Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Pagrindinės teisės - Graikija

Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.

Az értékelés alapján ennek a fordításnak a minősége: nem megbízható

Ön szerint használható ez a fordítás?


Nacionaliniai teismai

Ombudsmenas

Specializuotos žmogaus teisių institucijos

Nacionaliniai teismai

Graikijoje nėra specialaus teismo, turinčio jurisdikciją nagrinėti pagrindinių teisių pažeidimo atvejus. Atsižvelgiant į pažeidimo ar veiksmų pobūdį, teisės gali būti ginamos nacionaliniame civilinių bylų, baudžiamųjų bylų ar administraciniame teisme.

Ar buvo pažeista pagrindinė teisė, nusprendžiama remiantis nacionaline materialine teise. Kompetentingo (civilinių bylų, baudžiamųjų bylų ar administracinio) teismo procesą reglamentuoja nacionalinė (civilinio, baudžiamojo ar administracinio) proceso teisė.

Atitinkamame procese priimamas teismo sprendimas, kuriuo pareiškimas atmetamas arba kuris gali būti tiesiogiai vykdomas (jei teismo sprendimas galutinis).

Nacionalinės žmogaus teisių institucijos

Nacionalinė žmogaus teisių komisija

Neofitou Vamva 6
10674 ATĖNAI, GRAIKIJA

Nacionalinė žmogaus teisių komisija (Nacionalinė žmogaus teisių komisija) yra nepriklausoma valstybės patariamoji institucija žmogaus teisių apsaugos klausimais, įsteigta laikantis Jungtinių Tautų ir Paryžiaus principų. Jį sudaro 32-jų įstaigų (nepriklausomų institucijų, universitetų teisės ir tiksliųjų mokslų fakultetų, profesinių sąjungų, NVO, politinių partijų ir ministerijų) paskirti nariai.

NŽTK tikslas – nuolat teikti konsultacijas visoms vyriausybės įstaigoms, kad būtų saugomos visų Graikijos teritorijoje gyvenančių asmenų žmogaus teisės.

Remiantis NŽTK steigimo įstatymu (Įstatymas Nr. 2667/1998, iš dalies pakeistas ir dabar galiojantis), NŽTK yra atsakinga už šias pagrindines užduotis:

A) Nagrinėti žmogaus teisių klausimus, kuriuos pateikia vyriausybė, Parlamento pirmininkų konferencija ar pasiūlo jos nariai ar nevyriausybinės organizacijos (NVO);

B) Teikti rekomendacijas ir pasiūlymus, rengti studijas ir teikti ataskaitas bei išvadas dėl teisėkūros, administracinių ar kitų veiksmų, kuriais skatinamos žmogaus teisės;

C) Kurti iniciatyvas, kuriomis gerinamas visuomenės ir žiniasklaidos informuotumas žmogaus teisių klausimais;

D) Imtis iniciatyvų, kuriomis puoselėjama pagarba žmogaus teisėms švietimo sistemoje;

E) Palaikyti nuolatinius ryšius ir bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, panašiomis kitų šalių įstaigomis ir nacionalinėmis bei tarptautinėmis NVO;

Teikti išvadas dėl tarptautinėms organizacijoms teikiamų nacionalinių ataskaitų žmogaus teisių klausimais;

G) Skelbti NŽTK poziciją visomis įmanomomis priemonėmis;

H) Rengti kasmetinę žmogaus teisių ataskaitą;

I) Žmogaus teisių dokumentacijos centro organizavimą ir

I) Tikrinti Graikijos teisės atitiktį tarptautinei žmogaus teisių teisei ir teikti atitinkamas išvadas kompetentingoms vyriausybės įstaigoms.

Ombudsmenas

Ombudsmenas yra Konstitucijoje įtvirtinta nepriklausoma institucija. Ji įsteigta Įstatymu Nr. 2477/97 ir pradėjo veikti 1998 m. spalio 1 d. Jos veikla reglamentuojama Įstatymu Nr. 3094/03. Ombudsmeno paslaugos yra nemokamos.

