Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Základné práva - Grécko

Tämän sivun teksti on konekäännös, eikä sen laatua voida taata.

Konekäännöksen arvioitu laatutaso: Heikko

Onko käännös mielestäsi hyödyllinen?


Vnútroštátne súdy

Ο Συνήγορος του Πολίτη

Špecializované orgány pre ľudské práva

Vnútroštátne súdy

V Grécku neexistuje žiadny osobitný súd s právomocou rozhodovať o porušení základných práv. V závislosti od charakteru porušenia alebo konania si možno nápravu uplatniť na vnútroštátnych občianskych, trestných alebo správnych súdoch.

Či došlo alebo nedošlo k porušeniu základného práva, sa zisťuje na základe vnútroštátneho hmotného práva. Vnútroštátne procesné (občianske, trestné alebo správne) právo určuje konanie, ktoré bude prebiehať na príslušnom (občianskom, trestnom alebo správnom) súde.

Výsledkom príslušného konania je rozhodnutie, ktorým sa žaloba buď odmietne, alebo ak je konečné, je priamo vymáhateľné.

Vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva

Národná komisia pre ľudské práva

Nefitou Vamva 6
10674 ATÉNY, GRÉCKO

Národná komisia pre ľudské práva (Národná komisia pre ľudské práva) je nezávislý poradný orgán štátu v oblasti ochrany ľudských práv, ktorý bol zriadený v súlade s Organizáciou Spojených národov a parížskymi zásadami. Skladá sa z členov, ktorých menujú tridsaťdva orgány (nezávislé orgány, právnické fakulty a odbory univerzity, odbory, mimovládne organizácie, politické strany a ministerstvá).

Cieľom výboru NVĽP je poskytovať neustále usmerňovanie pre všetky štátne orgány o potrebe podporovať ľudské práva všetkých osôb zdržiavajúcich na gréckom území.

Podľa zákona o zriadení výboru NVĽP (zákon č. 2667/1998 v znení zmien a doplnení a v súčasnej dobe v platnosti) výbor NVĽP je zodpovedný za tieto dôležité úlohy:

A) Skúmanie otázok týkajúcich sa ľudských práv, ktoré predložila vláda alebo Konferencia predsedov parlamentu, alebo ktoré navrhli jeho členovia alebo mimovládne organizácie;

B) Predkladanie odporúčaní a návrhov, príprava štúdií a predkladanie správ a stanovísk k legislatívnym, administratívnym alebo iným akciám na podporu ľudských práv;

C) Príprava iniciatív na zvýšenie verejného a mediálneho povedomia o otázkach ľudských práv;

D) Prijímanie iniciatív na podporu rešpektovania ľudských práv vo vzdelávacom systéme;

E) Udržiavanie neustáleho kontaktu a spolupráca s medzinárodnými organizáciami, porovnateľnými orgánmi v iných krajinách a národnými a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami;

Poskytovanie stanovísk k národným správam predkladaným medzinárodnými organizáciami o otázkach ľudských práv,

G) Zverejňovanie stanovísk výboru NCHR všetkými dostupnými prostriedkami;

H) Príprava výročnej správy o ľudských právach;

I) Organizovanie Dokumentačného centra pre ľudské práva a

I) Skúmanie zlučiteľnosti gréckych a medzinárodných právnych predpisov týkajúcich sa ľudských práv a poskytovanie príslušných stanovísk príslušným štátnym orgánom.

Ο Συνήγορος του Πολίτη

Ombudsman je nezávislým orgánom zakotveným v ústave. Bola zriadená zákonom č. 2477/97 a svoju činnosť začala 1. októbra 1998. Legislatívny rámec pre jeho činnosť je upravený zákonom č. 3094/03. Služby ombudsmana sú bezplatné.

Ombudsman skúma jednotlivé správne akty alebo prípady porušenia zákona alebo nedostatočného konania zo strany orgánov verejnej správy v prípade porušenia práv a oprávnených záujmov fyzických alebo právnických osôb.

Každý občan, ktorý sa obráti na ombudsmana, musí najskôr kontaktovať verejnú službu, ktorej sa prípad týka. Občan sa môže obrátiť na ombudsmana iba v prípade, keď sa na základe tohto kontaktu nepodarilo problém vyriešiť.

Poslaním ombudsmana je pôsobiť ako mediátor medzi občanmi a verejnou službou s cieľom chrániť občianske práva, bojovať proti nesprávnemu úradnému postupu a dodržiavať zásady právneho štátu.

Ombudsman ako mediátor poskytuje orgánom verejnej správy rady a odporúčania. Ombudsman neukladá sankcie, ani neruší nezákonné správne akty.

Hatzigianni Mexi 5
115 28 ATÉNY, GRÉCKO

Špecializované orgány pre ľudské práva

  • Ombudsman pre práva dieťaťa

Ombudsman (pozri vyššie) skúma aj opatrenia alebo prípady, keď verejná správa a súkromné osoby nekonajú v prípade porušovania práv detí.

V záujme ochrany práv detí ombudsman má na zodpovednosti aj konanie súkromných osôb, právnických alebo fyzických osôb v prípade porušovania práv detí.

  • Orgány presadzujúce zásadu rovnakého zaobchádzania

I. zákon č. 3304/2005, ktorým sa transponujú smernice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000 a 2000/78/ES z 27. novembra 2000 ako podporovatelia zásady rovnakého zaobchádzania, ombudsman, Výbor pre rovnaké zaobchádzanie a inšpektorát práce (SEPE) a ich príslušné povinnosti.

