Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Основни права - Гърция

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: közepes

Ön szerint használható ez a fordítás?


Национални съдилища

Омбудсман

Специализирани органи за защита на правата на човека

Национални съдилища

В Гърция няма специализиран съд, който да е компетентен да разглежда нарушение на основните права. В зависимост от характера на престъплението или нарушението правна защита може да се потърси от националните граждански, наказателни или административни съдилища.

Дали има нарушение на основните права се определя въз основа на националното материално право. Приложимата процедура пред компетентния (граждански, наказателен или административен) съд е уредена в националното процесуално (гражданско, наказателно или административно) право.

Съответната процедура води до съдебно решение, което или води до отхвърляне на иска, или може да бъде изпълнено принудително, ако е окончателно решение.

Национални институции по правата на човека

Национална комисия за правата на човека

Neofitou Vamva 6
10674 ATHENS, ГЪРЦИЯ

Националната комисия по правата на човека (Националната комисия по правата на човека) е независим консултативен орган към държавата относно защитата на правата на човека, който беше създаден в съответствие с ООН и с Парижките принципи. Нейните членове произхождат от тридесет и две организации (независими органи, университетски факултети по право и науки, синдикални организации, неправителствени организации, политически партии и министерства).

НКПЧ има за цел да предоставя постоянни насоки на всички правителствени органи относно необходимостта от защита на правата на човека по отношение на всички лица, пребиваващи на територията на Гърция.

Съгласно закона, с който е създадена НКПЧ (Закон № 2667/1998, изменен и в сила понастоящем), НКПЧ отговаря за изпълнението на следните ключови задачи:

(а) Разглеждане на въпроси на правата на човека, повдигнати от правителството или от Конференцията на парламентарните говорители или предложени от нейните членове или от неправителствени организации (НПО);

(б) Предоставяне на препоръки и предложения, изготвяне на проучвания и представяне на отчети и становища за законодателни, административни или други дейности в подкрепа на правата на човека;

В) Организиране на инициативи за повишаване на обществената и медийната осведоменост по въпросите на правата на човека;

Г) Предприемане на инициативи за насърчаване на зачитането на правата на човека в рамките на образователната система;

Д) Поддържане на постоянни контакти и сътрудничество с международни организации, аналогични органи в други държави и национални и международни НПО;

Предоставяне на становища относно национални доклади, представяни на международни организации по въпросите на правата на човека;

Ж) Популяризиране на позициите на НКПЧ чрез всички възможни средства;

З) Изготвяне на годишен доклад за правата на човека;

I) Организира документационен център за правата на човека; и

I) Анализ дали гръцкото право съответства на международното законодателство за защита на правата на човека и предоставяне на уместни становища на компетентни правителствени органи.

Омбудсман

Омбудсманът е независим орган, регламентиран в Конституцията. Той е създаден със Закон 2477/97 и започва дейността си на 1 октомври 1998 г. Законовата рамка за дейността на омбудсмана е уредена със Закон № 3094/03. Предоставяните от омбудсмана услуги са безплатни.

Омбудсманът разглежда отделни административни актове или случаи на действие или бездействие от страна на органи, предоставящи публични услуги, при което се нарушават правата или законовите интереси на физически или юридически лица.

Всеки гражданин, който се обръща към омбудсмана, трябва предварително да се е свързал със съответната публична служба. Гражданинът може да се обърне към омбудсмана само ако при този контакт проблемът не е бил разрешен.

Мисията на омбудсмана е да осъществява медиация между гражданите и публичните служби с цел защита на гражданските права, борба със злоупотребите и спазване на закона.

В ролята си на медиатор омбудсманът дава насоки и препоръки на публичните административни органи. Омбудсманът не налага санкции и не отменя незаконни административни актове.

Том Hatzigianni Mexi 5
115 28 ATHENS, ГЪРЦИЯ

Специализирани органи за защита на правата на човека

  • Омбудсман за правата на детето

Омбудсманът (вж. по-горе) също така разглежда действия или случаи на бездействие от страна на публични административни органи и частни лица в нарушение на правата на детето.

С оглед защита на правата на детето омбудсманът също така се занимава с действия на частни, юридически или физически лица, които нарушават правата на детето.

  • Органи, насърчаващи принципа на равно третиране

I. закон 3304/2005, с който се транспонират директиви 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. и 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. като организатори на принципа на равно третиране, Омбудсмана, Комитета за равно третиране и инспектората по труда (SEPE) и съответните им отговорности.