Ombudsmenas tiria individualaus pobūdžio administracinius aktus arba viešojo administravimo įstaigų neveikimą ar veiksmus pažeidžiant fizinių ar juridinių asmenų teises ar teisėtus interesus.

Bet kuris asmuo, prieš kreipdamasis į ombudsmeną, privalo kreiptis į susijusią viešojo administravimo įstaigą. Tik tuomet, kai tokiu būdu išspręsti problemos nepavyksta, pilietis gali kreiptis į ombudsmeną.

Ombudsmeno uždavinys yra tarpininkauti piliečiams ir viešojo administravimo įstaigoms, kad būtų apgintos piliečių teisės, užkirstas kelias netinkamam administravimui ir užtikrinta įstatymo viršenybė.

Kaip tarpininkas, ombudsmenas pataria ir teikia rekomendacijas viešojo administravimo institucijoms. Ombudsmenas neskiria sankcijų ir nenaikina neteisėtų administracinių aktų.

Hatzigianni Mexi 5
115 28 ATHENS, GREECE

Specializuotos žmogaus teisių institucijos

  • Vaiko teisių ombudsmenas

Ombudsmenas (žr. pirmiau) taip pat tiria viešojo administravimo institucijų ir privačių asmenų veiksmus ir neveikimą pažeidžiant vaikų teises.

Kad būtų ginamos vaikų teisės, ombudsmenas taip pat atsakingas už aktus, skirtus privatiems asmenims, juridiniams ar fiziniams asmenims, kuriais pažeidžiamos vaikų teisės.

  • Institucijos, propaguojančios vienodo požiūrio principą

I. Įstatymas Nr. 3304/2005, kuriuo į nacionalinę teisę perkeliamos 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB ir 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/EB, kaip vienodo požiūrio principo rėmėjai, ombudsmenas, Vienodo požiūrio komitetas ir darbo inspekcija (SEPE) ir jų atitinkamos atsakomybės sritys.

Ypač:

  1. Ombudsmenas yra atsakingas už lygybės principo gynimą, jeigu viešojo administravimo institucijos pažeidžia šį principą. Viešosios paslaugos – tai paslaugos, nurodytos Įstatymo Nr. 3094/2003 (Vyriausybės oficialusis leidinys, I serija, Nr. 1) 3 straipsnio pirmoje pastraipoje. 10) „Ombudsmenas ir kitos nuostatos“.
  2. Lygybės užtikrinimo įstaiga yra atsakinga už lygybės principo gynimą, jeigu šį principą pažeidžia kiti nei pirmiau paminėtieji fiziniai ar juridiniai asmenys, išskyrus atvejus, susijusius su užimtumu ir darbu.
  3. Užimtumo ir darbo klausimais Darbo inspekcijos korpusas (SEPE) yra atsakingas už lygybės principo laikymąsi tais atvejais, kai šį principą pažeidė 1 dalyje nenurodyti fiziniai ar juridiniai asmenys.

II. Įstatymu Nr. 3896/2010 (Vyriausybės žinios, I serija, Nr. 207/08.12.2010) dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo – galiojančių teisės aktų suderinimas su 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB ir kitomis susijusiomis nuostatomis – nustatytas absoliutus visų formų tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos dėl lyties draudimas.

Šiuo įstatymu siekiama užtikrinti moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimą šiose srityse: A) galimybės įsidarbinti, įskaitant profesinį tobulėjimą, ir profesinis mokymas, įskaitant profesinį mokymą, be kita ko, įdarbinimo tikslu („profesinis mokymas“), ir b) darbo sąlygos, įskaitant darbo užmokestį, ir c) profesinės socialinės apsaugos sistemos, kaip numatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/54/EB;

Ombudsmenas atsakingas už moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo laikymosi stebėseną bei skatinimą atsižvelgiant į minėto įstatymo taikymo sritį (Įstatymo Nr. 3896/2010 25 straipsnis).