Predovšetkým:

  1. Ombudsman je zodpovedný za dodržiavanie zásady rovnosti v prípade porušenia tejto zásady zo strany orgánov verejnej správy. Verejné služby sú tie, ktoré sú uvedené v prvom pododseku článku 3 zákona č. 3094/2003 (Úradný vestník, séria I, č. 1). 10) „Ombudsman a iné ustanovenia“.
  2. Orgán pre rovnosť je zodpovedný za dodržiavanie zásady rovnosti v prípade porušenia zo strany fyzických alebo právnických osôb iných, ako je uvedené vyššie, okrem záležitostí prípadov týkajúcich sa zamestnania a práce.
  3. V prípadoch týkajúcich sa zamestnania a práce je za dodržiavanie zásady rovnosti zodpovedná organizácia inšpekcie práce (SEPE) v prípade porušenia zo strany iných fyzických alebo právnických osôb, ako sú uvedené v odseku 1.

II. Zákonom č. 3896/2010 (Úradný vestník, séria I, č. 207/08.12.2010) o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania – Harmonizácia platných právnych predpisov so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 a s inými súvisiacimi ustanoveniami sa zaviedol absolútny zákaz všetkých foriem priamej alebo nepriamej diskriminácie z dôvodu pohlavia.

Cieľom tohto zákona je zabezpečiť uplatňovanie zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania, pokiaľ ide o: A) prístup k zamestnaniu vrátane profesijného rozvoja a odbornej prípravy vrátane odbornej prípravy na účely zamestnania („odborná príprava“) a b) pracovné podmienky a podmienky vrátane odmeňovania a c) zamestnanecké systémy sociálneho zabezpečenia podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES;

Ombudsman je zodpovedný za monitorovanie a presadzovanie vykonávania zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v rámci pôsobnosti vyššie uvedeného zákona (článok 25 zákona č. 3896/2010).

  • Helénsky úrad ochrany osobných údajov

Grécky orgán na ochranu údajov (ASF) je nezávislý orgán zriadený zákonom č. 2472/1997, ktorý transponuje smernicu 95/46/ES do gréckeho práva.

Orgán pre ochranu údajov je zodpovedný za dodržiavanie a presadzovanie práva na súkromie v Grécku, ako je stanovené v zákonoch č. 2472/1997 a 3471/2006.

Hlavným cieľom orgánu pre ochranu údajov je chrániť občanov pred nezákonným spracovaním osobných údajov a pomáhať im vždy, keď akýmkoľvek spôsobom došlo k porušeniu ich súkromia.

Cieľom orgánu na ochranu údajov je poskytovať podporu a poradenstvo spracovateľom údajov pri plnení ich zákonných povinností vzhľadom na potreby moderných služieb v Grécku a prenikanie nových digitálnych komunikačných technológií a sietí.

Orgán pre ochranu osobných údajov koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe sťažnosti týkajúcej sa administratívnych kontrol v archívoch, vo verejnom aj v súkromnom vlastníctve. Tieto kontroly vykonávajú pracovníci audítorského oddelenia, ktorým v dôležitých prípadoch pomáhajú členovia orgánu pre ochranu údajov. Kontrolóri, ako špeciálni vyšetrovatelia, majú prístup ku všetkým záznamom a nepodliehajú žiadnym obmedzeniam vyplývajúcim z utajenia.

Kontroly zahŕňajú overenie, či kontrolované orgány konajú v súlade s požiadavkami zákonov č. Ν.2472/97 a 3471/2006 (pokiaľ ide o oznamovanie, informácie, iné prípadné povinnosti a dôkazy). Potom nasleduje kontrola IT systému vrátane základných charakteristík systému, charakteru údajov a úrovne zabezpečenia zaistenej organizačnými a technickými opatreniami na ochranu údajov prijatými spracovateľom údajov, ako je stanovené v článkoch 6 a 10 zákona č. 2472/1997. Závery kontroly sa uvedú v správe, ktorá sa predloží orgánu pre ochranu údajov.

Úrad tiež vykonáva nezávislú kontrolu vnútroštátneho oddielu Schengenského informačného systému v súlade s článkom 114 ods. 1 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (zákon č. 2514/1997, Úradný vestník, séria I, č. 140), vykonáva právomoci vnútroštátneho dozorného orgánu stanovené v článku 23 Dohovoru o Europole (zákon č. 2605/1998, vládny vestník, séria I, č. 88) a zodpovednosť vnútroštátneho dozorného orgánu podľa článku 17 Dohovoru o využívaní informačných technológií na colné účely (zákon č. 2706/1999, vládny vestník, séria I, č. 77), ako aj povinnosti v oblasti dohľadu vyplývajúce z akejkoľvek inej medzinárodnej dohody.

ASF sa zaoberá sťažnosťami a otázkami týkajúcimi sa uplatňovania práva a ochrany práv žiadateľov, keď sú dotknutí spracúvaním údajov a vydáva rozhodnutia. Ukladá tiež administratívne sankcie spracovateľom údajov alebo ich prípadným zástupcom za porušenie ich povinností vyplývajúcich zo zákona č. 2472/97, ako aj iných nariadení o ochrane osôb pri spracovávania osobných údajov. Orgán pre bankovníctvo môže oznámiť porušenia ustanovení zákona príslušným správnym a súdnym orgánom.

Κifsieas 1 – 3
115 23 ATÉNY, GRÉCKO

Užitočné odkazy

Odkaz sa zobrazí v novom okneNárodná komisia pre ľudské práva

Odkaz sa zobrazí v novom okneHelénsky úrad ochrany osobných údajov

Odkaz sa zobrazí v novom okneOmbudsman


Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Posledná aktualizácia: 27/08/2020