По-конкретно:

  1. Омбудсманът отговаря за защитата на принципа на равенство, когато този принцип е нарушен от страна на публични административни органи. Обществени услуги са услугите, посочени в член 3, първа алинея от Закон № 3094/2003 („Държавен вестник, серия I“, № 1). 10) „Омбудсман и други разпоредби“.
  2. Органът по въпросите на равенството отговаря за защитата на принципа за равенството, когато този принцип е нарушен от страна на физически или юридически лица, различни от посочените по-горе, с изключение на въпроси, свързани със заетостта и труда.
  3. По отношение на въпроси, свързани със заетостта и труда, Инспекцията по труда (SEPE) отговаря за защита на принципа за равенството, когато този принцип е нарушен от страна на физически или юридически лица, различни от посочените в параграф 1.

II. Закон № 3896/2010 (Държавен вестник, серия I, № 207/08.12.2010) за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите — Хармонизиране на законодателството в сила с Директива № 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. и други свързани разпоредби, въведе абсолютната забрана на всяка форма на пряка или непряка дискриминация, основана на пола.

Този закон има за цел да гарантира прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите, що се отнася до: А) достъпа до заетост, включително професионално развитие, и професионално обучение, включително професионално обучение, включително с цел заетост („професионално обучение“), и б) условия на труд и условия, включително възнаграждение; и в) професионални социалноосигурителни схеми, както е предвидено в Директива № 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

Омбудсманът отговаря за мониторинга и укрепване на прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в обхвата на горепосочения закон (член 25 от Закон № 3896/2010).

  • Hellenic Personal Data Protection Authority (Гръцки орган за защита на личните данни)

Гръцкият орган по защита на данните (ASF) е независим орган, създаден със Закон 2472/1997, с който се транспонира Директива 95/46/ЕО в гръцкото законодателство.

Органът за защита на данните отговаря за защитата и прилагането на правото на неприкосновеност на личния живот в Гърция, както е предвидено в Закон № 2472/1997 и Закон № 3471/2006.

Основната цел на Органа за защита на данните е да защитава гражданите от незаконна обработка на лични данни и да им съдейства, ако неприкосновеността на личния им живот бъде нарушена.

Органът за защита на данните има за цел също така да предоставя подкрепа и насоки на лицата, обработващи данни, във връзка с изпълнението на техните законови задължения с оглед на нуждата от модерни услуги в Гърция и проникването на нови цифрови комуникации и мрежи.

Органът за защита на личните данни действа по своя собствена инициатива или въз основа на жалба за административни проверки в архивите, както публични, така и частни. Тези проверки се осъществяват от длъжностни лица от Отдела за проверки, които при важни случаи се подпомагат от членове на Органа за защита на данните. В качеството си на специални разследващи лица инспекторите имат достъп до всички записи и не подлежат на ограничения по отношение на поверителността.

Проверките обхващат анализ дали инспектираните органи съблюдават изискванията на Закон № Ν.2472/97 и Закон № 3471/2006 (относно уведомяване, информация, други приложими задължения и доказателства). В допълнение към това се провежда проверка на ИТ системата, включително на основните характеристики на системата, естеството на данните и степента на сигурност, гарантирана от организационните и техническите мерки за защита на данните, които са въведени от лицето, обработващо данни, както е предвидено в членове 6 и 10 от Закон № 2472/1997. Заключенията от проверката се представят в доклад, който се предоставя на Органа за защита на данните.

Органът също така упражнява независим контрол в националната част на Шенгенската информационна система в съответствие с член 114, параграф 1 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение (Закон 2514/1997, Държавен вестник, серия I, № 140), упражнява правомощията на националния надзорен орган, предвидени в член 23 от Конвенцията за Европол (Закон 2605/1998, Държавен вестник, серия I, № 88), и отговорностите на националния надзорен орган, предвидени в член 17 от Конвенцията за използването на информационни технологии за митнически цели (Закон 2706/1999, Държавен вестник, серия I, № 77), както и надзорните отговорности, произтичащи от други международни споразумения.

Африканската чума по свинете се занимава с жалби и с въпроси относно прилагането на закона и защитата на правата на заявителите, когато те са засегнати от решения за обработване на данни и издаване на такива. Той също така налага административни санкции на лица, обработващи данни, или на техни представители, ако има такива, ако те нарушат своите задължения, произтичащи от Закон № 2472/97, както и всякакви други разпоредби относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни. На последно място, Органът може да докладва за нарушения на разпоредбите на закона на компетентните административни и съдебни органи.

Κiffissias 1—3
115 23 ATHENS, ГЪРЦИЯ

Полезни връзки

Връзката отваря нов прозорецНационална комисия за правата на човека

Връзката отваря нов прозорецHellenic Personal Data Protection Authority (Гръцки орган за защита на личните данни)

Връзката отваря нов прозорецОмбудсман


Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Последна актуализация: 27/08/2020