  • Graikijos asmens duomenų apsaugos institucija

Graikijos duomenų apsaugos institucija (AKM) yra nepriklausoma institucija, įsteigta Įstatymu Nr. 2472/1997, kuriuo Direktyva 95/46/EB perkeliama į Graikijos teisę.

Duomenų apsaugos priežiūros įstaiga yra atsakinga už teisės į privatumą gynimą ir jos laikymosi Graikijoje užtikrinimą, kaip numatyta įstatymuose Nr. 2472/1997 ir 3471/2006.

Pagrindinis Duomenų apsaugos priežiūros įstaigos tikslas – apsaugoti piliečius nuo neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir teikti jiems pagalbą visais atvejais, kai kokiu nors būdu pažeidžiamas jų privatumas.

Atsižvelgdama į šiuolaikinių paslaugų poreikį Graikijoje ir naujų skaitmeninių komunikacijų bei tinklų skvarbą, Duomenų apsaugos priežiūros įstaiga taip pat siekia teikti duomenų tvarkytojams pagalbą ir konsultacijas, susijusias su jų teisinių pareigų vykdymu.

Asmens duomenų apsaugos institucija veikia savo iniciatyva arba remdamasi skundu dėl administracinių patikrinimų archyvuose, tiek viešuose, tiek privačiuose. Šiuos patikrinimus atlieka Auditorių departamento pareigūnai, dažniausiai padedami Duomenų apsaugos priežiūros įstaigos narių. Kontrolieriai, kaip ypatingos paskirties tyrėjai, gali susipažinti su visais duomenimis ir jiems netaikomi jokie konfidencialumo ribojimai.

Per patikrinimus tiriama, ar tikrinamos įstaigos vykdo įstatymų Nr. Ν.2472/97 ir 3471/2006 reikalavimus (dėl pranešimo, informavimo ir kitų pareigų, jei taikoma). Toliau tikrinama IT sistema, t. y. sistemos pagrindinės charakteristikos, duomenų pobūdis ir saugumo lygis, užtikrinamas organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurių ėmėsi duomenų tvarkytojas, kaip numatyta Įstatymo Nr. 2472/1997 6 ir 10 straipsniuose. Patikrinimo išvados pateikiamos ataskaitoje, kuri teikiama Duomenų apsaugos priežiūros įstaigai.

Institucija taip pat atlieka nepriklausomą Šengeno informacinės sistemos nacionalinės sekcijos tikrinimą pagal Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo (Įstatymas 2514/1997, Vyriausybės oficialiojo leidinio I serija, Nr. 140) 114 straipsnio 1 dalį, naudojasi Europolo konvencijos (Įstatymas 2605/1998, Vyriausybės oficialiojo leidinio I serija, Nr. 88) 23 straipsnyje numatytais nacionalinės priežiūros institucijos įgaliojimais ir Konvencijos dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais (Įstatymas 2706/1999, Vyriausybės oficialiojo leidinio I serija, Nr. 77) 17 straipsnyje numatytais nacionalinės priežiūros institucijos įsipareigojimais.

AKM nagrinėja skundus ir klausimus, susijusius su teisės aktų taikymu ir pareiškėjų teisių apsauga, kai jiems poveikį daro duomenų tvarkymas, ir priima sprendimus. Be to, ji skiria administracines sankcijas duomenų tvarkytojams ar jų atstovams (jei yra) už Įstatymu Nr. 2472/97 ir bet kuriais kitais asmenų apsaugos asmens duomenų tvarkymo srityje aktais nustatytų pareigų pažeidimo. Galiausiai Institucija gali pranešti apie teisės aktų nuostatų pažeidimus kompetentingoms administracinėms ir teisminėms institucijoms.

Κifissias 1–3
115 23 ATHENS, GREECE

Naudingi saitai

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNacionalinė žmogaus teisių komisija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasGraikijos asmens duomenų apsaugos institucija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasOmbudsmenas


Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Paskutinis naujinimas: 27/08/2020