Pakolaisten ja siirtolaisten kotouttamisjärjestö (bulgariankielinen lyhenne: AIBM)

  • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

  AIBM:n oikeudellinen tuki pakolaisille ja siirtolaisille käsittää seuraavia toimia:

  • kansallisen lainsäädännön analysointi ja sellaisten ehdotusten laatiminen, joiden tarkoituksena on lainsäädännön muuttaminen ja täydentäminen paremman oikeussuojan tarjoamiseksi pakolaisille ja siirtolaisille Bulgariassa
  • pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksia ja velvollisuuksia Bulgariassa käsittelevien oppaiden ja tiedotusaineiston laatiminen
  • viranomaisten sekä valtiosta riippumattomien järjestöjen ja paikallisyhteisöjen henkilöstön kouluttaminen pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksista Bulgariassa ja näiden parissa toimimiseen liittyvistä erityispiirteistä
  • pakolaisten ja siirtolaisten ongelmista tiedottaminen
  • yhteistyö valtiollisten elinten, valtiosta riippumattomien järjestöjen, myös pakolaisten ja siirtolaisten omien järjestöjen, kanssa mm. koulutukseen ja työmarkkinoille pääsyyn ja terveydenhoidon saatavuuteen liittyvissä ongelmissa.
  • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi
  • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista
  • kotouttamismallien sekä pakolaisten ja siirtolaisten kansallisen kotouttamisstrategian osatekijöiden laatiminen
  • varojenkeräyskampanjat sellaisten hankkeiden ja ohjelmien toteuttamiseksi, joilla pyritään ratkaisemaan pakolaisten ja siirtolaisten sopeutumiseen ja kotoutumiseen liittyvät ongelmat
  • tiedotuskampanjat, joilla pyritään torjumaan pakolaisiin ja siirtolaisiin kohdistuvaa syrjintää sekä rasistisia ja muukalaisvihamielisiä asenteita ja käytösmalleja.

  4. Animus-järjestö

  • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

  Animus-järjestö

  • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

  Psykososiaalista apua koskevat hakemukset.

  • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

  Auttava puhelin, yksityiset neuvontakäynnit, psykososiaaliset palvelut, ohjaus kumppanijärjestöjen tarjoamiin juridisiin neuvontapalveluihin.

  • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

  Väkivaltatilanteiden hallinta, selviytyminen traumaattisista kokemuksista.

  5. Nadia-keskus

  • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

  Nadia-keskus

  • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

  Nadia-keskus tarjoaa psykososiaalista tukea vaikeuksissa oleville. Sillä ei ole käytössä erityisiä rakenteita tai erillistä yksikköä avunpyyntöjen tai kantelujen käsittelemistä varten. Apua tarvitsevat voivat ottaa vapaasti yhteyttä Nadia-keskukseen saadakseen tukea ja neuvoja sekä vastauksen ongelmiinsa. Keskus tarjoaa puhelinneuvontaa tai henkilökohtaista tapaamista asiantuntijan kanssa.

  • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

  Nadia-keskus antaa tukea väkivallan ja rikosten uhreille puhelimitse, tarjoamalla psykologista, lääketieteellistä ja oikeudellista apua sekä sosiaalityöntekijän ja psykoterapeutin neuvontaa. Lisäksi keskus ohjaa henkilöitä muihin julkisiin palveluihin ja sosiaali- ja terveyspalveluihin. Nadia-keskus soveltaa toiminnassaan vakiintuneita kansainvälisiä käytänteitä, jotka koskevat väkivallan ja rikosten uhrien tukemista. Se pyrkii luomaan hyvät suhteet paikallisviranomaisiin, poliisiin, terveys- ja sosiaalipalveluihin ja mediaan kaikissa yksittäisissä tapauksissa.

  • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

  Nadia-keskus on allekirjoittanut sisäministeriön kanssa yhteistyösopimuksen, jonka pohjalta on järjestetty useita yhteisiä koulutustilaisuuksia, jotka liittyvät perheväkivaltaan, lapsiin kohdistuviin raiskauksiin ja seksuaaliseen väkivaltaan, ihmiskauppaan ja ihmiskaupan uhrien suojelua koskeviin vähimmäisvaatimuksiin.

  Keskus tekee läheistä yhteistyötä kansalliskokouksen alaisuudessa toimivan Kansallisen ihmiskaupan torjuntakomitean kanssa. Se tekee suoraan yhteistyötä ihmiskaupan uhrien kanssa heidän kotouttamisekseen takaisin perhe-elämään ja yhteiskuntaan.

  Lisäksi Nadia-keskus tekee menestyksekkäästi yhteistyötä tuomioistuinlaitoksen kanssa tuomareiden koulutuksen yhteydessä oikeusalan kansallisessa koulutusinstituutissa (bulgariankielinen lyhenne: NIP), kun on kyse ihmiskauppaan liittyvistä ongelmista, ihmiskaupan lääketieteellisistä ja psykologisista näkökulmista, uhrien suojelua koskevasta lainsäädännöstä ja uhrien ohjaamisesta muihin palveluihin.

  Keskus on viime vuosina auttanut ja puolustanut rikkomusten uhrien lisäksi eräiden vakavien rikosten, kuten murhayrityksen tai raiskauksen, uhreja. Sen jälkeen, kun rikoksen uhrien auttamista ja taloudellista korvausta koskeva laki hyväksyttiin, tämäntyyppisten asioiden määrä on lisääntynyt. Keskus tarjoaa tällaista erityisapua ja neuvontaa Sofian lisäksi muualla maassa.

  6. Pakolaisten ja siirtolaisten oikeudellinen neuvontapiste

  • Yksikkö/elin, joka vastaanottaa oikeuksien rikkomiseen liittyviä pyyntöjä/kanteluja/kanteita

  Pakolaisten ja siirtolaisten oikeudellinen neuvontapiste (bulgariankielinen lyhenne: PKBI)

  • Lyhyt kuvaus pyynnöistä/kanteluista/kanteista, joita elin käsittelee

  Yksittäiset hallinnolliset päätökset, jotka perustuvat turvapaikkaa ja pakolaisia koskevaan lakiin sekä ulkomaalaislakiin.

  • Lyhyt kuvaus menettelystä pyyntöjen/kantelujen/kanteiden käsittelemiseksi

  Kantelun tekeminen, tuomioistuinkäsittely, tuomioistuinten päätösten täytäntöönpano.

  • Lyhyt kuvaus menettelyn mahdollisista tuloksista

  Kantelun hyväksyminen tai hylkääminen.


  Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

  Päivitetty viimeksi: 09/11/2012